top of page
Search
 • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 04.07.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Adroddiadau Cryno Diwedd Blwyddyn

Heddiw, rydym wedi anfon ein hadroddiad terfynol y flwyddyn yn manylu ar gynnydd eich plentyn. Eleni, mae teuluoedd wedi cael tri chyfle i gwrdd â staff, adroddiad interim byr ym mis Rhagfyr ac adroddiad llawn cyn diwedd Tymor y Gwanwyn. Mae’r adroddiad terfynol hwn yn drosolwg syml sy’n dangos cynnydd eich plentyn tuag at y targedau a osodwyd gennym yn adroddiad llawn eich plentyn. Dim ond un adroddiad a dau ‘Gyfarfod Cynnydd a Lles’ y flwyddyn y mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn eu darparu. Fodd bynnag, rydym yn credu mewn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ac, felly, rydym yn cynnal 6 phwynt cyswllt y flwyddyn.


Yn yr amlen hon, fe welwch hefyd dystysgrif presenoldeb yn dangos dadansoddiad o bresenoldeb eich plentyn am y flwyddyn hyd yn hyn.


Os oes angen dau gopi o'r adroddiad arnoch oherwydd newid mewn amgylchiadau teuluol, ac nad ydym yn gwybod, cysylltwch â'r swyddfa drwy e-bost fel y gallwn sicrhau eich bod yn darparu un i bawb ddylai gael copi (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk).


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau trafod unrhyw beth gyda'ch athro dosbarth, ar ôl derbyn yr adroddiad heddiw, cysylltwch â nhw trwy ClassDojo a byddant yn trefnu galwad ffôn neu gyfarfod personol gyda chi.


PAWB

Meysydd Datblygu a Phrofiad y Cwricwlwm

Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn gosod allan chwe maes dysgu a phrofiad. Mae'r adroddiad eich plentyn yn seiliedig ar yr meysydd hyn. Tra’n trafod gyda grwp ffocws rieni, roeddem yn meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol esbonio’r ardaloedd hyn ychydig yn fwy fel y gallwch weld ein nodau fel ysgol a system addysg a ‘beth sy’n bwysig’ ar gyfer pob un o’r meysydd. Datblygwyd y rhain gydag arbenigwyr ledled Cymru er mwyn sicrhau bod ysgolion yn canolbwyntio ar y plentyn yng nghanol y dysgu. Dyma yw ffocws addysg o 3 oed hyd at ddiwedd Blwyddyn 9 yn yr ysgol uwchradd. Felly, bydd addysg o amgylch y pynciau isod yn edrych yn wahanol iawn ar wahanol oedrannau. Ar gyfer mwy o wybodaeth, ymwelwch â https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru neu gysylltwch gyda’ch athro/awes ddosbarth.


Iechyd a Lles

 • Mae datblygu iechyd a lles y corff yn arwain at fuddiannau gydol oes.

 • Mae’r ffordd rydym yn prosesu ein profiadau ac yn ymateb iddyn nhw yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles emosiynol.

 • Mae’r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a bywydau eraill.

 • Mae’r ffordd rydym yn ymwneud â dylanwadau cymdeithasol yn siapio pwy ydyn ni, ac yn effeithio ar ein hiechyd a’n lles.

 • Mae cydberthnasau iach yn hanfodol ar gyfer ein lles.


Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathebu

 • Mae ieithoedd yn ein cysylltu â’n gilydd.

 • Mae deall ieithoedd yn allweddol i ddeall y byd o’n hamgylch.

 • Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu.

 • Mae llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd.


Mathemateg a Rhifedd

 • Defnyddir y system rif i gynrychioli a chymharu'r perthnasoedd rhwng rhifau a meintiau.

 • Mae algebra yn defnyddio systemau symbolau i fynegi strwythur perthnasoedd mathemategol.

 • Mae geometreg yn canolbwyntio ar berthnasoedd sy'n ymwneud â siâp, gofod a safle, ac mae mesur yn canolbwyntio ar feintioli ffenomena yn y byd ffisegol.

 • Mae ystadegau yn cynrychioli data, mae tebygolrwydd yn modelu siawns, ac mae’r ddau yn cefnogi casgliadau a phenderfyniadau gwybodus.


Y Celfyddydau Mynegiannol


 • Mae archwilio’r celfyddydau mynegiannol yn hanfodol er mwyn dyfnhau sgiliau a gwybodaeth gelfyddydol, ac mae’n galluogi dysgwyr i ddod yn unigolion chwilfrydig a chreadigol.

 • Mae ymateb a myfyrio, fel artist ac fel cynulleidfa, yn rhan hanfodol o ddysgu yn y celfyddydau mynegiannol.

 • Mae creu yn cyfuno sgiliau a gwybodaeth, gan dynnu ar y synhwyrau, ysbrydoliaeth a dychymyg.


Y Dyniaethau


 • Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol.

 • Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, eu dehongli a’u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.

 • Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi’i ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol.

 • Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw’n cael eu llywio gan weithredoedd a chredoau pobl.

 • Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyrlon ac egwyddorol.


Gwyddoniaeth a Thechnoleg


 • Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegi ffenomenau.

 • Mae meddylfryd dylunio a pheirianneg yn cynnig ffyrdd technegol a chreadigol i ddiwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas.

 • Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi.

 • Mae mater, a’r ffordd y mae’n ymddwyn, yn diffinio ein bydysawd ac yn ffurfio ein bywydau.

 • Mae grymoedd ac egni yn gosod sail i ddeall ein bydysawd.

 • Mae cyfrifiaduraeth yn gosod sail i’n byd digidol.


PAWB

Aildrefnu Diwrnodau Mabolgampau

Rhag ofn na chawsoch neges ddoe: yn anffodus rydym wedi gorfod aildrefnu ein Diwrnodau Mabolgampau ar gyfer Cam Cynnydd 1 (Meithrinfa Prynhawn) a Cham Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3). Roeddem yng nghanol ein mabolgampau ar gyfer y Meithrin Bore ddoe ac yn gorfod symud e tu fewn.


Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu bwrw ymlaen â Mabolgampau Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) ddydd Mercher (yfory). Gwyliwch allan ar Class Dojo, ebyst a chyfryngau cymdeithasol yn cadarnhau.


Ymddiheurwn yn ddiffuant am yr anghyfleustra hwn. Dyma'r dyddiadau cyfredol ar gyfer eich dyddiadur.


 

EVERYONE End of Year Reports

Today, we have sent our final report of the year detailing your child's progress. This year, families have had three opportunities to meet staff, a short interim report in December and a full report before the end of the spring term. This final report is a simple overview that shows your child's progress towards the targets we set in your child's full report. Most schools provide only one report and two 'progress and well -being meetings'. However, we believe in keep you up to update and, therefore, we offer 6 contact points a year.


In this envelope, you will also find a certificate of attendance showing an analysis of your child's attendance for the year to date.


If you need two copies of the report because of a change in family circumstances, and we do not know, please contact the office by email so that we can make sure you provide one for everyone who should have a copy (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk).


If you have any questions or want to discuss anything with your class teacher, after receiving the report today, please contact them via Classdojo and will arrange a phone call or personal meeting with you.

EVERYONE

Curriculum Areas of Learning and Experience

The Curriculum for Wales sets out six Areas of Learning and Experience. Your child’s report is based on these areas. After discussing with a parent focus group, we thought it might be helpful to explain these areas a little more so that you can see our aims as a school and an education system and ‘what matters’ for each of the areas. These have been developed with experts throughout Wales in order to ensure that schools’ focus is on the child at the centre of learning. This is the focus of education from 3 years old to the end of Year 9 in secondary school. Therefore, education around the topics below will look very different at different ages. For more information, visit https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales or contact your class teacher.


Health and Wellbeing

 • Developing physical health and well-being has lifelong benefits.

 • How we process and respond to our experiences affects our mental health and emotional well-being.

 • Our decision-making impacts on the quality of our lives and the lives of others.

 • How we engage with social influences shapes who we are and affects our health and well-being.

 • Healthy relationships are fundamental to our well-being.


Languages, Literacy and Communication

 • Languages connect us.

 • Understanding languages is key to understanding the world around us.

 • Expressing ourselves through languages is key to communication.

 • Literature fires imagination and inspires creativity.

Mathematics and Numeracy

 • The number system is used to represent and compare relationships between numbers and quantities.

 • Algebra uses symbol systems to express the structure of mathematical relationships.

 • Geometry focuses on relationships involving shape, space and position, and measurement focuses on quantifying phenomena in the physical world.

 • Statistics represent data, probability models chance, and both support informed inferences and decisions.

The Expressive Arts

 • Exploring the expressive arts is essential to developing artistic skills and knowledge and it enables learners to become curious and creative individuals.

 • Responding and reflecting, both as artist and audience, is a fundamental part of learning in the expressive arts.

 • Creating combines skills and knowledge, drawing on the senses, inspiration and imagination.

The Humanities

 • Enquiry, exploration and investigation inspire curiosity about the world, its past, present and future.

 • Events and human experiences are complex, and are perceived, interpreted and represented in different ways.

 • Our natural world is diverse and dynamic, influenced by processes and human actions.

 • Human societies are complex and diverse, and shaped by human actions and beliefs.

 • Informed, self-aware citizens engage with the challenges and opportunities that face humanity, and are able to take considered and ethical action.

Science and Technology

 • Being curious and searching for answers is essential to understanding and predicting phenomena.

 • Design thinking and engineering offer technical and creative ways to meet society’s needs and wants.

 • The world around us is full of living things which depend on each other for survival.

 • Matter and the way it behaves defines our universe and shapes our lives.

 • Forces and energy provide a foundation for understanding our universe.

 • Computation is the foundation for our digital world.

EVERYONE

Re-arranging Sports Days

In case you did not receive yesterday’s message. It is with regret that we are having to rearrange our sports day for Progress Step 1 (Afternoon Nursery) and Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3). We were in the middle of our Morning Nursery one yesterday and had to abandon the outdoors.


At present, we are planning to go ahead with Progress Step 3 (Year 4, 5 and 6) on Wednesday (tomorrow). Keep an eye on ClassDojo, your emails and social media for the most up to date information.


We apologise sincerely for this inconvenience. Here are the current dates for your diary.


102 views0 comments

留言


bottom of page