top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 07.07.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

MEITHRIN I FLWYDDYN 3

Mabolgampau

Rydyn ni'n cadw llygad ar y tywydd ar gyfer mabolgampau'r wythnos nesaf - mae'r rhagolygon yn dweud bod cawodydd ysgafn ar hyn o bryd sydd ddim yn newyddion gwych. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi erbyn 9:00am ar y diwrnod - felly cadwch lygad ar ClassDojo. Rydym yn mawr obeithio y gallwn fynd ymlaen!


Dydd Llun, 10fed o Orffennaf

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn Prynhawn - 1:30pm


Dydd Mawrth, 11eg o Orffennaf

Blynyddoedd 1, 2 a 3 - 1:30pm

PAWB

Tekkers

Rydym mor falch o grŵp o Flwyddyn 6 a aeth i stiwdios y BBC yng Nghaerdydd ddoe i gymryd rhan mewn sioe bêl-droed newydd i blant yn erbyn ysgolion eraill. Enillon ni!!! Dwi methu aros i'w gweld ar y teledu!

PAWB

Clybiau ar ôl Ysgol

Yn ystod wythnos olaf y tymor (yn dechrau 17eg o Orffennaf), ni fydd clybiau ysgol i blant ar ôl ysgol. Os ydych yng Ngham Cynnydd 3, peidiwch ag anghofio ein bod yn disgwyl i’r plant aros ar ôl ddydd Llun, 17eg o Orffennaf ar gyfer ein sioe diwedd blwyddyn.


BLYNYDDOEDD 4-6

Tocynnau Spare Wizard of Oz

Diolch i bawb sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer ein sioe diwedd blwyddyn ar yr 17eg o Orffennaf. Mae gennym tua 50 tocyn ar ôl ar gyfer y sioe foreol am 10:30yb. Yn ogystal, mae gennym tua 20 tocyn ar ôl ar gyfer y sioe 4:30.


Dilynwch y ddolen hon er mwyn archebu eich tocynnau am ddim. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin caiff falu. Unwaith maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi mynd.


BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Noson Ffilm – GALWAD OLAF

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, ar ddydd Llun, 10fed o Orffennaf o 3:30pm tan 6:00pm, byddwn yn cynnal noson ffilm am ddim. Gall y plant ddod â byrbrydau i mewn a mwynhau'r ffilm gyda'i gilydd.


Gan fod hyn ar ôl ysgol ac yn PG, bydd angen eich caniatâd chi i'r plant aros. Felly, cofrestrwch eich plentyn gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

PAWB

Blaenoriaethau Datblygu Ysgol - Hysbysiad Uwch

Ym Mhanteg, teimlwn gryf ti hwnt am welliant parhaus ein hysgol. Rydyn ni eisiau rhagoriaeth yn ein hysgol - ac rydyn ni ar daith i gyrraedd yno.


Eleni, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ar bum targed allweddol ac wedi cyrraedd ein holl dargedau ar gyfer y flwyddyn yn swyddogol. Mae rhagor o wybodaeth am flaenoriaethau eleni ar gael drwy ddilyn y ddolen hon:


Fodd bynnag, mae'r daith yn parhau! I’r gad!


O ganlyniad, ar ddydd Iau, 7fed o Fedi, am 4:00-5:00, rydym yn bwriadu cynnal sesiwn gyda’r nos lle byddwn yn casglu syniadau gennych chi, fel teuluoedd, o amgylch ein cynllun datblygu ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-2024. Bydd y sesiwn yn un rhyngweithiol lle byddaf yn cyflwyno rhai penawdau ac yna byddwn yn gofyn i deuluoedd symud i mewn i grwpiau i roi cymaint o syniadau ag y gallant ar gyfer sut y gallwn gydweithio i wella addysg i’n plant. Bydd arweinwyr wedyn yn defnyddio eich syniadau fel rhan o’n hymchwil i ddatblygu ein cynlluniau gweithredu ysgol ar gyfer gwelliant am y flwyddyn.


Mae hyn yn rhan allweddol o gael eich llais fel teuluoedd i'n helpu i gynllunio ar gyfer datblygiad. Ac, er mwyn i ni baratoi, rhowch wybod i ni eich bod yn dod trwy ddilyn y ddolen hon: https://forms.gle/RYf6PZwyParKVmFw7


Ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae ein pum targed datblygu allweddol a sail resymegol fer dros pam yr ydym am ganolbwyntio ar y blaenoriaethau hyn fel y ganlyn. Fe welwch yn glir sut maent wedi uno gyda’r pedwar gwerth craidd.

Blaenoriaeth 1: Datblygu Darpariaeth Lles Holistig Strategol Ymhellach trwy ganolbwyntio ar greu a gweithredu Fframwaith Annibyniaeth, Gweithredu'r Rhaglen Lles Jig-so a Mireinio Protocolau Anghenion Dysgu Ychwanegol


Rhesymeg: Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn byw ein gwerthoedd ac yn gwthio am y gorau i bob un plentyn. Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni dal ar daith i wireddu’r freuddwyd hon a bod camau allweddol y mae angen eu cymryd bellach er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Bydd hyfforddiant ysgol gyfan ychwanegol ar Dacsonomeg Bloom yn datblygu dealltwriaeth staff ymhellach ar y dechneg fel techneg cwestiynu a herio gwyddonol. Bydd hyn hefyd yn cefnogi datblygiad profiadau dysgu o ansawdd rhagorol a her uchel i bob dysgwr. Bydd hyfforddiant staff ar ddilyniant mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn sicrhau dealltwriaeth drylwyr o Wyddoniaeth fel pwnc bydd yn cefnogi cwricwlwm uchelgeisiol sy’n darparu ystod eang iawn o brofiadau dysgu perthnasol ac ysgogol ac yn sefydlu continwwm blaengar clir ar draws yr ysgol gyfan. Bydd hyn yn cefnogi datblygiad profiadau dysgu o ansawdd rhagorol a her uchel i bob dysgwr. Bydd hyn hefyd yn cefnogi’r cyflwyniad o wersi gwyddoniaeth a thechnoleg ddilys a chyffrous, gan gynnwys mwy o arbrofion gwyddonol, cyfleoedd i godio a chymryd rhan mewn prosiectau meddwl dylunio a fydd yn ysbrydoli dysgwyr angerddol.

Blaenoriaeth 2: Gwella Trylwyredd Darpariaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg trwy Arbrofion, Prosiectau Codio a Meddwl Arluniol


Rhesymeg: Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn byw ein gwerthoedd ac yn gwthio am y gorau i bob un plentyn. Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni dal ar daith i wireddu’r freuddwyd hon a bod camau allweddol y mae angen eu cymryd bellach er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Bydd hyfforddiant ysgol gyfan ychwanegol ar Dacsonomeg Bloom yn datblygu dealltwriaeth staff ymhellach ar y dechneg fel techneg cwestiynu a herio gwyddonol. Bydd hyn hefyd yn cefnogi datblygiad profiadau dysgu o ansawdd rhagorol a her uchel i bob dysgwr. Bydd hyfforddiant staff ar ddilyniant mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn sicrhau dealltwriaeth drylwyr o Wyddoniaeth fel pwnc bydd yn cefnogi cwricwlwm uchelgeisiol sy’n darparu ystod eang iawn o brofiadau dysgu perthnasol ac ysgogol ac yn sefydlu continwwm blaengar clir ar draws yr ysgol gyfan. Bydd hyn yn cefnogi datblygiad profiadau dysgu o ansawdd rhagorol a her uchel i bob dysgwr. Bydd hyn hefyd yn cefnogi’r cyflwyniad o wersi gwyddoniaeth a thechnoleg ddilys a chyffrous, gan gynnwys mwy o arbrofion gwyddonol, cyfleoedd i godio a chymryd rhan mewn prosiectau meddwl dylunio a fydd yn ysbrydoli dysgwyr angerddol.

Blaenoriaeth 3: Gwella Hyfedredd Darllen trwy'r Ysgol trwy Godi Proffil Darllen, Cynyddu Ymgysylltiad Teuluol a Gwella Canlyniadau


Rhesymeg: Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn byw ein gwerthoedd ac yn gwthio am y gorau i bob un plentyn. Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni dal ar daith i wireddu’r freuddwyd hon ac bod camau allweddol y mae angen eu cymryd bellach er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Mae gwella hyfedredd darllen yn gwreiddio ein pedwar diben o greu dysgwyr gydol oes uchelgeisiol ac angerddol. Mae llais y disgybl wedi bod yn rhan annatod o’n diwylliant yn Ysgol Panteg a bydd buddsoddiad ymhellach yn llais y disgybl i ddewis deunyddiau darllen priodol yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer ein disgyblion hŷn yn annog eu hawydd i ddarllen ac yn ysbrydoli eu dychymyg a’u creadigrwydd. Byddwn yn parhau i fod yn ymrwymedig i'n gwerth o fod yn deulu trwy gefnogi cysondeb mewn dulliau dysgu cartref-ysgol. Bydd agor yr ysgol i gynorthwywyr darllen gwirfoddol yn ymestyn ein teulu i'r gymuned a hyn i gyd wedi'i adeiladu ar y gwerthfawrogiad a'r gwerth o ddarllen. Wrth anelu at ragoriaeth, bydd ein dysgwyr yn cydnabod gwerth darllen ac yn gwneud cynnydd rhagorol mewn darllen ac yn ymroi’n fawr i ddatblygu eu geirfa a’u sgiliau iaith.

Blaenoriaeth 4: Datblygu Ymgysylltiad Diwylliannol ac Ieithyddol Cymraeg Ymhellach trwy ganolbwyntio ar Wobr Siarter Iaith Aur, Mentora Disgyblion a Chynllunio Thematig


Rhesymeg: Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn byw ein gwerthoedd ac yn gwthio am y gorau i bob un plentyn. Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni dal ar daith i wireddu’r freuddwyd hon ac bod camau allweddol y mae angen eu cymryd bellach er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Un o'r pethau pwysicaf am ein teulu ysgol yw ein Cymreictod a'n dwyieithrwydd. Rydym yn falch o'n hiaith ac yn falch o fod yn eiriolwyr uchelgeisiol ac angerddol dros nid yn unig ei gadw'n fyw - ond ei helpu i ffynnu. Ni yw'r ysgol letyol ar gyfer Carreg Lam - Canolfan Trochi Iaith Gymraeg Torfaen. Fodd bynnag, credwn y gallwn wneud yn well wrth hyrwyddo diwylliant, treftadaeth ac iaith Cymru. Bydd Gwobr Siarter Iaith Gymraeg yn ein helpu i ganolbwyntio ar wella ymgysylltiad ein plant a theuluoedd â’r iaith Gymraeg y tu hwnt i furiau’r ysgol. Mae disgyblion yn fentoriaid a modelau rôl gwych i eraill - felly, rydym am ddefnyddio ein plant anhygoel i fod yn eiriolwyr yr iaith Gymraeg i ddisgyblion iau sy'n eu helpu i ddysgu'r iaith ac ennill angerdd amdani. Trwy gynllunio gwersi ac unedau, byddwn yn sicrhau ein bod yn integreiddio themâu Cymru yn well i'n cynllunio i hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant ymhellach.

Blaenoriaeth 5: Adeiladu Ymhellach ar Weithredu'r Cwricwlwm i Gymru trwy ddatblygiad proffesiynol staff sy'n canolbwyntio ar Feysydd Timau Dysgu a Phrofiad, gan weithio tuag at Wobr Hawliau Plant Arian UNICEF a gweithio tuag at Wobr Arian Athroniaeth i Blant


Rhesymeg: Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn byw ein gwerthoedd ac yn gwthio am y gorau i bob un plentyn. Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni dal ar daith i wireddu’r freuddwyd hon ac bod camau allweddol y mae angen eu cymryd bellach er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn system addysg sy'n newid ac yn gwella o hyd i ni yn Ysgol Panteg - rydym yn angerddol yn ei gylch. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sefydlu'r cwricwlwm mewn ffordd strategol a chydweithredol. Ein camau nesaf yw sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar bob Maes Dysgu a Phrofiad i wella'r cyfleoedd i'n plant a thrylwyredd addysgu a dysgu ar gyfer sgiliau pwnc-benodol. Ar ôl cwblhau Gwobr Hawliau Plant Efydd UNICEF yn 2022-2023, rydym yn bod yn uchelgeisiol i gwblhau’r Wobr Arian yn y flwyddyn nesaf. Yn yr un modd, mae Athroniaeth i Blant a gwella sgiliau trafod yn nodwedd bwysig o fywyd yn Ysgol Panteg - ac rydym yn angerddol i gwblhau'r Wobr SAPARE Arian eleni.

 

NURSERY TO YEAR 3

Sports Days

We are keeping an eye on the weather for next week’s sports days - the forecast says light showers at present which isn’t great news. We will keep you up to date by 9:00am on the day - so please keep an eye on ClassDojo. We sincerely hope that we can go ahead!


Monday, 10th of July

Afternoon Nursery and Reception Classes - 1:30pm


Tuesday, 11th of July

Years 1, 2 and 3 - 1:30pm

EVERYONE

Tekkers

We are so proud of a group of Year 6 who went off to the BBC studios in Cardiff yesterday to take part in a new children’s football show against other schools. We won!!! I can’t wait to see them on TV!


EVERYONE

After-School Clubs

In the last week of term (beginning 17th of July), there will be no school-run clubs for children after school. If you are in Progress Step 3, don’t forget that we are expecting the children to stay behind on Monday, 17th of July for our end of year show.


YEARS 4-6

Spare Wizard of Oz Tickets

Thank you to all those who have booked tickets for our end of year show on the 17th of July. We have around 50 tickets left for the morning show at 10:30am. In addition, we have around 20 tickets left for the 4:30 show.


Please follow this link in order to book your free tickets. These will be distributed on a first come, first served basis. Once they are gone, they are gone.


YEARS 4, 5 AND 6

Film Night – LAST CALL

As previously announced, on Monday, 10th of July from 3:30pm until 6:00pm, we will be holding a free movie night. Children can bring snacks in and enjoy the film together.

Since this is after school and is a PG, we will need your permission for the children to stay. Therefore, please sign up your child using the following link:

EVERYONE

School Development Priorities - Advanced Notice

At Panteg, we feel so strongly about continual improvement of our school. We want excellence at our school - and we are on a journey to getting there.


This year, we have been working hard on five key targets and have officially met all our targets for the year. More information on this year’s priorities can be found by following this link:


However, the journey continues! Onwards and upwards!


As such, on Thursday, 7th of September, at 4:00-5:00, we plan on holding an evening session where we collect ideas from you, as families, around our school development plan for 2023-2024’s academic year. The session will be an interactive one where I will present some headlines and then we will ask families to move into groups to give as many ideas as they can for how we can work together to improve education for our children. Leaders will then use your ideas part of our research into developing our school action plans for improvement for the year.


This is a key part of getting your voice as families to help us plan for development. And, in order for us to prepare, please let us know you are coming by following this link: https://forms.gle/RYf6PZwyParKVmFw7


In preparation for next year, our five key development targets and a short rationale for why we want to focus on these priorities are as follows. You will see clearly how they are linked to our school’s four core values.


Priority 1: Further Develop Strategic Holistic Wellbeing Provision by focusing on the Creation and Implementation of an Independence Framework, Implementing the Jigsaw Wellbeing Programme and Refining Additional Learning Needs Protocols


Rationale: Over the last few years, we have been working hard to ensure that we are living out our values and pushing for the best for every single child. As a school, we aim for excellence. We recognise that we are on a journey to make this a reality and that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. The foundation of this is care and support for every pupil. We are passionate and fired-up about ensuring that every single child gets a fair start in life and, as a Panteg family, we want to continually improve our care and support systems, including our Additional Learning Needs support systems. As a school, we want to improve our proactiveness further to ensure that we are identifying needs early and ensuring quality universal, targeted and bespoke provision for each pupil. From our observations and family questionnaire, we have identified that we need to do more to ensure that we are teaching children how to be independent learners and preparing for life-long thinkers. Our wellbeing systems are good, however, by implementing the Jigsaw Wellbeing Programme as an ambitious universal provision for all alongside our already well-established targeted intervention programmes for specific individuals and groups, we will be more strategic in our Health and Wellbeing curriculum. It will help us also to be better a kind and caring family.

Priority 2: Improve Rigour of Science and Technology Provision through Experiments, Coding and Design Thinking Projects


Rationale: Over the last few years, we have been working hard to ensure that we are living out our values and pushing for the best for every single child. As a school, we aim for excellence. We recognise that we are on a journey to make this a reality and that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. Additional whole school training on Bloom’s Taxonomy will further develop staff understanding for this as a scientific questioning and challenging technique. This will support the development of excellent quality learning experiences and high challenge for all learners. Staff training on progression in Science and Technology will ensure a thorough understanding of Science as a subject which will support an ambitious curriculum which provides a very wide range of relevant and stimulating learning experiences and will embed a clear progressive continuum across the whole school. This will support the delivery of authentic and exciting science and technology lessons, including more scientific experiments, opportunities to code and engage in design thinking projects which will inspire fired up learners.

Priority 3: Improve Reading Proficiency throughout the School by Raising the Profile of Reading, Increasing Family Engagement and Improving Outcomes


Rationale: Over the last few years, we have been working hard to ensure that we are living out our values and pushing for the best for every single child. As a school, we aim for excellence. We recognise that we are on a journey to make this a reality and that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. Improving reading proficiency embeds our four purposes of creating ambitious and fired up lifelong learners. Pupil voice has been an integral part of our culture at Ysgol Panteg and further investing in pupil voice to select appropriate reading material in both Welsh and English for our older pupils will encourage their desire to read and inspire their imagination and creativity. We will remain committed to our value of being a family and by supporting consistency in home-school learning approaches and opening the school for voluntary reading helpers we are extending our family into the community, built upon the appreciation and value in reading. In aiming for excellence, our learners will recognise the value in reading and will make excellent progress in both reading and become increasingly engaged in developing their vocabulary and language skills.

Priority 4: Further Develop Welsh Cultural and Language Engagement by focusing on the Gold Siarter Iaith Award, Pupil Mentoring and Thematic Planning


Rationale: Over the last few years, we have been working hard to ensure that we are living out our values and pushing for the best for every single child. As a school, we aim for excellence. We recognise that we are on a journey to make this a reality and that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. One of the most important things about our school family is our Welshness and bilingualism. We are proud of our language and proud to be ambitious and fired-up advocates for not only keeping it alive - but helping it thrive. We are the host school for Carreg Lam - Torfaen’s Welsh Language Immersion Centre. However, we think we can do better in promoting Welsh culture, heritage, and language. The Welsh Language Charter award will help us to focus on improving our children and families’ engagement with the Welsh language beyond the school walls. Pupils are great mentors and role models to others - therefore, we want to utilise our amazing children to be advocates of the Welsh language to younger pupils helping them to learn the language and gain a passion for it. Through lesson and unit planning, we will ensure that we integrate Welsh themes better into our planning to further promote the language and culture.

Priority 5: Further Build upon the Implementation of the Curriculum for Wales through Staff Professional Development focused on Areas of Learning and Experience Teams, working towards the Silver UNICEF Children's Rights Award and working towards the Silver Philosophy for Children Award


Rationale: Over the last few years, we have been working hard to ensure that we are living out our values and pushing for the best for every single child. As a school, we aim for excellence. We recognise that we are on a journey to make this a reality and that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. The Curriculum for Wales is an ever changing and improving education system for us at Ysgol Panteg - we are passionate and fired-up about it. We have been working hard to establish the curriculum in a strategic and collaborative way. Our next steps are to ensure that we focus on each Area of Learning and Experience to improve the opportunities for our children and the rigour of teaching and learning for subject specific skills. Having completed the Bronze UNICEF Children’s Rights Award in 2022-2023, we are being ambitious to complete the Silver Award in the next year. Similarly, Philosophy for Children and improving discussion skills is an important feature of life at Ysgol Panteg - and we are fired-up to complete the Silver SAPARE award this year.


123 views0 comments

Comments


bottom of page