top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 20.10.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Just One Tree

Mae ein Cyngor Eco a phlant eraill wedi gwneud cais i ni gael diwrnod di-wisg ysgol dydd Gwener nesaf (27ain o Hydref) er mwyn codi arian i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. Os gallwch, gofynnwn yn garedig i blant ddod â £1 i mewn ar y dyddiad hwnnw. Mae’r plant eisiau cefnogi sylfaen o’r enw ‘Just One Tree’. Mae syniad y sylfaen yn syml: am bob £1 a roddwn, byddant yn plannu coeden i amsugno CO2, yn adfer bioamrywiaeth ac yn gwneud y byd yn lle gwell.


BLWYDDYN 3

Sesiwn Teulu Read Write Inc

Rwy’n siŵr bod eich plant yn hynod gyffrous eu bod wedi dechrau dysgu Saesneg yn yr ysgol. Y rhaglen rydym yn ei defnyddio i ddechrau addysgu Saesneg ym Mlwyddyn 3 yw rhaglen ffoneg o’r enw ‘Read Write Inc’. Bob blwyddyn, rydym yn cynnal sesiwn agored gyda’r nos ar gyfer ein teuluoedd sy’n esbonio’r rhaglen hon er mwyn i chi ddeall y dulliau a ddefnyddiwn i ddysgu ffoneg Saesneg a sut y gallwch chi helpu gartref.


Cynhelir y sesiwn ar ddydd Iau, 16fed o Dachwedd am 4:30pm yn neuadd ein hysgol.


Rhowch wybod i ni os ydych yn dod trwy gofrestru ar y ddolen ganlynol:

DERBYN A MEITHRIN

Sesiwn Teulu Tric a Chlic

Mae wedi bod yn hyfryd gweld ein holl blant Derbyn a Meithrin yn ymgartrefu mor dda dros yr wythnosau diwethaf. Nawr bod plant wedi setlo a’n bod ni wedi cwblhau camau cyntaf ein hasesiadau gwaelodlin, rydyn ni’n falch iawn o gynnig cyfle i deuluoedd ddod i mewn am sesiwn i ddysgu sut rydyn ni’n addysgu ffoneg Gymraeg. Yn y gorffennol, mae teuluoedd wedi gweld y sesiwn hon yn amhrisiadwy o ran dysgu sut y gallant gefnogi eu plentyn i gaffael y Gymraeg.


Cynhelir y sesiwn hon ar ddydd Mawrth, 14eg o Dachwedd am 4:30pm yn neuadd ein hysgol.


Rhowch wybod i ni os ydych yn dod trwy gofrestru ar y ddolen ganlynol:

BLWYDDYN 5 A 6

Sesiwn Holi ac Ateb Gwynllyw

Ddydd Mercher, 15fed o Dachwedd, bydd Gwynllyw yn ymweld â’r ysgol i wneud ychydig o waith gyda phlant. Yna, byddant yn cynnal sesiwn holi ac ateb gyda theuluoedd am 15:30 yn neuadd yr ysgol. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyniad byr.


Rhowch wybod i ni os ydych yn dod trwy gofrestru ar y ddolen ganlynol:

PAWB

Noson Agored i Deuluoedd Newydd

Rydym angen eich help, mae angen i ni adael i bawb wybod bod gennym noson agored ar y gweill lle gall teuluoedd ddod i'n hysgol am daith ac i ofyn cwestiynau. Meddyliwch am bwy sydd â phlant rydych chi'n eu hadnabod sy'n nesáu at oedran Meithrin neu Dderbyn a fyddai â diddordeb mewn dod draw. Meddyliwch am y plant hynny sydd efallai eisoes mewn ysgolion Saesneg a fyddai wrth eu bodd yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg trwy ein huned trochi Cymraeg, Carreg Lam.


Ar lafar yw'r hysbyseb orau y gallwn ei gael, felly plis helpwch ni i gael y gair allan am sut mae Ysgol Panteg y lle i fod! Rhannwch ein postiadau Facebook ac Instagram hefyd!


Bydd ein noson agored galw heibio nesaf rhwng 4:00pm a 5:30pm ddydd Iau, 9fed o Dachwedd.


DERBYN

WellComm

Pan ddaw plant atom gyntaf yn y Meithrin a’r Derbyn, rydym bob amser yn cwblhau ac yn adolygu’r hyn a elwir yn asesiadau gwaelodlin. Yn syml, mae hyn yn golygu ein bod yn asesu lle mae eich plentyn ar draws holl feysydd y cwricwlwm i sicrhau ein bod yn darparu’r profiadau dysgu gorau ar y lefel gywir i bob plentyn unigol. Mae rhan gyntaf yr asesiadau hyn yn cymryd 6 wythnos ac rydym bellach wedi cwblhau'r asesiadau hyn. Ar ôl hanner tymor, byddwn yn cwblhau un asesiad terfynol gyda’ch plentyn i edrych ychydig yn ehangach ar ddatblygiad cymdeithasol a chyfathrebu pob plentyn. I wneud hyn rydym yn defnyddio asesiad WellComm.


Datblygwyd pecynnau cymorth WellComm gan Therapyddion Lleferydd ac Iaith yn Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Sandwell a Gorllewin Birmingham gyda'r nod o ddarparu cymorth hawdd ei ddefnyddio i bawb sy'n ymwneud â phlant.


Ar ôl i ni gwblhau'r asesiad, rydym yn defnyddio'r camau nesaf y mae'n eu darparu i lywio ein haddysgu hyd yn oed ymhellach. Y llynedd, rhoesom restr i bob teulu o gamau nesaf eu plentyn a syniadau ar sut i gyrraedd y camau hynny. Rydym yn bwriadu gwneud yr un peth eleni, fodd bynnag, byddwn yn trefnu sesiwn galw heibio, ar ôl ysgol, a fydd yn caniatáu i deuluoedd eistedd gydag un ohonom i fynd drwy’r adroddiad a’r camau nesaf i’w ddeall yn well. Cyn gynted ag y byddwn yn barod ar gyfer hyn, byddaf yn eich hysbysu o ddyddiad ac amser y sesiwn galw heibio. Nid ydym yn rhuthro’r asesiadau hyn gan eu bod mor amhrisiadwy i ddod i adnabod eich plentyn.

PAWB

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon - Atgof Olaf

Rwy’n gyffrous i gyhoeddi ein bod i fod i gynnal cyfarfod CRhA ddydd Llun, 23ain o Hydref. Yn seiliedig ar adborth, rydyn ni'n mynd i ddal hyn rhwng 7 ac 8pm yn nhafarn yr Open Hearth. Mae gwir angen teuluoedd i gefnogi i ymuno â'r CRhA, rhannu syniadau a helpu i gynnal digwyddiadau er budd y plant. Megis anrhegion Nadolig i'r plant, nosweithiau hwyliog efallai neu ddisgos i'r plant, gan ddod â theuluoedd ynghyd ar gyfer twmpath ac ati.


Dewch draw i helpu'r CRhA i roi mwy fyth o gyfleoedd i'n plant!


PAWB

Etholiad Rhiant Lywodraethwyr - Nodyn Atgoffa Olaf

Gan fod nifer yr enwebiadau ar gyfer Cynrychiolydd/Cynrychiolwyr Rhiant Lywodraethwyr ar Gorff Llywodraethol Ysgol Panteg yn fwy na nifer y lleoedd gwag, mae angen cynnal pleidlais gudd. Dim ond rhieni disgyblion sydd wedi'u cofrestru yn yr ysgol sydd â'r hawl i bleidleisio.


Fe'ch gwahoddir i fwrw'ch pleidlais drwy gwblhau'r papur pleidleisio a anfonwyd adref gyda'ch plentyn ddydd Gwener a'i ddychwelyd at y Pennaeth. Rhaid derbyn papurau pleidleisio erbyn dydd Gwener, 20 Hydref, 2023 (heddiw) am 3.00pm fan bellaf.


Os ydych yn cael unrhyw drafferth gyda hyn o gwbl. Cysylltwch â'r swyddfa cyn gynted â phosibl.

BLWYDDYN 4

Sesiwn Holi ac Ateb Bae Caerdydd

Rydym bob amser yn cynnig sesiwn cwestiwn ac ateb i leddfu unrhyw bryder a helpu teuluoedd i wybod beth i'w ddisgwyl gyda theithiau preswyl. Ar gyfer ein taith i Fae Caerdydd, bydd ein sesiwn Holi ac Ateb yn cael ei gynnal am 4:30pm ddydd Mawrth, 24ain o Hydref yn neuadd yr ysgol.

PAWB

Casgliad Cynhaeaf - Nodyn Atgoffa

Mae'r cynhaeaf bron yma! Dyma amser pan allwn fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym a chefnogi ein gilydd.


Fel rydym wedi ei wneud mewn blynyddoedd blaenorol, pan fyddwn yn casglu ar gyfer ein dathliadau Cynhaeaf, gofynnwn i deuluoedd ddod ag eitemau i mewn i'w rhoi i ‘Panteg Food Share’.


Sefydliad sy'n gweithio'n lleol ac a sefydlwyd gan bobl leol yw'r ‘Panteg Food Share’. Er bod y ‘Panteg Food Share’ yn hapus i dderbyn unrhyw roddion, rydym wedi siarad â’r tîm ac maent wedi rhoi rhestr i ni o eitemau y maent yn mynd drwyddynt yn gyflym iawn ac angen mwy o’r canlynol bob amser:


Llaeth UHT

Bara

Menyn

Ffa pob

Sbageti tun

Tomatos tun

Cig tun

Jam

Bisgedi

Grawnfwyd

Te

Reis


Nid oes pwysau i'w roi i'r casgliad Cynhaeaf hwn. Ac, gofynnwn i chi roi, dim ond os na fydd yn niweidiol i'ch teulu.


Os ydych yn gallu ac eisiau rhoi i'r casgliad hwn, gofynnwn yn garedig i chi anfon yr eitemau erbyn dydd Mercher, 25ain o Hydref (wythnos nesaf). Ar y diwrnod hwnnw, byddwn yn cynnal gwasanaeth arbennig yn canolbwyntio ar ddiolchgarwch a bod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym.


Rydym yn diolch o flaenllaw am eich cymorth gyda’r mater hwn.

CARREG LAM

Astudiaeth Achos

Carreg Lam yw canolfan drochi’r Iaith Gymraeg yn Nhorfaen a sefydlwyd yn bennaf i gefnogi plant sydd am drosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg. Bellach yn addysgu ei hail garfan o ddisgyblion, mae staff Carreg Lam a staff ysgolion Torfaen yn gweithio’n ddiflino i gefnogi plant sydd wedi trosglwyddo i ddosbarthiadau prif ffrwd. Mae’r ganolfan drochi ar safle Ysgol Panteg.


Un enghraifft yw Leo a oedd yn rhan o garfan gyntaf Carreg Lam yn Nhymor yr Haf 2023. Mae bellach wedi trosglwyddo i'w ddosbarth yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân.


Dywedodd Mr Price, athro Leo: “Cyn dechrau Carreg Lam, roedd gan Leo ddiffyg hyder ac nid oedd yn teimlo’n gyfforddus gyda’r Gymraeg. Ar ôl rhai wythnosau yng Ngharreg Lam gwelais newid mawr: roedd hyder Leo wedi cynyddu. Roedd yn fodlon dod lan ataf i drafod beth oedd o wedi gwneud y diwrnod hwnnw yn Carreg Lam, siarad am be oedd o’n neud fory a hefyd beth oedd o’n neud ar y penwythnos a hyn i gyd yn defnyddio’r Gymraeg. Erbyn hyn mae Leo wedi ymgartrefu’n wych yn ôl i’r ystafell ddosbarth ac yn rhan lawn o’r dosbarth.”


Yn dilyn rhaglen 12 wythnos o hyd yn Carreg Lam (a leolir ym Mhont-y-pŵl), mae Leo yn cael ei gefnogi am 12 wythnos arall trwy wersi peripatetig i barhau i roi hwb i'w hyder.


Dywedodd mam Leo: “Yn flaenorol roedd Leo yn swil iawn… ond nawr mae’n teimlo’n hyderus yn yr ysgol ac mewn sefyllfaoedd cymdeithasol y tu allan i’r ysgol. Mae bellach yn awyddus i gymryd rhan mewn darllen Cymraeg gyda mi hefyd. Mae Leo wedi fy ysbrydoli i ddysgu Cymraeg ac rwy'n dechrau fy nghwrs wythnos nesaf. Dw i eisiau i bobl fynd amdani!”


Mae Carreg Lam yn chwilio am ddisgyblion ar gyfer ei thrydedd garfan. Edrychwch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth: www.carreg-lam.com neu cysylltwch â carreg-lam@torfaen.gov.uk.

 

EVERYONE

Just One Tree

Our Eco Council and other children have made the request that we have a non-uniform day next Friday (27th of November) in order to raise money to combat climate change. If you are able to, we kindly ask that children bring in £1 on that date. The children want to support a foundation known as ‘Just One Tree’. The foundation’s idea is simple: for every £1 we give, they will plant a tree to absorb CO2, restore biodiversity and makes the world a better place.

YEAR 3

Read Write Inc Family Session

I’m sure that your children are extremely excited that they have begun learning English at school. The programme we use initially for teaching English in Year 3 is a phonics programme called ‘Read Write Inc’. Every year, we hold an open evening session for our families that explains this programme so that you can understand the methods we use to teach English phonics and how you can help at home.


The session will be held on Thursday, 16th of November at 4:30pm in our school hall.


Please let us know if you are coming by signing up on the following link:

RECEPTION AND NURSERY

Tric a Chlic Family Session

It’s been lovely to see all of our Reception and Nursery children settle in so well over the last few weeks. Now that children are settled and we have completed the first stages of our baseline assessments, we are delighted to offer families the chance to come in for a session to learn how we teach Welsh phonics. In the past, families have found this session invaluable to learning how they can support their child with their Welsh language acquisition.


This session will be held on Tuesday, 14th of November at 4:30pm in our school hall.


Please let us know if you are coming by signing up on the following link:

YEAR 5 AND 6

Gwynllyw Q and A Session

On Wednesday, 15th of November, Gwynllyw will be visiting the school to do some work with children. Then, they will be holding a Q and A session with families at 15:30 in the school hall. This will include a short presentation.


Please let us know if you are coming by signing up on the following link:

EVERYONE

Open Evening for New Families

We need your help, we need to let everyone know that we have an open evening coming up where families can come to our school for a tour and to ask questions. Think about who has children that you know that are coming up to Nursery or Reception age who would be interested in coming along. Think about those children who might already be in English schools who would love to have the opportunity to learn Welsh through our Welsh immersion unit, Carreg Lam.


Word of mouth is the best advertisement we can get, so please help us get the word out about how Ysgol Panteg is the place to be! Please also share our Facebook and Instagram posts!


Our next drop in open evening will be between 4:00pm and 5:30pm on Thursday, 9th of November.


RECEPTION

WellComm

When children first come to us in Nursery and in Reception, we always complete and revise what is called baseline assessments. This simply means that we assess where your child is across all areas of the curriculum to ensure that we are providing the best learning experiences at the correct level for every individual child. The first part of these assessments takes 6 weeks and we have now completed these assessments. After half term, we will complete one final assessment with your child to look at little broader at the social and communication development of each child. To do this we use a WellComm assessment.


The WellComm toolkits were developed by Speech and Language Therapists at Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust with the aim of providing easy to use support for everyone involved with children.


After we have completed the assessment, we use the next steps it provides to inform our teaching even further. Last year, we provided each family with a list of their child’s next steps and ideas of how those steps can be reached. We plan on doing the same this year, however, we will be arranging a drop in session, after school, which will allow families to sit with one of us to go through the report and next steps to understand it better. As soon as we are ready for this, I will inform you of the date and time of the drop in session. We don’t rush these assessments as they are so invaluable to really getting to know your child.

EVERYONE

PTA - Final Reminder

I am excited to announce that we are due to hold a PTA meeting on Monday, 23rd of October. Based on feedback, we are going to hold this between 7 and 8pm at the Open Hearth Pub. We really need families to support to join the PTA, share ideas and help hold events for the benefit of the children. Such as Christmas presents for the children, perhaps fun evenings or discos for the children, bringing families together for a twmpath etc.


Please come along to help the PTA to give our children even more opportunities!

EVERYONE

Parent Governor Election - Final Reminder

As the number of nominations for Parent Governor Representative(s) on the Governing Body of Ysgol Panteg exceeds the number of vacancies, it is necessary to hold a secret ballot. Only parents of pupils registered at the school are entitled to vote.


You are invited to cast your vote by completing the ballot paper sent home with your child on Friday and returning it to the Headteacher. Ballot papers must be received by Friday, 20th of October, 2023 (today) at 3.00pm at the latest.


If you are having any trouble with this at all. Please get in contact with the office as soon as possible.

YEAR 4

Cardiff Bay Q and A Session

We always offer a question and answer session to ease any anxiety and help families know what to expect with residential trips. For our Cardiff Bay trip, our Q and A session will be held at 4:30pm on Tuesday, 24th of October in the school hall.

EVERYONE

Harvest Collection - Reminder

As we have done in previous years, when we collect for our Harvest celebrations, we ask families to bring in non-perishable items to donate to the Panteg Food Share.


The Panteg Food Share are an organisation working locally and set up by local people. Although the Panteg Food Share are happy to receive any donations, we have spoken to the team and they have given us a list of items that they go through very quick and always need more of:


UHT milk

Bread

Butter / spread

Baked beans

Tinned spaghetti

Tinned tomatoes

Tinned meat

Jam

Biscuits

Cereal

Tea

Rice


There is no pressure to give to this Harvest collection. And, we ask that you only give if it won’t be at a detriment to your family.


If you are able and want to give to this collection, we kindly ask that you send in the items by Wednesday, 25th of October (next week). On that day, we will be holding a special assembly focusing on gratefulness and being thankful for what we have.


We thank you in advance for your support with this matter.

CARREG LAM

Case Study

Carreg Lam is Torfaen’s Welsh immersion centre primarily set up to support children who want to transfer to Welsh medium education. Now teaching its second cohort of pupils, Carreg Lam staff and Torfaen’s school staff work tirelessly to support children who have transitioned into main-stream classes. The immersion centre is based on the site of Ysgol Panteg.

One such example is Leo who was part of Carreg Lam’s first cohort in the Summer Term of 2023. He has now transitioned into his class at Ysgol Gymraeg Cwmbran.


Mr Price, Leo’s teacher said: “Before starting Carreg Lam, Leo lacked confidence and did not feel comfortable with the Welsh language. After a few weeks at Carreg Lam I saw a big change: Leo's confidence had grown. He was willing to come up to me and discuss what he had done that day in Carreg Lam, talk about what he was doing tomorrow and also what he was doing at the weekend and all this using the Welsh language. By now Leo has settled wonderfully back into the classroom and is a full part of the class.”


Following a 12-week long programme at Carreg Lam (based in Pontypool), Leo is being supported for another 12 weeks through peripatetic lessons to continue to boost his confidence.


Leo’s mother said: “Previously Leo was extremely shy… but now he feels confident both in school and during social situations outside of school. He’s now eager and willing to engage in Welsh reading with me too. Leo has inspired me to learn Welsh and I begin my course next week. I want people to just go for it!”


Carreg Lam is looking for pupils for its third cohort. Have a look a their website for more information: www.carreg-lam.com or contact carreg-lam@torfaen.gov.uk.


67 views0 comments

Comments


bottom of page