top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 24.11.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Tocynnau Cyngerdd Nadolig

Rydym bellach wedi bod trwy'r taflenni cofrestru tocynnau. Cymerodd hyn lawer mwy o amser nag arfer gan fod llawer o bobl wneud cais am fwy na'r 2 docyn a ganiateir ar gyfer y rownd gyntaf. Yn deg, ac yn unol â'n cyfathrebiad, rydyn ni heddiw yn anfon uchafswm o 2 docyn i bob teulu adref. Lle mae teuluoedd yn byw dros ddau dŷ, rydym wedi dyrannu'r rhain yn deg hefyd. Os ydych wedi gofyn am fwy na 2 docyn (ceisiodd rhai pobl wneud cais am 6 neu 7!) ni ddyrannwyd y tocynnau hyn i chi.

 

Ddydd Mawrth, bydd tocynnau ychwanegol ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd y ddolen hon yn cael ei hanfon trwy ClassDojo a'r Bwletin am 12:00pm yn union.

 


PAWB

Cynhadledd SAPERE Athroniaeth i Blant

Roedd siarad yng Nghynhadledd Athroniaeth i Blant SAPERE ym Mhrifysgol Bryste yn fraint eithriadol a ymestynnodd y tu hwnt i’r arferol i ni yn Ysgol Panteg. Bu Prifysgol Bryste, gyda’i hanes academaidd cyfoethog a’i hymrwymiad i addysg, yn gefndir delfrydol ar gyfer cynhadledd a oedd yn canolbwyntio ar feithrin meddwl athronyddol mewn plant. Mae’r fraint nid yn unig mewn annerch cynulleidfa nodedig ond hefyd yn yr ysbryd cydweithredol sy’n treiddio trwy ddigwyddiad o’r fath.

 

Bu Miss Bethany Llewellyn, Mr. Tom Rainsbury a Dr. Matthew Williamson-Dicken yn cynnal darlith ddydd Sadwrn yn y gynhadledd ar ddatblygiad Athroniaeth i Blant trwy’r Gymraeg mewn sefyllfa Gymreig. Fel yr ysgol Gymraeg gyntaf i ennill gwobr efydd SAPERE roedd yn wych rhannu llwyddiannau ein plant a’n haddysgwyr.

 

Roedd hefyd yn fraint cael rhannu’r hyn sydd yn ein DNA fel ysgol: gosod sylfaen gadarn ar gyfer safonau academaidd a lles, ennyn brwdfrydedd dysgwyr, ehangu gorwelion, rhoi cyfleoedd cyfoethog i blant, sicrhau dysgu dwfn, cydio mewn arloesedd, caru ein Cymreictod a’n hiaith, agor drysau ar gyfer y dyfodol a bod yn gymuned deuluol go iawn.

 

Wrth siarad yn y gynhadledd hon, daeth Ysgol Panteg yn rhan o’r ymrwymiad parhaus i addysgeg arloesol a datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol mewn meddyliau ifanc.

 


PAWB

Adroddiad Estyn a Chyfarfod Teulu

Mae wythnos nesaf yn wythnos bwysig iawn yn hanes Ysgol Panteg. Ddydd Llun, bydd ein hadroddiad arolygu Estyn yn cael ei gyhoeddi.

 

Byddaf yn anfon e-bost ddydd Llun sy’n cyflwyno’r adroddiad ac yn rhoi rhai geiriau gan ein Corff Llywodraethol am yr adroddiad. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ni gyd fel Teulu Panteg!

 

Bydd yr adroddiad yn cael ei e-bostio atoch ond bydd hefyd ar gael ar wefan Estyn. (https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6782327). Os oes angen copi papur arnoch, gallwch roi gwybod i ni a byddwn yn darparu un i chi.

 

Ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn rhannu pytiau o'r adroddiad trwy gydol yr wythnos. Rydym yn eich annog i rannu'r rhain ymhell ac agos.

 

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, ddydd Mercher, 29ain Tachwedd am 4:30pm (yr wythnos nesaf) byddaf yn rhoi cyflwyniad i deuluoedd ar yr adroddiad arolygu, gan amlygu camau nesaf ein taith a chymryd cwestiynau am yr adroddiad arolygu. Bydd Huw Coburn, ein Cadeirydd Llywodraethwyr, hefyd yn y digwyddiad hwn a bydd yn falch i siarad â chi i ateb unrhyw gwestiynau. Rhowch wybod i ni eich bod yn dod trwy gofrestru gan ddefnyddio'r ffurflen ganlynol: https://forms.gle/dpMp3jjX9YVd94Fo6


BLWYDDYN 1 I 6

Clybiau Ysgol

Yr wythnos nesaf, fydd yr wythnos olaf y tymor hwn y byddwn yn cynnal ein clybiau sydd wedi rhedeg gan yr ysgol. Mae hyn oherwydd bod ein calendr Nadolig yn cymryd drosodd a bydd ein staff yn gweithio'n galed yn darparu partïon ar ôl ysgol i blant. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw glybiau yn cael eu rhedeg gan yr ysgol o ddydd Llun, 4ydd o Ragfyr.

 

Yn y flwyddyn newydd, fe fydd rhestrau o glybiau newydd yn cael ei anfon er mwyn i chi arwyddo eich plentyn i fyny.

 

Cofiwch gadw llygad ar y calendr digwyddiadau Nadolig a anfonwyd adref ac sydd ar gael unrhyw bryd ar ein gwefan. Byddaf yn anfon nodiadau atgoffa yn y bwletin yr wythnos cynt - ond mae dyddiadur mis Rhagfyr llawn gennych yn barod.

 

Bydd clybiau a redir gan yr Urdd a Menter Iaith yn parhau fel arfer.

 


CARREG LAM

Seremoni Raddio

Cawsom fore gwych ddydd Mercher yn dathlu llwyddiant ail garfan Carreg Lam yn eu seremoni raddio. Mae'r plant hyn wedi dod i ddysgu Cymraeg yn ein canolfan drochi a byddant nawr yn trosglwyddo i leoliadau prif ffrwd gyda hyder newydd!

 


 

EVERYONE

Christmas Concert Tickets

We have now been through the ticket sign-up sheets. This took much longer than usual since many people applied for more than the 2 tickets that were allowed on the first round. Fairly, and as per our communication, we are today sending home a maximum of 2 tickets per family. Where families live over two houses, we have allocated these fairly too. If you have requested more than 2 tickets (some people attempted to apply for 6 or 7!) you have not been allocated these tickets.

 

On Tuesday, additional tickets will become available on a first come, first served basis. This link will be sent via ClassDojo and the Bulletin at 12:00pm precisely.

 

EVERYONE

SAPERE Philosophy for Children Conference

Speaking at the SAPERE Philosophy for Children Conference at Bristol University was an exceptional privilege that extended beyond the typical speaking engagement for us at Ysgol Panteg. The University of Bristol, with its rich academic history and commitment to education, served as an ideal backdrop for a conference focused on nurturing philosophical thinking in children. The privilege lies not only in addressing a distinguished audience but also in the collaborative spirit that permeates such an event.

 

Miss Bethany Llewellyn, Mr. Tom Rainsbury and Dr. Matthew Williamson-Dicken ran a lecture on Saturday at the conference on development of Philosophy for Children through the Welsh-language in a Welsh setting. As the first Welsh-language school to be awarded the SAPERE bronze award it was fantastic to share the successes of our children and educators.

 

It was also a privilege to share what is in our DNA as a school: setting a firm foundation for academic and wellbeing standards, enthusing learners, expanding horizons, give children rich opportunities, ensure deep learning, grasping innovation, loving our Welshness and language, opening doors for the future and be a real family community.

 

By speaking at this conference, Ysgol Panteg became a part of the ongoing commitment to innovative pedagogy and the development of critical thinking skills in young minds.

 

 

EVERYONE

Estyn Report and Family Meeting

Next week is a very important week in the history of Ysgol Panteg. On Monday, our Estyn inspection report will be published.

 

I will be sending an email Monday which introduces the report and gives some words from our Governing body on the report. This is an exciting time for us all as Teulu Panteg!

 

The report will be emailed to you but it will also be available on Estyn’s website. (https://www.estyn.gov.wales/provider/6782327). If you require a paper copy, you can let us know and we will provide one for you.

 

On our social media channels, we will be sharing snippets of the report throughout the week. We encourage you to share these far and wide.

 

As previously announced, on Wednesday, 29th of November at 4:30pm (next week) I will be giving a presentation to families on the inspection report, highlighting the next steps of our journey and taking questions about the inspection report. Huw Coburn, our Chair of Governors, will also be at this event and will be glad to speak to you to answer any questions. Let us know you are coming by signing up using the following form: https://forms.gle/dpMp3jjX9YVd94Fo6

 

YEAR 1 TO 6

School-Based Clubs

Next week, will be the last week this term we will be running our after school-based clubs. This is because our Christmas calendar takes over and our staff will be working hard providing parties after school for children. This means there will be no clubs run by the school from Monday, 4th of December.

 

In the new year, lists of new clubs will be sent for you to sign your child up.

 

Remember to keep an eye on the Christmas events calendar that was sent home and is available at any time on our website. I will be sending reminders in the bulletin the week before - but you already have the full December diary.

 

Clubs run by the Urdd and Menter Iaith will continue as normal.
CARREG LAM

Graduation Ceremony

We had a fantastic morning on Wednesday celebrating the success of Carreg Lam’s second cohort at their graduation ceremony. These children have come to learn Welsh at our immersion centre and will now be transferring to mainstream settings with a new-found confidence! 


80 views0 comments

Commentaires


bottom of page