top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 09.06.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Mae wythnos arall wedi mynd a dod! Mae'r haf wir yma nawr! Peidiwch ag anghofio hetiau a photeli dŵr dros yr wythnosau nesaf!


PAWB

Noson Agored Neithiwr

Hyfryd oedd gweld teuluoedd ein Dosbarth Derbyn newydd ar gyfer mis Medi neithiwr am noson agored!

PAWB

Dawns-a-thon Roc a Rôl

Rydym mor gyffrous i gyhoeddi y byddwn ar Ddydd Gwener, 23ain o Fehefin yn cynnal digwyddiad wirioneddol gyffrous: Marathon Dawns Roc. Mae hwn yn gyfle gwych i rai gadw'n heini, llawer o hwyl a ffocysu ar les.


Mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, byddwn yn cynnal y digwyddiad codi arian hwn i godi arian i’w wario’n uniongyrchol ar y plant.


Sut bydd y ddawns-a-thon yn gweithio?

1) Bydd pob grŵp blwyddyn wedi neilltuo slotiau yn ein neuadd i ddod i ddysgu dawnsiau a chael ychydig o hwyl. Gwahoddir aelodau'r teulu hefyd! (Dydych chi ddim yn mynd dianc ohono mor hawdd â hynny!!!) Bydd ein tîm yn arwain y dawnsio ac yn eich helpu chi i gyd i ddysgu'r dawnsfeydd. Bydd Miss Parker, y ddawnswraig ryfeddol, yn arwain hyn!


Meithrin Bore a Derbyn: 9:30-9:50

Blynyddoedd 1 a 2: 10:00-10:40

Blynyddoedd 3 a 4: 10:40-11:30

Meithrin Prynhawn: 1:30-1:50

Blynyddoedd 5 a 6: 2:00-3:00


2) Byddwn yn gofyn i'r plant ddod a £2 i fewn. Ar gyfer hyn, gallant ddod mewn gwisg ffansi roc a rôl a byddant hefyd yn derbyn byrbryd iach (yn seiliedig ar ffrwythau).

3) Mae gwisg ffansi yn ddewisol i'r rhieni ac aelodau eraill o’r teulu a bydd lluniaeth ysgafn ar gael i chi ei brynu.


Fedrwn ni ddim aros i fod yn ‘ROCKIN’ ALL OVER THE WORLD’! Rydyn ni’n gwneud hyn oherwydd mai ein plant ni yn ‘SIMPLY THE BEST’. Dewch draw i wneud y ‘TWIST AGAIN LIKE WE DID LAST SUMMER!’ Ond, gwyliwch bod chi ddim yn stepio ar fy ‘BLUE SUADE SHOES’. Felly, mae dydd Gwener, 23ain yn gyfle i ni gyd gwneud bach o ‘SHAKE RATTLE AND ROLL’!

Allwch chi helpu'r CRhA gyda lluniaeth? Cysylltwch â mi! head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk!


BLWYDDYN 5

Diwrnod Pontio Gwynllyw

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae ein Blwyddyn 5 yn cael diwrnod pontio yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw dydd Mercher nesaf. Nid oes unrhyw gost am hyn. Y cyfan sydd angen i'r plant ddod ag ef eu hunain a'u pecyn bwyd. Maen nhw i ddod mewn gwisg ysgol am y diwrnod yma gan y byddan nhw'n cael gwersi am y dydd.


DERBYN I FLWYDDYN 5

Pontio

Dyle bod pawb nawr wedi derbyn llythyr sy’n eich hysbysu chi am staffio, dosbarthiadau blwyddyn nesaf a diwrnodau symud i fyny. Os nad ydych chi wedi derbyn y llythyr, plis cysylltwch gyda ni.


PAWB

Cystadleuaeth Rygbi

Mwynhaodd y tîm ein cystadleuaeth rygbi yn fawr yr wythnos hon. Braf oedd gweld ysgolion eraill yn dod i ymuno â ni i gystadlu! Rydyn ni mor falch ohonyn nhw!


BLWYDDYN 4

Tae Kwon Do

Cafodd ein plant Blwyddyn 4 sesiwn flasu gwych yn dysgu a rhoi cynnig ar Tae Kwon Do ddoe!


PAWB

Cystadleuaeth Criced

Rydym mor falch o’n Tîm Criced Merched a aeth i chwarae yng nghystadleuaeth Clwb Criced Panteg yr wythnos hon! Fe wnaethon nhw mor dda!

BLWYDDYN 6

Hyfedredd Beicio

Peidiwch ag anghofio bod ein rhaglen hyfedredd beicio Blwyddyn 6 yn dechrau wythnos nesaf. Diolch i bawb sydd wedi arwyddo’r ffurflenni a’u hanfon yn ôl i mewn.

PAWB

Holiadur Teulu - Nodyn Atgoffa

Dyna’r amser eto pan fyddwn yn casglu barn teuluoedd yn ffurfiol am ein hysgol a datblygiad ein hysgol. Byddem yn gwerthfawrogi pe baech i gyd yn llenwi’r holiadur hwn oherwydd bydd hyn yn ein helpu i ddathlu llwyddiant, sicrhau hyfforddiant staff digonol ar gyfer y pwyntiau a godwyd a chynllunio ar gyfer gwelliant. Dilynwch y ddolen isod os gwelwch yn dda:

Byddwn yn cadw'r ddolen hon ar agor tan ddydd Mawrth nesaf (13/06/2023) am 12pm. Diolch o flaenllaw!


PAWB

Cynllun Chwarae Haf Torfaen - Nodyn Atgoffa

Rydym yn falch iawn unwaith eto i fod yn cynnal Cynllun Chwarae Bwyd a Hwyl Haf Chwarae Torfaen. Bydd hwn yn rhedeg o ddydd Llun, 31 Gorffennaf ac yn rhedeg tan ddydd Iau, 24 Awst. Dyma'r ddolen gofrestru:


PAWB

Annibyniaeth Plant

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, rydym yn chwilio am rieni ac aelodau eraill o’r teulu a all ein helpu gyda grŵp ffocws ar annibyniaeth plant. Mae gennym gyfarfod ar y dydd Gwener, 23ain o Fehefin am 11yb. Gallwch chi helpu? Os felly, e -bostiwch Mrs. Kaysha Wulder (kaysha.wulder@ysgolpanteg.cymru).

 

Another week has come and gone! The Summer is well and truly here! Don’t forget hats and water bottles over the next few weeks!


EVERYONE

Last Night’s Open Evening

It was wonderful to see the families of our new Reception Class for September last night for an open evening!

EVERYONE

Rock and Roll Dance-a-thon

We are so excited to announce that on Friday, 23rd of June we will be holding a really exciting venture: Rock and Roll Dance-a-thon. This is a great opportunity for some keeping fit, a lot of fun and a focus on wellbeing.


In collaboration with the PTA, we will be holding this fundraising event to raise money to spend directly on the children.


How will the dance-a-thon work?

1) Each year group will have allocated slots in our hall to come and learn dances and really have some fun. Family members are invited too! (You’re not getting out of it that easy!!!) Our team will be leading the dancing and helping you all learn the dances. Our fabulous Miss Parker, dancer-extraordinaire, will be heading this up!


Morning Nursery and Reception: 9:30-9:50

Years 1 and 2: 10:00-10:40

Years 3 and 4: 10:40-11:30

Afternoon Nursery: 1:30-1:50

Years 5 and 6: 2:00-3:00


2) We will be asking the children to bring in £2. For this, they can come in rock and roll fancy dress and will also receive a healthy fruit-based snack.

3) Fancy dress is optional for the parents and family members and light refreshments will be available for you to purchase.


We can’t wait to be ‘ROCKIN’ ALL OVER THE WORLD’! We’re doing this because our children are ‘SIMPLY THE BEST’. Come along and take your partner by the hand to ‘TWIST AGAIN, LIKE WE DID LAST SUMMER!’ But, watch out don’t be steppin’ on my ‘BLUE SUEDE SHOES’. So, Friday, 23rd is a chance to ‘SHAKE, RATTLE AND ROLL’!

Can you help the PTA with refreshments? Please contact me! head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk!


YEAR 5

Gwynllyw Transition Day

As previously announced, our Year 5 have a transition day at Ysgol Gymraeg Gwynllyw next Wednesday. There is no cost for this. All the children need to bring is themselves and their packed lunch. Children are to come in school uniform for this day as they will be having lessons.


RECEPTION TO YEAR 5

Transition

Everyone should now have received a letter informing you of staffing, next year's classes and moving up days. If you have not received the letter, please contact us.


EVERYONE

Rugby Competition

The team thoroughly enjoyed our rugby competition this week. It was great to see other schools come and join us to compete! We are so proud of them!

YEAR 4

Tae Kwon Do

Our Year 4 children had a great taster session learning and trying out Tae Kwon Do yesterday!

EVERYONE

Cricket Competition

We are so proud of our Girls Cricket Team who went to play in Panteg Cricket Club’s competition this week! They did so well!

YEAR 6

Cycling Proficiency

Don’t forget that our Year 6 cycling proficiency programme begins next week. Thank you to everyone who has signed the forms and sent them back in.

EVERYONE

Family Questionnaire - Reminder

Its that time again when we are formally collecting families' opinions about our school and the development of our school. We would value you all filling in this questionnaire because this will help us to celebrate success, ensure adequate staff training for points raised and plan for improvement. Please follow the link below:

We will keep this link open until next Tuesday (13/06/2023) at 12pm. Thank you in advance!


EVERYONE

Torfaen Summer Play Scheme - Reminder

We are delighted to once again be hosting Torfaen Play's Summer Food and Fun Play Scheme. This will be running from Monday, 31st July and runs until Thursday, 24th August. Here is the sign up link:


EVERYONE

Children’s Independence

As previously announced, we are looking for parents and family members who can help us with a focus group on children’s independence. We have a meeting on the Friday, 23rd of June at 11am. Can you help? If so, please email Mrs. Kaysha Wulder (kaysha.wulder@ysgolpanteg.cymru).

86 views0 comments

Comentários


bottom of page