top of page
Search
 • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 14.05.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Fideos Iaith Arwyddion Prydain

Ydych chi wedi bod yn cadw i fyny â'n fideos Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gyfryngau cymdeithasol? Mae plant Cam Cynnydd 3 wedi bod yn dysgu BSL syml fel rhan o'n dysgu ieithoedd.

 

Iaith weledol yw BSL a ddefnyddir gan unigolion byddar a nam ar eu clyw yn y Deyrnas Unedig. Mae'n dibynnu ar siapiau dwylo, mynegiant wyneb, a symudiadau'r corff i gyfleu ystyr. Mae gan BSL ei gramadeg a'i chystrawen ei hun, sy'n ei gwneud yn wahanol i ieithoedd llafar fel Saesneg a Chymraeg.

 

Mae dysgu BSL mor bwysig i blant am sawl rheswm. Yn gyntaf, mae'n hyrwyddo cynwysoldeb a chyfathrebu ymhlith unigolion sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Trwy ddysgu BSL, gall plant ymgysylltu â chymuned ehangach a datblygu empathi a dealltwriaeth tuag at y rhai sydd ag anghenion cyfathrebu gwahanol.

 

Yn ail, mae hyfedredd BSL yn gwella datblygiad gwybyddol. Mae astudiaethau wedi dangos y gall dysgu iaith arwyddion o oedran cynnar wella ymwybyddiaeth ofodol plant, sgiliau cof, a galluoedd ieithyddol cyffredinol. Yn ogystal, mae teirieithrwydd, yn yr achos hwn, gwybod BSL a Chymraeg llafar a Saesneg, wedi'i gysylltu â hyblygrwydd gwybyddol a sgiliau datrys problemau.

 

Yn ogystal, gall cyflwyno BSL mewn ysgolion feithrin diwylliant o dderbyniad ac amrywiaeth. Mae'n dysgu gwerth amrywiaeth ieithyddol i blant ac yn eu hannog i gofleidio gwahanol ffyrdd o gyfathrebu.

 

Yn ei hanfod, nid iaith yn unig yw BSL; mae'n bont sy'n cysylltu pobl ac yn meithrin cymdeithas fwy cynhwysol. Trwy ddysgu BSL, mae plant nid yn unig yn ennill sgil gwerthfawr ond hefyd yn cyfrannu at adeiladu byd mwy hygyrch a deallgar. Felly, rwy’n un Pennaeth balch o weld ein plant yn cymryd rhan wirioneddol yn y dysgu hwn!

 

 

PAWB

Wythnos Cerdded i'r Ysgol

Mae ein hysgol yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i'r Ysgol (20-24 Mai). Trefnir y digwyddiad cenedlaethol gan yr elusen gerdded Strydoedd Byw a'i fwriad yw helpu disgyblion i gael profiad uniongyrchol o bwysigrwydd cerdded i'r ysgol. Bydd plant ar eu ffordd i gyrraedd yr isafswm a argymhellir o 60 munud o weithgarwch corfforol y dydd cyn cyrraedd gatiau’r ysgol hyd yn oed! Nid yn unig y bydd yn eu gosod ar gyfer diwrnod cadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth, ond bydd hefyd yn helpu i greu arferion iach am oes.

 

Mae her eleni, The Magic of Walking, yn annog plant i deithio’n egnïol i’r ysgol bob dydd o’r wythnos. Bydd pob disgybl yn cael ei herio i deithio’n gynaliadwy (cerdded, olwyn, sgwtera, seiclo neu Barcio a Chamu) i’r ysgol bob dydd am wythnos gan ddefnyddio’r siart wal a’r sticeri i gofnodi eu teithiau.

 

 • Ddydd Llun, y ffocws fydd ‘Hud Natur’ – bydd plant yn dysgu am bwysigrwydd cynaliadwyedd a’r effaith y gall cerdded i’r ysgol ei chael ar y blaned.

 • Ddydd Mawrth, y ffocws fydd ‘Hud Symudiad’ – bydd disgyblion yn darganfod pa mor wych yw cerdded i’r ysgol i’n cyrff a’r effaith anhygoel y gall ei gael ar ein hiechyd.

 • Ddydd Mercher, y ffocws fydd ‘Hud Hapusrwydd’ – Plant yn dysgu sut mae cerdded neu olwyno yn ffordd wych o glirio ein pennau a hybu morâl, gan gyrraedd yr ysgol yn hapus ac yn barod i ddysgu.

 • Ddydd Iau, y ffocws fydd ‘Hud Cyfeillgarwch’ – bydd plant yn myfyrio ar sut mae cerdded i’r ysgol yn rhoi cyfle i dreulio amser o ansawdd gyda’n teulu a chysylltu â’n ffrindiau.

 • Ddydd Gwener, y ffocws fydd ‘Hud y Gymuned’ – bydd disgyblion yn dysgu sut, trwy gerdded i’r ysgol, mae gennym gyfle arbennig i ddod i adnabod ein hamgylchedd, aelodau ein cymuned a’r rôl bwysig sydd gennym i gyd ynddi.

 

Bydd pob dosbarth yn gweithio gyda’i gilydd i wneud cymaint o deithiau egnïol i’r ysgol â phosibl yn ystod yr wythnos. Maen nhw'n mynd i gadw siart cyfrif. Bydd y dosbarth sydd â'r nifer fwyaf o deithiau yn cael taleb o £50 i'w wario ar yr hyn y maent am ei wneud i wella eu hamgylchedd dysgu.

 

Beth sydd angen i mi ei wneud fel rhiant / gofalwr / aelod o'r teulu? Gofynnwn, os yn bosibl, i wneud trefniadau fel bod eich plentyn/plant yn gallu teithio’n llesol i’r ysgol ar yr wythnos yn dechrau 20fed Mai, gan helpu ein hysgol i leihau tagfeydd a llygredd o amgylch gatiau’r ysgol. Mae cerdded, olwyno, sgwtera a seiclo i gyd yn cyfrif! Os ydych chi'n byw ymhell o'r ysgol ac angen gyrru neu gymryd cludiant cyhoeddus, ceisiwch barcio'r car neu neidio oddi ar y bws ddeg munud i ffwrdd a cherdded gweddill y daith.

 

Gallwch anfon lluniau ohonoch yn cerdded i'r ysgol drwy anfon e-bost at cerdded@ysgolpanteg.cymru. Byddwn yn ymdrechu i'w rhannu ar gyfryngau cymdeithasol!

 

I’r plant hynny sy’n cyrraedd ar gludiant ysgol – nid ydym am eu gadael allan. Felly, byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i'ch athro os gallwch chi gymryd 10 munud y dydd i gerdded yn eich cymuned leol yn lle hynny.

  

 

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Ymweliad gan yr Heddlu

Roeddem wrth ein bodd yn croesawu Mrs Tudball yn ôl i’r ysgol oedd yn arfer gweithio yn ein swyddfa. Mae Mrs Tudball yn gweithio fel rhan o ganolfan alwadau 999 yr heddlu yn helpu i reoli argyfyngau. Cafodd plant o Gam Cynnydd 3 wers ar sut i wneud galwadau ffôn brys a sut i fod yn ddiogel mewn sefyllfaoedd brys. Mae hyn i gyd yn rhan o'n hymrwymiad i helpu plant i ddod yn fwy annibynnol ac eu bod yn datblygu’n holistig.

 

 

BLWYDDYN 3

Taith i Fae Caerdydd - Nodyn i'ch atgoffa

Diolch i’r rhai sydd eisoes wedi talu’r blaendal ar gyfer taith Bae Caerdydd ar gyfer Blwyddyn 4.

 

Y dyddiadau arfaethedig ar gyfer hyn yw dydd Iau, 21 Tachwedd i ddydd Gwener, 22 Tachwedd. Dyma ddau ddiwrnod llawn gweithgareddau lle nad yw’r plant yn stopio! O grwydro’r bae ar gwch cyflym, i fowlio…o fynd i’r Senedd i gael disgo…mae’r plant wrth eu bodd yn eu hamser gyda ni.

 

Mae hyn yn nodyn atgoffa teuluoedd bod ein clwb cynilo Civica Pay ar agor a gallwch ychwanegu ychydig bob wythnos neu bob mis. Gallai ychwanegu ychydig yn achlysurol eich helpu chi fel teuluoedd i wasgaru’r gost gan mai cost y daith yw £90 (gyda gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cael Grant Datblygu Disgyblion).

 

Cofiwch fod angen talu'r gweddill erbyn dydd Gwener 25ain o Hydref.

 

BLWYDDYN 4

Llangrannog - Nodyn Atgoffa

Fel y gwyddoch chi, bob blwyddyn, rydym yn trefnu trip preswyl penwythnos ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 5. Bydd ein disgyblion Blwyddyn 4 yn cael y cyfle i fynd rhwng dydd Gwener, 4ydd o Hydref a dydd Sul, 6ed o Hydref. Diolch i’r rhai sydd wedi talu’r blaendal ar gyfer hyn.

 

Mae hyn yn nodyn atgoffa teuluoedd bod ein clwb cynilo Civica Pay ar agor a gallwch ychwanegu ychydig bob wythnos neu bob mis. Gallai ychwanegu ychydig yn achlysurol eich helpu chi fel teuluoedd i wasgaru’r gost gan mai cost y daith yw £168 (gyda gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cael Grant Datblygu Disgyblion).

 

Cofiwch bydd rhaid eich bod wedi talu’r taliad terfynol erbyn dydd Gwener, 6ed o Fedi am 10yb.

 

BLWYDDYN 6

Hoodies Gadael - Nodyn Atgoffa Olaf

Fel y cyhoeddwyd wythnos diwethaf, mae'n dod i'r amser y mae ein Blwyddyn 6 yn paratoi ar gyfer eu camau nesaf yn eu hysgolion uwchradd! Rydym yn y broses o drefnu hwdis ymadawyr. Mae'r plant wedi rhoi cynnig ar samplau ac wedi dewis meintiau a lliwiau. Mae Mrs Wulder wedi anfon neges ClassDojo gyda siart maint wythnos diwethaf. Trwy ClassDojo gallwch ofyn am wybodaeth ar ba feintiau mae'r plant wedi'u dewis i wneud yn siŵr eich bod chi'n hapus. Mae cost hwdis yr ymadawyr yn £19 yr un ac ar gael i chi ei brynu trwy Civica Pay erbyn Dydd Iau, 16 o Fai. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

 

 

EVERYONE

British Sign Language Videos

Have you been keeping up with our British Sign Language (BSL) videos on social media? The children of Progress Step 3 have been learning simple BSL as part of our languages learning.

 

BSL is a visual language used by deaf and hearing-impaired individuals in the United Kingdom. It relies on handshapes, facial expressions, and body movements to convey meaning. BSL has its own grammar and syntax, making it distinct from spoken languages like English and Welsh.

 

Learning BSL is so important for children for several reasons. Firstly, it promotes inclusivity and communication among individuals who are deaf or hard of hearing. By learning BSL, children can engage with a broader community and develop empathy and understanding towards those with different communication needs.

 

Secondly, BSL proficiency enhances cognitive development. Studies have shown that learning sign language from an early age can improve children's spatial awareness, memory skills, and overall linguistic abilities. Additionally, trilingualism, in this case, knowing both BSL and spoken Welsh and English, has been linked to cognitive flexibility and problem-solving skills.

 

Furthermore, introducing BSL in schools can foster a culture of acceptance and diversity. It teaches children the value of linguistic diversity and encourages them to embrace different ways of communicating.

 

In essence, BSL is not just a language; it's a bridge that connects people and fosters a more inclusive society. By learning BSL, children not only gain a valuable skill but also contribute to building a more accessible and understanding world. So, I am one proud Headteacher seeing our children really engage in this learning! 

 

 

EVERYONE

Walk to School Week

Our school is taking part in Walk to School Week (20-24 May). The nationwide event is organised by walking charity Living Streets and designed to help pupils experience first-hand the importance of walking to school. Children will be well on their way to reaching their recommended minimum 60 minutes of physical activity per day before even reaching the school gates! Not only will it set them up for a positive day in the classroom, but it will also help create healthy habits for life.

 

This year's challenge, The Magic of Walking, encourages children to travel actively to school every day of the week. Each pupil will be challenged to travel sustainably (walk, wheel, scoot, cycle or Park and Stride) to school every day for one week using the wallchart and stickers to log their journeys.

 

 • On Monday, the focus will be ‘The Magic of Nature’ - Children will learn about the importance of sustainability and the impact walking to school can have on the planet.

 • On Tuesday, the focus will be ‘The Magic of Movement’ - Pupils will discover how great walking to school is for our bodies and the incredible impact it can have on our health.

 • On Wednesday, the focus will be ‘The Magic of Happiness’ - Children learn how walking or wheeling is a great way to clear our heads and boost morale, arriving to school happy and ready to learn.

 • On Thursday, the focus will be ‘The Magic of Friendship’ - Children will reflect on how walking to school provides an opportunity to spend quality time with our family and connect with our friends.

 • On Friday, the focus will be ‘The Magic of Community’ - Pupils will learn how by walking to school we have a special opportunity to get to know our surroundings, the members of our community and the important role we all play in it.

 

Each class will work collectively to make as many active journeys to school as possible across the week. They are going to keeping a tally chart. The class with the most journeys will receive a £50 voucher to spend on what they want to enhance their learning environment.

 

What do I need to do as a parent / carer / family member? We would ask, if possible, to make arrangements so that your child/children can travel actively to school on week commencing 20th May, helping our school reduce congestion and pollution around the school gates. Walking, wheeling, scooting and cycling all count! If you live far away from school and need to drive or take public transport, try parking the car or hopping off the bus ten minutes away and walking the rest of the journey.

 

You can send in photographs of you walking to school by emailing them to cerdded@ysgolpanteg.cymru. We will endeavour to share them on social media!

 

For those children who arrive on school transport - we don’t want to leave them out. So, we will ask you to let your teacher know if you can take 10 minutes a day to walk in your local community instead.

  

 

YEARS 4, 5 AND 6

Visit from the Police

We were thrilled to welcome back to school Mrs Tudball who used to work in our office. Mrs Tudball works as part of the police 999 call centre helping to manage emergencies. Children from Progress Step 3 had a lesson on how to make emergency phone calls and how to be safe in emergency situations. This is all part of our commitment to help children become more independent and rounded people.

 

 

YEAR 3

Cardiff Bay Trip - Reminder

Thank you to those who have already paid the deposit for the Cardiff Bay trip for Year 4.

 

The planned dates for this are Thursday, 21st of November to Friday, 22nd of November. This is an action packed two days where the children don’t stop! From exploring the bay on speed boat, to bowling… from going to the Senedd to having by a disco… the children absolutely love their time with us.

 

This is a reminder for families that our Civica Pay savings club is open and you can add a little each week or each month. A little added periodically might help you as families to spread the cost since the cost of the trip is £90 (with a 10% discount for those receiving Pupil Development Grant).

 

Please remember that the remainder needs to be paid by Friday 25th of October.

 

YEAR 4

Llangrannog - Reminder

As you know, every year, we organise a weekend residential trip for our Year 5 pupils. Our Year 4 pupils will have the opportunity to go between Friday, 4th of October and Sunday, 6th of October. Thank you to those who have paid the deposit for this.

 

This is a reminder to families that our Civica Pay savings club is open and you can add a little every week or every month. Adding a bit occasionally could help you as families spread the cost since the cost of the trip is £168 (with a 10% discount for those in receipt of a Pupil Development Grant).

 

Remember we need the final payment by Friday, 6th September at 10am.

 

YEAR 6

Leavers’ Hoodies - Final Reminder

It’s coming to the time that our Year 6 are preparing for their next steps at their secondary schools! We are in the process of arranging leavers’ hoodies. The children have tried on samples and chosen sizes and colours. Mrs. Wulder sent a ClassDojo message with a size chart last week. Through ClassDojo you can request information on what sizes the children have picked to make sure you are happy. The cost of the leavers’ hoodies are £19 each and are available for you to purchase via Civica Pay by Thursday 16th May. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

75 views0 comments

Comments


bottom of page