top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 02.07.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Isod mae rhestr o ddyddiadau tymhorau ar gyfer 2024-2025 a, sydd newydd eu rhyddhau, 2025-2026. 

Blwyddyn Academaidd 2024/2025

Tymor

Tymor yn Dechrau

Hanner Tymor yn Dechrau

Hanner Tymor yn Gorffen

Tymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Llun02.09.24

Dydd Llun28.10.24

Dydd Gwener01.11.24

Dydd Gwener20.12.24

Gwanwyn

Dydd Llun06.01.25

Dydd Llun24.02.25

Dydd Gwener28.02.25

Dydd Gwener11.04.25

Haf

Dydd Llun28.04.25

Dydd Llun26.05.25

Dydd Gwener30.05.25

Dydd Llun21.07.25

Blwyddyn Academaidd 2025/2026

Tymor

Tymor yn Dechrau

Hanner Tymor yn Dechrau

Hanner Tymor yn Gorffen

Tymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Llun01.09.25

Dydd Llun27.10.25

Dydd Gwener31.10.25

Dydd Gwener19.12.25

Gwanwyn

Dydd Llun05.01.26

Dydd Llun16.02.26

Dydd Gwener20.02.26

Dydd Gwener27.03.26

Haf

Dydd Llun13.04.26

Dydd Llun25.05.26

Dydd Gwener29.05.26

Dydd Llun20.07.26

 Gwiriwch wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen bob amser cyn bwcio unrhyw wyliau ac ati i sicrhau nad oes unrhyw newid. Dyma ddolen i’r rhan cywir o’r wefan: https://www.torfaen.gov.uk/cy/EducationLearning/SchoolsColleges/Termholidayandotherclosuredates/School-Term-and-Holiday-Dates.aspx

 

PAWB

Diwrnodau Hyfforddi Staff - Nodyn Atgoffa

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, dyma ddyddiadau hyfforddi'r flwyddyn academaidd nesaf i'ch atgoffa. Ar y dyddiau hyn, bydd yr ysgol ar gau i blant.

 

-Dydd Llun, 2il o Fedi (yn syth ar ôl Gwyliau'r Haf)

-Dydd Gwener, 11eg o Hydref

-Dydd Llun, 6ed o Ionawr (yn syth ar ôl gwyliau'r Nadolig)

-Dydd Llun, 3ydd o Fawrth (yn syth ar ôl Hanner Tymor Chwefror)

-Dydd Llun, 28ain o Ebrill (yn syth ar ôl gwyliau'r Pasg)

-Dydd Llun, 2il o Fehefin (yn syth ar ôl Hanner Tymor y Sulgwyn)

 

PAWB

Diwrnod Pleidleisio - 4ydd o Orffennaf

Braf cael ein hysbysu ein bod yn gwbl agored - fel arfer - i ddisgyblion ar ddydd Iau, 4ydd o Orffennaf yn ystod diwrnod pleidleisio Etholiad Cyffredinol. Efallai bod ysgolion eraill y gwyddoch amdanynt sy’n cau oherwydd bod eu hysgol yn orsaf bleidleisio, rydym yn gwbl agored.PAWB

Codi'n Gynnar

Dros y ddau fis diwethaf, rydym wedi sylwi ar gyfradd llawer uwch o godi'n gynnar yn enwedig ar ddydd Gwener. Cofiwch fod yr ysgol yn gorffen am 3:15pm bob dydd a, lle bo modd, dylid trefnu pob apwyntiad y tu allan i oriau ysgol. Cofiwch ddod â thestun, llythyren neu gerdyn eich apwyntiad gyda chi fel y gellir nodi ar y system y rheswm dros absenoldeb a/neu godi’n gynnar. Mae hyn er mwyn helpu teuluoedd i osgoi hysbysiadau cosb benodedig am absenoldeb plentyn.

 

PAWB

Ffair Haf a Thocynau Raffl

Cofiwch bod ein Ffair Haf ddydd Sadwrn yma am 11-3!  Cofiwch i ddod ag arian tocynau raffl mewn! Mae croeso i chi negeseuo Ffrindiau Panteg ar eu dudalen Facebook neu dros ebost (ffrindiaupanteg@outlook.com) er mwyn cael fwy o docynau raffl!Blynyddoedd 1-3

Nia Morais - Bardd Plant Cymru

Ddoe, cawsom y fraint o gael Nia Morris, sef bardd cenedlaethol plant Cymru, i mewn i gynnal gweithdai gyda’n plant Cam Cynnydd 2. Da iawn bawb am eu gwaith caled yn y sesiynau yma!


 

EVERYONE

School Term and Holiday Dates

Please find below a list of term dates for 2024-2025 and, newly released, 2025-2026.

2024/2025 Academic Year

Term

Term Begins

Half Term Begins

Half Term Ends

Term Ends

Autumn

Monday02.09.24

Monday28.10.24

Friday01.11.24

Friday20.12.24

Spring

Monday06.01.25

Monday24.02.25

Friday28.02.25

Friday11.04.25

Summer

Monday28.04.25

Monday26.05.25

Friday30.05.25

Monday21.07.25

2025/2026 Academic Year

Term

Term Begins

Half Term Begins

Half Term Ends

Term Ends

Autumn

Monday01.09.25

Monday27.10.25

Friday31.10.25

Friday19.12.25

Spring

Monday05.01.26

Monday16.02.26

Friday20.02.26

Friday27.03.26

Summer

Monday13.04.26

Monday25.05.26

Friday29.05.26

Monday20.07.26

 Always check Torfaen County Borough Council website before booking any holiday etc. to ensure there has been no change. Here is a link to the right part of the website: https://www.torfaen.gov.uk/en/EducationLearning/SchoolsColleges/Termholidayandotherclosuredates/School-Term-and-Holiday-Dates.aspx

 

EVERYONE

Staff Training Days - Reminder

As previously announced, here are next academic year's training dates as a reminder. On these days, the school will be closed to children.

 

-Monday, 2nd of September (straight after the Summer Holidays)

-Friday, 11th of October

-Monday, 6th of January (straight after the Christmas break)

-Monday, 3rd of March (straight after February Half Term)

-Monday, 28th of April (straight after the Easter break)

-Monday, 2nd of June (straight after the Whitsun Half Term)

 

EVERYONE

Polling Day - 4th of July

Pleased be advised that we are fully open - as normal - to pupils on Thursday, 4th of July during the General Election voting day. There maybe other schools that you know of who are closing because their school is a voting station, we are fully open.


 

EVERYONE

Early Pick Ups

Over the last two months, we have noticed a much higher rate of early pick up especially on Fridays. Please remember that school finishes at 3:15pm each day and that where possible all appointments should be arranged outside of school hours. Please remember to bring your appointment text, letter or card so that the reason for absence or early pick up can be noted on the system. This is to help families avoid fixed penalty notices for a child's absence.

 

EVERYONE

Summer Fair and Raffle Tickets

Remember that our Summer Fair is this Saturday at 11-3!  Remember to bring in raffle ticket money! You are welcome to message Ffrindiau Panteg on their Facebook page or by email (ffrindiaupanteg@outlook.com) in order to get more raffle tickets!


 

Years 1-3

Nia Morais - Children's Laureate of Wales

Yesterday, we were privileged to have Nia Morris who is the national children's poet of Wales come in to hold workshops with our Progress Step 2 children. Da dawn bawb for their hard work in these sessions!119 views0 comments

Comments


bottom of page