top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 01.03.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Ein Canllaw i Ddydd Gwyl Dewi

Dydd Gŵyl Dewi yw Diwrnod Cenedlaethol Seintiau Cymru sy’n cael ei ddathlu ledled y wlad ar Fawrth 1af bob blwyddyn. Ond, pwy yw Dewi Sant a pham ei fod mor bwysig yng Nghymru a sut mae'r genhinen yn ffitio i mewn i'r cyfan?

 

Pwy oedd Dewi Sant?

Roedd Dewi Sant yn Esgob Cymreig Mynyw (Tyddewi bellach), a oedd yn byw yn ystod y 6ed ganrif a chredir iddo gael ei eni yng Ngogledd Sir Benfro.

 


Am beth roedd e'n enwog?

Roedd yn ymddangos o'r cychwyn bod Dewi wedi'i dynghedu i fawredd, gyda hyd yn oed hanes ei eni wedi'i amgylchynu gan ddirgelwch. Mae'r stori draddodiadol yn honni bod ei fam yn fenyw grefyddol o'r enw Nonita, a roddodd enedigaeth i Dewi ar ochr clogwyn, yng nghanol storm. Adeiladwyd capel i nodi’r man geni, o’r enw Eglwys Sant Non, a gallwch barhau i ymweld ag adfeilion y capel heddiw, sydd ychydig i’r de o Dyddewi.

 

Tyddewi

Wrth dyfu i fyny yn yr ardal a adwaenir fel Mynyw, daeth Dewi Sant yn barchedig am ei ddysgeidiaeth, dywedir iddo gyflawni gwyrthiau ac yn ystod ei fywyd, sefydlodd nifer o eglwysi mynachaidd ac eglwysi. Roedd hyn yn cynnwys eglwys a mynachlog ar lannau Afon Alun, a ddaeth i gael ei adnabod fel Tyddewi. Llosgwyd ei eglwys wreiddiol gan ysbeilio Llychlynwyr, gyda'r eglwys gadeiriol bresennol wedi'i hadeiladu gan y Normaniaid ar yr un safle yn y 12fed ganrif.

 

 

Sut bu farw Dewi Sant?

Credir bod Dewi Sant wedi marw o achosion naturiol ar Fawrth 1af, tua 600AD. Mae ei weddillion wedi’u corffori yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn y ddinas, gyda miloedd yn gwneud y pererindodau i’r eglwys gadeiriol dros y canrifoedd, hyd yn oed yn cynnwys William y Concwerwr.

 

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi

Yn cael ei adnabod yn draddodiadol fel ‘diwrnod gŵyl Dewi Sant’, mae Mawrth 1af wedi bod yn ddiwrnod o ddathlu yng Nghymru ers y 12fed ganrif ac yn ogystal â Dewi Sant fel ei gyflawniadau, mae’n ddiwrnod i anrhydeddu Cymru gyfan.

 

Cennin Pedr neu Gennin?

Mae'r Genhinen Bedr a'r Genhinen yn symbolau cenedlaethol o Gymru a phan fyddwch chi'n eu gweld yn cael eu harddangos neu eu gwisgo mae'n arwydd o falchder a dathliad cenedlaethol. Y genhinen yw arwyddlun cenedlaethol Cymru ac yn ôl y chwedl fe’i crëwyd gan Dewi Sant ei hun, fe orchmynnodd filwyr Cymreig i’w gwisgo ar eu helmedau yn ystod brwydr.

 


PAWB

Ein Heisteddfod Ysgol

Heddiw, cawsom ein Steddfod ysgol - llawer o ganu a hwyl! O ‘Sosban Fach’ i ‘Lawr ar Lan y Môr’ ac o ‘Mi Welais Jac y Do’ i’r Anthem Genedlaethol, cawsom amser gwych! Ond, pwy enillodd y gystadleuaeth côr llysoedd?

 

 

PAWB

Padlet o Syniadau

Eleni, fel rhan o’n dathliad Dydd Gŵyl Dewi mae rhai o’n staff ar y cyd â Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru (GCA) wedi creu adnodd defnyddiol iawn o’r enw’r ‘Padlet’ i gefnogi rhieni a gwarcheidwaid gyda’r defnydd o’r Cymraeg gartref.

 

Beth sydd gan y Padlet i'w gynnig?

Mae’r Padlet yn adnodd hawdd ei ddefnyddio i ddod o hyd i lyfrau, cerddoriaeth, rhaglenni ac apiau trwy gyfrwng y Gymraeg i gyd mewn un lle.

 

Yn ogystal â dolenni i’r holl eitemau uchod mae’r Padlet yn cynnig cyfleoedd i:

• Dewch i gwrdd â Seren a Sbarc, arwyr y Siarter Iaith.

• Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddiwrnodau dathlu blynyddol Seren a Sbarc.

• Gwrando ar bodlediadau Tric a Clic - Eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o sut rydym yn defnyddio adnoddau Tric a Clic i gefnogi ein cynllun gwaith ffoneg o fewn ein hysgol.

• Dolen i wefannau fel Duolingo a Chlwb Cwtsh sy'n cefnogi eich datblygiad a'ch defnydd o'r Gymraeg ochr yn ochr â datblygiad eich plentyn.

 

Dilynwch y ddolen isod i gysylltu â'r Padlet newydd sbon am y tro cyntaf heddiw.

 


BLYNYDDOEDD 5-6

Pêl-droed

Rydym mor falch o’r tîm aeth i’r twrnament pêl-droed yr wythnos hon. Roedd 28 o dimau yn cystadlu eleni. Gwnaeth y plant mor dda. Mae gwaith caled, penderfyniad a dyfalbarhad yn sgiliau gwych i blant eu dysgu. Da iawn chi!

 


PAWB

Diwrnod y Llyfr

Bydd ein dathliad o Ddiwrnod y Llyfr yn cael ei ddathlu wythnos nesaf. Yn Ysgol Panteg, bydd hyn yn digwydd dydd Gwener nesaf, 8fed o Fawrth. Mae hyn ychydig yn wahanol i ysgolion eraill - ond wedi ei newid er mwyn i'n holl blant allu cymryd rhan. Fydden ni byth eisiau gadael pobl allan!

 

Rydym wedi gweld rhai syniadau gwych ar-lein ar gyfer Diwrnod y Llyfr - mae rhai ysgolion yn gwneud gwisgoedd a digwyddiadau gwisgo lan tra bod rhai yn gwneud diwrnodau pyjama. Yn Ysgol Panteg, rydyn ni’n mynd i roi’r opsiwn i deuluoedd os ydyn nhw’n dymuno i’w plentyn ddod wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr neu mewn dillad cyfforddus gyda llyfr i’w ddarllen. Eich dewis chi fel teuluoedd fydd hyn – dwi’n gwybod bod rhai teuluoedd wedi bod yn gweithio ar eu gwisgoedd ers tro a rhai plant ddim eisiau gwisgo lan. Felly, mae'r opsiwn yno fel bod hwn yn wirioneddol yn ddiwrnod i bawb ddathlu llenyddiaeth.

 

Nid oes unrhyw gost am y diwrnod hwn.

 


PAWB

Diwrnod Trwyn Coch - Gwallt Gwallgof

Yn dod i fyny ar ddydd Gwener, 15fed o Fawrth mae Diwrnod Trwynau Coch. Byddwn yn codi arian ar gyfer yr elusen hon sy'n sefyll yn erbyn tlodi. Mae Comic Relief yn cefnogi prosiectau a sefydliadau anhygoel sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl ledled y DU a ledled y byd.

 

Ar y diwrnod hwn, rydym yn gofyn i blant ddod i'r ysgol gyda gwallt gwallgof! Gall plant hefyd wisgo eu dewis eu hun ar y diwrnod hwn. Os ydych yn gallu ac yn dymuno cyfrannu, byddwn yn casglu rhoddion gwirfoddol o £1.

 


PAWB

Rôl Goruchwylydd Canol Dydd - Atgof

Rydym yn chwilio am un aelod o staff i ymuno â thîm sy’n gyfrifol am oruchwylio disgyblion Ysgol Panteg yn ystod yr awr ginio. Rydym yn chwilio am fodelau rôl brwdfrydig, caredig a chadarnhaol i ofalu am ein dysgwyr a sicrhau eu diogelwch a chynnal ein hethos Cymreig cyfeillgar. Post i ddechrau cyn gynted â phosibl.

 

Ydych chi'n berffaith am y rôl? Neu ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n berffaith ar gyfer y rôl?

 

 

PAWB

Bocsys Te Prynhawn Sul y Mamau - Atgof

Mae Sul y Mamau yn rhuthro tuag atom - mae hi ar ddydd Sul, 10fed o Fawrth!

 

Mae Leanne, un o’n rhieni, wedi ymuno â’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ac wedi cytuno’n garedig i gyfrannu £3.50 am bob bocs prynhawn y byddwch yn ei brynu, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu gyda gwerthiant o’i bwydlen ei hun hefyd!

 

Mae'r blychau yn llawn danteithion melys a sawrus blasus, wedi'u pacio â llaw a'u gwneud gan Heritage Baked & Cakes.

 

Bydd archebion ar gael i’w casglu ar ddydd Sadwrn y 9fed o Fawrth rhwng 4-6yh.

 

Nifer cyfyngedig sydd ar gael felly archebwch yn gynnar i osgoi colli allan.

 

Gallwch ddefnyddio'r ddolen isod i archebu:

 

 

 

BLWYDDYN 4

Llangrannog - Nodyn Atgoffa

Bob blwyddyn, rydym yn trefnu trip preswyl penwythnos ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 5. Bydd ein disgyblion Blwyddyn 4 yn cael y cyfle i fynd rhwng dydd Gwener, 4ydd o Hydref a dydd Sul, 6ed o Hydref.

 

Mae Llangrannog yn gyfle gwych i blant gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwahanol na fyddent efallai wedi rhoi cynnig arnynt o’r blaen. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o sgïo, dringo mynyddoedd, marchogaeth, saethyddiaeth, rhaffau uchel, a go certi i enwi dim ond rhai!

 

Gwyddom fod hyn bron i 8 mis i ffwrdd, ond gwyddom y gall y teithiau hyn fod yn ddrud. Felly, rydym yn agor clwb cynilo ar Civica Pay. Mae hyn yn golygu y gall teuluoedd ychwanegu ychydig o arian bob mis i dalu costau'r daith.

 

Cyfanswm cost y daith (gan gynnwys trafnidiaeth, bwyd a’r holl weithgareddau) yw £168. Mae gostyngiad o 10% ar gyfer teuluoedd sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion.

 

Bydd angen blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 erbyn dydd Gwener, 10fed o Fai. Bydd hyn yn sicrhau lle eich plentyn. Yna, gallwch chi ychwanegu arian at y cyfrif bob mis neu ar amseroedd sy'n cyd-fynd â threuliau eich teulu.

 

Bydd rhaid eich bod wedi talu’r taliad terfynol erbyn dydd Gwener, 6ed o Fedi am 10yb.


 

EVERYONE

Our Guide to St David’s Day

St David’s Day is Wales’ National Saints day celebrated across the country on March 1st every year. But, who is St David? Why is he so important in Wales and how does the leek fit into it all?

 

Who was St David?

St David was a Welsh Bishop of Mynyw (now St Davids), who lived during the 6th century and was believed to have been born in North Pembrokeshire.

 


What was he famous for?

It seemed from the start David was destined for greatness, with even the tale of his birth surrounded by mystery. The traditional story claims his mother was a religious woman named Nonita, who gave birth to David on a cliffside, in the middle of a storm. A chapel was built to mark the birthplace, called St. Non’s, and you can still visit the ruins of the chapel today, which are just south of St Davids.

 

Tyddewi

Growing up in the area known as Mynyw, St David became revered for his teachings, was said to perform miracles and during his life, founded several monastic settlements and churches. This included a church and monastery on the banks of the River Alun, which became known as Tyddewi, ‘David’s House’, modern-day St Davids. His original church was burned down by raiding Vikings, with the current cathedral built by the Normans on the same site in the 12th century.

 

 

How did he die?

It’s believed St David died of natural causes on March 1st, around 600AD. His remains are enshrined at St Davids Cathedral in the city, with thousands making the pilgrimages to the cathedral over the centuries, even including William the Conqueror.

 

St David's Day Celebrations

Traditionally known as the ‘feast day of Saint David’, March 1st has been a day of celebration in Wales since the 12th century and as well as St David as his achievements, it’s a day to honour Wales as a whole.

 

Daffodil or Leak?

The daffodil and Leek are both national symbols of Wales and when you see them being displayed or worn it is meant a as a sign of national pride and celebration. The leek is the national emblem of Wales and according to legend was created by St David himself, who ordered Welsh soldiers to wear them on their helmets during battle.

 

 

EVERYONE

Our School Eisteddfod

Today, we had our school Eisteddfod - lots of singing and fun! From ‘Sosban Fach’ to ‘Lawr ar Lan y Môr’ and from ‘Yma o Hyd’ to the National Anthem, we had a great time! But, who won the house choir competition?

 


EVERYONE

Padlet of Ideas

This year, as part of our St David's day celebration some of our staff in conjunction with the Education Achievement Service for South East Wales (EAS) has created a very useful resource called the ‘Padlet’ to support parents and guardians with the use of the Welsh language at home.

 

What does the Padlet have to offer?

The Padlet is an easy-to-use resource to find books, music, programmes and apps through the medium of Welsh all under one roof. 

 

In addition to links to all of the above items the Padlet offers opportunities to:

•              Meet Seren and Sbarc the heroes of the Siarter Iaith.

•              Keep up to date with Seren and Sbarc annual celebration days.

•              Listen to Tric a Clic Podcasts- Enabling you to develop an understanding of how we use the Tric a Clic resources to support our phonics scheme of work within our school.

•              Link to websites such as Duolingo and Clwb Cwtsh that support your development and use of the Welsh language alongside that of your child.

 

Follow the link below to connect with the brand new Padlet for the first time today.

 

 

YEARS 5-6

Football

We are so proud of the team that went to this week’s football tournament. There were 28 teams competing this year. The children did so well. Hard work, determination and perseverance are brilliant skills for children to learn. Da iawn chi! EVERYONE

World Book Day

Our celebration of World Book Day will be celebrated next week. At Ysgol Panteg, this will take place next Friday, 8th of March. This is slightly different to other schools - but has been changed in order that all our children can take part. We’d never want to leave people out!

 

We’ve seen online some great ideas for World Book Day - some schools are doing costumes and dress up events whilst some are doing pyjama days. At Ysgol Panteg, we are going to give the option to families whether they wish for their child to come dressed as a character from a book or in comfy clothes with a book to read. This will be your choice as families - I know some families have been working on their outfits for some time and some children don’t want to dress up. So, the option is there so that this truly is a day for everyone to celebrate literature.

 

There is no cost for this day.

 


EVERYONE

Red Nose Day - Crazy Hair Day

Coming up on Friday, 15th of March is Red Nose Day. We will be raising money for this charity which stands against poverty. Comic Relief supports incredible projects and organisations that are making a difference for people across the UK and around the world.

 

On this day, we asking children to come to school with crazy hair! Children can also wear their own choice of clothes on this day. If you are able and wish to donate, we will be collecting voluntary donations of £1.

 

EVERYONE

Midday Supervisor Role - Reminder

We are looking for one member of staff to join a team responsible for supervising pupils at Ysgol Panteg during the lunchtime. We are looking for enthusiastic, kind and positive role models to care for our learners and ensure their safety and maintain our friendly Welsh ethos. Post to start as soon as possible.

 

Do you fit the bill? Or do you know someone who would be perfect for the role?

 

 

EVERYONE

Mothers’ Day Afternoon Tea Boxes

Mothering Sunday is rushing towards us - it’s on Sunday, 10th of March!

 

Leanne, one of our parents, has teamed up with the PTA and has kindly agreed to donate £3.50 for every afternoon box you buy, and is even donating with sales from her own menu too!

 

The boxes are stacked full of tasty sweet & savoury treats, hand packed and made by Heritage Baked & Cakes.

 

Orders will be available to collect on Saturday the 9th of March between 4-6pm.

 

There is a limited quantity so please book early to avoid missing out.

 

You can use the link below to order:

 

 


YEAR 4

Llangrannog - Reminder

Every year, we organise a weekend residential trip for our Year 5 pupils. Our Year 4 pupils will be given the opportunity to go between Friday, 4th of October and Sunday, 6th of October.

 

Llangrannog is a fantastic opportunity for children to engage in a range of different activities that they might not have tried before. Activities range from skiing, mountain climbing, horse riding, archery, high ropes,and go karts to name but a few!

 

We know that this is almost 8 months away, but we know that these trips can be expensive. So, we’re opening a savings club on Civica Pay. This means that families can add a little money each month to cover the costs of the trip.

 

The total cost of the trip (including transport, food and all activities) is £168. There is a 10% reduction for families in receipt of Pupil Development Grant.

 

We will need a non-refundable deposit of £30 by Friday, 10th of May. This will secure your child’s place. Then you can add money to the account each month or at timings that fits with your family’s expenses.

 

The final payment will have to have been paid by Friday, 6th of September at 10am.

82 views0 comments

Comments


bottom of page