top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 01.09.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Annwyl Deuluoedd,

Ni allwn aros i gael y plant yn ôl gyda ni ddydd Llun! Dyma ychydig o nodiadau atgoffa a rhywfaint o wybodaeth a fydd o gymorth i chi.


Fel y byddwch yn ymwybodol, rydym yn agor yn y bore am 8:45 am - fodd bynnag, ddydd Llun, byddwn yn agor 10 munud yn gynnar. Rydyn ni'n gwybod bod llawer ohonoch chi'n hoffi tynnu lluniau o'ch plant ar eu diwrnod cyntaf yn ôl o flaen yr ysgol a, thrwy agor ychydig yn gynnar, byddwn ni'n helpu i leddfu tagfeydd yn y maes parcio.


Atgoffir ein bod yn cau'r gatiau yn brydlon am 9yb. Ac, yn ddelfrydol, rydym am gael plant mewn dosbarthiadau ar gyfer gweithgareddau cyn-gofrestru mor agos at 8:45yb â phosibl.


Os ydych chi'n newydd i'r ysgol, peidiwch â phoeni, bydd yna lawer o staff wrth law i'ch tywys ddydd Llun. A, dwy faner wrth y giât ochr i ddangos i chi ble i fynd!


PAWB

Pwy yw Pwy?

Rydym yn staff eithaf mawr yn Ysgol Panteg - mae'r mwyafrif ohonoch yn ymwybodol o bwy yw pwy, fodd bynnag, yw amlinelliad cyflym o unigolion allweddol sydd â rolau neu arweinyddiaeth benodol a gallwn eich helpu y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw trwy gydol y flwyddyn. Peidiwch â chynhyrfu os na allwch gofio hyn i gyd! Rydym yn dîm cyfeillgar, felly gallwch ofyn i unrhyw un am help. Rydw i neu Mr Rainsbury allan ar amseroedd gollwng a chodi - dim ond ein stopio a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi!

Mae ein tîm o flaen y tŷ, neu ein sêr fel yr hoffwn eu galw, wedi cael ychydig o newidiadau gan fod Mrs Tudball a Miss Duke wedi symud i swyddi newydd.

PAWB

Sut i Gysylltu ag Athrawon

Os bydd rhywbeth yn codi trwy'r wythnos, os ydych chi'n ansicr ynghylch rhywbeth, y ffordd hawsaf o gysylltu â'ch athro yw trwy ClassDojo. Gellir sortio neu ddatrys y rhan fwyaf o bethau trwy'r ap hawdd hwn. Trwy'r gwasanaeth negeseuon ap hwn, gallwch ofyn am alwad yn ôl, apwyntiad neu gefnogaeth.


Os nad oes gennych chi hynny wedi'i sefydlu eto (oherwydd bod eich plentyn yn newydd i Ysgol Panteg), bydd gennym gyfarwyddiadau a chodau i chi o fewn yr wythnos gyntaf yn ôl. Os oes angen help arnoch i sefydlu hyn, stopiwch un ohonom a byddwn yn eich helpu!


Mae gan bob un o'n hathrawon gyfeiriadau e -bost sy'n dilyn y patrwm hwn: Enwcyntaf.Cyfenw@ysgolpanteg.cymru.


Cofiwch hefyd ein bod ni allan yn ystod yr amser codi a gollwng - ac rydyn ni bob amser yn hapus i helpu.


Rwy’n annog ein staff i gael oriau tawel ar eu ClassDojo ac e-byst ar gyfer eu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith eu hunain a’u hiechyd eu hunain. Mae hyn yn golygu ein bod yn ceisio dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl (a bob amser o fewn un diwrnod gwaith). Fodd bynnag, mae'n golygu na fydd negeseuon a anfonir at yr athro yn hwyrach yn y nos yn cael eu hateb tan y bore nesaf.


PAWB

Clwb Brecwast

Fel arfer, bydd Clwb Brecwast ar waith o'r diwrnod cyntaf yn ôl. Y ffenestr gollwng yw 8:15yb i 8:30yb. Byddwch yn ymwybodol bod y drysau'n cau am 8:30yb ac nid ydyn yn gadael plant mewn ar ôl yr amser hwnnw.


Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer Clwb Brecwast, nid oes raid i chi ail-arwyddo i fyny. Dim ond unwaith yng ngyrfa ysgol eich plentyn mae angen arwyddo fyny.


Fodd bynnag, os nad ydych wedi arwyddo, rwy'n atodi ffurflen fel y gallwch ddefnyddio'r Clwb Brecwast. Gallwch naill ai argraffu'r rhain, anfon atom yn ddigidol trwy office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk neu lenwi un papur yn y swyddfa.


Byddwch yn ymwybodol bod cofrestru ar gyfer Clwb Brecwast yn cau ar y 14eg o Fedi ac ni fydd yn ailagor eto tan ar ôl y Nadolig.

PAWB

Ciniawau Ysgol

Rydyn ni nawr mewn pwynt lle gall pob plentyn yn Ysgol Panteg gael prydau ysgol am ddim! Ar y cyfrif diwethaf roedd 76.69% o deuluoedd wedi arwyddo i fyny. Mae hyn yn golygu nad yw 55 o deuluoedd wedi ymuno â bwyd am ddim! Rydym wedi e-bostio pob un o'r teuluoedd hynny yn uniongyrchol. Ond, dyma'r ddolen eto:Mae'r opsiynau bwydlen helaeth bellach yn golygu bod rhywbeth i flas pawb! Gellir darparu ar gyfer dietau meddygol neu grefyddol arbennig i gyd. Darperir ar gyfer dietau llysieuol a fegannaidd hefyd!

Rwyf wedi atodi'r fwydlen ysgol â'r e-bost hwn hefyd ar eich cyfer chi.

PAWB

Clybiau ar ôl Ysgol- Dechrau Nôl 11/09/2023

Byddwch yn ymwybodol na fydd unrhyw glybiau ar ôl ysgol yn rhedeg yr wythnos nesaf. Fodd bynnag, ddydd Mawrth, byddwch yn derbyn y dolenni cofrestru ar gyfer ein clybiau yn barod iddynt ddechrau ddydd Llun, 11eg o Fedi.


BLYNYDDOEDD 4, 5 a 6

Goodnight, Mister Tom - ATGOF

Fel rhan o thema’r plant ym mis Medi, o’r enw ‘To the Front Line’, rydym wedi trefnu taith i weld cynhyrchiad o ‘Goodnight Mister Tom’ yn Theatr y Blackwood.


Ar gyfer Blwyddyn 6, byddwn yn mynd ddydd Iau, 7fed o Fedi gyda'r nos. Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg am 6:15yh a bydd yn dychwelyd am 10:00yh. Sicrhewch eich bod yn yr ysgol erbyn 6:00yh er mwyn i'r bws adael yn brydlon. Ni allwn aros am bobl sy'n hwyr.


Ar gyfer Blwyddyn 4 a 5, rydym wedi llwyddo i drefnu gwylio arbennig ddydd Sadwrn, 9fed o Fedi. Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg am 1:15yp bydd yn dychwelyd am 5:00yh. Sicrhewch eich bod yn yr ysgol erbyn 1:00yh er mwyn i'r bws adael yn brydlon. Unwaith eto, ni allwn aros am bobl sy'n hwyr.


Cost y daith hon yw £17. Bydd angen taliad llawn arnom erbyn Medi 4ydd am 10:00yb. Mae gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn grant datblygu disgyblion (prydau ysgol am ddim).


Mae hyn bellach yn fyw ar CivicaPay. Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster i dalu, technegol neu fel arall, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl.


 

Good Morning Families!


We can’t wait to have the children back with us Monday! Here are a few reminders and some information that will be helpful to you.


As you will be aware, we open up in the morning at 8:45am – however, on Monday, we will be opening up 10 minutes earlier. We know that lots of you like to take pictures of your children on their first day back in front of the school and, by opening up a little early, we will help ease congestion in the car park.


Please be reminded that we shut the gates promptly at 9. And, ideally, we want children in classes for pre-registration activities as close to 8:45am as possible.


If you are new to the school, don’t worry, there will be many staff on hand to guide you on Monday. And, two flags at the side gate to show you where to go!


EVERYONE

Who’s Who?

We are a rather large staff at Ysgol Panteg – most of you are aware of who’s who, however, here is a quick outline of key individuals with specific roles or leadership and can help you that you may need to contact throughout the year. Don’t panic if you can’t remember all of this! We are a friendly team, so you can ask anyone for help. I or Mr Rainsbury are out at drop off and pick up times – just stop us and ask any questions you may have!

Our front of house team, or our star team as I like to call them, have had a few changes since Mrs Tudball and Miss Duke have moved to new positions.

EVERYONE

How to Contact Teachers

If something arises through out the week, if you are unsure about something, the easiest way to get in contact with your teacher is through ClassDojo. Most things can be sorted or resolved through this easy app. Through this app messaging service, you can request a call back, an appointment or support.


If you don’t have that set up yet (because your child is new to Ysgol Panteg), we will have instructions and codes out to you within the first week back. If you need help setting this up, stop one of us and we will help you!


All of our teachers have email addresses that follow this pattern: Firstname.Surname@ysgolpanteg.cymru.


Remember also that we are out at pick up and drop off time – and are always happy to help.


I encourage our staff to have quiet hours on their ClassDojo and emails for their own work-life balance and their own health. This means that we try to get back to you as soon as possible (and always within a working day). However, it does mean that messages sent to the teacher later in the evening won’t get answered until the next morning.


EVERYONE

Breakfast Club

As normal, breakfast club will be up and running from the first day back. The drop off window is 8:15am to 8:30am. Please be aware that the doors shut strictly at 8:30am and there is no admitance after that time.


If you are already signed up for breakfast club, you do not have to re-sign up. We only require you to sign up once in your child’s school career.


However, if you haven’t signed up, I am attaching a form so that you can utilise the breakfast club. You can either print these, send to us digitally via office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk or fill out a paper one at the office.


Please be aware that registration for breakfast club shuts on the 14th of September and will not reopen again until after Christmas.

EVERYONE

School Dinners

We are now at a point where every child at Ysgol Panteg can have free school meals! At the last count 76.69% of families had signed up. This means that 55 families are not signed up to free food! We have directly emailed each of those families. But, here is the link again:The extensive menu options now mean that there is something to everyone’s taste! Special medical, religious diets can all be catered for. Vegetarian and vegan diets are also catered for!

I have attached the school menu to this email also for you.


EVERYONE

After-School Clubs – Starting 11/09/2023

Please be aware that there will not be any after-school clubs running next week. However, on Tuesday, you will receive the sign up links for our clubs ready for them to start on Monday, 11th of September.


YEARS 4, 5 AND 6

Goodnight Mister Tom - REMINDER

As part of the children’s theme in September, called ‘To the Front Line’, we have arranged a trip to see a production of ‘Goodnight Mister Tom’ at the Blackwood Theatre.

For Year 6, we will be going on Thursday, 7th of September in the evening. The coach will leave Ysgol Panteg at 6:15pm and will return at 10:00pm. Please ensure that you are at school by 6:00pm in order for the bus to leave promptly. We cannot wait for people who are late.


For Year 4 and 5, we have managed to arrange a special viewing on Saturday, 9th of September. The coach will leave Ysgol Panteg at 1:15pm and will return at 5:00pm. Please ensure that you are at school by 1:00pm in order for the bus to leave promptly. Again, we cannot wait for people who are late.


The cost of this trip is £17. We will require full payment by September 4th at 10:00am. There is a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant (Free School Meals).


This is now live on Civica Pay. If you are having any difficulty paying , technical or otherwise, please let us know as soon as possible.


196 views0 comments

Comments


bottom of page