top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 08.03.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Dathliadau Diwrnod y Llyfr

Heddiw, rydyn ni’n dathlu llawenydd darllen ar Ddiwrnod y Llyfr. Mae rhai o'n plant wedi mwynhau dod mewn gwisgoedd, rhai wedi dod mewn pyjamas a rhai mewn dillad cyfforddus. I ni yn Ysgol Panteg, mae’n ymwneud â’r llyfrau a chariad y plant at ddarllen - dyna beth rydym am ei hyrwyddo!

 

Mae meithrin cariad at ddarllen mewn plant yn hollbwysig ar gyfer eu datblygiad deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Y tu hwnt i ennill sgiliau llythrennedd yn unig, mae meithrin llawenydd gwirioneddol ar gyfer darllen yn agor drysau i gyfleoedd a buddion diddiwedd gydol eu hoes. Dywedodd fy mam bob amser: “Gallwch chi fynd i unrhyw le ac ar unrhyw antur trwy agor llyfr”.

 

Mae cariad at ddarllen yn tanio dychymyg a chreadigedd plant. Trwy lyfrau, gallant archwilio bydoedd rhyfeddol, cwrdd â chymeriadau diddorol, a chychwyn ar anturiaethau cyffrous. Mae’r ymgysylltu dychmygus hwn nid yn unig yn cyfoethogi eu chwarae ond hefyd yn meithrin sgiliau meddwl beirniadol wrth iddynt ddadansoddi plotiau, cymeriadau a themâu.

 

Mae darllen yn gwella caffaeliad iaith a galluoedd cyfathrebu plant. Mae dod i gysylltiad â geirfa amrywiol, strwythurau brawddegau, ac arddulliau ysgrifennu yn ehangu eu repertoire ieithyddol, gan alluogi mynegiant a dealltwriaeth gliriach. Mae'r hyfedredd hwn mewn cyfathrebu yn hwyluso llwyddiant ar draws pynciau academaidd a pherthnasoedd rhyngbersonol.

 

Mae darllen yn borth i wybodaeth a dysg. Trwy ymgysylltu gyda llyfrau ar bynciau amrywiol, mae plant yn bodloni eu chwilfrydedd cynhenid ​​ac yn caffael gwybodaeth werthfawr am y byd o'u cwmpas. Boed yn ymchwilio i hanes, gwyddoniaeth, neu lenyddiaeth, mae pob llyfr yn ehangu eu dealltwriaeth a’u persbectif, gan feithrin syched gydol oes am ddysgu.

 

Un o'r pethau pwysicaf yw bod darllen yn meithrin empathi a deallusrwydd emosiynol mewn plant. Wrth iddynt ymgolli mewn storïau sy'n darlunio gwahanol ddiwylliannau, profiadau ac emosiynau, datblygant empathi trwy uniaethu â brwydrau a buddugoliaethau cymeriadau. Mae'r cyseiniant emosiynol hwn yn meithrin tosturi a dealltwriaeth, nodweddion hanfodol ar gyfer llywio cyd-destunau cymdeithasol amrywiol.


 

BLWYDDYN 5 A 6

Twrnamaint Pêl-Rwyd

Rydym mor falch o’r plant aeth i gynrychioli ein hysgol ddoe yn y Twrnamaint Pêl-Rwyd. Fe wnaethon nhw mor dda wrth amddiffyn, sgorio a chwarae'r cwrt cyfan. Fe wnaethon nhw weithio mor dda fel tîm! Roedd yn hyfryd gweld bechgyn yn rhan o’r tîm yma hefyd! Da iawn, blant!


 

PAWB

Cyfarfod nesaf y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon

Cynhelir cyfarfod nesaf y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ar nos Fawrth, 12fed o Fawrth am 6pm. Mae hwn yn mynd i gael ei gynnal yn ddigidol yn y gobaith y gallwn gyrraedd mwy o bobl. Cofiwch gofrestru yma er mwyn i ni anfon y ddolen atoch fore dydd Mawrth! Mae llawer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill - dewch i roi eich barn ac helpu!

 

 

 

PAWB

Ymgyrch Bwyta'n Iach

Bwytwch y Llysiau i’w Llethu yw'r ymgyrch arobryn gan Veg Power ac ITV sy'n cael plant i fwyta llysiau. Eleni mae'r ymgyrch yn seiliedig ar annog plant i gael y rhincians hynny i weithio gan drechu'r llysiau hynny un tamaid mawr ar y tro. Felly anogwch nhw i fwyta, crensian a thagu! Mae pawb yn dod adref heddiw gydag amlen sy'n cynnwys sticeri a siart i helpu teuluoedd i annog y plant i gael eu 5 y dydd!

 

I gael gwybod mwy ewch i: https://eatthemtodefeatthem.com/cy

 


PAWB

Rôl Goruchwylydd Canol Dydd

Rydym yn chwilio am un aelod o staff i ymuno â thîm sy’n gyfrifol am oruchwylio disgyblion Ysgol Panteg yn ystod yr awr ginio. Rydym yn chwilio am fodelau rôl brwdfrydig, caredig a chadarnhaol i ofalu am ein dysgwyr a sicrhau eu diogelwch a chynnal ein hethos Cymreig cyfeillgar. Post i ddechrau cyn gynted â phosibl.

 

Ydych chi'n berffaith am y rôl? Neu ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n berffaith ar gyfer y rôl?

 

 

DERBYN

Adolygiad Mynediad Ysgol - Nodyn Atgoffa

Fel cyhoeddwyd rhai wythnosau yn ôl, bydd Tîm Nyrsio Ysgolion y GIG yn mynychu’r ysgol ar yr 11eg a’r 12fed o Fawrth i gwblhau rhai archwiliadau iechyd ar ein plant Derbyn. Byddant yn edrych ar gallu gweld a thwf y plant. Gelwir hyn yn Adolygiad Mynediad i'r Ysgol. I gael rhagor o wybodaeth am yr adolygiad, cyflawni ffurflen optio allan ac i weld y polisi preifatrwydd ewch i: https://abuhb.nhs.wales/hospitals/childrens-healthcare-services/school-nursing/school-entry-review/ neu https://bipab.gig.cymru/ysbytai/gwasanaethau-gofal-iechyd-plant/nyrsio-ysgol/adolygiad-wrth-ddechraur-ysgol/

 

Mae tîm nyrsio’r ysgolion wrth law i ateb unrhyw un o’ch cwestiynau. Gellir eu cyrraedd trwy ffonio 01633 431685.

 


PAWB

Mrs. Morgan

Fel y mae teuluoedd ym Mlwyddyn 4 yn gwybod yn barod, bydd Mrs. Morgan yn ein gadael i gymryd rôl yn Nhorfaen a gweithio gyda thîm SENCOM. Mae hon yn rôl hynod bwysig yn addysgu plant ag anghenion gweledol a chlyw. Rydym mor falch y bydd gan y tîm hwn bellach athro Cymraeg. Bydd Mrs. Morgan yn gadael ddiwedd Ebrill. Rydym yn falch o gyhoeddi hefyd bod Miss Katie Powell yn dechrau gyda ni yn syth ar ôl y Pasg er mwyn caniatáu ar gyfer pontio di-dor.

 

Fel bob amser, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, rwyf ar gael i'w trafod dros y ffôn, trwy e-bost neu wrth ollwng a chasglu. Rwyf wedi clirio amser yn fy nyddiadur ddoe a hefyd ddydd Llun o 3:30-5:00 pe bai unrhyw un yn dymuno dod i drafod gyda mi.

 

PAWB

Adroddiadau - Atgof Olaf

Gyda’n hadroddiadau ysgol yn dod allan yr hanner tymor hwn, rydym yn cysylltu â phob teulu i wirio a fydd unrhyw un angen mwy nag un copi o adroddiad eu plentyn. Rydym yn deall y gallai amgylchiadau rhai teuluoedd fod wedi newid, felly, rydym yn rhoi cyfle i deuluoedd roi gwybod i athrawon trwy ClassDojo am unrhyw ail gopïau y gallai fod eu hangen arnoch. Rhowch wybod i ni erbyn dydd Mercher, 13eg o Fawrth am 4pm.

 

PAWB

Diwrnod Trwyn Coch - Atgof

Yn dod i fyny ar ddydd Gwener, 15fed o Fawrth mae Diwrnod Trwynau Coch. Byddwn yn codi arian ar gyfer yr elusen hon sy'n sefyll yn erbyn tlodi. Mae Comic Relief yn cefnogi prosiectau a sefydliadau anhygoel sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl ledled y DU a ledled y byd.

 

Ar y diwrnod hwn, rydym yn gofyn i blant ddod i'r ysgol gyda gwallt gwallgof! Gall plant hefyd wisgo eu dewis eu hun ar y diwrnod hwn. Os ydych yn gallu ac yn dymuno cyfrannu, byddwn yn casglu rhoddion gwirfoddol o £1.

 

BLWYDDYN 1-6

Eisteddfod Pontypŵl

Mae Eisteddfod lleol Pontypŵl wythnos nesaf. Bydd Blwyddyn 1 a 2  yn cystadlu ddydd Mawrth 12fed o Fawrth. Bydd Blynyddoedd 3-6 yn cystadlu ddydd Mercher 13eg o Fawrth. Mae’r rhai sydd yn mynd i gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod eisioes yn gwybod - gan nad ydyn yn gallu mynd â PAWB. Mae hyn yn gyfle da i ymarfer sgiliau perfformio a datblygu hyder. Pob lwc!

 

 

 

EVERYONE

World Book Day Celebrations

Today, we’re celebrating the joy of reading on World Book Day. Some of our children have enjoyed coming in costumes, some have come in pyjamas and some in comfy clothes. For us at Ysgol Panteg, it is about the books and the children’s love of reading - that is what we want to promote!

 

Instilling a love for reading in children is paramount for their intellectual, emotional, and social development. Beyond merely acquiring literacy skills, fostering a genuine joy for reading opens doors to endless opportunities and benefits throughout their lives. My mam always said: “You can go anywhere and on any adventure by opening a book”.

 

A love for reading ignites children's imagination and creativity. Through books, they can explore fantastical worlds, meet intriguing characters, and embark on exciting adventures. This imaginative engagement not only enriches their play but also cultivates critical thinking skills as they analyze plots, characters, and themes.

 

Reading enhances children's language acquisition and communication abilities. Exposure to diverse vocabulary, sentence structures, and writing styles expands their linguistic repertoire, enabling clearer expression and comprehension. This proficiency in communication facilitates success across academic subjects and interpersonal relationships.

 

Reading serves as a gateway to knowledge and learning. By devouring books on various topics, children satisfy their innate curiosity and acquire valuable information about the world around them. Whether delving into history, science, or literature, each book broadens their understanding and perspective, nurturing a lifelong thirst for learning.

 

One of the most important things is that reading cultivates empathy and emotional intelligence in children. As they immerse themselves in stories depicting different cultures, experiences, and emotions, they develop empathy by identifying with characters' struggles and triumphs. This emotional resonance fosters compassion and understanding, crucial traits for navigating diverse social contexts.


 

YEAR 5 AND 6

Netball Tournament

We are so proud the children who went to represent our school yesterday in the Netball Tournament. They did so well in defending, scoring and playing the whole court. They worked so well as a team! It was lovely to see boys as part of this team too! Da iawn, blant!

 


EVERYONE

Next PTA Meeting

The next PTA meeting will be held on Tuesday, 12th of March at 6pm. This is going to be held digitally in a hope that we can reach more people. Please sign up here for us to send you the link on Tuesday morning! There are lots of exciting developments coming up - come and have your say and help!

 

 


EVERYONE

Healthy Eating Campaign

Eat Them To Defeat Them is the award-winning campaign from Veg Power and ITV that gets kids eating veg. This year the campaign is based on encouraging kids to get those gnashers to work defeating those veg one big bite at a time. So encourage them to munch, crunch and chomp!  Everyone is coming home today with an envelope that contains a stickers and a chart to help families encourage the children to get their 5 a day!

 

Find out more by visiting: https://eatthemtodefeatthem.com EVERYONE

Midday Supervisor Role

We are looking for one member of staff to join a team responsible for supervising pupils at Ysgol Panteg during the lunchtime. We are looking for enthusiastic, kind and positive role models to care for our learners and ensure their safety and maintain our friendly Welsh ethos. Post to start as soon as possible.

 

Do you fit the bill? Or do you know someone who would be perfect for the role?

 

 

RECEPTION

School Entry Review - Reminder

As announced a few weeks ago, the NHS Schools’ Nursing Team will be attending the school on the 11th and 12th of March to complete some health checks on our Reception children. They will be looking at the vision and growth of the children. This is called the School Entry Review (SER). For more information about the SER, an opt out form and to view the privacy policy please visit:  https://abuhb.nhs.wales/hospitals/childrens-healthcare-services/school-nursing/school-entry-review/

 

The schools’ nursing team are on hand to answer any of your questions. They can be reached by phoning 01633 431685.

 


EVERYONE

Mrs. Morgan

As families in Year 4 already know, Mrs. Morgan will be leaving us to take up a role within Torfaen and work with SENCOM team. This is an incredibly important role teaching children with visual and hearing needs. We are so proud that this team will now have a Welsh teacher. Mrs. Morgan will be leaving at the end of April. We are pleased to announce also that Miss Katie Powell is beginning with us straight after Easter to allow for a seamless transition.

 

As always, if you have any questions or concerns, I am available to discuss over the phone, via email or at drop off and pick up. I have cleared time in my diary both yesterday and also on Monday from 3:30-5:00 should anyone wish to come and discuss with me.

 

EVERYONE

Reports - Final Reminder

With our school reports coming out this half term, we are contacting each family to check if anyone will require more than one copy of their child’s report. We understand that some families’ circumstances may have changed, therefore, we are giving an opportunity for families to let teachers know via ClassDojo about any second copies that you might need. Please let us know by Wednesday, 13th of March at 4pm.

 

EVERYONE

Red Nose Day - Reminder

Coming up on Friday, 15th of March is Red Nose Day. We will be raising money for this charity which stands against poverty. Comic Relief supports incredible projects and organisations that are making a difference for people across the UK and around the world.

 

On this day, we asking children to come to school with crazy hair! Children can also wear their own choice of clothes on this day. If you are able and wish to donate, we will be collecting voluntary donations of £1.

 

 

YEAR 1-6

Pontypool Eisteddfod

Pontypool's local Eisteddfod is next week. Year 1 and 2 will compete on Tuesday 12th of March. Years 3-6 will compete on Wednesday 13th of March. Those who are going to represent the school in the Eisteddfod already know - as, unfortunately, we can’t take everyone. This is a good opportunity to practice performance skills and develop confidence. Good luck!

83 views0 comments

Comments


bottom of page