top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 20.06.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

TEULUOEDD MEITHRIN

Cinio Ysgol Am Ddim i Blant Newydd

Yng Nghymru, rydym yn ffodus iawn i gael prydau ysgol am ddim i bob disgybl mewn ysgolion cynradd. Ar gyfer teuluoedd â phlant sy’n symud i’r Dosbarth Derbyn, er mwyn cael y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim hon, maen rhaid i chi lenwi’r ffurflen ganlynol:(Mae’r ddolen hon yn wahanol i’r un ar gyfer plant Blwyddyn 3, 4 a 5.)


Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl fel y gall ein tîm arlwyo drefnu'n briodol ar gyfer mis Medi. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n anfon pecyn bwyd i mewn, cofiwch ei lenwi o hyd oherwydd efallai y bydd un diwrnod pan fyddwch chi eisiau cinio poeth i'ch plentyn. Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen hon, rydych wedi cofrestru ar gyfer eu holl amser yn ein hysgol.

TEULUOEDD PLANT 3, 4 A 5

Cinio Ysgol am Ddim i Blant Hŷn

Byddwch eisoes yn gwybod bod plant o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 2 yn cael prydau ysgol am ddim. Wel, o fis Medi bydd pawb mewn ysgolion cynradd yn derbyn cinio ysgol am ddim. Fodd bynnag, mae Torfaen angen i chi lenwi ffurflen:(Mae’r ddolen hon yn wahanol i’r un ar gyfer plant Derbyn newydd.)


Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl fel y gall ein tîm arlwyo drefnu'n briodol ar gyfer mis Medi. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n anfon pecyn bwyd i mewn, cofiwch ei lenwi o hyd oherwydd efallai y bydd un diwrnod pan fyddwch chi eisiau cinio poeth i'ch plentyn. Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen hon, rydych wedi cofrestru ar gyfer eu holl amser yn ein hysgol.

BLWYDDYN 3

Caniatâd Nofio

Rydym yn ceisio bod ar flaen y gad drwy ofyn i chi lenwi ffurflenni caniatâd nofio ar gyfer mis Medi. Bydd hyn yn golygu mwy o gyfleoedd ar gyfer gwersi nofio oherwydd nid ydym yn gorfod llenwi'r rhain ym mis Medi. Mae eich plentyn wedi dod a ffurflen adref ddoe - byddwn ei angen yn ôl erbyn dydd Gwener fan bellaf er mwyn i ni anfon draw i Nofio Torfaen. Os na dderbynioch chi ffurflen, anfonwch ClassDojo at eich athro/athrawes dosbarth a byddwn yn trefnu anfon copi arall adref.

PAWB

Dawns-a-thon Roc a Rôl

Rydym mor gyffrous i gyhoeddi y byddwn ar Ddydd Gwener yma (23ain o Fehefin) yn cynnal digwyddiad wirioneddol gyffrous: Marathon Dawns Roc. Mae hwn yn gyfle gwych i rai gadw'n heini, llawer o hwyl a ffocysu ar les.


Mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, byddwn yn cynnal y digwyddiad codi arian hwn i godi arian i’w wario’n uniongyrchol ar y plant.


Sut bydd y ddawns-a-thon yn gweithio?

1) Bydd pob grŵp blwyddyn wedi neilltuo slotiau yn ein neuadd i ddod i ddysgu dawnsiau a chael ychydig o hwyl. Gwahoddir aelodau'r teulu hefyd! (Dydych chi ddim yn mynd dianc ohono mor hawdd â hynny!!!) Bydd ein tîm yn arwain y dawnsio ac yn eich helpu chi i gyd i ddysgu'r dawnsfeydd. Bydd Miss Parker, y ddawnswraig ryfeddol, yn arwain hyn!


Meithrin Bore a Derbyn: 9:30-9:50

Blynyddoedd 1 a 2: 10:00-10:40

Blynyddoedd 3 a 4: 10:40-11:30

Meithrin Prynhawn: 1:30-1:50

Blynyddoedd 5 a 6: 2:00-3:00


2) Byddwn yn gofyn i'r plant ddod a £2 i fewn. Ar gyfer hyn, gallant ddod mewn gwisg ffansi roc a rôl a byddant hefyd yn derbyn byrbryd iach (yn seiliedig ar ffrwythau).

3) Mae gwisg ffansi yn ddewisol i'r rhieni ac aelodau eraill o’r teulu a bydd lluniaeth ysgafn ar gael i chi ei brynu.


BLYNYDDOEDD 5 A 6

Noson Agored Ysgol Gymraeg Gwynllyw - Atgof

Ar nos Iau, 29ain o Fehefin, bydd Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn cynnal noson agored i deuluoedd edrych o gwmpas. Yn ystod y noson, bydd dwy sesiwn, y cyntaf yn dechrau am 16:00 a'r ail am 17:15.


Bydd y ddwy sesiwn yn dechrau gyda chyflwyniad gan yr Uwch Dîm Arwain yn y neuadd yn adeilad Gwladys. Yn ystod y cyflwyniad byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth am sut mae’r ysgol yn rhedeg o ddydd i ddydd, yna cewch gyfle i gael eich tywys ar daith o amgylch yr ysgol a chwrdd â’r staff ag aelodau o’r Chweched Dosbarth.


I deuluoedd Blwyddyn 5, dyma gyfle gwych i edrych o gwmpas efallai am y tro cyntaf.


Ar gyfer teuluoedd Blwyddyn 6, bydd pecyn gyda gwybodaeth am ddechrau ym mis Medi a bydd stondin gwisg ysgol ar gael.


Maen nhw'n gofyn yn garedig eich bod chi'n cofrestru ar gyfer sesiwn gan ddefnyddio'r ddolen hon: https://forms.gle/59YWfyoH6RSbsPEB9


PAWB

Ymweliad Mark Jones, Pennaeth Ysgol Gymraeg Gwynllyw - Atgof

Ddydd Iau, 6ed o Orffennaf, byddwn yn cynnal Mark Jones (Pennaeth Ysgol Gymraeg Gwynllyw) yn ein hysgol o 4: 30-5: 30 am gyflwyniad ar ddatblygiad Gwynllyw ers datblygu a dod allan o gategori Estyn yn llwyddiannus. Mae hwn yn gyfle gwych i glywed am yr hyn sydd gan yr ysgol i'w gynnig, ei thaith a lle mae'n mynd. Y syniad y tu ôl i hyn yw y byddwch chi'n gallu clywed eu stori, gofyn cwestiynau a gwneud dewisiadau gwybodus am leoedd ysgol uwchradd. Mae hyn ar agor i bob teulu - o'r Derbyn i Flwyddyn 6.


BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Noson Ffilm

Yng Ngham Cynnydd 3, mae’r plant yn darllen stori o’r enw ‘Wonder’ gan R. J. Palacio.


Wrth iddo ddechrau ym Blwyddyn 5 yn Ysgol Beecher, nid yw Auggie eisiau dim mwy na chael ei drin fel plentyn cyffredin - ond ni all ei gyd-ddisgyblion newydd edrych heibio i'w wyneb rhyfeddol. Mae Wonder yn dechrau o safbwynt Auggie, ond yn fuan mae'n newid i gynnwys safbwyntiau ei gyd-ddisgyblion, ei chwaer, ei chariad, ac eraill. Mae’r lleisiau hyn yn cydgyfarfod i bortreadu cymuned wrth iddi frwydro â gwahaniaethau, ac yn herio darllenwyr, hen ac ifanc, i feddwl am wir natur empathi, tosturi, derbyn, cyfeillgarwch, ac - yn y pen draw - caredigrwydd.Mae’r stori hefyd wedi ei throi’n ffilm ac rydym yn awyddus i’w dangos i’r plant. Felly, ar ddydd Llun, 10fed o Orffennaf o 3:30pm tan 6:00pm, byddwn yn cynnal noson ffilm am ddim. Gall y plant ddod â byrbrydau i mewn a mwynhau'r ffilm gyda'i gilydd.


Gan fod hyn ar ôl ysgol ac yn PG, bydd angen eich caniatâd chi i'r plant aros. Felly, cofrestrwch eich plentyn gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol:


 

NURSERY FAMILIES

Free School Meals for New Children

In Wales, we a very lucky to have free school meals for all pupils in Primary schools. For families with children moving into Reception, in order to receive this free school meal provision, you must fill out the following form:(This link is different from the one for Year 3, 4 and 5 children.)


Please do this as soon as possible so that our catering team can arrange appropriately for September. Even if you think you will send in packed lunches please still fill it out because there might be that one day when you want a hot lunch for your child. Once you have filled out this form, you are signed up for their whole time at our school.

YEAR 3, 4 AND 5 FAMILIES

Free School Meals for Older Children

You will already know that children from Reception to Year 2 receive free school meals. Well, from September everyone in primary schools will receive free school meals. However, Torfaen need you to fill out a form:(This link is different from the one for new Reception children.)


Please do this as soon as possible so that our catering team can arrange appropriately for September. Even if you think you will send in packed lunches please still fill it out because there might be that one day when you want a hot lunch for your child. Once you have filled out this form, you are signed up for their whole time at our school.

YEAR 3

Swimming Permissions

We are trying to get ahead of the game by asking you to fill out swimming consent forms for September. This will mean more opportunities for swimming lessons because we are not having to fill these out in September. Your child brought a form home yesterday - we will need it back by Friday at the latest so that we can send over to Torfaen Swimming. If you did not receive a form, please send a ClassDojo to your class teacher and we will arrange another copy is sent home.


EVERYONE

Rock and Roll Dance-a-thon

We are so excited to announce that on this Friday (23rd of June) we will be holding a really exciting venture: Rock and Roll Dance-a-thon. This is a great opportunity for some keeping fit, a lot of fun and a focus on wellbeing.


In collaboration with the PTA, we will be holding this fundraising event to raise money to spend directly on the children.


How will the dance-a-thon work?

1) Each year group will have allocated slots in our hall to come and learn dances and really have some fun. Family members are invited too! (You’re not getting out of it that easy!!!) Our team will be leading the dancing and helping you all learn the dances. Our fabulous Miss Parker, dancer-extraordinaire, will be heading this up!


Morning Nursery and Reception: 9:30-9:50

Years 1 and 2: 10:00-10:40

Years 3 and 4: 10:40-11:30

Afternoon Nursery: 1:30-1:50

Years 5 and 6: 2:00-3:00


2) We will be asking the children to bring in £2. For this, they can come in rock and roll fancy dress and will also receive a healthy fruit-based snack.

3) Fancy dress is optional for the parents and family members and light refreshments will be available for you to purchase.

YEARS 5 AND 6

Ysgol Gymraeg Gwynllyw's Open Evening - Reminder

On Thursday, 29th of June, Ysgol Gymraeg Gwynllyw will be hosting an open evening for families to look around. During the evening, there will be two sessions, the first starting at 16:00 and second at 17:15.


Both sessions will start with a presentation from the Senior Leadership Team in the hall in Gwladys building. During the presentation you will receive further information about how the school runs from day to day, you will then have the opportunity to be taken on a tour of the school and meet the staff with members of the Sixth Form.


For Year 5 families, this is a great opportunity to look around maybe for the first time.


For Year 6 families, there will be an information pack with information about starting in September and there will be a school uniform stand available.


They kindly ask that you register for a session using using this link: https://forms.gle/59YWfyoH6RSbsPEB9

EVERYONE

Visit of Mark Jones, Head of Ysgol Gymraeg Gwynllyw - Reminder

On Thursday, 6th of July, we will be hosting Mark Jones (Head of Ysgol Gymraeg Gwynllyw) at our school from 4:30-5:30 for a presentation on Gwynllyw's development since successfully developing and coming out of an Estyn category. This is a great chance to hear about what the school has to offer, its journey and where it is heading. The idea behind this is that you will be able to hear their story, ask questions and make informed choices about secondary school places. This is open for all families - from Reception to Year 6.

YEARS 4, 5 AND 6

Film Night

In Progress Step 3, the children are reading a story called ‘Wonder’ by R. J. Palacio.


Starting Year 5 at Beecher School, Auggie wants nothing more than to be treated as an ordinary kid—but his new classmates can’t get past his extraordinary face. Wonder begins from Auggie's point of view, but soon switches to include the perspectives of his classmates, his sister, her boyfriend, and others. These voices converge to portray a community as it struggles with differences, and challenges readers, both young and old, to wonder about the true nature of empathy, compassion, acceptance, friendship, and - ultimately - kindness.The story has also been turned into a film and we are keen to show it to the children. Therefore, on Monday, 10th of July from 3:30pm until 6:00pm, we will be holding a free movie night. Children can bring snacks in and enjoy the film together.


Since this is after school and is a PG, we will need your permission for the children to stay. Therefore, please sign up your child using the following link:
130 views0 comments

Comments


bottom of page