top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 10.11.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Diwrnod y Cofio

Mae Sul y Cofio yn gyfle cenedlaethol i gofio gwasanaeth ac aberth pawb sydd wedi amddiffyn ein rhyddid ac wedi amddiffyn ein ffordd o fyw. Cofiwn y Lluoedd Arfog, a’u teuluoedd, o Brydain a’r Gymanwlad, y rhan hanfodol a chwaraewyd gan y gwasanaethau brys a’r rhai sydd wedi colli eu bywydau o ganlyniad i wrthdaro neu derfysgaeth. Mewn byd sydd wedi'i nodi gan ryfeloedd, mae'r foment hon o fyfyrio tawel yn wirioneddol bwysig i'w hystyried.


Heddiw, fe wnaethom nodi ein diolchgarwch gydag amser o dawelwch mewn gwasanaeth arbennig.


Defnyddiwyd y fideo byr hwn o Fandiau'r Môr-filwyr Brenhinol yn chwarae'r post olaf i'n helpu yn ein myfyrdod:


Mae rhai o'r plant hefyd wedi gwneud rhywfaint o waith celf i'w arddangos i nodi'r diwrnod pwysig hwn.


Ddydd Sul, rydym yn eich annog i fynychu digwyddiad Dydd y Cofio lleol fel arwydd o ddiolchgarwch. P’un a ydych yn byw ym Mhont-y-pŵl, Pontnewydd neu Gwmbrân, mae digwyddiadau’n cael eu cynnal. Y penwythnos hwn, byddaf yn bersonol yn mynychu digwyddiad Sul y Cofio yn Llundain.


Dyma rai o’r gwaith celf mae ein plant wedi credu wrth iddynt astudio’r pwnc yma.

PAWB

Chwistrell Trwynol Ffliw

Ddoe, derbyniodd llawer o’r plant y chwistrell trwyn i’w hamddiffyn rhag y ffliw. Fel yr addawyd, rydym wedi trefnu sesiwn mop-up ar gyfer y rhai oedd yn absennol ddoe, y rhai nad oedd wedi llenwi’r ffurflen a’n plant Blwyddyn 4 a oedd ar daith. Bydd y tîm Nyrsio yn dychwelyd i’n hysgol ar ddydd Mawrth, 21ain o Dachwedd.


Felly, os nad ydych wedi llenwi’r ffurflen i roi eich caniatâd ar gyfer y chwistrell trwyn a’ch bod yn dymuno i’ch plentyn gael y brechiad, llenwch heddiw. Am resymau diogelu data, nid oes gan swyddfa’r ysgol na minnau fynediad i’r ffurflenni ymlaen llaw felly ni allwn atgoffa teuluoedd unigol am hyn fel y dymunwn ei wneud.


Gellir llenwi'r ffurflen ganiatâd yma: https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf

Cwblhewch y ffurflen cyn gynted â phosibl os dymunwch i'ch plentyn gael y chwistrell trwyn hon. Mae'r tîm wedi dweud y dylai gael ei gwblhau erbyn 9:00yb ar ddydd Sul, 19eg o Dachwedd.


BLWYDDYN 4

Taith Bae Caerdydd

Am amser gwych mae ein plant Blwyddyn 4 wedi ei gael ar eu taith dros nos cyntaf i Fae Caerdydd! Rwy’n siwr iddynt gysgu neithiwr! O fynd ar gwch cyflym i ymweld â’r Senedd, o ddisgos a noson ffilm i fowlio deg, roedd yn brofiad deuddydd llawn cyffro.


Rwyf am ddiolch yn gyhoeddus i’r staff a aeth ar y daith hon ac a roddodd o’u hamser eu hunain i roi’r profiadau gorau y gallant i’n plant. Credir yn gyffredin bod y staff yn cael eu talu am hyn, ond gallaf eich sicrhau, eu bod yn rhoi o’u hamser yn rhad ac am ddim ac yn wirfoddol oherwydd eu bod yn credu yn yr hyn y maent yn ei wneud. Felly, diolch yn fawr!


PAWB

Wythnos Lles a Diwrnod Plant Mewn Angen

Wythnos nesaf, byddwn yn cynnal wythnos arbennig yn canolbwyntio ar les ac yn diweddu yn ein Diwrnod Plant Mewn Angen. Bob diwrnod yr wythnos nesaf, byddwch yn derbyn e-bost byr gyda chlip fideo sy'n esbonio ein ffocws ar gyfer y diwrnod. Mae'r fideos hyn yn rhoi awgrymiadau a chyngor ar iechyd meddwl a lles.


Yn ogystal, ar ddydd Gwener, 17eg o Dachwedd, rydym yn cynnal ddiwrnod sanau od i nodi diwrnod ‘Plant Mewn Angen’. Mae gan rai plant grysau-t Plant Mewn Angen neu ategolion eraill, mae croeso iddynt wisgo'r rheini ar y diwrnod, ond ein ffocws yw diwrnod sanau od. Os yw teuluoedd yn dymuno rhoi i'r elusen hon, byddwn yn falch o drosglwyddo rhodd o £1, fodd bynnag, rydym yn ymwybodol ein bod newydd gynnal casgliad elusennol ar gyfer Just One Tree.


PAWB

Digwyddiadau Nadolig - Rhybudd Ymlaen Llaw

Edrychwch ym mwletin dydd Mawrth am galendr digwyddiadau'r Nadolig. Bydd bwletin dydd Mawrth hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i archebu tocynnau ar gyfer cyngherddau Nadolig.


Ar y diwrnod hwn, byddwch hefyd yn derbyn copi papur o'r calendr Nadolig er mwyn i chi allu rhoi hwn ar eich oergell.

BLWYDDYN 6

Ceisiadau Uwchradd - Nodyn Atgoffa Terfynol

Ar gyfer ein teuluoedd Blwyddyn 6, cwblhewch gais eich plentyn am ysgol uwchradd dros y penwythnos os nad ydych wedi ei gwblhau eisoes. Y dyddiad cau yw dydd Llun, Tachwedd 13eg.

AMRYWIOL FLYNYDDOEDD

Sesiynau Ymgysylltu Teuluol - Nodyn Atgoffa Terfynol

-Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, gwahoddir teuluoedd DERBYN a MEITHRIN i sesiwn ragarweiniol ar ffoneg Gymraeg (o’r enw Tric a Chlic) ar 14/11/2023 am 4:30pm. https://forms.gle/vYn4zHfWSk4Nzof48

-Gwahoddir teuluoedd BLWYDDYN 3 i gyflwyniad ffoneg Saesneg (o'r enw Read Write Inc) ar 16/11/2023 am 4:30pm. https://forms.gle/CHupBqNZEEFJbBgN9

-Gwahoddir teuluoedd Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i sesiwn Holi ac Ateb gydag Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar 15/11/2023 am 3:30pm. https://forms.gle/cJ7MY5uW3iAAutJo7


Mae angen bwcio pob un o'r sesiynau hyn. Felly, defnyddiwch y dolenni a ddarperir uchod fel ein bod yn gwybod eich bod yn dod.

 

EVERYONE

Remembrance Day

Remembrance Sunday is a national opportunity to remember the service and sacrifice of all those that have defended our freedoms and protected our way of life. We remember the Armed Forces, and their families, from Britain and the Commonwealth, the vital role played by the emergency services and those who have lost their lives as a result of conflict or terrorism. In a world that is marked by wars, this moment of quiet reflection is really important to contemplate.


Today, we marked our gratitude with a moment of silence in a special assembly.


We used this short video of the Bands of the Royal Marines playing the last post to help us in our reflection:


Some of the children have also made some art work to go on display to mark this important day.


On Sunday, we encourage you to attend a local Remembrance Day event as a mark of gratitude. Whether you live in Pontypool, Pontnewydd or Cwmbran, there are events happening. This weekend, I will personally attending the Remembrance Day event in London.


Here is some of our children’s artwork as they have been studying about this topic.

EVERYONE

Flu Nasal Spray

Yesterday, many of the children received the nasal spray to protect against influenza. As promised, we have arranged a mop-up session for those who were absent yesterday, those who had not filled out the form and our Year 4 children who were on a trip. The Nursing team will return to our school on the Tuesday, 21st of November.


Therefore, if you haven’t completed the form to give your permission for the nasal spray and you wish for your child to have the inoculation, please fill out today. For data protection reasons, the school office nor I have access to see the forms beforehand therefore we cannot remind individual families about this as we would like to do.


The consent form can be completed here: https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf

Please complete the form as soon as possible if you wish your child to have this nasal spray. The team have said it should be completed by 9:00am on Sunday, 19th of November.

YEAR 4

Cardiff Bay Trip

What a great time our Year 4 children have had on their first overnight trip to Cardiff Bay! I bet they slept last night! From going on a speedboat to visiting the Senedd, from discos and a film night to ten pin bowling, it was an action packed two day experience.


I want to publicly thank the staff who went on this trip and gave up their own time to give our children the best experiences they can. It’s commonly thought that the staff get paid for this, but I can assure you, they give up their time freely and voluntarily because they believe in what they do. So, diolch yn fawr!

EVERYONE

Wellbeing Week and Children in Need Day

Next week, we will be holding a special week all focused on wellbeing and culminating in our Children in Need Day. Each day next week, you will receive a short email that has a video clip that explains our focus for the day. These videos give tips and advice around mental health and wellbeing.


In addition, on Friday, 17th of November, we are holding an odd socks day to mark ‘Children in Need’ day. Some children have Children in Need t-shirts or other accessories, they are welcome to wear those on the day, but our focus is odd socks day. If families wish to give to this charity, we will gladly pass on a £1 donation, however, we are conscious that we have only just held a charity collection for Just One Tree.

EVERYONE

Christmas Events - Advanced Warning

Please look out in Tuesday’s bulletin for the Christmas calendar of events. Tuesday’s bulletin will also give you instructions on how to book tickets for Christmas concerts.


On this day, you will also receive a paper copy of the Christmas calendar so you can put this on your fridge.

YEAR 6

Secondary Applications - Final Reminder

For our Year 6 families, please complete your child’s application for secondary school over the weekend if you have not completed it already. Closing date is Monday, 13th of November.


VARIOUS YEARS

Family Engagement Sessions - Final Reminder

-As previously announced, RECEPTION and NURSERY families are invited to an introductory session on Welsh phonics (called Tric a Chlic) on 14/11/2023 at 4:30pm. https://forms.gle/vYn4zHfWSk4Nzof48

-YEAR 3 families are invited to an English phonics presentation (called Read Write Inc) on 16/11/2023 at 4:30pm. https://forms.gle/CHupBqNZEEFJbBgN9

-YEAR 5 and YEAR 6 families are invited to a Q and A session with Ysgol Gymraeg Gwynllyw on 15/11/2023 at 3:30pm. https://forms.gle/cJ7MY5uW3iAAutJo7


All of these sessions need to be booked. So, please use the links provided above so that we know you are coming.

85 views0 comments

Commentaires


bottom of page