top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 28.06.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

TEULUOEDD DERBYN NEWYDD

Diwrnod Blasu

Cawsom ddiwrnod blasu gwych ar gyfer ein teuluoedd Derbyn newydd ddoe! Yn ogystal â threulio’r bore gyda ni, cafodd y plant a’u teuluoedd gyfle i flasu danteithion coginio’r gegin! Roedd hi mor hyfryd gweld y plant yn gartrefol ac yn mwynhau eu hamser gyda ni! Peidiwch ag anghofio ein dau ddiwrnod blasu nesaf ar ddydd Iau, 4ydd o Orffennaf a dydd Iau, 11eg o Orffennaf!


 

PAWB

Diwrnod Symud i Fyny

Ar ein diwrnod symud i fyny ddoe, cafodd ein plant amser i gwrdd â'u staff newydd a threulio amser yn eu dosbarthiadau newydd. Mae gennym ddau ddiwrnod symud i fyny arall i ddod ar ddydd Iau, 4ydd o Orffennaf a dydd Iau, 11eg o Orffennaf. Heddiw, cafodd Cam Cynnydd 3 weithdy jyglo a thriciau syrcas! Edrychwch ar y canolbwyntiad ar eu hwynebau!


 

PAWB

Casgliad Ffotograffau Dosbarth - ATGOF

Peidiwch ag anghofio galw heibio'r swyddfa os ydych wedi archebu lluniau dosbarth i'w danfon i'r ysgol. Bydd angen i chi lofnodi ar gyfer y lluniau hyn.


 

PAWB

Torfhwyl — ATGOFIAD TERFYNOL

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, dydd Sadwrn yma (29/06/2024), ein hysgol ni fydd yn cynnal Torfhwyl. Digwyddiad Cymraeg yw hwn a gynhelir gan Fenter Iaith. Mae'r diwrnod yn argoeli i fod yn ddiwrnod da iawn o hwyl. Bydd chwarae meddal i blant, paentio wynebau, sioe Gymraeg gan Do Re Mi, Band Celtaidd, sioe ryngweithiol fyw ar gyfer trin anifeiliaid, stondin gwneud smwddis a hufen iâ. Nid oes angen tâl mynediad na thocyn i fynychu - dewch â'r teulu cyfan!


 

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Sioe y Lion King

Rydym wedi gwerthu tua 50% o'r seddi yn ein cyngerdd ar yr 16eg o Orffennaf. Os nad ydych wedi archebu eich seddi - gwnewch hyn nawr! Gadewch i ni gael y lleoliad hwn yn llawn ar gyfer ein plant!

 

Bydd dau ddangosiad: un am 11:00am ac un arall am 1:15pm, gan roi hyblygrwydd i chi fynychu'r perfformiad sy'n cyd-fynd orau â'ch amserlen.

 

Bydd holl blant Blwyddyn 4, 5 a 6 yn cymryd rhan yn y sioe!

 

Mae yna 300 o docynnau i bob sioe - felly byddwch yn garedig ac yn ystyriol i bob un o'n teuluoedd. Mae tocynnau ar werth am £6 a fydd yn ein helpu i dalu costau’r lleoliad, cludo’r plant, cerddorion a’r holl elfennau technegol o gynnal perfformiad mewn lleoliad proffesiynol.

 

Dilynwch y ddolen hon i archebu tocynnau:

 

Bydd angen y cod hyrwyddo hwn arnoch hefyd a fydd yn caniatáu ichi archebu lle. Y cod yw: yp456. Ychwanegwch hwn yn y blwch ‘cod hyrwyddo’ a chliciwch ar ‘Apply’ cyn dewis eich seddi. Os na fyddwch yn ychwanegu'r cod hwn, ni fyddwch yn gallu prynu tocynnau.

PAWB

Academi Sglefrfyrddio

Bydd Menter Iaith yn cynnal diwrnod o hwyl yn ein hysgol yn ystod gwyliau’r Haf (23ain o Orffennaf) sy’n agored i’n holl blant. Mae'r digwyddiad hwn yn ddiwrnod hwyl sglefrfyrddio gyda'r Academi Sglefrfyrddio. Mae'r digwyddiad hwn trwy docyn yn unig a gallwch brynu'ch tocynnau trwy ddilyn y ddolen hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/hwyl-yr-haf-sglefrio-ysgol-gymraeg-panteg-skateboarding-at- panteg-tocynnau-895246475307 PAWB

Ffair yr Ysgol

Peidiwch ag anghofio y bydd ein ffair ysgol yn cael ei chynnal dydd Sadwrn nesaf (6ed o Orffennaf). Rydym dal angen gwirfoddolwyr, felly os gallwch chi helpu, cysylltwch â ffrindiaupanteg@outlook.com.

 

Dewch â phawb rydych chi'n eu hadnabod! Bydd pob ceiniog a godir yn mynd ar y plant ac ar y maes chwarae newydd! Achos gwerth chweil!


 

NEW RECEPTION FAMILIES

Taster Day

We had a great taster day for our new Reception families yesterday! As well as spending the morning with us, children and their families got to taste the delights of the kitchen’s cooking! It was so lovely to see the children be at ease and enjoy their time with us! Don’t forget our next two taster days on Thursday, 4th of July and Thursday, 11th of July!


 

EVERYONE

Moving Up Day

On our moving up day yesterday, our children got time to meet with their new staff and spend time in their new classes. We have two more moving up days coming up on Thursday, 4th of July and Thursday, 11th of July. Today, Progress Step 3 had a juggling and circus tricks workshop! Look at the concentration on their faces!


 

EVERYONE

Class Photo Collection - REMINDER

Don’t forget to drop by the office if you have ordered class photos to be delivered to the school. You will need to sign for these photos.


 

EVERYONE

Torfhwyl - FINAL REMINDER

As previously announced, this Saturday (29/06/2024), our school will play host to Torfhwyl. This is a Welsh language event hosted by Menter Iaith. The day promises to be a really good day of fun. There will be soft play for children, face painting, a Welsh language show by Do Re Mi, a Celtic Band, a live interactive show for animal handling, smoothie making stall and ice cream. There is no entrance fee or ticket required to attend - bring the whole family!


 

YEARS 4, 5 AND 6

The Lion King Show

We have sold around 50% of the seats at our concert on the 16th of July. If you haven’t booked your seats - do this now! Let’s get this venue full for our children!

 

There will be two showings: one at 11:00am and another at 1:15pm, giving you flexibility in attending the performance that best fits your schedule.

 

All children from Year 4, 5 and 6 will be taking part in the show!

 

There are 300 tickets per show - so please be kind and considerate to all of our families. Tickets are on sale at £6 which will help us cover the cost of the venue, transporting the children, musicians and all the technical elements of putting on a performance at a professional venue.

 

Follow this link in order to book tickets:

 

You will also require this promotional code which will allow you to book. The code is: yp456. Add this in to the ‘promotional code’ box and click ‘Apply’ before selecting your seats. If you don’t add this code in, you will not be able to purchase tickets.

EVERYONE

Skateboard Academy

Menter Iaith will be holding a fun day at our school during the Summer holidays (23rd of July) that is open to all of our children. This event is a skateboard fun day with Skateboard Academy. This event is strictly by ticket only and you can purchase your tickets by following this link: https://www.eventbrite.co.uk/e/hwyl-yr-haf-sglefrio-ysgol-gymraeg-panteg-skateboarding-at-panteg-tickets-895246475307


 

EVERYONE

School Fair

Don’t forget that our school fair will be held next Saturday (6th of July). We still need volunteers, so if you can help out please contact ffrindiaupanteg@outlook.com.

 

Bring along everyone you know! Every penny raised will go on the children and on the new play area! A very worth while cause!
41 views0 comments

Comments


bottom of page