top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 15.09.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Am wythnos brysur mae hi wedi bod yn Ysgol Panteg. Mae diwedd ein hail wythnos yn ôl wedi teimlo fel nad ydym erioed wedi bod i ffwrdd!


PAWB

Imiwneiddiadau Ffliw

Bydd y gwasanaeth Nyrsio Ysgol yn ymweld â’r ysgol i gynnig Brechlyn Chwistrell Ffliw i ddisgyblion Ddydd Gwener, 29ain o Fedi.

Gellir llenwi’r ffurflen e-ganiatad drwy’r ddolen yma: https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf

Cyflwynwch un ffurflen fesul plentyn ddim hwyrach na 48 awr cyn y dyddiad uchod. Gall unrhyw ffurflenni caniatâd a gyflwynir ar ôl yr amser hwn olygu na fydd eich plentyn yn cael ei frechlyn ar y diwrnod. Os cewch unrhyw anawsterau wrth ddilyn y ddolen uchod, cysylltwch â 01633 431685 am ragor o gymorth.


Rydym yn deall bod rhai safbwyntiau gwahanol o ran brechiadau. Fodd bynnag, credwn ei bod yn bwysig iawn amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw i wneud yn siwr ei bod yn cadw mor iach â phosib, gan fod ffliw yn debygol fod o gwmpas y gaeaf hwn. Y brechlyn gorau ar gyfer y rhan fwyaf o blant yw chwistrell trwyn. Dyma’r brechlyn fydd yn cael ei roi ar y diwrnod. I gael gwybodaeth am frechiad ffliw ewch i: https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/brechlynffliw/

PAWB

Cŵn ar y Safle

Dros y diwrnodau diwethaf, gwelsom ychydig o bobl yn dod â chŵn i mewn i safle ein hysgol. Rydyn ni wedi siarad ag unigolion am hyn. Cofiwch nad ydym yn caniatáu cŵn (o unrhyw faint) ar safle ein hysgol. Yr eithriad i hyn yw ein ci therapi a'i thriniwr arbennig.


BLYNYDDOEDD 4-6

Ymweliad Mr Tom

Roeddem mor falch o fynd â’n plant i weld Goodnight Mister Tom wythnos diwethaf yn Theatr Fach Coed Duon. Ddoe, roedd yn bleser gennym groesawu Rob Murphy oedd yn chwarae rhan Mr Tom Oakley i’r ysgol i gynnal sesiwn holi ac ateb. Roedd y plant wrth eu bodd â hyn - mae'n rhaid ei fod wedi arwyddo 200 o lofnod!

PAWB

Oeddech chi'n gwybod…?

Am bob munud y mae car yn eistedd wedi'i barcio mewn maes parcio, fel ein un ni, gyda'i injan yn dal ymlaen, mae’n cynhyrchu digon o allyriadau i lenwi 160 o falŵns? Gyda hynny mewn golwg, plis diffoddwch eich injan os ydych yn aros yn y maes parcio.

PAWB

Estyn

Fel y byddwch yn gwybod o Fwletin Dydd Mawrth, bydd Estyn i mewn i arolygu'r ysgol o ddydd Llun, 25ain o Fedi i ddydd Iau 26ain o Fedi.


Bydd cyfarfod rhieni yn neuadd yr ysgol ar Ddydd Llun, 25ain o Fedi. Disgwyliwn i hyn fod am 3:45-4:45. Mae Estyn wedi gofyn nad oes unrhyw blant yn bresennol yn y cyfarfod hwn. Felly, byddwn yn cynnal rhywfaint o ofal plant ar gyfer y rhai sy’n dymuno mynd. Er mwyn i ni allu ei staffio'n iawn, rhowch wybod i ni os oes angen gofal plant arnoch chi trwy lenwi'r ddolen ganlynol:


Peidiwch ag anghofio am yr holiadur i rieni:

Bydd hwn ar agor tan yr 17eg o Fedi am 11pm.

BLYNYDDOEDD 1-6

Clybiau

Mae hwn yn hysbysiad ymlaen llaw na fydd unrhyw glybiau sy'n cael eu rhedeg gan yr ysgol ar ddydd Llun, 25ain o Fedi a dydd Mawrth, 26ain o Fedi. Mae hyn am un wythnos yn unig ac mae’r rheswm yn ddeublyg: (1) er mwyn i ni allu darparu crèche ar gyfer teuluoedd sy’n dymuno mynychu cyfarfod rhieni Estyn oherwydd eu bod wedi gwneud cais i blant beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw, a (2) felly y gall y staff gynnal cyfarfodydd gydag Estyn a chael eu cyfweld.

BLWYDDYN 6

Clwb Lego

Mae Menter Iaith yn gobeithio lansio clwb Lego Blwyddyn 6 er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth adeiladu lego. Mae hwn, ar hyn o bryd, ar agor i Flwyddyn 6 yn unig yn anffodus. Bydd hwn yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher rhwng 3:30 a 4:30 a bydd yn rhad ac am ddim. Os oes digon o bobl yn cofrestri, fe fydd hynny’n dechrau wythnos nesaf.


Dilynwch y ddolen i gofrestru:

BLYNYDDOEDD 3-6

Chwarae Torfaen - Clwb Ar Ôl Ysgol

Rydym wedi llwyddo i drefnu ‘Clwb Chwarae Lles’ eto’r flwyddyn hon. Bydd hyn yn digwydd bob dydd Iau o 3:30-4:30 a bydd yn rhad ac am ddim.


Anfonwch e-bost at torfaenplay@torfaen.gov.uk i gofrestru.

PAWB

Arddangosfa Cyfrwng Cymraeg

Fel y gwyddoch eisoes, mae gan Gyngor Torfaen amrywiaeth o ddarpariaethau addysg Gymraeg o oedran babanod a phlant bach hyd at yr ysgol uwchradd.


Wythnos nesaf, mae’r tîm sy’n cefnogi addysg blynyddoedd cynnar yn cynnal Arddangosfa Cyfrwng Cymraeg yn Theatr y Congres i helpu rhieni i ddeall yr opsiynau sydd ar gael.


Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn rhedeg o 10am tan 12pm ddydd Sadwrn 23ain o Fedi ac mae'n agored i bob rhiant sydd â phlant o oedran geni hyd at 11 oed.


Bydd llawer o weithgareddau hwyliog ar gael i’r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys canu Cymraeg, sesiynau amser stori Cymraeg, paentio wynebau a modelu balŵns.


Fe fydd Ysgol Panteg a Charreg Lam yn bresennol yn y digwyddiad hwn!


Pwy ydych chi'n gwybod pwy allech chi ei annog i fynychu?

PAWB

Cwestiynau ar gyfer Darllen

Pan fyddaf yn siarad â phobl am ddarllen gyda'u plentyn mae dau beth yn tueddu i ddod allan yn rhywle yn y sgwrs. Yn gyntaf, nid ydynt am ei wneud yn anghywir. Dwi wastad yn ymateb mae'n well trio ac os oes gennych chi unrhyw broblem gydag ynganiad Cymraeg, siaradwch ag un ohonom ni, gyrrwch neges Dojo neu, os yw eich plentyn yn iau, rydym wedi recordio rhai o'r llyfrau y byddan nhw'n eu darllen er mwyn i chi allu clywed sut mae'r synau'n cael eu adeiladu.


Ac, yn ail, nid ydynt yn gwybod pa fathau o gwestiynau i'w gofyn. Wel, mae gweddill bwletin heddiw yn syml yn rhannu rhestr o gwestiynau sydd wedi'u lefelu o rai hawdd i anodd a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Rwyf wedi atodi PDF o hwn hefyd. Os hoffech gael argraffiad o hwn - gofynnwch a gallwn wneud un i chi.


Ble mae’r stori yn digwydd?

Pryd digwyddodd y stori?

Sut oedd y cymeriad yn edrych?

Ble oedd y cymeriad yn byw?

Pwy yw’r prif gymeriadau yn y llyfr?

Beth ddigwyddodd yn y stori?

Pa fath o bobl sydd yn y stori?

Esboniwch rywbeth a ddigwyddodd ar bwynt penodol y stori?


____________________


Os byddwch yn mynd i gyfweld ar gymeriad / awdur, pa gwestiynau fyddech chi’n gofyn?

Pwy oedd y storïwr? Sut ydych chi’n gwybod?

Beth yw eich hoff ran? Pam?

Rhagfynegwch yn eich barn beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf? Pam ydych chi’n meddwl hyn?

Pwy fyddech chi’n hoffi cwrdd â fwyaf yn y stori? Pam?

A yw hwn yn lle hoffech chi ymweld â? Pam neu pam ddim?

Beth ydych chi’n meddwl byddai’n digwydd nesaf os rhedodd y stori

heibio diwedd y llyfr?

Sut mae’r prif gymeriad yn teimlo ar ddechrau / canol / diwedd y stori?

Pam ydych chi’n teimlo’r ffordd honno? A yw hwn yn syndod i chi?


____________________


A gawsoch eich synnu gan y diweddglo? Ydy'r hyn oeddech yn ei ddisgwyl? Pam / pam ddim?

Sut a oeddech yn meddwl y byddai’n dod i ben / ddylai fod wedi dod i ben?

Beth yw prif ddigwyddiad y stori? Pam ydych chi’n meddwl hyn?

A ddefnyddiodd yr awdur arluniaeth anarferol yn y testun? Os felly, disgrifiwch a dwedwch pam eich bod yn credu eu bod yn gwneud hyn?

Sut mae’r testun wedi ei drefnu?

Ydy’r awdur wedi defnyddio amrywiaeth o strwythurau o frawddeg?

Pam ydych chi’n meddwl fod awduron yn defnyddio brawddegau byrion?

Ydy’r awdur wedi ysgrifennu rhai o eiriau yn ffont trwm neu italig? Os felly, pam?


____________________


Pam wnaeth yr awdur dewis y teitl hwn?

Ydych chi eisiau darllen gweddill y testun? Sut mae’r awdur yn eich annog i ddarllen gweddill y testun?

Pa ran o’r stori sy’n disgrifio’r lleoliad gorau?

Allwch chi ddod o hyd rhai enghreifftiau o ddisgrifiadau effeithiol? Beth sy’n eu gwneud yn effeithiol?

Allwch chi ddod o hyd i enghreifftiau o ansoddeiriau pwerus? Beth maen nhw’n ei ddweud wrthych am gymeriad neu leoliad?

Allwch chi ddod o hyd i enghreifftiau o adferfau pwerus? Beth maen nhw’n ei ddweud wrthych am gymeriad, ei gweithredoedd neu'r lleoliad?

Allwch chi ddod o hyd i enghreifftiau o ferfau pwerus? Beth maen nhw’n ei ddweud wrthych am gymeriad, ei gweithredoedd neu'r lleoliad?

Dewch o hyd i enghraifft o air nad ydych yn gwybod ei hystyr. Gan ddefnyddio’r testun o’i gwmpas, beth yn eich barn chi mae’n ei olygu?


____________________


Allwch chi feddwl am stori sydd â thema(au) tebyg, e.e. dda dros ddrwg, gwan yn erbyn gryf, doethineb a ffôl?

Pam dewisodd yr awdur y gosodiad yma?

Beth sy’n gwneud hyn yn stori lwyddiannus? Pa dystiolaeth sydd gennych i gyfiawnhau eich barn?

Sut allai’r stori gael ei wella neu ei newid er gwell?

Beth oedd y rhan fwyaf cyffrous o’r stori? Esboniwch eich ateb mor llawn ag y gallwch.

Pa genre yw'r stori hon? Sut ydych chi’n gwybod?

Pam ydy’r awdur yn ysgrifennu mewn brawddegau byr, beth mae hyn yn dweud wrthych?

Beth oedd y rhan lleiaf cyffrous o’r stori? Esboniwch eich ateb mor llawn ag y gallwch.


____________________


Ydych chi'n gwybod stori arall, sy'n delio â'r un materion , e.e. materion cymdeithasol, materion diwylliannol, moesol?

Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa debyg i gymeriad yn y llyfr? Beth ddigwyddodd?

Beth fyddech chi wedi'i wneud yn wahanol i‘r gymeriad mewn sefyllfa

benodol o'r llyfr

Sut fyddech chi'n teimlo yn yr un sefyllfa?

Sut fyddech chi'n teimlo os oeddech yn cael ei thrin yn yr un ffordd a'r prif gymeriad?

Beth oedd y stori yn gwneud i chi feddwl? Pam?

Ydych chi wedi darllen unrhyw straeon eraill lle mae'n rhai cymeriadau tebyg? Os felly, pa stori oedd hi a beth ddigwyddodd?

Ydych chi'n meddwl bod y llyfr hwn yn ceisio rhoi neges i'r darllenydd? Os felly, beth ydy’r neges?


 

Hello Families!


What a busy week it has been at Ysgol Panteg. The close of our second week back has felt like we’ve never been away!


EVERYONE

Flu Immunisations

The School Nursing Service will be visiting the school to offer pupils a nasal flu spray vaccine on Friday, 29th of September.


The consent form can be completed here: https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf

Please submit one form per child no later than 48 hours before the above date. Any consent forms submitted after this time may result in your child not receiving their vaccine on the day. Should you have any difficulties accessing the above link, please contact 01633 431685 for further support.


We understand that there are some differing views with regards to vaccinations. However, we believe it is very important to protect your child from flu to make sure they stay as healthy as possible, as flu is likely to circulate this winter. The best flu vaccine for most children is a nasal spray. So, this is not an injection with a needle. For information about flu vaccination please visit www.phw.nhs.wales/fluvaccine.  

YEARS 4-6

Visit of Mr Tom

We were so pleased to take our children to see Goodnight Mister Tom last week at the Blackwood Little Theatre. Yesterday, we were pleased to welcome Rob Murphy who played Mr Tom Oakley to the school to hold a question and answer session. The children loved this - he must have signed 200 autographs!

EVERYONE

Dogs on Site

Over the last couple of days, we seen a few people bring dogs in to our school site. We’ve spoken to individuals about this. Please be aware that we do not allow dogs (of any size) on to our school site. The exception to this is our therapy dog and her trained handler.


EVERYONE

Did you know…?

For every minute a car sits parked in a car park, such as ours, with its engine still on, produces enough emissions to fill 160 balloons? With that in mind, please switch off your engine if you are waiting in the car park.

EVERYONE

Estyn

As you will know from Tuesday’s Bulletin, Estyn will be in to inspect the school on Monday, 25th of September to Thursday 26th of September.


There will be a parents meeting in the school hall on Monday, 25th of September. We expect this to be at 3:45-4:45. Estyn have requested that no children be present at this meeting. Therefore, we will be running some childcare for those who wish to go. So that we can staff it properly, please let us know if you require childcare by filling in the following link:


Don’t forget about the questionnaire for parents:

This will be open until the 17th of September at 11pm.

YEARS 1-6

Clubs

The is an advance notice that on the Monday, 25th of September and Tuesday, 26th of September, there will be no school run clubs. This is for one week and the reason is two fold: (1) so that we can provide a crèche for families who wish to attend the Estyn parents meeting since they have requested that no children are present at that meeting, and (2) so that the staff can hold meetings with Estyn and be interviewed.

YEAR 6

Lego Club

Menter Iaith are hoping to launch a Year 6 Lego club in order to enter a lego building competition. This, currently, is open to Year 6 only unfortunately. This will be held on a Wednesday between 3:30 and 4:30 and will be free of charge. If enough people sign up, this will begin next week.


Follow the link to sign up:

YEARS 3-6

Torfaen Play - After School Club

We have managed to organise the return of the ‘Torfaen Play’s Wellbeing Play Club’. This will take place every Thursday from 3:30-4:30 and will be free of charge. This


Please email torfaenplay@torfaen.gov.uk to register.

EVERYONE

Welsh Medium Showcase

As you already know, Torfaen Council has a range of Welsh-language education provisions from baby and toddler age through to secondary school.


Next week, the team who supports early years education is holding a Welsh Medium Showcase at the Congress Theatre to help parents understand the options available.


The free event will run from 10am until 12pm on Saturday 23 September and is open to all parents with children birth age up to 11 years old.


Lots of fun activities will be on offer for the whole family to take part in, including Welsh singing, Welsh story time sessions, face painting and balloon modelling.


Ysgol Panteg and Carreg Lam will be running stalls at this event!


Who do you know who you could encourage to attend?

EVERYONE

Questions for Reading

When I speak to people about reading with their child two things tend to come out somewhere in the conversation. Firstly, they don’t want to get it wrong. I always respond with it is better to try and if you have any problem with Welsh pronunciation, just speak to one of us, send a Dojo message or if your child is younger we have recorded some of the books they will be reading so you can hear how the sounds are built up.


And, secondly, they don’t know what types of questions to ask. Well, the remainder of today’s bulletin is simply to share a list of questions that are levelled from easy to hard that you might find useful. I’ve attached a PDF of this too. If you would like a print out of this - just ask and we can get one done for you.


Where does the story take place?

When did the story take place?

What did the character look like?

Where did the character live?

Who are the key characters in the book?

What happened in the story?

What kinds of people are in the story?

Explain something that happened at a specific point in the story?


____________________

If you were going to interview this character/author, which questions would you ask?

Who was the storyteller? How do you know?

Which is your favourite part? Why?

Predict what you think is going to happen next. Why do you think this?

Who would you like to meet most in the story? Why?

Is this a place you could visit? Why or why not?

What do you think would happen next if the story carried on past the ending in

the book?

How is the main character feeling at the start/middle/end of the story?

Why do they feel that way? Does this surprise you?


____________________

Were you surprised by the ending? Is it what you expected? Why/why not?

How did you think it would end/should have ended?

What is the main event of the story? Why do you think this?

Has the author used an unusual layout in the text? If so, describe it and say why you think they did this?

How has the text been organised?

Has the author used a variety of sentence structures?

Why do you think authors use short sentences?

Has the author put certain words in bold or italic? Why have they done this?


____________________

Why did the author choose this title?

Do you want to read the rest of the text? How does the writer encourage you to read the rest of the text?

Which part of the story best describes the setting?

Can you find some examples of effective description? What makes them effective?

Can you find examples of powerful adjectives? What do they tell you about a character or setting?

Can you find examples of powerful adverbs? What do they tell you about a character, their actions or the setting?

Can you find examples of powerful verbs? What do they tell you about a character, their actions or the setting?

Find an example of a word you don’t know the meaning of. Using the text around it, what do you think it means?


____________________

Can you think of another story that has a similar theme e.g. good over evil, weak over strong, wise over foolish?

Why did the author choose this setting?

What makes this a successful story? What evidence do you have to justify your opinion?

How could the story be improved or changed for the better?

What was the most exciting part of the story? Explain your answer as fully as you can.

What genre is this story? How do you know?

When the author writes in short sentences, what does this tell you?

What was the least exciting part of the story? Explain your answer as fully as you can.


____________________


Do you know another story, which deals with the same issues e.g. social, cultural, moral issues?

Have you ever been in a similar situation to a character in the book? What happened?

What would you have done differently to the character in a particular situation from the book?

How would you have felt in the same situation?

How would you feel if you were treated in the same way as the main character?

What did the story make you think of? Why?

Have you read any other stories that have similar characters to this one? If so, which story was it and what happened?

Do you think this book is trying to give the reader a message? If so, what is it?

138 views0 comments

Comentários


bottom of page