top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 10.05.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

Am wythnos brysur! Mae wedi bod yn ddi-stop yma yn Ysgol Panteg!

 

Meithrin

Taith Fferm Cefn Mably

Ar Ddydd Mercher a Dydd Iau, aeth ein plant Meithrin ar eu trip ysgol cyntaf! Rwy'n meddwl bod y gwenau yn yr holl ffotograffau yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod! Cawsant amser gwych yn archwilio a mwynhau'r anifeiliaid - ond ar ôl dychwelyd roedden nhw i gyd yn siarad am y daith trên!

 

Diolch yn fawr iawn i'r holl staff a gefnogodd y daith hon! Nid yw’n mynd yn ddisylw pa mor anodd yw mynd â 30 o rai bach ar daith! Chwarae teg, bydd angen i'r staff ymlacio penwythnos yma!

 

 

PAWB

Pretty Muddy

Rydym mor falch bod pump o’n disgyblion Blwyddyn 3 wedi cymryd rhan yn y Ras Pretty Muddy i godi arian i Cancer Research UK. Gwnaeth Jacob, Hunter, Mali, Isla a Lowri waith anhygoel ar ran yr elusen - gan fyw allan gwerthoedd ein hysgol o garedigrwydd a bod yn deulu. Casglodd Reuben arian ar gyfer y digwyddiad hwn hefyd er na allai gymryd rhan.

 

Da iawn bawb!

 

PAWB

Recriwtio Dirprwy Bennaeth Newydd

Fel y byddwch wedi gweld o’r e-bost a gawsoch ddydd Mercher, oherwydd dyrchafiad Mr Rainsbury i rôl pennaeth Ysgol Gymraeg Penalltau, rydym yn hysbysebu am ddirprwy bennaeth newydd. Mae'r hysbyseb yma nawr yn fyw!

 

Gallwch chi ein helpu ni trwy rannu ein postiadau cyfryngau cymdeithasol o gwmpas hyn!

 

I ddarganfod mwy, dilynwch y ddolen hon!

 

 

BLWYDDYN 6

Cyngerdd Drymio

Fel y byddwch yn gwybod, mae ein Blwyddyn 6 wedi bod yn gweithio'n galed gyda cherddoriaeth Upbeat yn paratoi ar gyfer cyngerdd. Gallaf yn awr rannu'r wybodaeth hon â chi yn fwy manwl. Bydd y cyngerdd yn cynnwys yr holl ysgolion sy'n bwydo Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

 

Fe'i cynhelir yng Nghanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl ar ddydd Iau, 20fed o Fehefin am 12:45y.p. Rydym wedi cael rhai tocynnau i rieni fynychu'r cyngerdd hwn os dymunant. Gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod os ydych yn dymuno mynychu’r cyngerdd hwn trwy ddilyn y linc yma: https://forms.gle/rSLFVJSe6DkLA1Bb8

 

I ddechrau rydym yn dyrannu 2 docyn i bob teulu. Fodd bynnag, os bydd unrhyw beth yn weddill o'n dyraniad, yna byddwn yn gallu hysbysebu hyn i chi yn nes at yr amser.

 

Felly, cwblhewch y ddolen hon erbyn dydd Gwener, 24 Mai, 9:00am. Gofynnwn i chi ei lenwi i ddweud wrthym os ydych yn dod neu os nad ydych yn dod. Bydd hyn yn ein helpu i fod yn deg i bob teulu.

 

 

PAWB

Noson Agored

Rydym yn mynd i fod yn cynnal noson agored i ddarpar blant a theuluoedd ar Ddydd Iau, 27ain o Fehefin rhwng 4:00yp a 5:30yp. Rydym angen eich help i hysbysebu hyn! Plis rhannwch ein postiadau cyfryngau cymdeithasol am y digwyddiad hwn!


 

BLWYDDYN 5 A 6

Noson Agored Ysgol Gymraeg Gwynllyw

Ar nos Iau, 27ain o Fehefin, bydd Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn cynnal noson agored i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 a’u teuluoedd. Ar gyfer teuloedd Blwyddyn 5, mae hwn yn gyfle da i ddod i adnabod yr ysgol cyn gorfod gwneud penderfyniad am ddewisiadau ysgol uwchradd yn Nhymor yr Hydref. Ceir rhagor o fanylion ar y poster isod.

 

 

 

What a busy week! It’s been non-stop here at Ysgol Panteg!

 

Nursery

Cefn Mably Farm Trip

On Wednesday and Thursday, our Nursery children went on their first school trip! I think the smiles in all the photographs tell you everything you need to know! They had a fantastic time exploring and enjoying the animals - but on return they were all talking about the train ride!

 

A huge thank you goes to all the staff who supported this trip! It doesn’t go unnoticed how hard it is to take 30 little ones on a trip! Fair play, the staff will need to relax this weekend!

 

 

EVERYONE

Pretty Muddy

We are so proud that five of our Year 3 pupils took part in the Pretty Muddy Race to raise money for Cancer Research UK. Jacob, Hunter, Mali, Isla and Lowri did an amazing job on behalf of the charity - and living out our school values of kindness and being a family. Reuben also collected money for this event even though he couldn’t take part.

 

Da iawn bawb!

 

 

EVERYONE

Recruitment of a New Deputy Headteacher

As you will have seen from the email that you received on Wednesday, due to Mr. Rainsbury’s promotion to the role of headteacher at Ysgol Gymraeg Penalltau, we are advertising for a new deputy headteacher. This advert is now live!

 

You can help us by sharing our social media posts around this!

 

To find out more, follow this link!

 

 

YEAR 6

Drumming Concert

As you will know, our Year 6 have been working hard with Upbeat music preparing for a concert. I can now share this information with you in more detail. The concert will feature all the schools that feed Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

 

It will be held at the Pontypool Active Living Centre on Thursday, 20th of June at 12:45pm. We have been allocated some tickets for parents to attend this concert should they wish. We ask kindly that you let us know if you wish to attend this concert by following this link: https://forms.gle/rSLFVJSe6DkLA1Bb8

 

We are initially allocating 2 tickets per family. However, should there be any left over from our allocation, then we will be able to advertise this to you closer to the time.

 

Therefore, please complete this link by Friday, 24th of May, 9:00am. We ask that you fill it out to tell us if you are coming or if you are not coming. This will help us to be fair to all families.

 

 

EVERYONE

Open Evening

We are going to be holding an open evening for prospective children and families on Thursday, 27th of June between 4:00pm and 5:30pm. We need your help advertising this! Please share our social media posts about this event!

 

 

YEAR 5 AND 6

Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening

On Thursday, 27th of June, Ysgol Gymraeg Gwynllyw will be holding an open evening for Year 5 and 6 pupils and their families. For Year 5 families, this is a good opportunity to get to know the school before you have to make a decision around secondary school choices in the Autumn Term. More details can be found on the poster below.

 66 views0 comments

コメント


bottom of page