top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 09.09.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Bore da Teulu Panteg,


Yr wythnos hon mae wedi bod yn bleser gweld y plant yn ymgartrefu yn eu dosbarthiadau newydd ac yn dechrau dysgu am eu themâu newydd. Yr hyn sy'n fy nghyffroi wrth i mi gerdded o gwmpas yr ysgol yw gweld wynebau o blant sy’n ymgysylltu gyda gwaith yn wych ac yn gyffrous wrth iddynt ddysgu am bethau newydd.


Mae ein plant hynaf (Cam Cynnydd 3; Blynyddoedd 4-6) yn dysgu popeth am yr Hen Eifftiaid fel a rannwyd cyn gwyliau'r haf. Nid yn unig y mae eu pwnc yn ddiddorol ac yn wahanol i'r hyn y maent wedi'i astudio o'r blaen, mae'n ein helpu i feddwl am wahanol ddiwylliannau, credoau, traddodiadau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau o ddydd i ddydd. Ni allaf ddweud yn onest pwy sy'n fwy cyffrous; y plant neu'r athrawon.


Mae ein plant Cam Cynnydd 2 (Blwyddyn 1-3) yn dysgu am ba mor arbennig yw bod yn unigryw iddyn nhw! ‘Does neb tebyg i ti’ yw ein neges a pha mor anhygoel yw dathlu amrywiaeth o fewn cymuned ein hysgol. O olion bysedd unigryw i sut rydyn ni'n meddwl, rydyn ni i gyd yn wahanol. Mae gennym ni wersi a phrofiadau cyffrous wedi'u trefnu ar gyfer y grŵp oedran hwn!


Mae ein plant Cam Cynnydd 1 (Meithrin a Derbyn) yn gwneud yn rhyfeddol o dda gan setlo i mewn. Mae mor dda eu gweld yn gwenu ar y ffordd i mewn! Ar ddiwedd y dydd ddoe, roedd rhai ohonyn nhw'n edrych yn eithaf blinedig! Byddan nhw'n cysgu'n dda y penwythnos yma!


Marwolaeth y Frenhines

Ar ôl 70 mlynedd ar yr orsedd, trist oedd clywed ddoe am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II. Roedd ei hymroddiad, ei ffydd a’i phenderfyniad yn ysbrydoliaeth i lawer. Yn yr ysgol heddiw, mae ein baner ar hanner mast yn unol â thraddodiad ac wrth i ni ymuno ag eraill i gofio bywyd o wasanaeth.

Gall clywed am farwolaeth a galar fod yn gyfnod eithaf dryslyd i blant. Er nag ydynt wedi cwrdd â'r Frenhines erioed, gall y newyddion am farwolaeth dal effeithio plant. Mae hyn yn arbennig o wir gyda'r sylw yn y cyfryngau a fydd yn amlwg ar gyfer y dyddiau nesaf o alaru.


Mae llawer o oedolion yn osgoi siarad â phlant am farwolaeth a marw oherwydd eu bod yn meddwl y bydd yn eu gwneud yn drist neu'n bryderus. Mewn gwirionedd, mae siarad yn agored am farwolaeth yn helpu plant i ddelio â'r syniad ac yn eu gwneud yn llai pryderus amdano. Mae hyn yn wir hyd yn oed i blant ifanc. I lawer o blant, efallai na fyddant hyd yn oed yn codi'r mater; ac, mae hynny'n iawn hefyd.


Nid oes fformiwla hud ar gyfer siarad â phlentyn, ond mae pethau sy’n helpu yn cynnwys:


-Defnyddiwch iaith glir, oed-briodol - peidiwch â dweud bod y frenhines wedi ‘mynd i gysgu’, ‘wedi pasio’ neu ‘ar goll’, gall hyn fod yn ddryslyd i blant sy’n aml yn cymryd pethau’n llythrennol. Os yw hi wedi mynd i gysgu, pam na allwn ni ei deffro? Os yw hi ar goll, pam na allwn ni ddod o hyd iddi?

- Egluro beth yw marwolaeth gan ddefnyddio cysyniadau maen nhw'n eu deall. Rhowch gynnig ar hyn: “Pan fydd rhywun yn marw, mae eu corff wedi rhoi’r gorau i weithio ac ni ellir dod â nhw’n ôl yn fyw.” Nid ydynt bellach yn gallu gwneud y pethau y gallent pan oeddent yn fyw, megis symud neu siarad.

- Cysurwch (reassure) eich plentyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn delio ag unrhyw bryderon am bobl o'u cwmpas yn marw. Os gallwch chi, cynigiwch sicrwydd iddynt ond heb wneud addewidion amhosibl. Dweud pethau fel “rydyn ni’n iach ac rydyn ni’n mynd i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw felly oherwydd rydw i eisiau gwneud X yn y dyfodol” Neu os yw rhywun yn ddifrifol wael, gallwch chi gynnig sicrwydd o hyd ond mae bod yn onest yn bwysig. Esboniad fel "rydych chi'n gwybod bod Bampi yn sâl iawn ar hyn o bryd ac mae ganddo salwch o'r enw X. Mae'r meddygon yn rhoi meddyginiaeth arbennig i Bampi ac yn gweithio'n galed iawn i'w wella."

- Byddwch yn onest. Heb wybodaeth glir mae plant yn tueddu i lenwi'r bylchau i geisio gwneud synnwyr o'r hyn sy'n digwydd. Bydd llawer o wybodaeth ar gael iddynt mewn mannau eraill hefyd y gallant ddechrau chwilio amdani – ar y teledu, ar-lein, yn clywed sgyrsiau a siarad ar y maes chwarae. Gall hyn olygu bod plant yn dychmygu pob math o bethau am farwolaeth, sy’n aml yn waeth na’r realiti.

- Anogwch gwestiynau ac atebion gonest. Gall eu cwestiynau ddod i gyd ar unwaith neu efallai y byddant yn dod yn ôl atoch sawl awr neu ddiwrnod yn ddiweddarach. Ceisiwch eu hateb yn onest ac os nad ydych yn gwybod yr ateb, rhowch wybod iddynt y byddwch yn ceisio dod o hyd iddynt. Drwy roi sicrwydd iddynt fod cwestiynau’n iawn, ac y byddwch yn gwneud eich gorau i’w hateb, maent yn dysgu ymddiried yn yr ymatebion a roddwch.

- Rhowch wybod iddynt fod eu teimladau'n normal. Mae dicter, tristwch, euogrwydd, pryder, dryswch a mwy - i gyd yn ymatebion arferol i glywed bod rhywun wedi marw. Efallai nad ydyn nhw'n teimlo'n ofidus gan nad oedd ganddyn nhw gysylltiad personol â'r Frenhines mewn gwirionedd, ac mae hynny'n iawn. Fodd bynnag, os ydynt yn teimlo’n ofidus, mae’n bwysig peidio ag anrhydeddu eu hymateb a’u tristwch hefyd, a chaniatáu iddynt archwilio eu teimladau.

- Peidiwch â bod ofn dangos eich emosiynau eich hun. Bydd plant yn troi at oedolion o'u cwmpas i wneud synnwyr o alar ac yn ceisio deall sut y dylent ymateb. Mae’n iawn archwilio teimladau gyda phlant a rhoi caniatâd iddynt archwilio eu teimladau gyda chi. Er enghraifft, os ydyn nhw’n eich gweld chi’n ofidus, fe allech chi ddweud ‘Rwy’n drist oherwydd rwy’n drist bod y Frenhines wedi marw’ neu ‘Rwy’n crio oherwydd mae marwolaeth y Frenhines wedi gwneud i mi feddwl pryd y bu farw dy Nain’.


Rwyf bob amser yn hapus i sgwrsio â chi os hoffech drafod unrhyw beth. Mae'r drws bob amser ar agor.


Heddiw, bydd ffocws ein hysgol yn y gwasanaeth yn ymwneud ag ymrwymiad a chymhelliant i ddathlu 70 mlynedd o deyrnasiad y Frenhines Elizabeth. Dyma rai o’r pethau cadarnhaol y gallwn eu casglu o’r sefyllfa hon.


Wrth i fwy o wybodaeth gael ei rhyddhau dros y dyddiau nesaf, bydd unrhyw beth sydd angen i chi ei wybod yn cael ei rannu trwy lwyfannau swyddogol yr ysgol. Byddwch yn ymwybodol y byddaf yn ysgrifennu'n bersonol at bob un ohonoch yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau. Mae gan gyfryngau cymdeithasol eisoes fersiynau annibynadwy a lluosog o'r hyn y disgwylir iddo ddigwydd dros y dyddiau nesaf.


Amseroedd Gollwng a Pharcio

Nawr ein bod wedi bod yn ôl am wythnos gyfan, mae'n wych gweld bod teuluoedd yn ôl yn y drefn o ollwng plant. Gofynnaf yn garedig ichi sicrhau bod eich plentyn yn yr ysgol ac, yn bwysicach, yn y dosbarth erbyn 9.00am. Mae athrawon yn cwblhau cofrestri wrth i'r plant gyrraedd o 8.45, felly mae gwersi'n dechrau am 9.00yb. O wythnos nesaf, byddwn yn cau'r giât am 9.00 yn brydlon.


Wrth ddefnyddio’r maes parcio, gofynnaf yn garedig i chi fod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill. Gofynnaf hefyd i chi beidio â pharcio ar gorneli na symud conau. Mae ein conau gwyrdd mewn mannau penodol oherwydd gwyddom fod angen lle ar fysiau ysgol i droi.


Cofiwch hefyd mai 8.15 i 8.30 yw'r ffenestr ar gyfer gollwng plant i glybiau brecwast a bod y drysau ar gau yn brydlon.


Ein Blaenoriaethau Datblygu Ysgol

Yn ein bwletin diwethaf, rhannais ein blaenoriaeth datblygu ysgol o ran pwysigrwydd llais y disgybl. Heddiw, rwy’n rhannu un arall o’n blaenoriaethau ysgol cyffrous iawn.


Blaenoriaeth 4: Ehangu Ymhellach Cwricwlwm ein Hysgol trwy wella addysgu a chyfleoedd dysgu yn ymwneud â'r Celfyddydau Mynegiannol a sgiliau bywyd annibynnol.


Pam ydy hyn yn flaenoriaeth?

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni wedi bod ar daith eleni i wireddu’r breuddwyd hyn ond bod camau allweddol sydd nawr angen cymryd er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Rydym yn cydnabod bod angen i’n dysgwyr fod yn unigolion uchelgeisiol sydd wedi yn angerddol ac sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes. Rydym hefyd yn cydnabod bod cwricwlwm iach yn eang a chytbwys sydd wedyn yn caniatáu i bawb ffynnu. Fel ysgol, gwyddom fod y Celfyddydau Mynegiannol yr un mor hanfodol â meysydd dysgu academaidd traddodiadol. Y llynedd, fe ddechreuon ni gynllunio cynnwys ein cwricwlwm o ddifrif ac ehangu ystod ein addysgu a dysgu. Dangosodd ein hunanarfarniad mai blaenoriaeth oedd ehangu ein cwricwlwm ysgol ymhellach i ddarparu darpariaeth gyfoethog lle caiff dysgwyr eu hannog i ehangu eu gwerthfawrogiad a’u dawn greadigol ynghyd â’u sgiliau artistig a pherfformio. Trwy ddarparu cyfleoedd i archwilio meddwl yn ogystal â mireinio a chyfleu syniadau’n greadigol, byddwn yn hyrwyddo ac yn galluogi datblygiad cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod ar gyfer pob cefndir. Bydd hyn yn ein helpu i baratoi plant ar gyfer holl heriau bywyd, addysgu sgiliau datrys problemau creadigol, datblygu gwerthfawrogiad o wahaniaethau yn ein teulu ac adeiladu creadigrwydd.


Clybiau

Peidiwch ag anghofio cofrestru’ch plentyn ar gyfer ein clybiau ar ôl ysgol a’r rhai sy’n cael eu rhedeg gan asiantaethau allanol. Bydd clybiau ar ôl ysgol yn dechrau eto ar ddydd Llun, Medi 19eg. Roedd bwletin dydd Mawrth yn rhoi dolenni i chi gofrestru. Mae cofrestru ar sail y cyntaf i'r felin caiff falu. Mae lleoedd yn gyfyngedig, fodd bynnag, byddwn yn cadw rhestr aros ar gyfer unrhyw un nad yw'n cael y clybiau y maent wedi gofyn amdanynt. Ar gyfer clybiau a redir gan yr ysgol, bydd y ffurflen ar agor tan ddydd Mercher 13eg o Fai am 12pm.


Teithiau Cam Cynnydd 3

-Ar gyfer plant ym Mlynyddoedd 4 a 6, peidiwch ag anghofio mewngofnodi i Civica Pay er mwyn talu am daith y plant i’r Amgueddfa Eifftaidd. Mae angen taliad o £12 (sy’n cynnwys mynediad i’r safle a chostau trafnidiaeth) erbyn 16/09/2022 er mwyn sicrhau lle ar y daith. Sylwer: ni allwn gymryd mwy o enwau ar ôl y diwrnod hwn oherwydd mae angen rhoi rhifau pendant i'r amgueddfa.

-Ar gyfer plant Blwyddyn 5, peidiwch ag anghofio mewngofnodi i dalu blaendal Llangrannog. Trwy Civica Pay, rydym angen blaendal o £20 na ellir ei ad-dalu erbyn 16/09/2022. Sylwer: ni allwn gymryd lleoedd ar ôl y dyddiad hwn oherwydd bod yn rhaid i ni roi niferoedd pendant i'r ganolfan.


Os ydych yn cael trafferth talu, a fyddech cystal â chael gafael ar naill ai Mrs. Tudball neu fi i weld sut y gallwn helpu gyda thechnoleg neu lunio cynllun talu. Os gwelwch yn dda dewch atom ni, rydyn ni eisiau helpu lle gallwn ni.


Senedd y Disgyblion

Peidiwch ag anghofio ein bod yn cynnal ein hetholiadau senedd disgyblion ar y 19eg o Fedi. Mae gennym ffurflenni cais syml fel sydd eisoes wedi'u rhannu i ddisgyblion esbonio pam eu bod yn dymuno bod yn rhan o banel. Edrychaf ymlaen at glywed y plant i gyd yn dweud wrth iddynt rannu eu maniffestos syml! Edrychaf ymlaen hefyd at weld y ffurflenni cais i fyny ar waliau’r dosbarth er mwyn i blant eraill allu gwneud penderfyniadau gwybodus am bwy maen nhw eisiau pleidleisio!


Byddwn yn ethol ein cynrychiolwyr dosbarth ar gyfer ein cynghorau disgyblion a’n prif fechgyn a phrif ferched.


Mae gennym ddau le ar gyfer pob dosbarth Blwyddyn 2 i Flwyddyn 6 i ddewis eu cynrychiolwyr ar y paneli canlynol: Cyngor Ysgol, Eco-Bwyllgor, Criw Cymraeg, Arweinwyr Digidol ac Arweinwyr Lles.

 

Good morning Teulu Panteg,


This week it has been a joy to see the children settle into their new classes and start learning about their new topics. What thrills me as I walk around school, is seeing engaged and excited faces as they learn about new things.


Our oldest children (Progress Step 3; Years 4-6) are learning all about the Ancient Egyptians as was shared before the Summer break. Not only is their topic interesting and different to what ever they have studied before, it helps us to to think about different cultures, beliefs, traditions and day-to-day different ways of doing things. I honestly can’t say who is more excited; the children or the teachers.


Our Progress Step 2 children (Years 1-3) are learning about how special it is to be uniquely them! ‘There is no one like you’ is our message and how amazing it is to celebrate diversity within our school community. From unique fingerprints to how we think, we are all different. We have some exciting lessons and experiences lined up for this age group!


Our Progress Step 1 children (Nursery and Reception) are doing amazingly well settling in. It is so good to see them smiling on the way in! At the end of the day yesterday, some of them were looking quite tired! They’ll sleep well this weekend!


The Death of the Queen

After 70 years on the throne, it was sad to hear yesterday of Queen Elizabeth II’s death. Her devotion, faith and determination was an inspiration to many. At school today, our flag is at half mast in line with tradition and as we join with others in remembering a life of service.

Hearing about death and grief can be quite a confusing time for children. Despite not ever meeting the Queen, the news of such a high-profile death can still have an affect on children. This is especially true with the media coverage that will be evident for the next days of mourning.


Many adults avoid talking to children about death and dying because they think it will make them sad or anxious. In fact, talking openly about death helps children to deal with the idea and makes them less worried about it. This is true even for our youngest children and for many, they might not even raise the issue; and, that is also okay.


There is no magic formula to talking with a child, but things that help include:


-Use clear, age-appropriate language - don't say the queen has ‘gone to sleep’, ‘passed away’ or ‘lost’, this can be confusing to children who often take things literally. If she’s gone to sleep, why can’t we wake her up? If she’s lost, why can’t we find her?

- Explain what death is using concepts they understand. Try this: When someone dies, their body has stopped working and they can’t be brought back to life. They are no longer able to do the things they could when they were alive, such as move or talk.

- Reassure your child. Make sure you deal with any worries about people around them dying. If you can, offer them reassurance but without making impossible promises. Saying things like “we are healthy and we’re going to do all we can to keep that way because I want to do X in the future” Or if someone is seriously ill, you can still offer reassurance but being honest is important. An explanation such as “you know Bampi is very ill at the moment and has an illness called X. The doctors are giving Bampi special medicine and working very hard to make him better.”

- Be honest. Without clear information children tend to fill the gaps to try and make sense of what is happening. There will also be lots of information available to them elsewhere which they may start searching for– on TV, online, overhearing conversations and playground talk. This can mean that children imagine all sorts of things about a death, which are often worse than the reality.

- Encourage questions and honest answers. Their questions could come all at once or they may come back to you several hours or days later. Try to answer them honestly and if you don’t know the answer, let them know you will try to find out for them. By reassuring them that questions are okay, and you’ll do your best to answer it, they are learning to trust the responses you give.

- Let them know their feelings are normal. Anger, sadness, guilt, worry, confusion and more - are all normal reactions to hearing that someone has died. They may not feel upset as they didn’t really have a connection to The Queen, and that’s okay. However, if they do feel upset, it’s important not to also honour their reaction and sadness, and allow them to explore their feelings.

- Don’t be afraid of showing your own emotions. Children will look to adults around them to make sense of grief and try to understand how should react. It’s okay to explore feelings with children and give them permission to explore their feelings with you. For example, if they see you upset you could say ‘I’m sad because I am sad that The Queen has died’ or ‘I’m crying because The Queen’s death has made me think about when your Granny died’.


I am always happy to chat with you if you would like to talk anything through. The door is always open.


Today, our school focus in assembly will be about commitment and motivation in celebration of 70 years of Queen Elizabeth’s reign. These are just some of the positives that we can glean fr this situation.


As more information is released over the coming days, anything that you need to know will be shared through the school’s official platforms. Please be aware that I will personally write to each one of you letting you know about any changes. Social media already has non-reliable and multiple versions of what is expected to happen over the coming days.


Drop Off Times and Parking

Now that we have been back for a whole week, it is great to see that families are back in the routine of drop off. I ask kindly that you ensure that your child is in school and, more importantly, in class by 9.00am. Teachers complete registers as the children arrive from 8.45, so lessons start at 9.00am. From next week, we will be closing the gate at 9.00 prompt.


When using the car park, I kindly ask that you are considerate of other users. I also ask that you do not park on corners or move cones. Our green cones are in specific places because we know that school buses need the space to turn.


Please also remember that the window for breakfast club drop offs is 8.15 to 8.30 and doors are closed promptly.


Our School Development Priorities

In our last bulletin, I shared our school development priority regarding the importance of pupil voice. Today, I share another one of our very exciting school priorities.


Priority 4: Further Broaden Our School Curriculum by enhancing teaching and learning opportunities around the Expressive Arts and independent life skills.


Why is this a priority?

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have been on a journey this year to make this more of a reality but that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. We recognise our learners need to be ambitious individuals who are fired up and ready to learn throughout their lives. We also recognise that a healthy curriculum is broad and balanced which then allows everyone to thrive. As a school, we know that the Expressive Arts are just as essential as traditional academic areas of learning. Last year, we began planning the content of our curriculum in earnest and broadening the scope of teaching and learning. Our self-evaluation showed that a priority was further broadening our school curriculum to provide enriched provision where learners are encouraged to expand their creative appreciation and talent along with their artistic and performance skills. Through providing opportunities to explore thinking as well as refining and communicateing ideas creatively, we will promote and enable the development of enterprising, creative contributors who are ready for all walks of life. This will help us prepare children for all the challenges of life, teach creative problem solving skills, develop appreciation for differences within our school family and build creativity.


Clubs

Don’t forget to sign your child up for our afterschool clubs and those run by external agencies on our site. Afterschool clubs will start again on Monday, 19th September. Tuesday’s bulletin gave links for you to sign up. Registration is on a first come, first served basis. Places are limited, however, we will keep a waiting list for anyone who does not get the clubs they have requested. For school-run clubs, we will have the form open until Wednesday 13th of May at 12pm.


Progress Step 3 Trips

-For children in Years 4 and 6, please don’t forget to log on to Civica Pay in order to pay for the children’s trip to the Egyptian Museum. We need the payment of £12 (which includes access to the site and transport costs) by 16/09/2022 in order to secure a place on the trip. Please note: we cannot take more names after this day because the museum needs to be given definite numbers.

-For Year 5 children, please don’t forget to log on to pay the deposit for Llangrannog. Via Civica Pay, we require a £20 non-refundable deposit by 16/09/2022. Please note: we are unable to take places after this date due to having to give definite numbers to the centre.

If you are having trouble paying, please get hold of either Mrs. Tudball or myself to see how we can help with technology or putting a payment plan together. Please do come to us, we want to help where we can.


Pupil Parliament

Don’t forget that we have our pupil parliament elections on the 19th of September. We have simple application forms as already shared for pupils to explain why they wish to be a part of a panel. I look forward to hearing all that the children have to say as they share their mini-manifestos! I also look forward to seeing the application forms up on the class walls so that other children can make informed decisions about who they want to vote for!


We will elect our class representatives for our pupil councils and our head boys and head girls.


We have two spaces for each Year 2 to Year 6 class to choose their representatives on the following panels: School Council, Eco-Committee, Welsh Crew, Digital Leaders and Wellbeing Leaders.

85 views0 comments

Comments


bottom of page