top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 18.06.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

MEITHRIN A DERBYN

Mabolgampau Cam Cynnydd 1

Roedd Mabolgampau Cam Cynnydd 1 ddoe yn wych! Roedd yr egni a’r cyffro i’w gweld ar wynebau’r plant o’r cychwyn cyntaf. Braf oedd gweld plant, staff, a theuluoedd i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu ymdrechion y plant a’n hysbryd ysgol.


PAWB

Hamper Lliwgar a Diwrnod Gwisg Anffurfiol - ATGOF OLAF

Ar Ddydd Gwener, Mehefin 21ain, byddwn yn cynnal diwrnod gwisg anffurfiol. Ni chesglir rhoddion ariannol ar y diwrnod hwn. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i deuluoedd gyfrannu tuag at wobrau raffl ar gyfer Ffair yr Haf (6ed o Orffennaf, 11-3pm). Bydd thema i bob grŵp blwyddyn a gofynnwn yn garedig, os gallwch, iddynt ddod ag eitem yn ymwneud â lliw i mewn. Ar y poster isod, gallwch ddod o hyd i rai syniadau am bethau y gallwch eu rhoi gyda lliw’r grŵp blwyddyn!

 

Er eglurhad: nid oes rhaid i blant ddod i mewn yn gwisgo lliw penodol ar y dyddiad hwn.BLYNYDDOEDD 4-6

Cam Cynnydd 3 Sioe Diwedd Blwyddyn

O ohebiaeth flaenorol, byddwch yn gwybod bod Blwyddyn 4, 5 a 6 wedi bod yn gweithio ar eu sioe diwedd blwyddyn. Maen nhw'n gyffrous iawn i berfformio'r Llew Frenin!

 

Rydym yn gyffrous i arddangos talent anhygoel a gwaith caled ein myfyrwyr. Bydd dau sioe: un am 11:00am ac un arall am 1:15pm, gan roi hyblygrwydd i chi fynychu'r perfformiad sy'n cyd-fynd orau â'ch amserlen.

 

Tocynnau ar werth nawr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sicrhau eich un chi yn gynnar gan fod disgwyl iddynt werthu allan yn gyflym. Mae yna 300 o docynnau i bob sioe - felly pan fydd y rhain ar gael byddwch yn garedig ac yn ystyriol i bob un o'n teuluoedd. Mae tocynnau ar werth am £6 a fydd yn ein helpu i dalu costau’r lleoliad, cludo’r plant, cerddorion a’r holl elfennau technegol o gynnal perfformiad mewn lleoliad proffesiynol.

 

Dilynwch y ddolen hon i archebu tocynnau:

 

Er mwyn prynu tocynnau, bydd angen y cod hyrwyddo hwn arnoch hefyd a fydd yn caniatáu ichi archebu. Y cod yw: yp456. Ychwanegwch hwn yn y blwch ‘promotional code’ a chliciwch ar ‘Apply’ cyn dewis eich seddi. Os na fyddwch yn ychwanegu'r cod hwn, ni fyddwch yn gallu prynu tocynnau.PAWB

Byrbrydau Iach

Hoffem gymryd eiliad i’ch atgoffa o bolisi bwyta’n iach ein hysgol. Er mwyn sicrhau lles ein holl blant, gofynnwn yn garedig i chi beidio â dod â melysion a byrbrydau llawn siwgr i’r ysgol. Rydym wedi gweld cynnydd aruthrol yn nifer y plant sy’n dod â byrbrydau anaddas i’r ysgol – fel bagiau mawr o Haribos a.y.b.

 

Ein nod yw hyrwyddo arferion bwyta maethlon sy'n cefnogi datblygiad corfforol a gwybyddol ein plant. Rydym yn eich annog i ddarparu byrbrydau iach fel ffrwythau, llysiau, grawn cyflawn, ac opsiynau maethlon eraill. Cofiwch na allwn gael cnau yn yr ysgol oherwydd staff a phlant ag alergeddau difrifol sy'n bygwth bywyd.

 

Os bydd plant yn dod â melysion i mewn, byddwn yn gofyn iddynt eu dychwelyd i'w bag a mynd â nhw adref.

 

Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth i'n helpu i greu amgylchedd dysgu iach a chefnogol i'n holl ddisgyblion.

PAWB

Cyfarfod CRhA

Am 5:30pm, dydd Iau yma, 20fed o Fehefin, bydd y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn cynnal cyfarfod yn yr ysgol. Byddai’n wych gweld mwy o bobl yn ymuno â’r cyfarfod hwn. Mae’r elw i gyd yn mynd i’r plant yn uniongyrchol – mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ar hyn o bryd yn codi arian ar gyfer offer chwarae newydd i’r plant.


 

BLWYDDYN 6

Cyngerdd Drymio Clwstwr

Peidiwch ag anghofio y bydd cyngerdd drymio ysgolion cyfun Blwyddyn 6 ar yr 20fed o Fehefin (dydd Iau yma) am 12:45pm yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl. Mae tocynnau wedi'u hanfon adref - nid oes mynediad heb docynnau. Os ydych yn meddwl eich bod wedi gwneud cais am docynnau a heb eu derbyn, cysylltwch â’r swyddfa heddiw. 

NURSERY AND RECEPTION

Progress Step 1’s Sports Day

Yesterday’s Progress Step 1 Sports Day was fantastic! The energy and excitement was visible on the children’s faces from the very start. It was great to see children, staff, and families all coming together to celebrate our children’s efforts, achievements and our school spirit.


 

EVERYONE

Colourful Hamper and Non-Uniform Day - FINAL REMINDER

On Friday, 21st of June, we will be holding a non uniform day. There will be no monetary donation collected on this day. However, we will be asking families to donate towards raffle prizes for the Summer Fete (6th of July, 11-3pm). Each year group will have a theme and we kindly ask, that if you can, that they bring in an item relating to a colour. On the poster below, you can find some ideas of things you can donate with the year group’s colour!

 

For clarification: children do not have to come in wearing a specific colour on this date.


 

YEARS 4-6

Progress Step 3 End of Year Show

From previous correspondence, you will know that Year   4, 5 and 6 have been working on their end of year show. They are very excited to perform the Lion King!

 

We are excited to showcase the incredible talent and hard work of our students. There will be two showings: one at 11:00am and another at 1:15pm, giving you flexibility in attending the performance that best fits your schedule.

 

Tickets are now on sale. Be sure to secure yours early as they are expected to sell out quickly. There are 300 tickets per show - so when these become available please be kind and considerate to all of our families. Tickets are on sale at £6 which will help us cover the cost of the venue, transporting the children, musicians and all the technical elements of putting on a performance at a professional venue.

 

Follow this link to be able to book tickets:

 

In order to purchase tickets, you will also require this promotional code which will allow you to book. The code is: yp456. Add this in to the ‘promotional code’ box and click ‘Apply’ before selecting your seats. If you don’t add this code in, you will not be able to purchase tickets.


 

EVERYONE

Healthy Snacks

We would like to take a moment to remind you of our school’s healthy eating policy. To ensure the well-being of all our children, we kindly ask that sweets and sugary snacks are not brought into school. We have seen a huge increase in children bringing unsuitable snacks into school - such as large bags of Haribos etc.

 

Our goal is to promote nutritious eating habits that support the physical and cognitive development of our children. We encourage you to provide healthy snacks such as fruits, vegetables, whole grains, and other nutritious options. Please remember that we cannot have nuts at school due to staff and children with severe, life-threatening allergies.

 

If children bring in sweets, we will ask them to return them to their bag and take them home.

 

Thank you for your cooperation and support in helping us create a healthy and supportive learning environment for all our pupils.

EVERYONE

PTA Meeting

At 5:30pm, this Thursday, 20th of June, the PTA will be holding a meeting at the school. It would be great to see more people joining this meeting. All the proceeds go to the children directly – the PTA are currently raising cash for new play equipment for the children.

 

YEAR 6

Cluster Drumming Concert

Don’t forget that the Year 6 combined schools drumming concert will be on the 20th of June (This Thursday) at 12:45pm at Pontypool Active Living Centre. Tickets have been sent home – there is no admittance without tickets. If you think you have applied for tickets and haven’t received them please contact the office today.72 views0 comments

Comments


bottom of page