top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 21.06.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Noson Agored i Ddarpar Deuluoedd

Peidiwch ag anghofio bod nos Iau nesaf, 27ain, yn cael noson agored i deuluoedd newydd gael taith o amgylch ein hysgol a dysgu popeth am ein hysgol. Y ffordd orau o gael y gair allan am ein hysgol yw chi fel rhieni a theuluoedd! Helpwch ni i hysbysebu'r digwyddiad hwn a chael teuluoedd i gofrestru ar gyfer addysg Gymraeg yn Ysgol Panteg!


 

BLYNYDDOEDD 1 I 6

Diwrnodau Mabolgampau ar gyfer Cam Cynnydd 2 a 3

Roedd diwrnodau mabolgampau Cam Cynnydd 2 a 3 yn wych! Roedd yr awyrgylch yn drydanol, gyda'r plant yn arddangos eu gallu athletaidd a'u hysbryd tîm. O rasys gwefreiddiol i ddigwyddiadau maes gwych, rhoddodd pawb o’u gorau, gan greu eiliadau bythgofiadwy o gyfeillgarwch a chystadleuaeth. Ychwanegodd bonllefau brwdfrydig y gwylwyr at lwyddiant y diwrnod. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a diolch o galon i bawb a gyfrannodd at wneud y mabolgampau hwn yn un cofiadwy.


 

BLWYDDYN 4 I 6

Cam Cynnydd 3 - Sioe Diwedd Blwyddyn - Nodyn Atgoffa

O ohebiaeth flaenorol, byddwch yn gwybod bod Blwyddyn 4, 5 a 6 wedi bod yn gweithio ar eu sioe diwedd blwyddyn. Maen nhw'n gyffrous iawn i berfformio'r Lion King!

 

Rydym yn gyffrous i arddangos talent anhygoel a gwaith caled ein myfyrwyr. Bydd dau ddangosiad: un am 11:00am ac un arall am 1:15pm, gan roi hyblygrwydd i chi fynychu'r perfformiad sy'n cyd-fynd orau â'ch amserlen. Bydd holl blant Blwyddyn 4, 5 a 6 yn cymryd rhan yn y sioe!

 

Tocynnau ar werth nawr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sicrhau eich un chi yn gynnar gan fod disgwyl iddynt werthu allan yn gyflym. Mae yna 300 o docynnau i bob sioe - felly pan fydd y rhain ar gael byddwch yn garedig ac yn ystyriol i bob un o'n teuluoedd. Mae tocynnau ar werth am £6 a fydd yn ein helpu i dalu costau’r lleoliad, cludo’r plant, cerddorion a’r holl elfennau technegol o gynnal perfformiad mewn lleoliad proffesiynol.

 

Dilynwch y ddolen hon i archebu tocynnau:

 

Er mwyn prynu tocynnau, bydd angen y cod hyrwyddo hwn arnoch hefyd a fydd yn caniatáu ichi archebu. Y cod yw: yp456. Ychwanegwch hwn yn y blwch ‘cod hyrwyddo’ a chliciwch ar ‘Apply’ cyn dewis eich seddi. Os na fyddwch yn ychwanegu'r cod hwn, ni fyddwch yn gallu prynu tocynnau.PAWB

Diwrnod Hamper Lliwgar

Diolch i bawb a gyfrannodd at gasgliad hamper y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon heddiw! Bydd hyn yn wych ar gyfer ein ffair wrth i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon roi'r stondinau a'r gwobrau raffl at ei gilydd! Peidiwch ag anghofio dod â’ch ffrindiau a’ch teuluoedd i’n Ffair Haf ddydd Sadwrn, 6ed o Orffennaf o 11am!

 

BLWYDDYN 4

Ymweliad â'r Ganolfan Bwdhaidd

Roedd yr wythnos hon yn gyfle i Flwyddyn 4 ymweld â’r Ganolfan Fwdhaidd fel rhan o’u gwersi astudiaethau crefyddol. Roedd y plant i gyd yn gwrando'n astud ac yn dysgu popeth am fywyd a diwylliant Bwdhaidd. Da iawn, Blwyddyn 4!BLWYDDYN 5

Diwrnod Blasu yn yr Uwchradd

Cafodd ein plant Blwyddyn 5 eu cipolwg cyntaf ar wersi uwchradd yr wythnos hon wrth iddynt fynd i Ysgol Gymraeg Gwynllyw am ddiwrnod o wersi. Mae pontio mor bwysig ac mae'r diwrnod hwn wedi helpu llawer ohonyn nhw i beidio â phoeni am yr ysgol uwchradd. Ni fydd yn hir cyn i Flwyddyn 5 symud i’w blwyddyn olaf yn Ysgol Panteg!


 

BLWYDDYN 6

Cyngerdd Drymio

Roedd pawb yn curo i guriad y drwm yng nghyngerdd clwstwr Gwynllyw ddoe a chafwyd amser da gan bawb! Roedd y plant wedi bod yn ymarfer ers wythnosau a braf oedd gweld y disgyblion yn arddangos eu doniau cerddorol. Edrychwn ymlaen at weld y disgyblion yn arddangos y sgiliau hyn eto yn fuan iawn!PAWB

Twrnameintiau Rhwng Ysgolion Panteg Parhau

Cafodd ein plant noson fendigedig o gystadlu eto dydd Mawrth! Diolch i Bryn Onnen, Ysgol Gymraeg Cwmbran a New Inn am ddathlu ein hangerdd gyda ni. Roedd Cwmbrân yn fuddugol yn y tag rygbi! Nesaf i fyny ar yr 2il o Orffennaf, Pêl-droed.


 

PAWB

Casgliadau Ffotograffau

Os ydych chi wedi archebu lluniau gan Colorfoto ac wedi cael y rhain wedi'u dosbarthu i'r ysgol, maen nhw wedi cyrraedd ac yn barod i chi eu codi. Galwch mewn i’rswyddfa i gasglu a llofnodi ar gyfer eich lluniau.


 

BLYNYDDOEDD 4 A 5

Ymweliad Michael Harvey

Ddoe, cafodd Blynyddoedd 4 a 5 weithdy gyda’r bardd a’r storïwr o Gymru, Michael Harvey. Cawsant eu straeon eu hunain ar ôl cael eu hysbrydoli gan ddysgeidiaeth Michael! arbennig!

 

PAWB

Cynhadledd Flynyddol Prifysgol De Cymru

Rydym mor falch bod ein tîm lles ac ADY yn cyflwyno heddiw yng nghynhadledd flynyddol Prifysgol De Cymru. Mae cymorth i blant wedi’i nodi fel un o’n cryfderau, Miss O’Sullivan a Miss Harley fydd y prif siaradwyr yn y gynhadledd heddiw yn siarad am sut i gefnogi anghenion lles ac anghenion ADY a sut y gall yr elfennau hyn o gefnogaeth weithio gyda’i gilydd mewn cytgord! Rwy’n un pennaeth balch yma! 

EVERYONE

Open Evening for Prospective Families

Don’t forget that next Thursday, 27th, we have an open evening for new families to have a tour around our school and learn all about our school. The best way of getting the word out about our school is you as parents and families! Please help us to advertise this event and get families signed up for Welsh education at Ysgol Panteg!


 

YEARS 1 TO 6

Sports Days for Progress Step 2 and 3

Progress Step 2 and 3’s sports days were fantastic! The atmosphere was electric, with children showcasing their athletic prowess and team spirit. From thrilling races to great field events, everyone gave their best, creating unforgettable moments of camaraderie and competition. The enthusiastic cheers from spectators really added to the day’s success. Congratulations to all participants and a heartfelt thank you to everyone who contributed to making this sports day a memorable one.


 

YEAR 4 TO 6

Progress Step 3 End of Year Show - Reminder

From previous correspondence, you will know that Year   4, 5 and 6 have been working on their end of year show. They are very excited to perform the Lion King!

 

We are excited to showcase the incredible talent and hard work of our students. There will be two showings: one at 11:00am and another at 1:15pm, giving you flexibility in attending the performance that best fits your schedule. All children from Year 4, 5 and 6 will be taking part in the show!

 

Tickets are now on sale. Be sure to secure yours early as they are expected to sell out quickly. There are 300 tickets per show - so when these become available please be kind and considerate to all of our families. Tickets are on sale at £6 which will help us cover the cost of the venue, transporting the children, musicians and all the technical elements of putting on a performance at a professional venue.

 

Follow this link to be able to book tickets:

 

In order to purchase tickets, you will also require this promotional code which will allow you to book. The code is: yp456. Add this in to the ‘promotional code’ box and click ‘Apply’ before selecting your seats. If you don’t add this code in, you will not be able to purchase tickets.


 

EVERYONE

Colourful Hamper Day

Thank you to everyone who donated to the PTA’s hamper collection today! This will be brilliant for our fair as the PTA put together the stalls and raffle prizes! Don’t forget to bring along your friends and families to our Summer Fair on Saturday, 6th of July from 11am!

 

YEAR 4

Buddhist Centre Visit

This week was Year 4’s opportunity to visit the Buddhist Centre as part of their religious studies lessons. The children all listened intently and learned all about Buddhist life and culture. Well done, Year 4!


 

YEAR 5

Taster Day in Secondary

Our Year 5 children had their first glimpse of secondary lessons this week as they headed up to Ysgol Gymraeg Gwynllyw for a day of lessons. Transition is so important and this day has helped to many of them not to be worried about secondary school. It won’t be long before Year 5 move to their final year at Ysgol Panteg!


 

YEAR 6

Drumming Concert

Everyone was banging to the beat of the drum at Gwynllyw’s cluster concert yesterday and a good time was had by all! The children had been practicing for weeks and it was a pleasure to witness the pupils showcasing their musical talents. We look forward to the pupils showcasing these skills again very soon!


 

EVERYONE

Panteg Interschools Tournaments Continue

Our children had a wonderful evening of competing again on Tuesday! Thanks to Bryn Onnen, Ysgol Gymraeg Cwmbran and New Inn for celebrating our passion with us. Cwmbran were victorious in the rugby tag! Next up on the second of July, Football.


 

EVERYONE

Photograph Collections

If you have ordered photographs from Colorfoto and have had these delivered to the school, they have arrived and are ready for you to pick up. Please visit the office to collect and sign for your photographs.


 

YEARS 4 AND 5

Michael Harvey’s Visit

Yesterday, Years 4 and 5 were treated to a workshop with the Welsh poet and storyteller Michael Harvey. They came up with their own stories after being inspired by Michael’s teaching! Arbennig!

 

EVERYONE

University of South Wales Annual Conference

We are so proud that our wellbeing and ALN team are presenting today at the annual conference of the University of South Wales. Support for children has been identified as one of our strengths, Miss O’Sullivan and Miss Harley will today be the keynote speakers at the conference talking about how to support wellbeing needs and ALN needs and how these elements of support can work together in harmony! One proud headteacher here!56 views0 comments

Коментари


bottom of page