top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 23.06.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Y Marathon Dawns

Rydym mor ddiolchgar i bawb a ymunodd â ni ar gyfer ein digwyddiad codi arian Marathon Dawns Roc a Rol! Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cadw'n heini, yn mwynhau amser gyda ffrindiau ac yn codi arian i'n Cymdeithas Rhieni ac Athrawon.

PAWB

Ymchwiliad ZF

Heddiw wnaeth yr Eco Bwyllgor dysgu cymaint ar eu taith i faes y ZF! Wnaethon nhw gynnal arolwg ar y bywyd naturiol a flodau gwyllt ar gyfer prosiect amgylchedd yn yr ardal leol ag arweinir gan y Gwent Wildlife Trust. Roedd hi’n ddiwrnod diddorol iawn ac mae’r plant yn edrych ymlaen gwneud mwy i gadw Ysgol Panteg yn Eco-gyfeillgar.

PAWB

Cystadleuaeth Pel Droed

Cafodd ein plant cyfle gwych i gystadlu yn erbyn pedwar ysgol lleol ar nos Fawrth. Dwy awr o bel droed, cyd-chwarae a hwyl! Diolch am ddod Bryn Onnen, Cwmbran, Griffithstown a New Inn. Hyfryd i weld ein plant yn derbyn cyfleoedd i ddangos eu angerdd.

BLWYDDYN 4

Cystadleuaeth Criced

Diwrnod llawn hwyl a sbri ar ddydd Iau wrth i criw o’n plant Blwyddyn 4 cymryd rhan mewn cystadleuaeth criced yr Urdd. Roedden nhw wir wedi efelychu ein gwerthoedd teulu, angerdd ac uchelgeisiol!

TEULUOEDD MEITHRIN

Cinio Ysgol Am Ddim i Blant Newydd - Atgof

Yng Nghymru, rydym yn ffodus iawn i gael prydau ysgol am ddim i bob disgybl mewn ysgolion cynradd. Ar gyfer teuluoedd â phlant sy’n symud i’r Dosbarth Derbyn, er mwyn cael y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim hon, maen rhaid i chi lenwi’r ffurflen ganlynol:(Mae’r ddolen hon yn wahanol i’r un ar gyfer plant Blwyddyn 3, 4 a 5.)


Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl fel y gall ein tîm arlwyo drefnu'n briodol ar gyfer mis Medi. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n anfon pecyn bwyd i mewn, cofiwch ei lenwi o hyd oherwydd efallai y bydd un diwrnod pan fyddwch chi eisiau cinio poeth i'ch plentyn. Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen hon, rydych wedi cofrestru ar gyfer eu holl amser yn ein hysgol.


TEULUOEDD PLANT 3, 4 A 5

Cinio Ysgol am Ddim i Blant Hŷn - Atgof

Byddwch eisoes yn gwybod bod plant o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 2 yn cael prydau ysgol am ddim. Wel, o fis Medi bydd pawb mewn ysgolion cynradd yn derbyn cinio ysgol am ddim. Fodd bynnag, mae Torfaen angen i chi lenwi ffurflen:(Mae’r ddolen hon yn wahanol i’r un ar gyfer plant Derbyn newydd.)


Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl fel y gall ein tîm arlwyo drefnu'n briodol ar gyfer mis Medi. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n anfon pecyn bwyd i mewn, cofiwch ei lenwi o hyd oherwydd efallai y bydd un diwrnod pan fyddwch chi eisiau cinio poeth i'ch plentyn. Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen hon, rydych wedi cofrestru ar gyfer eu holl amser yn ein hysgol.


CARREG LAM

Diweddariad Wythnosol

Pob wythnos mae Carreg Lam yn cyhoeddi cylchlythyr, rydych chi’n gallu gweld hi wrth gyrchu: www.carreg-lam.com/wythnos


I ddechrau’r wythnos, gwnaeth y plant ymarfer disgrifio swyddi gwahanol. Creon nhw gerbydau 3D i roi yn ein tref. Llwyddodd y plant i roi cyfarwyddiadau i’r beebot ac ymarfer iaith safle. Edrychon ni ar siop teithio. Roedd y plant wedi mwynhau trafod ei hoff fath o wyliau ac roedd y plant yn awyddus i drafod eu gwyliau mewn carafán neu brofiadau ar awyren. Yna creon nhw pamffled ar gyfer eu hoff wyliau. Nesaf, edrychon ni ar swyddfa bost. Cafodd y plant cyfle i arbrofi gyda phwysau a maint eto a defnyddio iaith gymharol. Rydym ni hefyd wedi ysgrifennu cerdyn post i’w dosbarthiadau sy’n trafod popeth maen nhw wedi gwneud yng Ngharreg Lam. Tuag at ddiwedd yr wythnos, roedd y plant wedi cael cyfle gwych i edrych ar yr holl siopau a defnyddio cyfarwyddiadau syml i esbonio ble i fynd (chwith,dde,syth ymlaen). Yna aethon ni i brynu stamp er mwyn postio ein cerdyn post. Mae’r plant yn gyffrous i weld os mae’r cerdyn post yn cyrraedd. I orffen yr wythnos, mae'r plant wedi mwynhau defnyddio cyfesurynnau, chwarae 'Battleships' a chymryd rhan mewn dawns roc a rôl.

 

EVERYONE

Dance-a-thon

We are so grateful to everyone who joined us for our fundraiser Rock and Roll Dance-a-thon! We have had a fantastic day keeping fit, enjoying time with friends and raising money for our PTA.

EVERYONE

ZF Survey

The Eco Council had learned so much from our trip to the ZF grounds today! They conducted a survey on wild flowers and insects for the Gwent Wildlife Trust as part of an environmental project happening in the local area. It was such an interesting day and the children are looking forward to making Ysgol Panteg more Eco-Friendly.

EVERYONE

Football Competition

Our children had a great opportunity to compete against four local schools on Tuesday night. Two hours of football, playing together and fun! Thank you for coming Bryn Onnen, Cwmbran, Griffithstown and New Inn! Lovely to see our children receiving opportunities to show their passion for sport.

YEAR 4

Cricket Competition

A day full of fun and excitement on Thursday as a group of our Year 4 children took part in the Urdd cricket competition. They really lived out our values ​​of family, being fired-up and ambitious!

NURSERY FAMILIES

Free School Meals for New Children - Reminder

In Wales, we a very lucky to have free school meals for all pupils in Primary schools. For families with children moving into Reception, in order to receive this free school meal provision, you must fill out the following form:(This link is different from the one for our current Year 3, 4 and 5 children.)


Please do this as soon as possible so that our catering team can arrange appropriately for September. Even if you think you will send in packed lunches please still fill it out because there might be that one day when you want a hot lunch for your child. Once you have filled out this form, you are signed up for their whole time at our school.


YEAR 3, 4 AND 5 FAMILIES

Free School Meals for Older Children - Reminder

You will already know that children from Reception to Year 2 receive free school meals. Well, from September everyone in primary schools will receive free school meals. However, Torfaen need you to fill out a form:(This link is different from the one for new Reception children.)


Please do this as soon as possible so that our catering team can arrange appropriately for September. Even if you think you will send in packed lunches please still fill it out because there might be that one day when you want a hot lunch for your child. Once you have filled out this form, you are signed up for their whole time at our school.


CARREG LAM

Weekly Update

Each week Carreg Lam publishes a newsletter, you can see it when accessing: www.carreg-lam.com/wythnos


To start the week, the children practiced describing different jobs. They created 3D vehicles to put in our model town. The children managed to instruct the Beebot and practice positional language. We looked at a travel shop. The children enjoyed discussing his favourite type of holidays and the children were keen to discuss their caravan holidays or plane experiences. Then they created a pamphlet for their favourite holidays. Next, we looked at a post office. The children had the opportunity to experiment with weight and size again and use comparative language. We have also written a postcard for their classes that discuss everything they have done in Carreg Lam. Towards the end of the week, the children had a great opportunity to look at all the shops and use simple instructions to explain where to go (left, right, straight on). Then we went to buy a stamp to post our postcard. The children are excited to see if the postcard arrives. To finish the week, the children have enjoyed using coordinates, playing 'Battleships' and participating in the rock and role dance-a-thon.
126 views0 comments
bottom of page