top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 03.05.2024 - Head's Bulletin

Updated: May 7

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Lluniau Dosbarth – Atgof Terfynnol

Ar ddydd Mawrth, 7fed o Fai (wythnos nesaf), mae gennym gwmni Colorfoto yn dod i mewn i dynnu lluniau dosbarth. Bydd y tîm yma drwy gydol y dydd a byddwn yn darparu dolenni i chi brynu’r lluniau cyn gynted ag y gallwn. Os gwelwch yn dda a all rhieni dosbarth blwyddyn 4 Coed Y Canddo, a fydd yn nofio'r diwrnod hwnnw, sicrhau bod eu plant yn dod i'r ysgol mewn gwisg ysgol lawn.

 

 

BLWYDDYN 5/6

Cystadleuadeth Rygbi Merched

Da iawn i'n tîm rygbi merched a bechgyn fu'n cystadlu yn nhwrnament yr Urdd yn y Ganolfan Ragoriaeth, Ystrad Mynach ar ddydd Mawrth.

 


 

MEITHRIN A DERBYN

Taith i Fferm Cefn Mably

Cofiwch y bydd ein Meithrinfa a Derbyn yn mynd ar daith i Fferm Cefn Mably!

-Bydd plant derbyn yn mynd dydd Mawrth, 14eg o Fai.

-Bydd plant Meithrin Bore yn mynd dydd Mercher, 8fed o Fai. Mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00yb a byddant yn dychwelyd erbyn 3:15yp. Ar gyfer plant Meithrin y Bore ni fydd ysgol ar ddydd Iau, 9fed o Fai. Bydd hyn yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Prynhawn ar eu taith.

-Bydd plant Meithrin prynhawn yn mynd ar ddydd Iau, 9fed o Fai. Unwaith eto, mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00yb ac yn dychwelyd erbyn 3:15yp. Ar gyfer plant Meithrin Prynhawn, ni fydd ysgol ar ddydd Mercher, 8fed o Fai. Bydd hyn yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Bore ar eu taith.

-Darperir cinio ar gyfer y daith hon yn rhad ac am ddim i blant Derbyn. Fodd bynnag, os yw eich plentyn yn y Feithrin, bydd angen pecyn cinio arno gan y teulu.

 

PAWB

Gwefannau Defnyddiol i Amddiffyn Ein Plant Ar-Lein

Roedd bwletin dydd Mawrth diwethaf yn cynnig gwybodaeth am raddfeydd PEGI sy’n darparu argymhellion oedran a disgrifiadau cynnwys, ynghyd â chynnig arweiniad gwerthfawr ar briodoldeb gemau fideo ar gyfer gwahanol grwpiau oedran.

Rydym wedi coladu rhestr o wefannau defnyddiol a allai fod yn ddefnyddiol i chi ar gyfer gwybodaeth am rianta, diogelwch ar-lein, materion ariannol a llawer mwy. Os hoffech i ni gynnwys unrhyw wefan arall rydych chi’n meddwl byddai’n ddefnyddiol i rieni eraill rhowch wybod i ni drwy’r dudalen gyswllt ar ein gwefan neu yn swyddfa’r ysgol:

 

NSPCC (www.nspcc.org.uk): Yr NSPCC yw prif elusen plant y DU, yn atal cam-drin ac yn helpu'r rhai yr effeithir arnynt i wella.

 

In Our Place (www.inourplace.co.uk): Cyrsiau ar-lein am ddim i rieni. Rhowch y cod mynediad PURPLEBIN i gael mynediad am ddim.

 

Childline (www.childline.org.uk ): Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni ar 0800 1111, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

 

Internet Matters (www.internetmatters.org) Gwybodaeth arbenigol i helpu plant a phobl ifanc i gadw'n fwy diogel ar-lein.

 

Gwefan Think You Know (www.thinkuknow.co.uk): Thinkuknow yw'r rhaglen addysg gAsiantaeth Troseddu Genedlaetholroseddu Cenedlaethol. Nod Thinkuknow yw grymuso plant a phobl ifanc 5-17 oed i nodi’r risgiau y gallent eu hwynebu ar-lein a gwybod ble gallant fynd am gymorth.

 

Ask About Games (www.askaboutgames.com): Mae'r wefan hon yn ateb cwestiynau sydd gan rieni a chwaraewyr am gyfraddau oedran gemau fideo, ar sut i chwarae gemau'n ddiogel ac yn gyfrifol, ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol i deuluoedd i sicrhau eu bod yn cael y gorau o'r gemau y maent yn eu mwynhau gyda'i gilydd .

 

Common Sense Media (www.commonsensemedia.org): Mae Common Sense Media yn gwella bywydau plant a theuluoedd trwy ddarparu adolygiadau annibynnol, graddfeydd oedran, a gwybodaeth arall am bob math o gyfryngau.

 


BLWYDDYN 2

Gweithdai Bumbles of Honeywood

Dros y misoedd diwethaf mae ein dosbarthiadau Blwyddyn 2 wedi bod yn derbyn gweithdai trwy Gwmni 2B Enteprise. Mae The Bumbles of Honeywood yn gyfres o lyfrau stori sy’n seiliedig ar deulu o wenyn sy’n fentrus, yn arloesol ac yn greadigol. Defnyddir y llyfrau fel ‘bachau’ ar gyfer y cynlluniau gwersi dilynol sy’n rhan o’r rhaglen sydd bellach yn cael ei defnyddio mewn dros 200 o ysgolion cynradd.

 

Mae’r cynlluniau gwersi hyn a’r gweithgareddau cysylltiedig yn canolbwyntio ar addysgu plant i fod yn bobl ifanc uchelgeisiol, galluog a mentrus y dyfodol – gan gryfhau eu sgiliau mewn arweinyddiaeth, datrys problemau, gwydnwch a gwaith tîm. Maent yn cyd-fynd i raddau helaeth â Chwricwlwm Newydd Cymru ac yn amlygu lle mae'r cynnwys yn bodloni'r 4 Diben.

 

 

PAWB

Gŵyl y Banc

Cofiwch fod dydd Llun yma (6/05/2024) yn Ŵyl y Banc felly ni fydd yr ysgol ar agor ar y diwrnod hwn. Edrychwn ymlaen at groesawu disgyblion yn ôl ar ddydd Mawrth 7/05/2024.

 

 

EVERYONE

Class Photos – Final Reminder

On Tuesday, 7th of May (next week), we have Colorfoto coming in to take class photographs. The team will be here throughout the day and we will provide links for you to purchase the photographs as soon as we are able to. Please can Parents of year 4 Coed Y Canddo class, who will be swimming that day, ensure that their children come to school in full school uniform.

 

 

YEAR 5/6

Urdd Rugby Tournament

Well done to our girls and boys rugby team who competed in the Urdd tournament at the Centre of Excellence, Ystrad Mynach on Tuesday.

 


 

NURSERY AND RECEPTION

Trip to Cefn Mably Farm

Please remember that our Nursery and Reception will be going on a trip to Cefn Mably Farm!

-Reception children will be going on Tuesday, 14th of May.

-Morning Nursery children will be going on Wednesday, 8th of May. This is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Morning Nursery children there will be no school on Thursday, 9th of May which will allow us to take our Afternoon Nursery children on their trip.

-Afternoon Nursery children will be going on Thursday, 9th of May. Again, this is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Afternoon Nursery children, there will be no school on Wednesday, 8th of May which will allow us to take our Morning Nursery children on their trip.

-Lunch is provided for this trip free of charge for Reception children. However, if your child is in Nursery, they will need a packed lunch from home.


EVERYONE

Useful Websites to Protect Our Children Online

Last Tuesday’s bulletin offered information about PEGI ratings that provide age recommendations and content descriptors, alongside offering valuable guidance on the appropriateness of video games for different age groups.

 

We have collated a list of useful websites that you might find useful for information on parenting, online safety, money matters and much more.  If you would like us to include any other website that you think would be useful to other parents please let us know via the contact page on our website or at the school office:

 

NSPCC (www.nspcc.org.uk): The NSPCC is the UK's leading children's charity, preventing abuse and helping those affected to recover.

 

In Our Place (www.inourplace.co.uk): Free online parent courses. Enter the access code PURPLEBIN to gain free access.

 

Childline (www.childline.org.uk): Get help and advice about a wide range of issues, call us on 0800 1111, talk to a counsellor online, send Childline an email or post on the message boards.

 

Internet Matters (www.internetmatters.org): Expert information to help children and young people stay safer online.

 

Think You Know Website (www.thinkuknow.co.uk): Thinkuknow is the education programme from the National Crime Agency's CEOP command. Thinkuknow aims to empowers children and young people aged 5-17 to identify the risks they may face online and know where they can go for support.

 

Ask About Games (www.askaboutgames.com): This site answers questions parents and players have about video game age ratings, on how to play games safely and responsibly, and offers families helpful tips to ensure they get the most out of the games they enjoy together.

 

Common Sense Media (www.commonsensemedia.org): Common Sense Media improves the lives of kids and families by providing independent reviews, age ratings, & other information about all types of media.

 

YEAR 2

Bumbles of Hollywood Workshops

Over the last couple of months our Year 2 classes have been receiving workshops via the 2B Enterprising Company. The Bumbles of Honeywood is a series of storybooks based on a family of bees who are enterprising, innovative and creative. The books are utilised as ‘hooks’ for the follow-on lesson plans that comprise the programme which is now being utilised in over 200 primary schools.

These lesson plans and associated activities focus on teaching children to be ambitious, capable, and enterprising young people of the future – strengthening their skills in leadership, problem-solving, resilience and teamwork. They are very much aligned to the New Curriculum for Wales and highlight where the content satisfies the 4 Purposes.

 

EVERYONE

May Bank Holiday

Please be reminded that this Monday (6/05/2024) is a Bank Holiday therefore school will not be open on this day. We look forward to welcoming pupils back on Tuesday 7/05/2024. 

57 views0 comments

Commenti


bottom of page