top of page
Search
 • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 22.09.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Strategaethau Darllen er mwyn Gweithio Allan Ystyr

Dros y bwletinau diwethaf, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar bwysigrwydd darllen. Heddiw, rwyf am dynnu sylw at set benodol o strategaethau i helpu'ch plentyn pan ddaw ar draws gair nad yw'n ei d/ddeall ar yr olwg gyntaf.


Yn Ysgol Panteg, rydym yn defnyddio'n bysedd i'n helpu. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn yn gweithio’n galed iawn i sicrhau bod ein holl blant yn deall y pum strategaeth hyn. Mae'r syniad yn mynd fel hyn:


1. Pa gliwiau o’r stori/testun sy’n helpu ni dyfalu ystyr y gair yma? Edrychwch ar y frawddeg cyn ac ar ôl, ydy hynny’n helpu ti i weithio allan yr ystyr?

2. Oes lluniau/diagram sy’n gallu helpu ni weithio allan ystyr y gair? Oes gair cyfarwydd wedi cuddio rhywle yn y gair newydd yma?

3. Os rydym yn torri’r gair lan, ydy hynny’n helpu?

4. Oes awgrymiadau wedi bod yn y testun sy’n helpu ni ddeall y gair? Oes ystyr cudd?

5. Ail-dria’r gair. Sut allet ti weithio allan yr ystyr?


Y tro nesaf y bydd eich plentyn yn darllen ac yn gweld gair yn anodd i'w ddeall, arafwch ef a rhowch gynnig ar un o'r strategaethau hyn gyda nhw.


PAWB

Estyn - Cyfarfod Rhieni - Atgof Terfynol

Bydd cyfarfod rhieni ag Estyn yn neuadd yr ysgol ddydd Llun, 25ain Medi. Disgwyliwn i hyn fod yn 3:45-4:45. Mae Estyn wedi gofyn nad oes unrhyw blant yn bresennol yn y cyfarfod hwn. Felly, byddwn yn dal rhywfaint o ofal plant ar gyfer y rhai sy'n dymuno mynd. Fel y gallwn ei staffio'n iawn, rhowch wybod i ni a oes angen gofal plant arnoch trwy lenwi'r ddolen ganlynol:

Bydd gennym rai lluniaeth ysgafn (te, coffi a bisgedi) ar gael o 3:30.

Blynyddoedd 1-6

Clybiau - Atgof Terfynol

Nodyn bach yw hwn i'ch atgoffa na fydd unrhyw glybiau yn cael eu rhedeg gan yr ysgol ddydd Llun, 25ain o Fedi a dydd Mawrth, 26ain o Fedi. Mae hyn ar gyfer un wythnos yn unig ac mae'r rheswm yn ddeublyg: (1) fel y gallwn ddarparu crèche i deuluoedd sy'n dymuno mynychu Cyfarfod Rhieni Estyn oherwydd eu bod wedi gofyn am beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw, a (2) fel y gall y staff gynnal cyfarfodydd ag Estyn a chael eu cyfweld.

PAWB

Ffotograffau Ysgol - Hysbysiad Ymlaen Llaw

Rydym wedi gwahodd Colorfoto i dynnu lluniau unigol o'r plant a rhai grwpiau brodyr a chwiorydd ddydd Llun, 9fed o Hydref. Rhowch hwn yn y dyddiadur! Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn!

PAWB

Bore Coffi MacMillan - Atgof

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant aruthrol Bore Coffi a Chacen MacMillan y llynedd, Ddydd Gwener, Medi 29ain (rhwng 9.30 a 11.15), rydym yn bwriadu cynnal bore agored yn yr ysgol er budd Cymorth Canser MacMillan.


Mae fwy o wybodaeth eisioes wedi cyhoeddi am hyn - fe allwch ffeindio'r wybodaeth trwy ddilyn y ddolen hon: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m09-d12

PAWB

Imiwniadau ffliw - Nodyn Atgoffa

Bydd y Gwasanaeth Nyrsio Ysgol yn ymweld â'r ysgol i gynnig brechlyn chwistrell ffliw trwynol i ddisgyblion ddydd Iau, 9fed o Dachwedd (Nodir newid dyddiad).


Gellir cwblhau'r ffurflen arwyddo lan yma: https://forms.office.com/e/eyggpck0kf


Cyflwynwch un ffurflen i bob plentyn heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn y dyddiad uchod. Gall unrhyw ffurflenni caniatâd a gyflwynir ar ôl yr amser hwn arwain at beidio â derbyn ei frechlyn ar y diwrnod. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth gyrchu'r ddolen uchod, cysylltwch â 01633 431685 i gael cefnogaeth bellach.


Rydym yn deall bod rhai safbwyntiau gwahanol o ran brechiadau. Fodd bynnag, credwn ei bod yn bwysig iawn amddiffyn eich plentyn rhag ffliw i sicrhau ei fod yn aros mor iach â phosibl, gan fod y ffliw yn debygol o gylchredeg y gaeaf hwn. Y brechlyn ffliw gorau i'r mwyafrif o blant yw chwistrell trwynol. Felly, nid chwistrelliad â nodwydd mo hwn. I gael gwybodaeth am frechu ffliw ewch i www.phw.nhs.wales/fluvaccine.

BLWYDDYN 5

Trip Llangrannog - Atgof Olaf

I baratoi ar gyfer taith penwythnos Blwyddyn 5 i Langrannog (06/10/2023-08/10/2023), rydym wedi trefnu ‘Sesiwn Holi ac Ateb’ a gynhelir yn neuadd yr ysgol am 4:30-5:15. ar ddydd Mawrth, y 26ain o Fedi. Mae croeso i blant ddod i'r cyfarfod hwn.


Fel y gofynnwyd yn flaenorol, rydym yn gofyn bod taliad llawn yn cael ei wneud erbyn diwedd mis Medi. Os cewch unrhyw anhawster i dalu am y daith hon, boed yn dechnegol neu fel arall, cysylltwch â mi neu Mrs Redwood yn y swyddfa cyn gynted â phosibl.

Blwyddyn 6

Ceisiadau am Addysg Uwchradd - Pwysig iawn!

Rwy'n gwybod ein bod ni newydd ddechrau'r flwyddyn academaidd hon yn unig, ond mae'n bryd dechrau gwneud cais am eich dewis o ysgol uwchradd i'ch plentyn!


Rhai dyddiadau allweddol:

-Ffurflen gais ar gael ar-lein ddydd Llun, 25ain o Fedi 2023 am 9am

-Dyddiad cau ar gyfer y ceisidadau yw dydd Llun, 13eg o Dachwedd 2023 am 12pm.

-Anfonir hysbyseb lleoedd i deuluoedd ar y dydd Gwener, 1af o Fawrth 2024

-Mae apeliadau yn cael eu cynnal Ebrill/Mai/Mehefin 2024 mewn yn dilyn trefn y ceisiadau.


Sut mae gwneud cais?

Y ffordd hawsaf yw gwneud cais ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon: www.torfaen.gov.uk/secondaryadmissions a fydd yn eich tywys trwy'r broses ymgeisio am dderbyn. Sylwch y bydd y ddolen ar gael o 9am ddydd Llun, 25ain o Fedi 2023.


Os oes angen unrhyw help arnoch gyda'r ffurflen, rhowch wybod i ni, byddwn yn barod i helpu! Yn ogystal, fel dewis olaf, mae fersiwn bapur o'r ffurflen sydd ar gael gan y tîm derbyn.


Ceisiadau Hwyr

Bydd unrhyw geisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl dyddiad cynnig 1af o Fawrth 2024 ac yn unol â'r 'broses ymgeisio hwyr.' Gadewch i ni fod yr ysgol sy'n cael pawb wedi cofrestru cyn gynted â phosib!


Cludiant Ysgol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â darpariaeth trafnidiaeth, cysylltwch â 01495 766920/19.


Dim ond crynodeb o'r pwyntiau allweddol yw hwn, os ydych chi am weld copi llawn o lyfryn gwybodaeth rhieni/gofalwyr 2024, lawrlwythwch gopi ar www.torfaen.gov.uk/en/educationlearning, cliciwch ar 'Ysgolion a Cholegau' ac yna 'Derbyniadau ysgol'. Fel arall, cysylltwch ag school.admissions@torfaen.gov.uk neu 01495 766915.


Rhestr Wirio ar gyfer Ceisiadau


 • Ydych chi wedi cwblhau'r ffurflen gais gywir? Mae'r ffurflen gais uchod ar-lein neu bapur ar gyfer man ysgol uwchradd prif-ffrwd 2024 yn Abersychan, Croesyceiliog, Cwmbran High, Ysgol Gorllewin Mynwy neu Ysgol Gymraeg Gwynllyw. Ar gyfer derbyniadau St Alban - cysylltwch yn uniongyrchol. Ar gyfer ysgolion o fewn awdurdodau lleol eraill, cysylltwch â'r Tîm Derbyn Ysgol Awdurdod Lleol perthnasol. Am le ysgol mewn sylfaen adnoddau anghenion arbennig, cysylltwch â'r thîm ADY ar 01495 766998.

 • A yw'r cyfeiriad cartref sy'n cael ei ddal ar ffeil yn eih hysgol eich plentyn yn gyfeiriad cywir? Rhaid i'r cyfeiriad ar eich ffurflen gais a'r cyfeiriad a ddelir ar ffeil ar gyfer eich plentyn yn ei ysgol bresennol fod yr un peth. Sicrhewch fod y wybodaeth hon yn gywir cyn cyflwyno'ch cais. Os bydd cyfeiriad yn newid, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu copi o'ch llythyr hysbysu treth cyngor cyfredol neu fil cyfleustodau i'r ysgol gyfredol.

 • A oes gennych gyfrifoldeb rhieni am y plentyn y mae'r cais yn cael ei wneud ar ei gyfer?

 • Os na, gofynnwch i'r person sydd â chyfrifoldeb rhieni gwblhau a llofnodi'r ffurflen

 • A ymgynghorwyd â phob parti sydd â chyfrifoldeb rhieni am y plentyn hwn a chadarnhau cytundeb llawn i'r cais hwn?

 • A oes trefniadau llys ar waith neu unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol sy'n eich atal rhag gwneud y cais hwn?

 • Os oedd y plentyn y mae'r cais hwn yn cael ei wneud ar ei gyfer o'r blaen o dan ofal yr awdurdod lleol - a ydych chi wedi darparu tystiolaeth o hyn gyda'r cais i.e SGO?

 • Os yw'r plentyn y mae'r cais yn cael ei wneud yn cael brawd neu chwaer (au) sy'n mynychu eich ysgol ddewis 1af, gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad a ddelir ar ffeil ar gyfer y brawd neu chwaer (au) yr un cyfeiriad ac mae'r brawd neu chwaer (au) yn mynychu yr un ysgol.

 • Ydych chi yn y broses o symud cartref? Bydd gofyn i chi hysbysu'r awdurdod lleol ar adeg y cais a chyflwyno tystiolaeth i ddilysu'r cyfeiriad newydd. Mae tystiolaeth addas ar gyfer pryniannau yn gopi o gyfnewid contractau, ar gyfer trefniadau rhentu copi o'r cytundeb tenantiaeth hirdymor. Rhaid derbyn y wybodaeth hon cyn y dyddiad cau er mwyn i'ch cais gael ei ystyried fel cais ar amser.

 

EVERYONE

Reading Strategies to Work Out Meaning

Over the last few bulletins, we have been focusing on the importance of reading. Today, I want to highlight a specific set of strategies to help your child when they come across a word they don't understand at first glance.


At Ysgol Panteg, we use our fingers to help us. Over the next few months, we will be really working hard to ensure that all our children understand these five strategies. The idea goes like this:

1. What clues are in the story/text that help us to guess the meaning of the word? Look at the sentence before and the sentence after, does that help you to understand the word?

2. Are there pictures/diagrams that can help us to work out the meaning of a word? Is there a familiar word hidden within this word?

3. If we break the word up into syllables, does that help?

4. Have there been suggestions in the text that help us to work out the meaning here? Is there a hidden meaning?

5. Re-try that word. How can you work out its meaning?


Next time your child is reading and finds a word tricky to understand, slow them down and try one of these strategies with them.


EVERYONE

Estyn - Parents' Meeting - Final Reminder

There will be a parents' meeting with Estyn in the school hall on Monday, 25th September. We expect this to be at 3:45-4:45. Estyn has asked that no children are present at this meeting. Therefore, we will be holding some childcare for those who wish to go. So that we can properly staff it, please let us know if you need childcare by filling out the following link:

We will have some light refreshments (tea, coffee and biscuits) available from 3:30.

YEARS 1-6

Clubs - Final Reminder

This is a small note to remind you that there will be no clubs run by the school on Monday, 25th September and Tuesday, 26th September. This is for one week only and the reason is twofold: (1) so that we can provide a crèche for families who wish to attend the Estyn parents' meeting because they have requested that children not be present at that meeting, and (2) so that the staff can hold meetings with Estyn and be interviewed.

EVERYONE

School Photographs - Advance Notice

We have invited Colorfoto to take individual pictures of the children and some sibling groups on Monday, 9th of October. Put this in the diary! More information will follow!

EVERYONE

Macmillan Coffee and Cake Morning - Reminder

Following on from the huge success of last year's MacMillan Coffee and Cake Morning, on Friday, September 29th (between 9.30 and 11.15), we plan to hold an open morning at the school in aid of MacMillan Cancer Support.


More information has already been published about this - you can find the information by following this link: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m09-d12

EVERYONE

Flu Immunisations - Reminder

The School Nursing Service will be visiting the school to offer pupils a nasal flu spray vaccine on Thursday, 9th November (Please note change of date).


The consent form can be completed here: https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf


Please submit one form per child no later than 48 hours before the above date. Any consent forms submitted after this time may result in your child not receiving their vaccine on the day. Should you have any difficulties accessing the above link, please contact 01633 431685 for further support.


We understand that there are some differing views with regards to vaccinations. However, we believe it is very important to protect your child from flu to make sure they stay as healthy as possible, as flu is likely to circulate this winter. The best flu vaccine for most children is a nasal spray. So, this is not an injection with a needle. For information about flu vaccination please visit www.phw.nhs.wales/fluvaccine.  

YEAR 5

Llangrannog Trip - Final Reminder

In preparation for our Year 5's weekend trip to Llangrannog (06/10/2023-08/10/2023), we have arranged a 'Question and Answer Session' which will be held in the school hall at 4:30-5:15 on Tuesday, 26th of September. Children are welcome at this meeting.


As previously requested, we are asking that full payment is made by the end of September. If you have any difficulty in paying for this trip, technical or otherwise, please get in contact with myself or Mrs. Redwood in the office as soon as possible.

YEAR 6

Applications for Secondary - Very Important!

I know we've only just started this academic year, but its time to start applying for your choice of secondary school for your child!


Some Key Dates:

-Applications made available online Monday, 25th September 2023 at 9am

-Closing date for application is Monday, 13th November 2023 at 12pm Noon

-Offer of places are sent to families on the Friday, 1st March 2024

-Appeals will be held April, May / June 2024 in relation to the applications submitted by the closing date


How do I apply?

The easiest way is to apply online by following this link: www.torfaen.gov.uk/secondaryadmissions which will take you through the admission application process. Please note the link will be available from 9am on Monday, 25th September 2023.


If you need any help with the form, let us know, we will be willing to help! In addition, as a last resort, there is a paper version of the form which is available from the admissions team.


Late Applications

Any late applications will be considered after the offer date of the 1st March 2024 and in accordance with the 'Late Application process.' Let's be the school that gets everyone signed up as soon as possible!


School Transport

If you have any queries in relation to transport provision, please contact 01495 766920/19


This is just a summary of the key points, if you wish to view a full copy of the Parents/ Carers Information Booklet 2024 please download a copy on www.torfaen.gov.uk/en/educationlearning, click on 'Schools and Colleges' and then 'School Admissions'. Alternatively, please contact school.admissions@torfaen.gov.uk or 01495 766915.


Checklist for Applicants


 • Have you completed the correct application form? The above application form online or paper is for a Mainstream 2024 Secondary School Place at Abersychan, Croesyceiliog, Cwmbran High, West Monmouth or Ysgol Gymraeg Gwynllyw. For St Alban’s Admissions – please contact direct. For Schools within other Local Authorities please contact the relevant Local Authority School Admissions Team. For a school place in a Special Needs Resource Base please contact the ALN Team on 01495 766998.


 • Is the home address held on file at our school the correct address? The address on your application form and the address held on file for your child at their current school must be the same. Please ensure this information is correct before submitting your application. If there is a change of a address, please ensure you provide a copy of your current council tax notification letter or a utility bill to the current school.


 • Do you have Parental Responsibility for the child for whom the application is being made? If no, please ask the person with parental responsibility to complete and sign the form.


 • Have all parties with Parental Responsibility for this child been consulted and confirmed full agreement to this application?


 • Is there a court order in place or any legal restrictions that prevent you making this application?


 • If the child for whom this application is being made was previously under the care of the Local Authority - have you provided evidence of this with the application i.e SGO?


 • If the child for whom the application is being made has sibling(s) attending your 1st preference school, please ensure the address held on file for the sibling(s) is the same address and the sibling(s) is/are attending the same school.


 • Are you in the process of moving property? You will be required to notify the Local Authority at the time of the application and submit evidence to validate the new address. Suitable evidence for purchases is a copy of the exchange of contracts, for rental arrangements a copy of the long-term tenancy agreement. This information must be received prior to the closing date in order for your application to be considered as an on-time application.


81 views0 comments

Commenti


bottom of page