top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 06.10.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Allwch chi gredu bod hi’n mis Hydref yn barod!!!


PAWB

Diogelwch Plant

O bryd i'w gilydd, rwy'n credu ei bod yn bwysig atgoffa teuluoedd o'n plentyn yn diogelu swyddogion yn Ysgol Panteg. Yn ein hysgol, mae gennym dîm o bedwar aelod o staff a dau lywodraethwr sy'n canolbwyntio ar sicrhau diogelwch plant er mai ein mantra yw mai diogelu yw cyfrifoldeb pawb.


Dr. Matthew Williamson-Dicken

Swyddog Diogelu Dynodedig


Mr. Thomas Rainsbury

Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig


Ms. Nerys Phillips

Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig


Miss Caitlin Harley

Dirprwy Swyddog Diogelu DynodedigMae'r aelodau staff hyn yn wybodus a gallant gefnogi teuluoedd gyda chyngor ac ymholiadau hefyd. Mae pob un o’r swyddogion diogelu dynodedig yn arbenigo mewn gwahanol agweddau megis cefnogaeth trawma, trais domestig, trais yn erbyn menywod ac ati.


Ar ein corff llywodraethu, mae gennym Mr Huw Coburn a'n Llywodraethwr Diogelu Cyswllt, Mr Martyn Redwood.


Ar ddiwedd pob bwletin, fe welwch rifau pwysig a allai fod o gymorth i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod:

Gellir gweld ein polisi diogelu ar ein gwefan (https://www.ysgolpanteg.cymru/5) ac mae trosolwg syml un dudalen ar gael (https://www.ysgolpanteg.cymru/6).

PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Peidiwch ag anghofio ein bod yn cynnal ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion cyntaf yr wythnos nesaf. Dylech fod wedi derbyn eich slot amser wedi'i gadarnhau trwy ClassDojo. Os nad ydych, cysylltwch â'ch athro dosbarth. Mae'r rhai na chofrestrodd ar y ffurflen wreiddiol wedi derbyn slot amser gan yr athrawon.


Os na allwch wneud yr apwyntiad am ryw reswm, rhowch wybod i'ch athro dosbarth cyn gynted â phosibl.

BLYNYDDOEDD 1 I 6

Clybiau

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, ni fydd unrhyw glybiau sy’n cael eu rhedeg gan yr ysgol yr wythnos nesaf er mwyn i staff allu cyfarfod â theuluoedd ar gyfer ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion. Bydd clybiau a redir gan yr Urdd, Chwarae Torfaen a Menter Iaith yn parhau fel arfer.

PAWB

Ffotograffau Ysgol - ATGOF TERFYNOL

Peidiwch ag anghofio mai dydd Llun 9fed o Hydref yw ein diwrnod lluniau ysgol! Derbyniwch fy ymddiheuriadau am y typo ar y bwletin dydd Mawrth! Maen nhw'n bendant yn digwydd dydd Llun yma sy’n dod!


Yn ystod y diwrnod hwn, bydd gennym ni ffotograffau unigol a rhai brodyr a chwiorydd. Ni fydd DIM GWERSI YMARFER CORFF ar y diwrnod hwn fel bod pob plentyn yn dod i mewn i'r ysgol mewn gwisg smart.

PAWB

Swyddi Rhiant Lywodraethwyr - ATGOFFA

Fel corff llywodraethu, mae angen inni drefnu etholiad ar gyfer rhiant lywodraethwyr. Mae gennym ddau le ar ein corff llywodraethu i ddechrau yn fuan.


Mae Rôl Llywodraethwyr wedi dod yn fwyfwy pwysig. Rhaid iddynt sicrhau bod gofynion y cwricwlwm cenedlaethol yn cael eu bodloni, sefydlu safonau ymddygiad, dewis staff, ymdrin â materion cyllidebol a pharatoi a chyflwyno’r Adroddiad Blynyddol i Rieni. Mae'n ofynnol i Gyrff Llywodraethol gyfarfod o leiaf unwaith y tymor ac mae'r rhan fwyaf yn cyfarfod bob hanner tymor gyda'r nos. Penderfynir ar amlder ac amser cyfarfodydd gan y Corff Llywodraethol.


Etholir llywodraethwyr am gyfnod o bedair blynedd yn y swydd, ond gall Rhieni barhau i wasanaethu hyd yn oed os bydd eu plentyn yn gadael yr ysgol yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae hyfforddiant ar gael yn barhaus i bob Llywodraethwr, heb unrhyw gost i'r unigolyn. Disgwylir i bob Llywodraethwr, boed yn newydd neu'n brofiadol, fanteisio ar unrhyw gyrsiau a drefnir gan ei bod yn hanfodol cael y wybodaeth ddiweddaraf am syniadau a deddfwriaeth newydd.


Amgaeir ffurflen enwebu i'ch galluogi i roi eich enw ymlaen ar gyfer etholiad.


Gwahoddir pob enwebai i wneud datganiad byr i gefnogi eu henwebiad a fydd yn cael ei ddosbarthu i Rieni os bydd etholiad. Sicrhewch fod unrhyw ddatganiad wedi'i ysgrifennu'n glir i osgoi problemau wrth gael ei atgynhyrchu.


Rhaid i bob enwebai fod yn Rhiant, neu’n Warcheidwad Cyfreithiol, i Ddisgybl sydd wedi’i gofrestru yn yr Ysgol. Ni chaniateir i neiniau a theidiau disgyblion gymryd rhan yn yr etholiad oni bai eu bod yn Warchodwyr Cyfreithiol y Plentyn. Ni chaiff neb wasanaethu ar fwy na dau Gorff Llywodraethu mewn unrhyw gategori.


Dylid dychwelyd y ffurflen enwebu i'r ysgol erbyn dydd Mawrth 10fed o Hydref. Os bydd nifer yr enwebiadau yn fwy na nifer y lleoedd gwag cynhelir pleidlais gudd. Bydd manylion yr etholiad yn cael eu hanfon atoch os yn briodol.

BLWYDDYN 4

Taith Dros Nos Bae Caerdydd - Atgof

Mae’n dod i gyfnod cyffrous i’n plant Blwyddyn 4! Bob blwyddyn, rydym yn cynnig taith dros nos i’n plant Blwyddyn 4 i ganolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Maen nhw'n gwneud cymaint o weithgareddau dros y ddau ddiwrnod! Megis taith cwch, bowlio, helfeydd trysor, a thaith i’r Senedd.


Bydd y plant yn gadael yr ysgol peth cyntaf ar ddydd Mercher, 8fed o Dachwedd yn aros dros nos ac yn cyrraedd yn ôl ar ddydd Iau, 9fed o Hydref.


£92 fydd cost y daith (gyda gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n derbyn y Grant Datblygu Disgyblion). Mae hwn bellach yn fyw ar Civica Pay. Mae'r gost hon yn cynnwys yr holl weithgareddau, bwyd a thrafnidiaeth.


Gofynnwn yn garedig am flaendal o £30 erbyn dydd Iau, 12fed o Hydref. Ar ôl y dyddiad hwn, ni fyddwn yn gallu ychwanegu unrhyw un ychwanegol at y daith gan fod yn rhaid i ni roi niferoedd pendant i'r ganolfan. Bydd y gweddill angen talu erbyn dydd Llun, 6ed o Dachwedd.


Mae'r plant bob amser wrth eu bodd â'r daith hon - gan ei bod yn daith breswyl llawn hwyl! Fodd bynnag, rydym yn gwybod mai dyma fydd eu tro cyntaf i ffwrdd i lawer. Felly, rydym bob amser yn cynnig sesiwn cwestiwn ac ateb i leddfu unrhyw bryder a helpu teuluoedd i wybod beth i'w ddisgwyl. Cynhelir hwn am 4:30yp ar ddydd Mawrth, 24ain o Hydref yn neuadd yr ysgol.

 

Can you believe that it is October already!!!


EVERYONE

Child Safeguarding

Periodically, I think it is important to remind families of our child safeguarding officers at Ysgol Panteg. At our school, we have a team of four staff members and two governors that are focused on ensuring child safety even though our mantra is that safeguarding is everyone’s responsibility.


Dr. Matthew Williamson-Dicken

Designated Safeguarding Officer


Mr. Thomas Rainsbury

Deputy Designated Safeguarding Officer


Ms. Nerys Phillips

Deputy Designated Safeguarding Officer


Miss Caitlin Harley

Deputy Designated Safeguarding OfficerThese staff members are knowledgable and can support families with advice and queries too. Each of the designated safeguarding officers specialise in different aspects such as ‘Trauma Informed’ support, Domestic Violence, Violence against Women etc.


On our governing body, we have Mr. Huw Coburn and our safeguarding link governor, Mr. Martyn Redwood.


At the end of every bulletin, you will find important numbers that might be of help to you or someone you know:

Our safeguarding policy can be found on our website (https://www.ysgolpanteg.cymru/5) and simple one page overview is available (https://www.ysgolpanteg.cymru/6).

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Don’t forget that we have our first Pupil Progress and Wellbeing meetings next week (formerly known as ‘Parents’ Evenings). You should have received your confirmed time slot via ClassDojo. If you have not, please get in contact with your class teacher. Those who did not sign up on the original form have been allocated a time slot.


If for some reason you cannot make the appointment, please let your class teacher know as soon as possible.

YEARS 1 TO 6

Clubs

As previously announced, there will be no school run clubs next week in order that staff can meet with families for our Pupil Progress and Wellbeing Meetings. Clubs run by the Urdd, Torfaen Play and Menter Iaith will continue as normal.

EVERYONE

School Photographs - FINAL REMINDER

Don't forget that Monday 9th of October is our school photographs day! Please accept my apologies for the typo on Tuesday’s bulletin! They are most definitely happening this Monday coming!


During this day, we will have individual and sibling photographs. There will be NO PE LESSONS on that day so that all children come in to school in smart uniform.

EVERYONE

Parent Governor Vacancies - REMINDER

As a governing body, we need to arrange an election for parent governors. We have two spaces on our governing body to start shortly.


The Role of Governors has become increasingly important. They must ensure that the requirements of the national curriculum are met, establish standards of behaviour, select staff, deal with budget matters and prepare and present the Annual Report to Parents. Governing Bodies are required to meet at least once a term and most meet half termly in the evening. The frequency and time of meetings is decided by the Governing Body.


Governors are elected for a four-year term of office, but Parents may continue to serve even if their child leaves the school during that time. Training is continually available for all Governors, at no cost to the individual. All Governors, new and experienced, are expected to take advantage of any courses arranged as it is vital to keep up to date with new ideas and legislation.


A nomination form is enclosed to enable you to put your name forward for election.


Each nominee is invited to make a brief statement in support of their nomination which will be circulated to Parents in the event of an election. Please ensure any statement is clearly written to avoid problems when being reproduced.


All nominees must be a Parent, or Legal Guardian, of a Pupil registered at the School. Grandparents of Pupils are not allowed to take part in the election unless they are the Legal Guardians of the Child. No person may serve on more than two Governing Bodies in any category.


The nomination form should be returned to the school by Tuesday 10th of October. If nominations exceed the number of vacancies a secret ballot will be held. Details of the election will be sent to you if appropriate.

YEAR 4

Cardiff Bay Overnight Trip - Reminder

It’s coming to an exciting time for our Year 4 children! Every year, we offer our Year 4 children an overnight trip to the Urdd centre in Cardiff Bay. They do so many activities over the course of the two days! Such as a boat trip, bowling, treasure hunts, and a trip to the Senedd.


The children will leave school first thing on Wednesday 8th of November stay overnight and arrive back on Thursday, 9th of October.


The cost of the trip will be £92.00 (with a 10% reduction for those in receipt of the Pupil Development Grant). This is now live on Civica Pay. This cost includes all activities, food and transport.


We kindly ask for a deposit of £30 by Thursday, 12th of October. After this date, we will not be able to add anyone additional on to the trip since we have to give definite numbers to the centre. The remaining balance will be due by Monday, 6th of November.


The children always love this trip - since it is such a fun packed stay! However, we know that for many this will be their first time away. So, we always offer a question and answer session to ease any anxiety and help families know what to expect. This will be held at 4:30pm on Tuesday, 24th of

October in the school hall.


70 views0 comments

Comentarios


bottom of page