top of page
Search

Bwletin y Pennaeth - 09.04.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

Croeso nôl ar ôl y gwyliau! 

 

PAWB

Dyddiadau Pwysig

Dyma rai dyddiadau pwysig o bethau i ddod. Rydym am roi cymaint o rybudd ag y gallwn ar gyfer pethau fel dramâu a diwrnodau chwaraeon. Fodd bynnag, nodwch mai dyddiadau dros dro yw’r rhain ond nid ydym yn rhagweld y byddant yn cael eu newid.

 

 • Ffotograffau Dosbarth – 07/05/2024

 • Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion Dewisol – 13/05/2024, 14/05/2024 a 15/05/2024

 

 • Diwrnod Hyfforddiant Staff – 03/06/2024 (Yn syth ar ôl Hanner Tymor y Sulgwyn)

 • Mabolgampau Cam Cynnydd 1 (Meithrin a Derbyn) – 17/06/2024 (Wrth Gefn: 24/06/2024)

 • Mabolgampau Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) – 18/06/2024 (Wrth Gefn: 25/06/2024)

 • Mabolgampau Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6) – 19/06/2024 (Wrth Gefn: 26/06/2024)

 • Cam Cynnydd 3 Sioe Diwedd Blwyddyn – The Lion King, Theatr y Congress - 16/07/2024

 • Seremoni Raddio Blwyddyn 6 – 18/07/2024

 

PAWB

Clybiau ar ôl Ysgol

Byddwn yn cynnal rhai clybiau all-gyrsiol ar ôl ysgol i blant y tymor hwn fel yr ydym wedi gwneud yn y tymhorau blaenorol. Bydd y clybiau hyn yn cychwyn yr wythnos yn dechrau ar y 15fed o Ebrill. Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen isod. Mae lleoedd yn gyfyngedig o ganlyniad i adborth a llais y disgybl. Nodwch y dyddiadau sy'n gysylltiedig â'r clybiau gan fod rhai yn rhedeg am hanner tymor yn hytrach na thymor. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Iau, 11 Ebrill, 2024 am 9:00am. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn cau'r ffurflen yn gynnar os bydd lleoedd yn llenwi'n gyflym.

  

Arwyddwch i fyny heddiw!

 

Byddwn yn cysylltu â theuluoedd yn uniongyrchol erbyn dydd Gwener (12eg o Ebrill) i gadarnhau lleoedd neu i ddweud wrthych eich bod ar restr aros.

 

Dyma'r cynnig ar gyfer y tymor hwn:

 

 

Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3)

Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6)

Dydd Llun

Clwb Gemau Bwrdd

Uchafswm o 30 o blant

15/04/2024 – 20/05/2024 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor Cyntaf yn dilyn y Pasg)

3:30-4:30

 

Clwb Drama

Uchafswm o 30 o blant

10/06/2024 – 08/07/2024 (Yn rhedeg am yr ail Hanner Tymor yn dilyn y Sulgwyn)

3:30-4:30

Clwb STEM

Uchafswm o 30 o blant

15/04/2024 – 08/07/2023 (Yn rhedeg am y tymor gyfan)

3:30-4:30

Dydd Mawrth

Clwb Ffotograffiaeth

Uchafswm o 30 o blant

16/04/2024 – 21/05/2024 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor Cyntaf yn dilyn y Pasg)

3:30-4:30

 

Clwb Criced

Uchafswm o 30 o blant

04/06/2024 – 09/07/2024 (Yn rhedeg am yr ail Hanner Tymor yn dilyn y Sulgwyn)

3:30-4:30

Clwb Drama

16/04/2024 – 09/07/2023 (Yn rhedeg am y tymor gyfan)

Mae’r clwb yma ar gyfer plant sy’n actio fel rhan o’r sioe diwedd flwyddyn. Does dim angen ail arwyddo lan ar gyfer y clwb yma.

3:30-4:30

Dydd Iau

Clwb STEM

Uchafswm o 30 o blant

18/04/2024 – 11/07/2023 (Yn rhedeg am y tymor gyfan)

3:30-4:30

Clwb Criced

Uchafswm o 45 o blant

18/04/2024 – 23/05/2023 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor Cyntaf yn dilyn y Pasg)

3:30-4:30

 

Yn yr Ail Hanner Tymor, fe fydd llawer o gemau tim a chystadleuethau yn digwydd. Fwy o wybodaeth i ddilyn.

 

[Noder, yn ystod yr wythnos o Ddydd Llun, 15fed o Orffennaf i Ddydd Gwener 19eg o Orffennaf, ni fydd unrhyw glybiau oherwydd digwyddiadau eraill a fydd yn digwydd yr wythnos hon.] 


BLWYDDYN 4 A 5

Taith Sain Ffagan

Mae cyfle munud olaf cyffrous wedi agor i’n Blwyddyn 4 a 5 i fynd am ddiwrnod profiad yn Sain Ffagan yng Nghaerdydd wythnos nesaf. Bydd hyn yn rhai gweithdai a gweithgareddau o amgylch Y Mabinogion ac Oes y Tywysogion. Ymddiheurwn am natur hwyr yr hysbysiad hwn - ond nid oeddem am i'r plant golli allan.

 

Bydd cyfle i flwyddyn 4 fynychu ar y 15fed o Ebrill.

Bydd cyfle i flwyddyn 5 fynychu ar yr 17eg o Ebrill.

 

Darperir cinio am ddim ar gyfer y daith hon.

 

Cost y daith hon yw £10 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Dyddiad cau am daliadau fydd Dydd Gwener 12fed o Ebrill am 10yb.

 

Mewngofnodwch i CivicaPay i gofrestru eich plentyn. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

PAWB

Bwydlen Newydd

Sylwch fod Adran Arlwyo Torfaen wedi gwneud ychydig o newidiadau i’w bwydlen. Gweler isod am ragor o fanylion.


 

DERBYN I FLWYDDYN 2

Clwb Gymnasteg

Mae’r Urdd yn rhedeg clwb gymnasteg yn yr ysgol yn dechrau dydd Mercher, 24/04/2024. Gweler y manylion isod a dilynwch y ddolen i gofrestru eich plentyn!

 

 


 

 Welcome back after the holidays!

 

EVERYONE

Important Dates

Here are some important dates of things coming up. We want to give you as much notice as we can for things such as plays and sports days. However, please note that these are provisional dates but we don’t anticipate changing them.

 

 • Class Photographs – 07/05/2024

 • Optional Pupil Progress and Wellbeing Meetings – 13/05/2024, 14/05/2024 & 15/05/2024

 

 • Staff Training Day – 03/06/2024 (Straight after the Whitsun Half Term)

 • Progress Step 1 (Nursery and Reception) Sports Day – 17/06/2024 (Back Up: 24/06/2024)

 • Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3) Sports Day – 18/06/2024 (Back Up: 25/06/2024)

 • Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6) Sports Day – 19/06/2024 (Back Up: 26/06/2024)

 • Progress Step 3 End of Year Show – The Lion King, Congress Theatre - 16/07/2024

 • Year 6 Graduation Ceremony – 18/07/2024

  

EVERYONE

After-School Clubs

We will be running some extracurricular after school clubs for children this term as we have done in previous terms. These clubs will be beginning the week beginning the 15th of April. Please sign up using the link below. Spaces are limited as a result of feedback and pupil voice. Please note the dates associated with the clubs as some run for a half term rather than a term. Closing date for signing up is Thursday, 11th of April, 2024 at 9:00am. However, we may close the form early if spaces fill up quickly.

 

We will contact families directly by Friday (12th of April) to confirm places or tell you that you are on a waiting list.

 

Register your interest today!

 

Here is the offer for this term:

 

 

Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3)

Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6)

Monday

Board Games Club

Maximum of 30 Children

15/04/2024 – 20/05/2024 (Running for the First Half Term after Easter)

3:30-4:30

 

Drama Club

Maximum of 30 Children

10/06/2024 – 08/07/2024 (Running for the Second Half Term, after the Whitsun holiday)

3:30-4:30

STEM Club

Maximum of 30 Children

15/04/2024 – 08/07/2024 (Running for the whole term)

3:30-4:30

Tuesday

Photography Club

Maximum of 30 Children

16/04/2024 – 21/05/2024 (Running for the First Half Term after Easter)

3:30-4:30

 

Cricket Club

Maximum of 30 Children

04/06/2024 – 09/07/2024 (Running for the Second Half Term, after the Whitsun holiday)

3:30-4:30

Drama Club

16/04/2024 – 09/07/2024 (Running for the whole term)

This club is for those who are acting as part of the Lion King show. There is no need to re-sign up for this club.

3:30-4:30

Thursday

STEM Club

Maximum of 30 Children

18/04/2024 – 11/07/2024 (Running for the whole term)

3:30-4:30

Cricket Club

18/04/2024 – 23/05/2024 (Running for the First Half Term after Easter)

3:30-4:30

Maximum of 45 Children

 

In the Second Half Term, a number of games, competitions and friendlies will be held on our site. More information to follow.

 [Please note that during the week of Monday, 15th of July to Friday 19th of July there will be no clubs because of other events that will be happening this week.]

 

YEAR 4 AND 5

St Fagan’s Trip

An exciting last minute opportunity has opened up for our Year 4 and 5 to go for an experience day at Saint Fagan’s in Cardiff next week. This will be some workshops and activities around The Mabinogion and the Age of Princes. We apologise for the late nature of this notification – but we didn’t want the children to miss out.

 

Year 4 will have the opportunity to attend on the 15th of April.

Year 5 will have the opportunity to attend on the 17th of April.

 

Lunches will be provided for this trip free of charge.

 

The cost of this trip is £10 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Friday 12th April at 10am.

 

Please log into CivicaPay to register your child. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

EVERYONE

New Menu

Please note that Torfaen Catering have made a few changes to their menu. See below for more details.


 

RECEPTION TO YEAR 2

Clwb Gymnasteg

The Urdd runs a gymnastics club at the school starting on Wednesday, 24/04/2024. Please see details below and follow the link to sign your child up!

 

 


92 views0 comments

Commentaires


bottom of page