top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 07.06.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


Rwy’n gobeithio gaethoch chi wyliau hyfryd ac wedi mwynhau treulio amser yn dathlu’r jiwbili! Mae’n hyfryd cael pawb nôl.


Gwybodaeth Pontio

Yfory, gallwch ddisgwyl llythyr papur gennym ni sy’n amlinellu tîm staff eich plentyn ar gyfer y flwyddyn nesaf. Byddwn yn gofyn i’r plant roi’r rhain yn eu bagiau fel nad ydynt yn colli’r llythyren. Mae'r llythyr yn amlinellu dosbarth, athro a chynorthwywyr addysgu eich plentyn. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf i sicrhau bod gennym gynorthwywyr addysgu ar gyfer pob dosbarth. Mae hyn yn rhywbeth rwy’n teimlo’n gryf yn ei gylch oherwydd staff yw’r adnodd mwyaf gwerthfawr sydd gennym i gefnogi datblygiad eich plentyn. Y flwyddyn nesaf, bydd gennym gynorthwyydd dysgu ar gyfer pob dosbarth o’r Derbyn i Flwyddyn 4. Bydd ein dau ddosbarth Blwyddyn 5 yn rhannu cymhorthydd a bydd ein dau ddosbarth Blwyddyn 6 hefyd yn rhannu cymhorthydd. Mae hon yn sefyllfa wych i fod ynddi – nid oes gan y rhan fwyaf o ysgolion gynorthwywyr ar gyfer dosbarthiadau o Flwyddyn 3 i fyny.


Fel yr amlinellwyd yn y llythyr ac mewn bwletinau blaenorol, mae gennym dri chyfle i blant gael diwrnodau symud i fyny:

-Dydd Mawrth, 14/06/2022 (wythnos nesaf)

-Dydd Gwener, 01/07/2022

-Dydd Iau, 14/07/2022


Ar y dyddiau hyn, bydd y plant yn dod i’w dosbarthiadau arferol ac yn cofrestru gyda’u hathrawon arferol cyn symud dosbarth. Yna, ar ddiwedd y dydd, byddant yn dychwelyd i'w dosbarthiadau arferol i godi neu fynd ar eu bysiau.


Nodyn i'ch atgoffa am Ddiwrnod Symud i Fyny Blwyddyn 6 i Gwynllyw

Ar gyfer ein teuluoedd Blwyddyn 6, mae gennym ddiwrnod o wersi yng Ngwynllyw ar y gweill ar gyfer Ddydd Mawrth, 14eg o Fehefin. Bydd plant yn dod i’r ysgol fel arfer ac yn dychwelyd mewn pryd ar gyfer trefniadau diwedd dydd arferol. Bydd y plant hynny nad ydynt yn mynychu Gwynllyw yn aros gyda ni yn yr ysgol.


Trip Ysgolion Coedwig Fferm Gymunedol Greenmeadow

Rydym yn lwcus iawn ein bod wedi sicrhau trip i’n disgyblion blwyddyn 3 ddiwedd wythnos nesaf. Mae Cyngor Sir Pont-y-pŵl wedi cynnig a threfnu trip i un dosbarth blwyddyn 3 ar gyfer dydd Iau nesaf – fodd bynnag, rydym am sicrhau bod ein holl ddisgyblion blwyddyn 3 yn cael yr un tegwch. Felly, rydym wedi trefnu i’n dosbarth blwyddyn 3 arall fynychu dydd Gwener. Er fy mod yn siŵr ein bod ni i gyd yn gobeithio am dywydd sych, cofiwch ddod â’ch plant wedi gwisgo mewn dillad addas. Byddwn yn treulio drwy'r dydd yn yr awyr agored, gan gynnwys cael cinio. Bydd angen pecyn bwyd ar blant


Bydd y gweithgareddau'n cynnwys helfa bwystfilod bach/dipio pwll, adeiladu cuddfan, cynnau tân a malws melys ar y tân gwersyll.


Er y bydd y teithiau hyn yn rhad ac am ddim, bydd angen caniatâd ysgrifenedig arnom. Felly, a fyddech cystal â dychwelyd y slip fydd yn cael ei anfon yfory gyda'ch plentyn erbyn dydd Gwener.


Bydd Dosbarth Groes Fach (Mrs Angharad Jones a Mrs Catrin Wallis-Evans) yn mynd ar Ddydd Mercher, 15fed o Orffennaf.

Bydd Dosbarth Pont Rhun (Miss Caitlin O’Sullivan) yn mynd ar ddydd Iau, 16eg o Orffennaf.


Cyfarfodydd Dechreuwyr Newydd

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â rhieni newydd ar ddydd Iau am 4pm yn ein cyfarfod a chyfarch plant newydd. Mae’r athrawon a’r staff yn gyffrous i gwrdd â rhieni ein Meithrinfa mis Medi a’n dosbarthiadau Derbyn ym mis Medi. Byddwn yn trafod sut mae'r diwrnod ysgol yn rhedeg a'r pethau pwysig y bydd angen i chi wybod. Cewch gyfle i weld y dosbarth a rhoi cynnig ar rai o’n ciniawau ysgol. Os hoffech chi ddod â'ch plentyn hefyd - mae croeso i chi!


Dathliadau 100 Mlynedd yr Urdd

Ar Ddydd Gwener, 24ain o Fehefin, byddwn yn cynnal diwrnod Cymreig i ddathlu 100 mlynedd yr Urdd. Ar y diwrnod hwn, rydym yn gofyn i'r plant ddod wedi gwisgo mewn rhywbeth coch. Ni chodir arian ar y diwrnod hwn. Serch hynny, byddwn yn cynnal gweithgareddau cyffrous ac yn cael cinio Cymreig arbennig! Mwy o fanylion i ddilyn!

Rhaglen Flwyddyn Gap

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i benodi 4 ymgeisydd i’n Rhaglen Blwyddyn Allan ar gyfer mis Medi. Mae cynghrair o dair ysgol yn cydweithio ar y prosiect hwn – Ysgol Panteg, Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Mae gennym ddau le ar ôl ar gyfer mis Medi. Dyma ein hysbyseb! Rhannwch os gwelwch yn dda!


Atgof am Fabolgampau’r Ysgol

Fel y gyhoeddwyd yn flaenorol, rydym yn gyffrous unwaith eto i hysbysebu y byddwn yn cynnal mabolgampau y gall rhieni eu mynychu! Dyma ddyddiadau eich dyddiadur. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau yn nes at yr amser. Gan y gall y digwyddiadau hyn ddibynnu ar y tywydd, dyma'r dyddiadau a roddir ar gyfer ein dyddiad arfaethedig a'r dyddiadau wrth gefn. Rydyn ni'n rhoi'r dyddiadau hyn i chi nawr rhag ofn y byddwch chi'n dymuno archebu amser i ffwrdd o'r gwaith i fynychu. (Gwelir yr ebost)

 

I hope you had a lovely holiday and enjoyed spending time celebrating the jubilee! It's nice to have everyone back.

Transition Information

Tomorrow, you can expect a paper letter from us which outlines your child’s staff team for next year. We will ask the children to put these in their bags so that they do not lose the letter. The letter outlines the class, teacher and teaching assistants for your child. We have been working hard over the last months to ensure that we have teaching assistants for every class. This is something that I feel strongly about because staff are the most valuable resource we have in supporting your child’s development. Next year, we will have a teaching assistant for every class from Reception to Year 4. Our two Year 5 classes will share an assistant and our two Year 6 classes will also share an assistant. This is an excellent position to be in – most schools do not have assistants for classes from Year 3 upwards.


As outlined in the letter and in previous bulletins, we have three opportunities for children to have moving up days:

-Tuesday, 14/06/2022 (Next week)

-Friday, 01/07/2022

-Thursday, 14/07/2022


On these days, the children will come to their usual classrooms and register with their usual teachers before moving class. Then, at the end of the day, they will return to their usual classes for pick-up or getting on their buses.


Reminder about Year 6 Moving Up Day to Gwynllyw

For our Year 6 families, we have a day of lessons in Gwynllyw planned ahead for the Tuesday, 14th of June. Children will come as normal to school and return in time for normal end of day arrangements. Those children who are not attending Gwynllyw will remain with us at school.


Greenmeadow Community Farm Forest Schools Trip

We are really lucky that we have secured a trip for our year 3 pupils at the end of next week. Pontypool County Council have offered and arranged a trip for one year 3 class for next Thursday – however, we want to ensure that all our year 3 pupils have the same fairness. Therefore, we have arranged for our other year 3 class to attend on Friday. While I’m sure we’re all hoping for dry weather, please make sure your children come dressed in suitable clothing. We will be spending all day outdoors, including having lunch. Children will need a packed lunch


The activities will include minibeast hunt/pond dipping, den building, fire-lighting and marshmallows on the campfire.


Whilst these trips will be free of charge, we will need written permission. Therefore, please return the slip that will be sent out tomorrow with your child by Friday.


Dosbarth Groes Fach (Mrs Angharad Jones and Mrs Catrin Wallis-Evans) will be going on Wednesday, 15th of July.

Dosbarth Pont Rhun (Miss Caitlin O’Sullivan) will be going on Thursday, 16th of July.


New Starter Meetings

We are really looking forward to meeting new starter parents on Thursday at 4pm at our meet and greet for new children. The teachers and staff are excited to meet with parents of our September Nursery and our September Reception classes. We will be talking through how the school day runs and important things you will need to know. You will have an opportunity to see the class and try some of our school dinners. If you would like to bring your child too – you are more than welcome!


Urdd 100 Year Celebrations

On Friday, 24th of June, we will be holding a Welsh day to celebrate the 100 years of the Urdd. On this day, we are asking the children to come dressed in something red. No money will be raised on this day. However, we will be holding exciting activities and having a special Welsh lunch! More details to follow!

Gap Year Programme

We are pleased to announce that we have successfully appointed 4 candidates to our Gap Year Programme for September. An alliance of three schools are working together on this project – Ysgol Panteg, Ysgol Bryn Onnen and Ysgol Gymraeg Cwmbran. We have two spaces left for September. Here is our advert! Please share!


Reminders about Sports Days

As previously announced, we are excited once again to advertise that we will be holding sports days which can be attended by parents! Here are the dates for your diary. More information will be released closer to the time. Since these events can be weather dependent, below find dates given for our intended date and back up dates. We are giving these dates to you now in case you wish to book time off work to attend. (Please see the email for dates).

48 views0 comments

Commentaires


bottom of page