top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 05.07.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Ffair Ysgol - Dydd Sadwrn yma - ATGOF TERFYNOL

Rydym yn gyffrous i atgoffa pawb y bydd ein ffair ysgol yn cael ei chynnal yfory o 11yb tan 3yp. Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn addo diwrnod llawn hwyl, chwerthin ac ymdeimlad cymunedol. Bydd y ffair yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau ar gyfer pob oed!

 

Peidiwch anghofio anfon eich tocynnau raffl i mewn! Bydd mwy ar gael i'w prynu ar y diwrnod! Bydd yr holl elw o’r ffair yn mynd tuag at gefnogi ein plant a phrynu lle chwarae newydd, gan wneud y digwyddiad hwn nid yn unig yn hwyl ond hefyd yn ffordd wych o roi yn ôl i’n hysgol.

 

Rydym yn annog pob dysgwr, rhiant, teulu ac aelod o’r gymuned i ymuno â ni ar gyfer yr hyn sy’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych. Eich cyfranogiad a'ch cefnogaeth chi sy'n gwneud digwyddiadau fel y rhain yn llwyddiannus ac yn gofiadwy.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!


 

PAWB

Cystadleuaeth Pêl-Droed Panteg

Ddydd Mawrth diwethaf, daeth cystadleuaeth bêl-droed Panteg ag ysgolion lleol at ei gilydd ar gyfer digwyddiad cyffrous ar ôl ysgol yn llawn cystadleuaeth frwd a chyfeillgarwch cymunedol. Wedi'i drefnu a'i gynnal gan ein hysgol, daeth timau o ysgolion lleol yr ardal at ei gilydd i arddangos eu sgiliau a'u sbortsmonaeth. Roedd yr awyrgylch yn drydanol wrth i ddysgwyr, rhieni, athrawon a chefnogwyr ymgasglu i godi ei galon ar eu timau priodol. Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys sawl gêm, gyda phob tîm yn arddangos dawn a phenderfyniad trawiadol. Roedd y gemau yn gyflym ac yn wefreiddiol, gyda chwaraewyr yn rhoi eu cyfan ar y cae. Un o uchafbwyntiau'r gystadleuaeth i ni oedd y sbortsmonaeth a ddangoswyd gan yr holl gyfranogwyr.BLWYDDYN 6

Seremoni Graddio - Nodyn Atgoffa

Cofiwch, ar Ddydd Iau, 18fed o Orffennaf am 1:45yp, mae gennym ein seremoni graddio Blwyddyn 6.

 

-Does dim rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. Mae gennym ni 150 o gadeiriau - felly ni allwn gael y teulu cyfan yn troi lan! Ond byddwch yn gall!

-Dylai plant wisgo gwisg ysgol. Yn amlwg, nid oes angen siwmperi porffor a byddwn yn annog pobl i beidio â'u gwisgo gan y gall fynd yn boeth yn y neuadd.

-Bydd y seremoni yn para tua 30 munud.

-Bydd lluniau swyddogol yn cael eu cymryd er eich bod hefyd yn rhydd i dynnu lluniau o'ch plentyn eich hun.

-Bydd y plant yn cael cyfle i fynd ymlaen i’r glaswellt ar y plaza i daflu eu hetiau i’r awyr!

-Bydd y drysau yn agor am 1:30pm.

 

PAWB

Derbyniadau Meithrin - Nodyn Atgoffa

Peidiwch ag anghofio bod ceisiadau derbyniadau Meithrin yn cau ar y 15fed o Orffennaf. Ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau addysg Gymraeg i'w plentyn? Ysgol Panteg yw'r ysgol iddyn nhw!

 

Dyma'r wybodaeth bwysig:

 

BLWYDDYN 4, 5 A 6

Y Llew Frenin

Dyma nodyn atgoffa cyfeillgar i brynu'ch tocynnau ar gyfer ein 'Sioe Diwedd Blwyddyn Cam Cynnydd 3' sy'n cynnwys y clasur bythol, 'Y Llew Frenin.' Bydd y sioe yn cael ei chynnal yn Theatr y Gyngres, ac mae nifer o seddi ar gael o hyd.

 

Mae ein plant wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â’r stori hudolus hon yn fyw, ac mae eich cefnogaeth yn hanfodol i wneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant cofiadwy. Peidiwch â cholli'r cyfle i weld eu gwaith caled, creadigrwydd a thalent ar y llwyfan. Mae'n siŵr o fod yn brofiad bythgofiadwy i bawb sy'n mynychu.

 

Gellir prynu tocynnau yn uniongyrchol o swyddfa docynnau Theatr y Gyngres neu drwy eu gwefan. Rydym yn eich annog i sicrhau eich seddi cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau nad ydych yn colli allan ar y perfformiad ysblennydd hwn. Bydd angen i chi ddefnyddio’r cod hyrwyddo ‘ypt456’ er mwyn archebu tocynnau.

 

Diolch am eich cefnogaeth a brwdfrydedd parhaus. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y sioe a dathlu llwyddiannau ein myfyrwyr gwych gyda'n gilydd.

 

CARREG LAM

Seremoni Raddio

Yn ddiweddar, cynhaliodd Carreg Lam, canolfan drochi Torfaen sy’n ymroddedig i ddysgu Cymraeg i blant, seremoni raddio ei phedwaredd garfan. Roedd y digwyddiad hwn yn garreg filltir arwyddocaol yn nhaith ieithyddol a diwylliannol y dysgwyr, gan ddathlu eu llwyddiannau a’u hymroddiad i feistroli’r Gymraeg.

 

Roedd y seremoni yn achlysur llawen, a fynychwyd gan rieni balch, aelodau o'r teulu, athrawon a ffrindiau ysgol. Cafodd y plant gymeradwyaeth ac edmygedd brwdfrydig gan y gynulleidfa, gan danlinellu eu gwaith caled!

 

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n dymuno bod eu plant wedi cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol? Mae gan Carreg Lam lefydd ar gael ar gyfer mis Medi! Helpwch ni i recriwtio plant i'n pumed cohort! Cysylltwch â carreg-lam@torfaen.gov.uk am fwy o wybodaeth neu ewch i'n gwefan www.carreg-lam.com.  

 

Uned darpariaeth drochi hwyr yw Carreg Lam a sefydlwyd i helpu dysgwyr sy’n dechrau addysg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddarach (rhwng 7-11) a disgyblion nad oedd y Gymraeg efallai’n rhan o’u trefn feunyddiol, i ennill y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen. parhau i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn gyffredinol, bydd plant yn ymuno â'r uned am gyfnod dysgu dwys o tua 12 wythnos cyn hynny yn mynd trwy gyfnod o integreiddio pontio i leoliadau prif ffrwd Cymraeg yn Nhorfaen. Mae ein henw, 'Carreg Lam', yn golygu carreg gamu oherwydd ein bod yn bont i ddyfodol dwyieithog newydd i bob disgybl. 

EVERYONE

School Fair - This Saturday - FINAL REMINDER

We are excited to remind everyone that our school fair will be held tomorrow from 11 AM to 3 PM. This annual event promises a day full of fun, laughter, and community spirit. The fair will feature a variety of activities and attractions for all ages!

 

Don't forget to visit send your raffle tickets in! More will be available to purchase on the day! All proceeds from the fair will go towards supporting our children and purchasing a new play area, making this event not only fun but also a great way to give back to our school.

 

We encourage all learners, parents, families and community members to join us for what promises to be a great day. Your participation and support are what make events like these successful and memorable.

 

We look forward to seeing you there!


 

EVERYONE

Panteg Football Competition

This past Tuesday, the Panteg football competition brought together local schools for an exciting after-school event filled with spirited competition and community camaraderie. Organised and hosted by our school, the tournament saw teams from local schools in the area come together to showcase their skills and sportsmanship. The atmosphere was electric as learners, parents, teachers, and supporters gathered to cheer on their respective teams. The competition featured several matches, with each team displaying impressive talent and determination. The games were fast-paced and thrilling, with players giving their all on the pitch. One of the highlights of the competition for us was the sportsmanship displayed by all the participants.

 

 

YEAR 6

Graduation Ceremony - Reminder

Remember that on Thursday, 18th of July at 1:45pm, we have our Year 6 graduation ceremony.

 

-You don't have to book tickets in advance. We have 150 chairs - so we can't have the whole family turning up! Please be sensible though!

-Children should wear school uniform. Obviously, purple jumpers are not required and I would encourage people not to wear them as it can get hot in the hall.

-The ceremony will last about 30 minutes.

-Official photos will be taken although you are also free to take photos of your own child.

-The children will have the opportunity to go on to the grass on the plaza to throw their hats in the air!

-The doors will open at 1:30pm.

 

EVERYONE

Nursery Admissions - Final Reminder

Don’t forget that Nursery admissions applications close on the 15th of July. Do you know someone who wants Welsh language education for their child? Ysgol Panteg is the school for them!

 

Here is the important information:

 

YEAR 4, 5 AND 6

Lion King

This is a friendly reminder to purchase your tickets for our 'Progress Step 3 End of Year Show' featuring the timeless classic, 'The Lion King.' The show will be held at the Congress Theatre, and there are still a number of seats available.

 

Our children have been working tirelessly to bring this enchanting story to life, and your support is crucial in making this event a memorable success. Don't miss the chance to witness their hard work, creativity, and talent on stage. It's sure to be an unforgettable experience for all attendees.

 

Tickets can be purchased directly from the Congress Theatre box office or through their website. We encourage you to secure your seats as soon as possible to ensure you don't miss out on this spectacular performance. You will need to use the promotional code ‘ypt456’ in order to book tickets.

 

Thank you for your continued support and enthusiasm. We look forward to seeing you at the show and celebrating the achievements of our wonderful students together.

 

CARREG LAM

Graduation Ceremony

Carreg Lam, Torfaen’s immersion centre dedicated to teaching Welsh to children, recently held its fourth cohort’s graduation ceremony. This event marked a significant milestone in the learners' linguistic and cultural journey, celebrating their achievements and dedication to mastering the Welsh language.

 

The ceremony was a joyous occasion, attended by proud parents, family members, teachers and school friends. The children were met with enthusiastic applause and admiration from the audience, underscoring their hard work!

 

Do you know someone who wishes that their children had received the opportunity to learn Welsh at school? Carreg Lam has spaces available for September! Help us recruit children to our fifth cohort! Contact carreg-lam@torfaen.gov.uk for more information or visit our website www.carreg-lam.com.

 

Carreg Lam is a late immersion provision unit set up to help learners entering Welsh-medium education at a later stage (between 7-11) and pupils for whom Welsh may not have been part of their daily routine, to gain the skills and confidence needed to continue their learning through Welsh. Children generally will join the unit for an intense learning period of approximately 12 weeks before then undergoing a period of transitioned integration into Welsh-language main stream settings within Torfaen. Our name, 'Carreg Lam', means stepping stone because we are a bridge into a new bilingual future for every pupil.70 views0 comments

Comments


bottom of page