top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 16.09.2022 - Heads Bulletin

CROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Prynhawn da Pawb!


Gobeithio y cewch chi benwythnos dda!


Nodyn i’ch Hatgoffa am ddydd Llun

Dim ond nodyn cyflym yw hwn i’ch atgoffa nad oes ysgol ddydd Llun er mwyn i deulu’r ysgol allu talu parch i’r diweddar frenhines. Edrychwn ymlaen at weld pawb bore dydd Mawrth!


Noson Agored

Rydym yn cynnal noson agored i ddarpar rieni ar nos Iau, Medi 29ain o 4:00 tan 7:30pm.


Rydym angen eich help i ledaenu'r gair!

1) Rhannwch ein postiadau Facebook ac Instagram!

2) Rydym yn bwriadu dosbarthu taflenni yn yr ardal leol i godi ymwybyddiaeth. Fel mae'r hen ddywediad yn mynd: mae llawer o ddwylo'n gwneud i ysgafn weithio. Rhowch wybod i ni os gallwch chi helpu!

3) Mae pawb wedi cael un daflen i fynd adref. Gofynnwn yn garedig i chi drosglwyddo hwn i rywun sydd â phlentyn o dan oed ysgol.


Ar lafar gwlad yw un o’r arfau mwyaf pwerus sydd gennym i ddweud wrth bobl pa mor dda yw ein hysgol a pha mor bwysig yw hi i ddarparu cyfleoedd Cymraeg i’n plant.


Mae ceisiadau ar gyfer Meithrinfa ym mis Ionawr, Ebrill a Medi bellach ar agor ar wefan Torfaen.


Mae ceisiadau ar gyfer Derbyn 2023 yn agor ddydd Mercher, 2 Tachwedd.


Dyddiadau ar gyfer Eich Dyddiadur

Rydym yn falch o gyhoeddi bod cyfarfodydd rhieni-athrawon personol yn dychwelyd! Mae’r ‘Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion’ cyntaf i’w cynnal o ddydd Llun 3ydd Hydref tan ddydd Mercher 5ed o Hydref. Cynhelir y rhain rhwng 3.45 a 6.00pm.


Bydd hwn yn gyfle gwych i gwrdd â’ch athro i drafod sut mae’ch plentyn yn ymgartrefu yn ei ddosbarth newydd, sgwrsio trwy unrhyw bryderon neu syniadau sydd gennych a gofyn cyngor.


Felly, byddwn yn cynnig cyfarfodydd cofrestru byr, trwy apwyntiad, gydag athro dosbarth eich plentyn. Bydd y rhain yn cael eu cynnig trwy dri dull: yn bersonol (ein hoffter), trwy Microsoft Teams neu dros y ffôn.


Bydd y ffurflen archebu yn mynd yn fyw ddiwedd yr wythnos nesaf.


Clybiau Ysgol

Ddoe, fe anfonon ni slipiau cadarnhad adref gyda’ch plentyn os gwnaethoch gofrestru ar gyfer clwb ar ôl ysgol sy’n cael ei redeg gan yr ysgol. Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi gallu addasu i’r galw uchel a sicrhau bod pawb a ymgeisiodd yn cael cyfle i fynychu.


Ymddiheuriadau i'r rhai sydd wedi archebu lle ar y Clwb Coginio. Roedd y galw mor uchel fel ein bod wedi gorfod rhannu’r clwb yn dri! Felly, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg, rydym wedi llwyddo i drefnu un grŵp i fynychu am y 5 wythnos nesaf ac yna dau grŵp i fynychu yn syth ar ôl hanner tymor am 5 wythnos. Fel hyn byddwn yn gallu rhoi cyfle teg i bawb fynychu. Teimlais fod hyn yn decach na dewis yr 20 cyntaf oddi ar y rhestr i fynychu am y tymor cyfan.


Pasbort i Bobman

Rwyf mor gyffrous i weld ein pasbort sgiliau bywyd newydd ar waith yn yr ysgol. Miss Amy Harper sy’n arwain ar y prosiect hwn ac mae’n anhygoel gweld lefelau ymgysylltu ac, yn bwysicach fyth, hapusrwydd y plant wrth iddynt ddysgu’r sgiliau gwahanol hyn! Mae’r prosiect hwn yn rhoi cyfle i blant ddysgu sgiliau fel coginio, hunanofal, cymorth cyntaf, gofalu am ein byd a llawer mwy.


Bob tro y byddaf yn cerdded i lawr y coridor i ardal ddynodedig yr ysgol lle rydym yn addysgu’r mathau hyn o sgiliau, rwy’n gweld plant yn dysgu sgiliau nad ydynt fel arfer yn cael eu haddysgu mewn ysgolion ac yn teimlo ymdeimlad o falchder o wybod mai dyma ein hymrwymiad i’n plant i eu paratoi ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer bywyd go iawn.

Gwersi Cerdd

Braf oedd gweld cymaint o'n plant yn dysgu offerynnau ac yn canu gyda Mr. Beecham. Ar ôl dwy wers yn unig, mae’r ukuleles, recorders, glockenspiels a chwibanau ceiniog yn swnio’n wych! Mae hefyd wedi bod yn wych gweld ein holl blant Blwyddyn 1 yn dysgu’r ffidil gyda Miss Evans.


Teithiau Wythnos Nesaf

Cofiwch fod ein Blwyddyn 4 a 6 yn cael eu taith i'r Amgueddfa Eifftaidd wythnos nesaf. Mae Blwyddyn 4 yn mynd dydd Mercher a Blwyddyn 6 yn mynd dydd Iau.


Bwcio Llangrannog

Cymerwch hwn fel nodyn atgoffa terfynol ar gyfer rhieni Blwyddyn 5 bod angen i ni gael eich blaendal na ellir ei ad-dalu i archebu lle eich plentyn. Oherwydd Gŵyl y Banc, nid oes rhaid i ni roi enwau a rhifau tan fore Mawrth, felly, mae Mrs. Tudball wedi ymestyn y dyddiad cau (tan nos Lun) ar Civica Pay i chi brosesu eich blaendal. Os ydych yn cael unrhyw anawsterau talu oherwydd technoleg neu fater arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Ni allwn gymryd enwau ar ôl dydd Llun.


Cymorth Cyntaf i Flwyddyn 5

Wythnos nesaf, rydym wedi trefnu cwrs Cymorth Cyntaf ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 5 fel rhan o fenter ‘Save a Life September’. Bydd cynrychiolwyr o Ambiwlans Sant Ioan yn dod i ddysgu sgiliau achub bywyd hanfodol i'n dosbarth Cwm Bwrwch a Chraig y Felin.


Mae'r fenter yn ymdrechu i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth cyntaf sydd ei angen arnynt unrhyw bryd, unrhyw le. Felly, mae'r cwrs yn gwrs syml sy'n canolbwyntio ar y plentyn i gynyddu hyder i ymateb mewn argyfwng trwy ddysgu sgiliau cymorth cyntaf hanfodol y gellid eu defnyddio i achub bywyd.


Byddant yn dysgu sut i:

-Perfformio CPR;

-Ewch drwy'r arolwg cynradd;

-Helpwch rywun sy'n tagu;

-Trin gwaedu;

-Rhowch rywun yn yr ystum adfer.

Darllen Gartref

Un o’r pethau pwysicaf y gall teuluoedd ei wneud i gefnogi dysgu’r plentyn yw darllen gyda nhw. Mae gennym lawer o gyngor a dolenni i ddeunyddiau darllen ar ein gwefan.


I blant iau, mae dysgu darllen yn ymwneud â gwrando a deall yn ogystal â gweithio allan beth sydd wedi’i argraffu ar y dudalen. Trwy glywed straeon, caiff plant eu hamlygu i ystod eang o eiriau. Mae hyn yn eu helpu i adeiladu eu geirfa eu hunain a gwella eu dealltwriaeth pan fyddant yn gwrando, sy'n hanfodol wrth iddynt ddechrau darllen. Mae’n bwysig iddyn nhw ddeall sut mae straeon yn gweithio hefyd.


I blant hŷn, mae dysgu darllen yn eu helpu i ddod ar draws geiriau a syniadau newydd sy’n gwneud iddynt feddwl. Fel rheol gyffredinol, byddwch yn gwybod a yw llyfr ar y lefel gywir ar gyfer eich plentyn os gall eich plentyn ddarllen neu gronni 95% o'r geiriau.


https://www.ysgolpanteg.cymru/13


Yn enwedig ar gyfer plant iau, byddwch yn cael eich arwain gan athro dosbarth eich plentyn. Mae ein hysgol yn defnyddio ‘Tric a Chlic’ i ddysgu ffoneg Gymraeg (o’r Meithrin a’r Derbyn) a ‘Read Write Inc.’ i ddysgu ffoneg Saesneg (o Flwyddyn 3 ymlaen). Mae llyfrau ‘Tric a Chlic’ i gyd ar gael ar eu gwefan ( https://tricachlic.cymru/cy/uab ). Rydym hefyd yn defnyddio fersiwn Gymraeg o’r ‘Oxford Reading Tree’ rydym wedi ei steilio fel ‘Ninja Darllen’ ac mae’r holl lyfrau i’w cael ar wefan ein hysgol (https://bit.ly/darllenpanteg). Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch ble i ddechrau neu os oes gennych gwestiwn, cysylltwch ag athro eich plentyn am help!


Rydym hefyd yn cofnodi staff yn darllen y llyfrau hyn i'w rhoi ar ein gwefan i'ch helpu i ddarllen yn Gymraeg. Mae gwefan ein hysgol yn gronfa gynyddol o adnoddau.


Cyflwyno ‘Rheol pump’ i blant hŷn. Anogwch nhw i ddarllen tudalen neu ddwy gyntaf llyfr newydd. Rhaid iddynt godi un bys am bob gair na allant ei ddarllen. Os ydyn nhw'n cyrraedd pum bys, yna mae'r llyfr yn rhy anodd iddyn nhw a dylen nhw ddewis un arall.


Cam Cynnydd 3 Ymarfer Sillafu

Bob wythnos, darperir geiriau sillafu i’r plant i’w hymarfer gartref yn ein dosbarthiadau Blwyddyn 4, 5 a 6. Maen nhw'n copïo'r geiriau hyn i lawr i ymarfer ond maen nhw hefyd ar gael ar eu tudalen Google Classroom. Rwyf bob amser yn dweud, mae 5 munud y dydd yn well na 20 munud unwaith yr wythnos. Rydym yn annog ein plant i weithio'n galed i ddysgu'r geiriau hyn i wella eu gwaith ysgrifenedig. Rydyn ni'n darparu'r rhestrau amrywiol o eiriau sillafu i blant, trwy Google Classroom, felly os ydyn nhw'n gweld geiriau'r wythnos hon yn rhy hawdd neu eisiau gwthio eu hunain i roi cynnig ar eiriau anoddach, gallant wneud hynny.

 

Good afternoon Everyone!


I hope that you have have a good week!


Reminder about Monday

This is just a quick note to remind you that there is no school on Monday in order that the school family can pay respects to the late monarch. We look forward to seeing everyone Tuesday morning!


Open Evening

We are holding an open evening for prospective parents on Thursday, 29th of September from 4:00 to 7:30pm.


We need your help to spread the word!

1) Please share our Facebook and Instagram posts!

2) We are planning a leaflet drop in the local area to raise awareness. As the old saying goes: many hands make light work. Let us know if you can help!

3) Everyone has been given one leaflet to take home. We kindly ask that you pass this on to someone who has a child under school age.


Word of mouth is one of the most powerful tools we have to tell people about how good our school is and how important it to provide Welsh language opportunities for our children.


Applications for Nursery in January, April and September are now open on Torfaen’s website.


Applications for Reception 2023 open on Wednesday, 2nd of November.


Dates for Your Diary

We are proud to announce the return of in-person parent-teacher meetings! The first ‘Pupil Progress and Wellbeing Meetings’ are due to be held from Monday 3rd of October to Wednesday 5th of October. These will be held between 3.45 and 6.00pm.


This will be a great opportunity to meet with your teacher to discuss how your child is settling into their new class, chat through any concerns or ideas you may have and ask advice.


Therefore, we will be offering short check-in meetings, by appointment, with your child’s class teacher. These will be offered via three methods: in-person (our preferred option), via Microsoft Teams or via telephone.


The booking form will go live at the end of next week.


School Clubs

Yesterday, we sent home confirmation slips with your child if you signed up for a school-run after-school club. We are proud to say that we have been able to adapt to the high demand and ensure that everyone who applied will get a chance to attend.


Apologies for those booked onto the Cooking Club. The demand was so high that we have had to split the club into three! Therefore, to ensure that everyone gets treated fairly, we have managed to organise one group to attend for the next 5 weeks and then two groups to attend straight after half term for 5 weeks. This way we will be able to give everyone a fair chance to attend. I felt this was fairer than simply choosing the first 20 off the list to attend for the whole term.


Passport to Everywhere

I am so excited to see our new life skills passport up and running in school. Miss Amy Harper is leading on this project and it is amazing to see the levels of engagement and, more importantly, happiness of the children as they learn these differing skills! This project gives children the chance to learn skills such as cooking, self-care, first aid, looking after our world and so much more.


Every time I walk down the corridor to the designated area of the school where we teach these types of skills, I see children learning skills that are not normally taught in schools and feel a sense of pride knowing that this is our commitment to our children to prepare them for the future and for real life.

Music Lessons

It has been great to see so many of our children learning instruments and singing with Mr. Beecham. After only two lessons, the ukuleles, recorders, glockenspiels and penny whistles are sounding great! It has also been great to see all of our Year 1 children learning the violin with Miss Evans.


Trips Next Week

Please remember that our Year 4 and 6 have their trip to the Egyptian Museum next week. Year 4 are going on Wednesday and Year 6 are going on Thursday.


Llangrannog Booking

Please take this as final reminder for Year 5 parents that we need to have your non-refundable deposit to book your child’s place. Due to the Bank Holiday, we don’t have to give names and numbers until Tuesday morning, so, Mrs. Tudball has extended the deadline (until Monday evening) on Civica Pay for you to process your deposit. If you are having any difficulties paying due to technology or another matter, please contact us asap. We are unable to take names after Monday.


First Aid for Year 5

Next week, we have organised a First Aid course for our Year 5 pupils as part of the ‘Save a Life September’ initiative. Representatives from St. John Ambulance will be coming to teach essential life saving skills to our Cwm Bwrwch and Craig y Felin class.


The initiative is striving to ensure that people to get the first aid they need anytime, anywhere. Therefore, the course is a simple child-centred course to increase confidence to react in an emergency by teaching vital first aid skills which could be used to save a life.


They will be learning how to:

-Perform CPR;

-Go through the primary survey;

-Help someone who is choking;

-Treat bleeding;

-Put someone into the recovery position.

Reading at Home

One of the most important things families can do to support child’s learning is to read with them. We have lots of advice and links to reading materials on our website.


For younger children, learning to read is about listening and understanding as well as working out what’s printed on the page. Through hearing stories, children are exposed to a wide range of words. This helps them build their own vocabulary and improve their understanding when they listen, which is vital as they start to read. It’s important for them to understand how stories work too.

For older children, learning to read helps them to come across new words and ideas that make them think. As a general rule of thumb, you will know if a book is at the right level for your child if your child can read or build up 95% of the words.


https://www.ysgolpanteg.cymru/13


Younger children especially, should be guided by your child’s class teacher. Our school uses ‘Tric a Chlic’ to teach Welsh phonics (from Nursery and Reception) and ‘Read Write Inc.’ to teach English phonics (from Year 3 onwards). ’Tric a Chlic’ books are all available on the their website (https://tricachlic.cymru/en/uab). We also use a Welsh version of the ‘Oxford Reading Tree’ that we have stylized as ‘Ninja Darllen’ (Reading Ninjas) and all of the books can be found on our school website (https://bit.ly/darllenpanteg). If you are in any doubt about where to start or have a question, contact your child’s teacher for some help!

We also record staff reading these books to put on our website to help you with reading in Welsh. Our school website is an ever increasing bank of resources.

Introduce the ‘Rule of five’ to older children. Encourage them to read the first page or two of a new book. They must put up one finger for every word they cannot read. If they get to five fingers, then the book is too hard for them and they should choose another one.


Progress Step 3 Spelling Practice

Every week, children are provided with spelling words to practice at home in our Year 4, 5 and 6 classes. They copy these words down to practice but they are also available on their Google Classroom page. I always say, 5 minutes a day is better than 20 minutes once a week. We encourage our children to work hard to learn these words to improve their written work. We provide children, through Google Classroom, the various lists of spelling words so that if they find this week’s words too easy or want to push themselves to try harder words, they can.

62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page