top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 25.06.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

BLWYDDYN 6

Seremoni Graddio - Atgof

Cofiwch fod dydd Iau, 18fed o Orffennaf am 1:45yp, mae gennym ein seremoni graddio Blwyddyn 6.

 

-Nid oes rhaid i chi archebu tocynnau ymlaen llaw. Mae gennym ni 150 o gadeiriau - felly ni allwn gael y teulu cyfan yn troi lan! Byddwch yn gall os gwelwch yn dda.

-Dylai plant wisgo gwisg ysgol. Yn amlwg, nid oes angen siwmperi porffor a byddwn yn annog pobl i beidio â’u gwisgo oherwydd gall fynd yn boeth yn y neuadd.

-Bydd y seremoni yn para tua 30 munud.

-Bydd lluniau swyddogol yn cael eu tynnu er eich bod hefyd yn rhydd i dynnu lluniau o'ch plentyn eich hun.

-Bydd y plant yn cael cyfle i fynd ymlaen i’r gwair ar y plaza i daflu eu hetiau i’r awyr!

-Bydd y drysau yn agor am 1:30yp.PAWB

Llwyddiant Josh ac Lewys

Rydym yn hynod falch o ddau o’n bechgyn blwyddyn 6, Lewys a Josh. Mae'r ddau fachgen wedi dangos rhagoriaeth mewn chwaraeon trwy ennill capiau yn ddiweddar am gynrychioli eu hardal mewn rygbi. Yn ogystal, mae'r ddau fachgen wedi cynrychioli'r ardal mewn twrnamaint rygbi yn yr Eidal yn ddiweddar. Mae hwn yn gyflawniad a phrofiad gwych i’r bechgyn, ac maent wedi dangos enghraifft wych o werthoedd ein hysgol o fod yn uchelgeisiol ac wedi’u tanio! Mae’n amlwg fod gennym ni ddwy egin seren rygbi’r dyfodol yn ein plith yma yn Ysgol Panteg. Da iawn chi!PAWB

Pencampwyr Dawns!

Cyflawnwyd llwyddiannau rhagorol dros y penwythnos ym myd dawns. Llongyfarchiadau enfawr i Daisy ar ennill Pencampwr Prydain Dan 12 mewn Dawns Gyfoes a Grace a ddaeth yn Bencampwyr Prydeinig Dan 12 mewn Dawns Fodern. Rydyn ni i gyd yn falch iawn ohonoch chi'ch dau!


 

BLWYDDYN 4, 5 A 6

Sioe y Llew Frenin

Mae'r tocynnau'n gwerthu'n dda ar gyfer ein cyngerdd diwedd blwyddyn. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archebu'ch un chi i osgoi cael eich siomi. Peidiwch â'i adael tan y funud olaf - unwaith y bydd y tocynnau wedi mynd, byddant wedi mynd ac ni allwn ychwanegu mwy o seddi i mewn.

 

Bydd dau ddangosiad: un am 11:00am ac un arall am 1:15pm, gan roi hyblygrwydd i chi fynychu'r perfformiad sy'n cyd-fynd orau â'ch amserlen.

 

Bydd holl blant Blwyddyn 4, 5 a 6 yn cymryd rhan yn y sioe!

 

Mae yna 300 o docynnau i bob sioe - felly pan fydd y rhain ar gael byddwch yn garedig ac yn ystyriol i bob un o'n teuluoedd. Mae tocynnau ar werth am £6 a fydd yn ein helpu i dalu costau’r lleoliad, cludo’r plant, cerddorion a’r holl elfennau technegol o gynnal perfformiad mewn lleoliad proffesiynol.

 

Dilynwch y ddolen hon i archebu tocynnau:

 

Er mwyn prynu tocynnau, bydd angen y cod hyrwyddo hwn arnoch hefyd a fydd yn caniatáu ichi archebu. Y cod yw: yp456. Ychwanegwch hwn yn y blwch ‘promotional code’ a chliciwch ar ‘Apply’ cyn dewis eich seddi. Os na fyddwch yn ychwanegu'r cod hwn, ni fyddwch yn gallu prynu tocynnau.PAWB

Torfhwyl

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, dydd Sadwrn yma (29/06/2024), bydd ein hysgol yn croesawu Torfhwyl. Digwyddiad Cymraeg yw hwn a gynhelir gan Fenter Iaith. Mae'r diwrnod yn argoeli i fod yn ddiwrnod da iawn o hwyl. Bydd chwarae meddal i blant, paentio wynebau, sioe Gymraeg gan Do Re Mi, Band Celtaidd, paentio wynebau, sioe ryngweithiol fyw ar gyfer trin anifeiliaid, stondin gwneud smwddis a hufen iâ. Nid oes angen tâl mynediad na thocyn i fynychu - dewch â'r teulu cyfan!


 

PAWB

Ffair yr Ysgol

Rydym wrth ein bodd yn eich atgoffa am ein ffair ysgol a gynhelir ddydd Sadwrn nesaf (06/07/2024)! Mae hwn yn gyfle gwych i’n cymuned ddod at ei gilydd, mwynhau diwrnod llawn hwyl, a chefnogi achos bendigedig. Bydd y ffair yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyffrous, gan gynnwys gemau, stondinau bwyd, raffl, ac adloniant byw. Mae rhywbeth at ddant pawb, felly dewch â’ch teulu a’ch ffrindiau gyda chi!

 

Y rhan orau yw bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at ein maes chwarae newydd i’r plant. Bydd y cyfleuster newydd hwn yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol i'n dysgwyr chwarae, archwilio a thyfu. Mae eich cyfranogiad a'ch cyfraniadau yn hanfodol i'n helpu i gyrraedd ein nod, gan sicrhau bod gan ein plant yr adnoddau gorau posibl ar gyfer eu datblygiad.

 

Rydym yn eich annog i ledaenu’r gair a gwahodd cymaint o bobl â phosibl. Po fwyaf o gefnogaeth sydd gennym, yr agosaf a gawn at wireddu’r freuddwyd hon i’n plant. Dewch i ni ddod at ein gilydd fel cymuned i greu atgofion parhaol ac adeiladu rhywbeth gwirioneddol arbennig ar gyfer ein plant.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd dydd Sadwrn nesaf yn ffair yr ysgol!


 

PAWB

Noson Agored i Ddarpar Deuluoedd - ATGOF OLAF

Peidiwch ag anghofio bod nos Iau nesaf, 27ain, yn cael noson agored i deuluoedd newydd gael taith o amgylch ein hysgol a dysgu popeth am ein hysgol. Y ffordd orau o gael y gair allan am ein hysgol yw chi fel rhieni a theuluoedd! Helpwch ni i hysbysebu'r digwyddiad hwn a chael teuluoedd i gofrestru ar gyfer addysg Gymraeg yn Ysgol Panteg!


 

YEAR 6

Graduation Ceremony - Reminder

Remember that on Thursday, 18th of July at 1:45pm, we have our Year 6 graduation ceremony.

 

-You don't have to book tickets in advance. We have 150 chairs - so we can't have the whole family turning up! Please be sensible though!

-Children should wear school uniform. Obviously, purple jumpers are not required and I would encourage people not to wear them as it can get hot in the hall.

-The ceremony will last about 30 minutes.

-Official photos will be taken although you are also free to take photos of your own child.

-The children will have the opportunity to go on to the grass on the plaza to throw their hats in the air!

-The doors will open at 1:30pm.


 

EVERYONE

Josh and Lewys' Success

We are extremely proud of two of our year 6 boys, Lewys and Josh. Both boys have displayed sporting excellence by recently winning caps for representing their district in rugby. Additionally, both boys have represented the district in a recent rugby tournament in Italy. This is a fantastic achievement and experience for the boys, and they have demonstrated an excellent example of our school values of being ambitious and fired up! We evidently have two budding rugby stars of the future among us here at Ysgol Panteg. Da iawn chi bechgyn!


 

EVERYONE

Dance Champions!

Excellent achievements were accomplished over the weekend in the world of dance. Huge congratulations to Daisy who was awarded Under 12 British Champion in Contemporary Dance and Grace who became Under 12 British Champion in Modern Dance. We’re all very proud of you both!


 

YEARS 4, 5 AND 6

The Lion King Show

Tickets are selling well for our end of year concert. So, be sure to book yours to avoid disappointment. Don't leave it to the last minute - once the tickets are gone, they are gone and we cannot add more seats.

 

There will be two showings: one at 11:00am and another at 1:15pm, giving you flexibility in attending the performance that best fits your schedule.

 

All children from Year 4, 5 and 6 will be taking part in the show!

 

There are 300 tickets per show - so please be kind and considerate to all of our families. Tickets are on sale at £6 which will help us cover the cost of the venue, transporting the children, musicians and all the technical elements of putting on a performance at a professional venue.

 

Follow this link in order to book tickets:

 

You will also require this promotional code which will allow you to book. The code is: yp456. Add this in to the ‘promotional code’ box and click ‘Apply’ before selecting your seats. If you don’t add this code in, you will not be able to purchase tickets.


 

EVERYONE

Torfhwyl

As previously announced, this Saturday (29/06/2024), our school will play host to Torfhwyl. This is a Welsh language event hosted by Menter Iaith. The day promises to be a really good day of fun. There will be soft play for children, face painting, a Welsh language show by Do Re Mi, a Celtic Band, a live interactive show for animal handling, smoothie making stall and ice cream. There is no entrance fee or ticket required to attend - bring the whole family!EVERYONE

School Fair

We are thrilled to remind you about our school fair taking place next Saturday (06/07/2024)! This is a fantastic opportunity for our community to come together, enjoy a fun-filled day, and support a wonderful cause. The fair will feature a variety of exciting activities, including games, food stalls, a raffle, and live entertainment. There’s something for everyone, so bring your family and friends along!

 

The best part is that all the money raised will go towards our new play area for the children. This new facility will provide a safe and stimulating environment for our learners to play, explore, and grow. Your participation and contributions are crucial in helping us reach our goal, ensuring that our children have the best possible resources for their development.

 

We encourage you to spread the word and invite as many people as possible. The more support we have, the closer we get to making this dream a reality for our children. Let’s come together as a community to create lasting memories and build something truly special for our kids.

 

We look forward to seeing you all next Saturday at the school fair!


 

EVERYONE

Open Evening for Prospective Families - FINAL REMINDER

Don’t forget that this Thursday, 27th, we have an open evening for new families to have a tour around our school and learn all about our school. The best way of getting the word out about our school is you as parents and families! Please help us to advertise this event and get families signed up for Welsh education at Ysgol Panteg!
64 views0 comments

Comments


bottom of page