top of page
Search
  • headysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 28.04.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Lansiad Cyffrous Ein 'Tŷ Eco' Newydd (Prosiect Tŷ Eco)

Rydym yn falch iawn i lansio ein Tŷ Eco newydd. Bydd y Tŷ Eco ar agor bob dydd o 2:50 tan 3:30. Fel y gwyddoch, rydym yn dechrau gyda'n rhaglen cyfnewid gwisg ysgol. O ddydd Mawrth ymlaen, bydd teuluoedd yn gallu dod i gyfnewid un darn o ddillad yn maint am un arall yn rhad ac am ddim. Neu, fe allwch brynwch ddarn o ddillad am £1.


Mae hyn yn rhan o fenter #eindyfodolheddiw ein Cyngor Eco. Felly, bydd unrhyw arian a godir o’n cyfnewidfa gwisg ysgol yn cael ei ddefnyddio i’n helpu ni fel ysgol ar ein taith eco.


Mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol ar gyfer ein Tŷ Eco - felly helpwch ni i’w wneud yn llwyddiant! Mae'r Cyngor Eco wedi gweithio'n galed iawn i gael hwn yn barod!


Heddiw, arweiniodd y Cyngor Eco ein gwasanaeth i ddiweddaru’r plant. Rydym yn falch iawn o'u holl ymdrechion hyd yn hyn!


Ddydd Mawrth, galwch heibio ar ein diwrnod lansio o 2:50 tan 3:30!

PAWB

Dathliadau'r Coroni

Dydd Gwener nesaf, rydym yn gyffrous i gael ein diwrnod dathlu coroni! Mae gennym lawer o weithgareddau wedi'u cynllunio ar gyfer pob Cam Cynnydd (fel creu coron, gwneud 'picnic brenhinol' a gemau adeiladu tîm). Mae ein staff wedi gweithio i wneud pob rhan o'n diwrnod yn brofiad dysgu hwyliog; er enghraifft, mae ein picnic brenhinol Cam Cynnydd 3 yn canolbwyntio ar rai sgiliau coginio allweddol, a bydd ein gwaith creu coron yn canolbwyntio ar gymesuredd.


Felly, beth sydd angen i chi ei wneud fel teuluoedd?

1. Gobeithiwn y daw'r plant wedi eu gwisgo mewn coch, glas neu wyn (neu gyfuniad o'r lliwiau hynny). NID OES TÂL am hyn - nid ydym yn casglu arian ar y diwrnod hwn.

2. Mae ein staff gegin hefyd wedi bod yn paratoi cinio poeth arbennig. Gweler y fwydlen isod! Rwy'n edrych ymlaen at weld sut olwg sydd ar jeli regal! Bydd selsig llysieuol ar gael hefyd, wrth gwrs. Fe fydd yr opsiynau bwyd arferol ychwanegol ar gael hefyd (megis taten pob, pasta, salad).

PAWB

Apiau Ffôn a Thabledi

Gofynnwn yn garedig i deuluoedd wirio unrhyw ddyfeisiau y mae plant yn eu defnyddio ar hyn o bryd (fel iPods, iPads, tabledi, ffonau, iPhones ac ati) am apiau anaddas. Mae yna ap rydyn ni'n ymwybodol bod un neu ddau o blant wedi'i lawrlwytho i'w dyfeisiau cartref o'r enw Kiss Kiss. O'n hymchwil, mae hwn yn ap negeseuon, dod i nabod cariadon newydd a all gynnwys geiriau amlwg. Diolchwn i’r rhieni am ddwyn hyn i’n sylw. Ac, er nad yw'n broblem i'r ysgol oherwydd ein hidlo gwe cryf iawn (a elwir yn Smoothwall), rydym am i'n plant fod mor ddiogel â phosibl ac felly eisiau trosglwyddo'r neges i deuluoedd.


O fewn gosodiadau pob dyfais (boed yn ddyfais iOS, Android, Windows neu Fire) mae gosodiadau rhieni a all gyfyngu ar yr hyn y gall plant ei lawrlwytho a'i gyrchu. Rydym yn argymell yn gryf bod pob teulu yn ymchwilio i hyn ar gyfer eu dyfeisiau eu hunain. Os gallwn fod o gymorth i chi, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i helpu.
PAWB

Llyfrau Am Ddim

Yn ddiweddar gwnaethom gais am grant i gael rhai llyfrau darllen iaith Gymraeg am ddim ar gyfer ein disgyblion. Mae plant wedi derbyn llyfrau o’n Criw Cymreig heddiw!BLYNYDDOEDD 1, 2 A 3

Trip Pwll Mawr - ATGOF OLAF

Peidiwch ag anghofio mewngofnodi i CivicaPay i archebu lle eich plentyn ar y daith.

• Bydd Blwyddyn 2 yn mynd ar ddydd Mawrth 9fed o Fai,

• Blwyddyn 3 ar ddydd Mercher 10fed o Fai

• Blwyddyn 1 ar ddydd Iau yr 11eg o Fai.


Cost y bws yw £3.55. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y daith, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Hefyd, os ydych yn cael trafferth talu am y daith am unrhyw reswm (megis amgylchiadau technegol neu deuluol) cysylltwch â mi neu Mrs. Tudball cyn gynted â phosibl fel y gallwn drafod y ffordd orau ymlaen.


PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgybl Ychwanegol Dewisol - ATGOF OLAF

Fel rhan o’n hymrwymiad i gadw mewn cysylltiad agos â chi fel teuluoedd am gynnydd a lles eich plentyn, rydym wedi amserlennu ‘Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion’ dewisol ar gyfer dydd Mawrth, 9fed o Fai i ddydd Mercher, 10fed o Fai ar ôl ysgol. Drwy gydol y flwyddyn, rydych eisoes wedi mynychu dau o’r cyfarfodydd hyn ac wedi derbyn adroddiad interim ym mis Rhagfyr ac adroddiad llawn eich plentyn ar ddiwedd mis Mawrth. Felly, os hoffech gwrdd ag athro eich plentyn i drafod unrhyw bryderon rydym wedi neilltuo peth amser i chi gyfarfod. I drefnu cyfarfod, galwad ffôn neu alwad fideo, cysylltwch â'ch athro dosbarth trwy ClassDojo.


MEITHRIN

Sesiwn Dod i'ch Adnabod - ATGOF

Wrth i ni groesawu mwy o deuluoedd i’n hysgol wythnos diwethaf, rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi y byddwn yn cynnal sesiwn ‘dod i’ch adnabod’ byr. Cyfnod byr yw hwn - yn syth ar ôl ein hamser codi yn y prynhawn er mwyn i deuluoedd ddod i adnabod ei gilydd. Nid oes cyflwyniad ffurfiol na dim byd felly. Mae hwn yn amser lle gall teuluoedd ddod i adnabod ei gilydd ychydig ac i chi ddod i adnabod y staff. Bydd cacen!


Rydym yn bwriadu cynnal y digwyddiad hwn ddydd Mawrth, 9fed o Fai am 3yp. Mae hwn ar agor i unrhyw deuluoedd Meithrin - hyd yn oed os ydych wedi bod i un o'r blaen neu wedi bod gyda ni ers peth amser.


BLWYDDYN 4

Sesiynau Drymio

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi gallu trefnu cyfres o wersi drymio Affricanaidd ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 4. Bydd rhain yn dechrau ymhen ychydig wythnosau! Roedd y plant yn gyffrous iawn pan wnaethon ni ddweud wrthyn nhw!

BLWYDDYN 6

Diwrnod Pontio i Gwynllyw

Fel y gwyddoch o fwletinau blaenorol, mae gennym ddiwrnod pontio Blwyddyn 6 i Gwynllyw wythnos nesaf (4ydd o Fai). Gwahoddir pob plentyn - hyd yn oed os nad ydynt yn trosglwyddo i Gwynllyw. Ni fydd y plant hynny sy'n cynrychioli ein hysgol yn Nhwrnamaint Rygbi'r Urdd yn colli allan gan ein bod yn trefnu ymweliad arall ar eu cyfer. Dim ond os NAD YDYCH am i'ch plentyn fynychu'r ymweliad hwn y mae angen i chi roi gwybod i ni gan fod gennym ganiatâd eisoes ar gyfer ymweliadau lleol. Nid oes unrhyw gost am yr ymweliad hwn.


BLWYDDYN 6

Trefniadau Ymadawyr

Rydym mor ddiolchgar i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon sydd wedi rhoi ein gynau (gowns) graddio porffor newydd yn hael! Rydym mor gyffrous i wneud rhywbeth mor wahanol a chyffrous i'n plant! Bydd ein seremoni raddio ar gyfer ein Blwyddyn 6 ar y 19eg o Orffennaf am 1:45pm fel y cyhoeddwyd yn flaenorol.


Rydym yn cynllunio ychydig o bethau neis i’r plant ar gyfer diwedd y tymor (fel disgo diwedd tymor, blwyddlyfr a hefyd diwrnod o hwyl yr Haf). Ein bwriad yw cyhoeddi'r holl fanylion ar yr un pryd - felly gofynwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni gwblhau'r trefniadau dros yr wythnosau nesaf.

PAWB

Ffotograffau Dosbarth - Atgof

Ar y dydd Iau, 11eg o Fai, rydyn ni'n mynd i fod yn cael ffotograffau dosbarth. Rydyn ni'n ymwybodol bod ein plant Blwyddyn 1 ar ymweliad addysgol y diwrnod hynny ond rydym wedi trefnu amseroedd bysus ac ati o amgylch y lluniau felly nad ydynt yn colli allan.


CARREG LAM

Mae hyder y plant yn tyfu pob dydd ac mae’n braf clywed nhw’n defnyddio’r Gymraeg yn fwy ac yn fwy. Yr wythnos yma, rydym ni wedi mwynhau creu plât o fwyd mas o siapiau 2D. Rydym hefyd wedi trafod lluniau o'n thema. Roedd e’n heriol sylwi ar y gwahaniaeth rhwng dau lun o’r parc, ond roedd y plant wedi sicrhau llwyddiant trwy weithio mewn pâr ac fel tîm. Bendigedig! Uchafbwynt yr wythnos oedd trip i’r parc ym Mhontypŵl. Roedd y plant wedi mwynhau i’r eithaf ac roedd eu hymddygiad yn berffaith. Chwaraeon ni yn frwdfrydig yn y parc, cerddon ni trwy’r coed lliwgar ac ymlacion ni gyda snac a diod ar y glaswellt. Mae’r plant wedi mwynhau dysgu am beth sydd angen ar gyfer picnic a hefyd wedi dewis dillad addas ar gyfer diwrnodau braf ac oer. Rydym wedi dysgu llawer am beth rydym ni yn dda yn gwneud ac rydyn yn edrych ymlaen at ddysgu mwy amdanyn ni ein gilydd dros yr wythnosau nesaf. Roedd trafod ac arbrofi gyda theganau o'r hen ddyddiau yn ddiddorol iawn a does dim syndod bod well gan y plant y teganau sydd ganddyn nhw hyd heddiw.


 


EVERYONE

Exciting Launch of Our New 'Tŷ Eco' (Eco House Project)

We are very proud to launch our new Tŷ Eco. The Tŷ Eco will be open every day from 2:50 until 3:30. As you know, we are starting with our uniform exchange programme. From Tuesday, families will be able to come to exchange one sized piece of clothing for another free of charge. Or, purchase a piece of clothing at £1.


This part of our Eco Council’s #ourfuturetoday initiative. Therefore, any money raised from our uniform exchange will be put to use in helping us as a school on our eco journey.


We have big future plans for our Tŷ Eco - so help us to make it a success! The Eco Council have worked very hard to get this ready!


Today, the Eco Council led our assembly to update the children. We are really proud of all of their efforts thus far!


On Tuesday, please drop in on our launch day from 2:50 until 3:30!

EVERYONE

Coronation Celebrations

Next Friday, we are excited to have our coronation celebrations day! We have lots of activities planned for each Progress Step (such as crown making, preparing a 'royal picnic' afternoon tea and team building games). Our staff have worked to make each part of our day a fun learning experience; for instance our Progress Step 3 royal picnic is focusing on some key cooking life skills, our crown making will be focusing on symmetry.


So, what do you need to do as families?

1. We are hoping that children will come dressed in red, blue or white (or a combination of those colours). There is NO CHARGE for this - we are not collecting money on this day.

2. Our kitchen staff have also been preparing a hot special lunch. See the menu below! I'm looking forward to see what regal jelly looks like! Vegetarian sausages will also be available, of course. The usual additional food options will also be available (such as baked potato, pasta, salad).

EVERYONE

Phone and Tablet Apps

We kindly ask that families check any devices that children currently use (such as iPods, iPads, tablets, phones, iPhones etc.) for unsuitable apps. There is an app which we are aware that one or two children have downloaded on to their home devices which is called Kiss Kiss. From our research, this is an messaging, dating app which can have explicit word content. We thank parents for bringing this to our attention. And, although not a school issue due to our very strong web filtering (called Smoothwall), we want our children to be as safe as possible therefore want to pass the message on to families.


Within each style device (whether it is an iOS device, Android, Windows or Fire) there are parental settings that can limit what children can download and access. We strongly advice that each family looks into this for their own devices. If we can be of assistance in helping you, please contact us and we will do our best to help.

EVERYONE

Free Books

We recently made an application for a grant to get some free Welsh language reading books for our pupils. Children have received the books from our Criw Cymreig (Welsh Crew) today!

YEARS 1, 2 AND 3

Big Pit Trip - FINAL REMINDER

Please don’t forget to log on to CivicaPay to book your child’s place on the trip.

• Year 2 will be going on Tuesday 9th of May,

• Year 3 on Wednesday 10th of May

• Year 1 on Thursday the 11th of May.


The cost of the bus is £3.55. If you have any questions around the trip, please don’t hesitate to get in touch. Also, if for any reason you have trouble paying for the trip (such as technical or family circumstances) please get in contact with myself or Mrs. Tudball as soon as possible so we can discuss the best way forward.


EVERYONE

Optional Extra Pupil Progress and Wellbeing Meetings - REMINDER

As part of our commitment to keeping in close contact with you as families about the progress and wellbeing of your child, we have scheduled optional 'Pupil Progress and Wellbeing Meetings' for Tuesday, 9th of May and Wednesday, 10th of May after school. Throughout the year, you have already attended two of these meetings and received an interim report in December and your child's full report at the end of March. Therefore, if you would like to meet with your child's teacher to discuss any concerns or just to touch base we have set aside some time for you to meet. To arrange a meeting, phone call or video call, please contact your class teacher through ClassDojo.


NURSERY

Getting to Know You Session - REMINDER

As we welcomed more families to our school last week, we are really excited to announce that we will be holding a short 'getting to know you' session. This is a quick meet-up - straight after our afternoon pick up time so that families can get to know each other. There is no formal presentation or anything like that. This is a time where families can get to know each other a little and for you to get to know the staff. There will be cake!


We plan on holding this event on Tuesday, 9th of May at 3pm. This is open for any Nursery families - even if you have been to one before or have been with us for some time.


YEAR 4

Drumming Sessions

We are excited to announce that we have been able to organise a series of African drumming lessons for our Year 4 pupils. These will start in a just a few weeks time! The children were very excited when we told them!

YEAR 6

Transition Day to Gwynllyw

As you know from previous bulletins, we have a Year 6 transition day to Gwynllyw next week (4th of May). All children are invited - even if they are not transitioning to Gwynllyw. Those children who are representing our school in the Urdd Rugby Tournament will not miss out as we are arranging another visit for them. You only need to let us know if you DO NOT want your child to attend this visit since we already have permission local visits. There is no cost for this.


YEAR 6

Leavers Arrangements

We are so grateful to the PTA who have generously donated all of our new purple graduation gowns! We are so excited to do something so different for our children! Our Year 6 graduation ceremony will be on the 19th of July at 1:45pm as previously announced.


We are planning a few nice things for the children for the end of term (such as an end of term disco, year book and also a summer fun day). Our plan is to announce all the details in one go - so please bear with us as we finalise arrangements over the next few weeks.

EVERYONE

Class Photos - REMINDER

On Thursday, 11th May, we are going to be having class photographs. We are aware that our Year 1 children are on an educational visit that day but we have arranged bus times etc around the pictures so they don't miss out.


CARREG LAM

The children's confidence is growing every day and it is nice to hear them use Welsh more and more. This week, we have enjoyed creating a plate of food out of 2D shapes. We have also discussed photos of our theme. It was challenging to notice the difference between two pictures of the park, but the children had achieved success by working in a pair and as a team. Fantastic! The highlight of the week was a trip to the park in Pontypool. The children enjoyed it and their behaviour was exemplary. We played enthusiastically in the park, walked through the colourful trees and relaxed with a snack and drink on the grass. The children have enjoyed learning what you need for a picnic and have also chosen suitable clothing for nice and cold days. We have learned a lot about what we are doing and look forward to learning more about us over the coming weeks. Discussing and experimenting with toys from the old days was very interesting and it's no surprise that the children enjoy today’s toys better.


Yr eiddoch yn gywir,

Dr. Matthew James Dicken

Pennaeth Ysgol Panteg a Charreg Lam

Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH

01495 762581
Cysylltiadau pwysig a all fod o ddefnydd i chi / Important contact details that could be of use to you:

Samaritans: 116 123 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Wales Domestic Abuse Helpline: 0808 80 10 800 (8.00am-2.00pm & 8.00pm-2.00am pob dydd / every day).

Mind Cymru: 0300 123 3393

Childline: 0800 1111 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Women’s Aid: 01495 742061 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Eastern Valley Food Bank: 01495 760605

191 views0 comments

Comments


bottom of page