top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 07.05.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd

 

PAWB

Amserau Mabolgampau - Hysbysiad o Flaenllaw

Rydym wedi rhannu dyddiadau ein mabolgampau o'r blaen. Fodd bynnag, gwelwch isod amseroedd disgwyliedig y digwyddiadau hyn er mwyn helpu teuluoedd sydd angen bwcio amser i ffwrdd o'r gwaith.

 

Gall tywydd Prydain, fel y gwyddom oll, fod yn eithaf anrhagweladwy. Felly, edrychwn ar y rhagolwg i’n helpu i wneud penderfyniadau yn nes at yr amser ynghylch a yw’r mabolgampau yn mynd yn ei flaen. Byddwn yn cadarnhau ar y bore erbyn 9.15, bob dydd fan bellaf, os yw’r mabolgampau yn parhau y diwrnod hwnnw. Yn amlwg os ydym yn gwybod ymlaen llaw am hynny byddwn yn rhoi cymaint o rybudd ag y gallwn. Byddwn yn asesu gwres, glaw a hefyd pa mor llithrig yw'r glaswellt (i osgoi anaf diangen).

 

 

Prif-Ddyddiadau

Dyddiadau Wrth Gefn

Cam Cynnydd 1

(Derbyn a Meithrin)

17/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

24/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

Cam Cynnydd 2

(Blwyddyn 1, 2 a 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Cam Cynnydd 3

(Blwyddyn 4, 5 a 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 Rhoddir mwy o fanylion yn nes at yr amser.

 

 

PAWB

Ffotograffau Dosbarth

Fel y gwyddoch, heddiw oedd ein diwrnod lluniau dosbarth. Cyn gynted ag y byddwn yn cael y wybodaeth mewngofnodi a fydd yn caniatáu ichi fynd ar-lein a phrynu'r lluniau, byddaf yn ei anfon yn y bwletin. Gall hyn gymryd hyd at bythefnos i ddod drwodd. Felly, peidiwch â phoeni, nid ydych wedi ei golli!


 

BLWYDDYN 6

Hoodies Gadael

Mae'n dod i'r amser y mae ein Blwyddyn 6 yn paratoi ar gyfer eu camau nesaf yn eu hysgolion uwchradd! Rydym yn y broses o drefnu hwdis ymadawyr. Mae'r plant wedi rhoi cynnig ar samplau ac wedi dewis meintiau a lliwiau. Mae Mrs Wulder yn anfon neges ClassDojo gyda siart maint. Trwy ClassDojo gallwch ofyn am wybodaeth ar ba feintiau mae'r plant wedi'u dewis i wneud yn siŵr eich bod chi'n hapus. Mae cost hwdis yr ymadawyr yn £19 yr un ac ar gael i chi ei brynu trwy Civica Pay erbyn Dydd Iau, 16 o Fai. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

MEITHRIN A DERBYN

Taith i Fferm Cefn Mably - Atgof Olaf

Cofiwch y bydd ein Meithrinfa a Derbyn yn mynd ar daith i Fferm Cefn Mably!

 

-Bydd plant derbyn yn mynd dydd Mawrth, 14eg o Fai.

-Bydd plant Meithrin Bore yn mynd dydd Mercher, 8fed o Fai. Mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00yb a byddant yn dychwelyd erbyn 3:15yp. Ar gyfer plant Meithrin y Bore ni fydd ysgol ar ddydd Iau, 9fed o Fai. Bydd hyn yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Prynhawn ar eu taith.

-Bydd plant Meithrin prynhawn yn mynd ar ddydd Iau, 9fed o Fai. Unwaith eto, mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00yb ac yn dychwelyd erbyn 3:15yp. Ar gyfer plant Meithrin Prynhawn, ni fydd ysgol ar ddydd Mercher, 8fed o Fai. Bydd hyn yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Bore ar eu taith.

-Darperir cinio ar gyfer y daith hon yn rhad ac am ddim i blant Derbyn. Fodd bynnag, os yw eich plentyn yn y Feithrin, bydd angen pecyn cinio arno gan y teulu.

 

PAWB

Carreg Lam

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n dymuno i'w plentyn gael y cyfle i gael addysg Gymraeg? Dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau dysgu Cymraeg! Mae Carreg Lam, canolfan drochi Cymraeg Torfaen i blant rhwng 7 ac 11 oed yma yn Ysgol Panteg, nawr ar agor i gofrestru ar gyfer carfan mis Medi.

 

Mae ein rhaglen arloesol 12 wythnos yn rhoi’r iaith angenrheidiol i blant symud i ddosbarthiadau Cymraeg yn hyderus. Dilynir hyn gan 12 wythnos o gefnogaeth i helpu'r bobl i setlo a dysgu trwy eu hiaith newydd!

 

Cysylltwch â ni ar carreg-lam@torfaen.gov.uk neu ewch i https://www.carreg-lam.com/5 am fwy o wybodaeth!

 

 

 

EVERYONE

Sports Day Timings - Advanced Notice

We have previously shared the dates of our sports days. However, please find below the anticipated timings of these events in order to help families who need to book time off work.

 

The British weather, as we all know, can be quite unpredictable. Therefore, we look at the forecast to help us make decisions closer to the time about whether the sports day is going ahead. We will confirm on the morning by 9.15, at the latest each day, if the sports day is continuing that day. Obviously if we know in advance of that we will give as much notice as we can. We will be assessing heat, rain and also how slippery the grass is (to avoid unnecessary injury).

 

 

Main Dates

Back Up Dates

Progress Step 1

(Reception and Nursery)

17/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

24/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

Progress Step 2

(Years 1, 2 and 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Progress Step 3

(Years 4, 5 and 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

More details will be given closer to the time.

 

 

EVERYONE

Class Photographs

As you know, today was our class photo day. As soon as we are given the log in information which will allow you to go online and purchase the photos, I will send it in the bulletin. This can take up to two weeks to come through. So, don’t worry, you haven’t missed it!


 

YEAR 6

Leavers’ Hoodies

It’s coming to the time that our Year 6 are preparing for their next steps at their secondary schools! We are in the process of arranging leavers’ hoodies. The children have tried on samples and chosen sizes and colours. Mrs. Wulder is sending a ClassDojo message with a size chart. Through ClassDojo you can request information on what sizes the children have picked to make sure you are happy. The cost of the leavers’ hoodies are £19 each and is available for you to purchase via Civica Pay by Thursday 16th May. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

NURSERY AND RECEPTION

Trip to Cefn Mably Farm - Final Reminder

Please remember that our Nursery and Reception will be going on a trip to Cefn Mably Farm!

-Reception children will be going on Tuesday, 14th of May.

-Morning Nursery children will be going on Wednesday, 8th of May. This is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Morning Nursery children there will be no school on Thursday, 9th of May which will allow us to take our Afternoon Nursery children on their trip.

-Afternoon Nursery children will be going on Thursday, 9th of May. Again, this is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Afternoon Nursery children, there will be no school on Wednesday, 8th of May which will allow us to take our Morning Nursery children on their trip.

-Lunch is provided for this trip free of charge for Reception children. However, if your child is in Nursery, they will need a packed lunch from home.

 

EVERYONE

Carreg Lam

Do you know someone who wishes their child had been given the chance of Welsh education? It’s never too late to start learning Welsh! Carreg Lam, Torfaen’s Welsh language immersion centre for children between the ages of 7 and 11 here at Ysgol Panteg, is now open for registration for the upcoming September cohort.

 

Our innovative 12-week programme gifts children the necessary language to move into Welsh language classes with confidence. This is followed by 12 weeks of support to help the settle and learn through their new language!

 

Contact us on carreg-lam@torfaen.gov.uk or visit https://www.carreg-lam.com/5 for more information!


85 views0 comments

Comentários


bottom of page