top of page
Search
  • headysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 24.04.2023 - Head's Bulletin

RHIFYN ARBENNIG | SPECIAL EDITION


SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Heddiw a thros yr ychydig wythnosau nesaf, rydyn ni'n mynd i fod yn meddwl am emosiynau a lles. Mae hyn yn bennaf er mwyn i ni gydweithio fel tîm (teulu ac ysgol) i gefnogi plant. Mae'n bwysig ein bod ni fel bodau dynol yn deall ein prif emosiynau sylfaenol. Felly, mae bwletin heddiw yn rhifyn arbennig sy'n wahanol i'r norm.


Fel rhan o ddeallusrwydd emosiynol, mae ein hunanymwybyddiaeth yn golygu bod yn ymwybodol o'ch emosiynau. Sut ydyn ni'n teimlo? Pam rydyn ni'n teimlo felly? A, beth mae eraill yn eu teimlo a pham maen nhw'n teimlo felly?


Mae gwybod sut i enwi'ch emosiynau yn rhan bwysig o’r hunanymwybyddiaeth emosiynol honno. Mae hyn oherwydd mai'r hyn sy'n digwydd y rhan fwyaf o'r amser yw ein bod yn cymysgu emosiynau ac yn eu labelu'n anghywir. Pan fyddwn yn teimlo’n drist, efallai y byddwn yn dweud: ‘Rwy’n rhwystredig’. Pan fyddwn ni wrth ein bodd, efallai y byddwn ni’n dweud ‘Allwn ni ddim cyfyngu ein hunain!’ Yn aml ni all plant esbonio’n llawn sut maen nhw’n teimlo ac mae hyn yn gosod rhwystr sy’n ein hatal rhag eu helpu i’r dyfnder yr hoffem ni, yn eu hatal nhw rhag helpu eu hunain ac yn arafu'r broses o blant yn adeiladu gwytnwch.


Yn yr ysgol, rydyn ni'n mynd i fod yn addysgu am sut gallwn ni adnabod emosiynau a'r pwrpas y tu ôl i'r emosiynau hyn. Bydd hyn yn amlwg yn edrych yn wahanol ar wahanol oedrannau. Mae hyn yn seiliedig ar fodel o arbenigwyr emosiynau Robert Plutchik a grëwyd yn 2001. Felly, os ydych chi'n barod. Dechreuwn ni.


Yr wyth emosiwn sylfaenol a nododd Plutchik yw:

-llawenydd

-tristwch

-derbyniad

-ffieidd-dod

-ofn

-syndod

-dicter

-disgwyliad

Mae tair ffordd wych y gallwn ni helpu plant i ddeall eu hemosiynau a’u teimladau’n well. Gallwn ni, fel oedolion, fynegi ein teimladau ein hunain mewn geiriau. Un ffordd o helpu plant i ddysgu labelu eu hemosiynau yw cael mynegiant emosiynol iach wedi'i fodelu ar eu cyfer gan yr oedolion yn eu bywydau. Er enghraifft, gall athro/awes sy'n bwrw dros potel o baent, dweud “Ahh! Mae hynny'n rhwystredig. O wel, byddai'n well i mi gymryd anadl ddwfn a darganfod sut i'w lanhau." Neu gall aelod o'r teulu sydd newydd gael gwybod eu bod wedi cael dyrchafiad yn y gwaith ddweud, “Waw! Dwi mor gyffrous am hyn! Rwy’n teimlo’n falch ohonof fy hun am weithio mor galed.” Gall aelodau'r teulu a staff yr ysgol wneud pwynt i siarad yn uchel am eu teimladau wrth iddynt eu profi trwy gydol y dydd.


Yr ail ffordd yw helpu plant i labelu eu teimladau. Wrth i oedolion ddarparu enwau teimladau ar gyfer mynegiant emosiynol plant, mae geirfa teimladau plentyn yn tyfu. Trwy gydol y dydd, gall oedolion roi sylw i eiliadau emosiynol plant a labelu teimladau ar gyfer y plant. Er enghraifft, wrth i blentyn redeg am siglen, mae plentyn arall yn ei chyrraedd ac yn cyd-dynnu. Mae'r plentyn cyntaf yn dechrau gwgu. Gall yr aelod o'r teulu fynd at y plentyn a dweud, "Rydych chi'n edrych ychydig yn siomedig am y siglen honno." Os yw mam-gu plentyn yn eu synnu trwy ei godi yn yr ysgol, mae'r plentyn yn sgrechian, "Nain!" ac yn rhedeg i fyny i gofleidio hi. Gall staff yr ysgol ddweud, “Rydych chi'n edrych mor hapus ac wedi synnu bod eich mam-gu yma!” Wrth i eirfa teimladau plant ddatblygu, mae eu gallu i adnabod teimladau ynddynt eu hunain ac eraill yn gywir hefyd yn cynyddu.


Y drydedd ffordd yw archwilio pwrpas y teimlad gyda phlant a meddwl sut i ymateb i'r teimlad. Er mwyn egluro hynny'n fanylach, gadewch i ni edrych ar bob un o wyth emosiwn Plutchik yn eu tro. Heddiw, rydyn ni'n mynd i edrych ar 4 o'r emosiynau hyn. Yr wythnos nesaf, byddwn yn edrych ar 4 arall.

1. OFN


Geiriau eraill sy’n gysylltiedig ag ‘ofn’: pryder, nerfusrwydd, ofn, braw a phanig.


Pwrpas

Ofn yw un o'r emosiynau mwyaf arwyddocaol yr ydym yn teimlo oherwydd, yn ein hymennydd, mae rhan bwysig iawn sy'n gyfrifol am ein goroesiad ac rydym yn galw hynny ein 'amygdala'. Gwaith ofn yw ein hamddiffyn rhag pob math o beryglon a phob math o fygythiadau. Felly, ei ddiben yn syml yw ein cadw ni’n ddiogel.


Pan fyddwn yn teimlo ofn, efallai y byddwn yn dechrau gyda phryder. Efallai nad yw mor ddwfn â hynny ond os awn ni ychydig yn ddyfnach ac os collwn reolaeth ar yr ofn, efallai y byddwn hyd yn oed yn profi braw. Mae helpu plant i ddeall bod lefelau gwahanol o ofn yn bodoli yn bwysig iawn yn ogystal â deall yr hyn y mae ein cyrff yn ei wneud pan fyddant yn wynebu'r emosiwn o ofn yn hanfodol i lythrennedd emosiynol. Rydyn ni i gyd wedi profi ymatebion tebyg pan rydyn ni'n teimlo ofn: ymateb biolegol ein cyrff yw naill ai rhewi, mynd i'r modd hedfan (sy'n golygu eisiau dianc) neu fynd i'r modd ymladd.


Mae rhywfaint o ofn yn dda, mae ein hymennydd yn dweud wrthym y gallem gael ein brifo. Ond, mae angen i ni gydnabod hefyd y gall camu allan o’n parth cysur (comfort zone) hefyd achosi ofn ac os na fyddwn yn gwthio ein hunain i roi cynnig ar bethau newydd yna efallai na fyddwn yn gwireddu ein breuddwydion. Mae rhai o'r cantorion a'r artistiaid gorau yn cael braw ar y llwyfan, ond maen nhw'n dyfalbarhau oherwydd eu bod yn gwybod bod yn rhaid iddyn nhw gyflawni eu breuddwydion. Weithiau gall fod yn anodd gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau o ofn - yn enwedig i blant - dyna lle rydyn ni'n dod i mewn i'w helpu i gysylltu â'u hemosiynau.


Sut ydyn ni'n delio ag ofn?

Rydyn ni eisiau dysgu plant i gydnabod bod yna ffyrdd o ddelio ag ofn:

1) Gallwn siarad ag oedolyn y gellir ymddiried ynddo.

2) Gallwn sylweddoli bod yr hyn yr oeddem ar fin ei wneud yn annoeth ac yna sylweddoli na ddylem ei wneud.

3) Gallwn arafu ein meddyliau trwy anadlu'n araf.

4) Gallwn dynnu sylw ein meddyliau trwy feddwl am bethau cadarnhaol sy'n dod â llawenydd inni.

5) Gallwn, ar adegau, ddod i ddeall bod angen ychydig bach o ofn arnom er mwyn camu i mewn i diriogaethau a phrofiadau newydd.

6) Os yw’r ofn yn llai rhesymegol, fel ofn clowniau neu Siôn Corn, gallwn archwilio’r dystiolaeth gyda phlant i’w helpu i weld o brofiad y gorffennol nad yw’r ofn yn ddim byd i’w ofni.

7) Gallwn sylweddoli nad ydym yn berffaith a bod gwneud camgymeriadau yn rhan o ddysgu. Mae ein Llonyddwch Llun ar gyfer yr wythnos hon yn dweud yn union hynny.

2. LLAWENNYDD


Geiriau eraill sy’n gysylltiedig â ‘llawenydd’: mwynhad, hapusrwydd, rhyddhad, hyfrydwch, balchder, gwefr, ac ecstasi.


Pwrpas

Mae llawenydd yn arwydd i'ch corff bod rhywbeth yn dda ac yn ddymunol. O ganlyniad, pan fyddwch chi'n teimlo llawenydd, mae'n ennyn symudiad tuag at yr ysgogiad. P'un a yw'n gi bach, heulwen, neu rywun annwyl, rydych chi am fod yn agosach at beth bynnag sy'n teimlo'n dda ac yn iawn. Felly, pwrpas llawenydd yw ein helpu i sylweddoli beth sy'n dda mewn bywyd, beth sy'n ein cadw ni'n hapus, yn gweithredu ac yn gadarnhaol.


Sut ydyn ni'n delio â llawenydd?

Yn yr un ffordd ag y mae plant weithiau angen cymorth i ddelio ag ofn, rydym yn aml yn anghofio bod angen cymorth arnynt wrth ddelio â llawenydd hefyd.

1. Gallwn rannu pam ein bod yn teimlo'n llawen gydag eraill.

2. Gallwn gymryd 10 eiliad i anadlu os ydym yn mynd yn or-gyffrous.

3. Gallwn ymarfer diolchgarwch.

4. Gallwn mwynhau a gwerthfawrogi’r pethau bychain.

5. Gallwn gofio adegau eraill y buom yn llawen a chysylltu atgofion.

3. YMDDIRIEDAETH


Geiriau eraill sy’n gysylltiedig ag ‘ymddiriedaeth’: derbyniad, cyfeillgarwch, caredigrwydd, hoffter, cariad, a defosiwn.


Pwrpas

Mae’r emosiwn o ymddiriedaeth yn digwydd pan fyddwch chi'n teimlo ymdeimlad o ddiogelwch. Gall hyn fod yn ymwneud â pherson, gwrthrych, neu ddisgwyliadau y bydd pobl o'ch cwmpas yn cynnal gwerthoedd neu normau. Mae hyn yn golygu eu bod yn gweithredu fel y disgwyliwn iddynt wneud. Felly, mae ymddiriedaeth yn emosiwn sy'n seiliedig ar ein hymddygiad a'n bod yn gweithredu mewn ffyrdd sy'n dibynnu ar ein gilydd.


Sut gallwn ni ddelio â’r emosiwn o ‘ymddiriedaeth’?

Rydyn ni'n aml yn dweud bod ymddiriedaeth yn rhywbeth rydyn ni'n ei ennill. Mae hynny'n wir iawn. Felly, mae dysgu delio ag ymddiriedaeth a diffyg ymddiriedaeth yn beth iach iawn i blant ei ddysgu. Gallwn ddysgu plant i feddwl am bwy maen nhw'n ymddiried ac am beth maen nhw'n ymddiried ynddynt. Enghraifft o hyn yw y byddwn yn ymddiried yn llwyr yn fy staff i ofalu amdanaf pe bawn yn teimlo'n sâl - ni fyddwn yn ymddiried yn un ohonynt i berfformio llawdriniaeth agored ar y galon!


1. Gallwn archwilio gyda phlant a yw ymddiriedaeth yn annog cwestiynu a chymryd risgiau synhwyrol

2. Gallwn archwilio bod ymddiriedaeth yn creu ymdeimlad o ddiogelwch a'i fod yn arwydd o deimlad o gefnogaeth.

3. Gallwn archwilio bod ymddiriedaeth yn ein helpu i gyfathrebu'n well.

4. Gallwn archwilio bod ymddiriedaeth yn lleihau ein synnwyr o ofn a straen.

5. Gallwn archwilio y ffaith pan y byddwn yn ymddiried mewn eraill y gallwn gael sgyrsiau gonest ac weithiau caled sy'n ein helpu i symud ymlaen.

4. SYNDOD


Geiriau eraill sy’n gysylltiedig â ‘syndod’: sioc, syndod, syndod, syfrdanu, a rhyfeddod.


Pwrpas

Mae'r emosiwn hwn yn ymateb ar unwaith pan fydd rhywbeth annisgwyl yn eich wynebu. Mae syndod yn aml yn achosi ni i rhewi’nsydyn, ac yna byddwn yn symud ymlaen i fewnoli'r wybodaeth neu'r profiad newydd mewn ymgais i wneud synnwyr ohoni. Ei ddiben yw ein helpu i wneud asesiad risg cyflym i weld a yw rhywbeth yn debygol o achosi perygl neu lawenydd i ni.


Syndod yw'r mwyaf byr o'r holl emosiynau, yn para ychydig eiliadau ar y mwyaf. Gall emosiynau eraill fod yn fyr iawn, ond gallant hefyd ddioddef llawer hirach, tra bod gan syndod gyfnod penodol, cyfyngedig. O fewn eiliadau, mae syndod yn mynd heibio wrth i ni ddarganfod beth sy'n digwydd. Yna, gall syndod newid i ofn, difyrrwch, rhyddhad, dicter, ffieidd-dod, ac yn y blaen, yn dibynnu ar yr hyn a'n synnodd. Efallai y bydd dim emosiwn o gwbl yn dilyn hefyd os penderfynwn nad oedd y digwyddiad syndod o unrhyw effaith i ni.


Sut ydyn ni’n delio â’r emosiwn o ‘syndod’?

Mae rhai pobl wrth eu bodd gyda syndodau; maent yn fwriadol yn gadael llawer o bethau heb eu cynllunio fel y gallant brofi'r annisgwyl yn aml. Maent yn ceisio profiadau lle mae'n debygol y byddant yn synnu. Nid yw pobl eraill byth eisiau synnu, hyd yn oed os mai digwyddiad cadarnhaol ydyw. Maen nhw'n dweud wrth bobl am beidio byth â'u synnu. Mae hyn yn ymwneud â theimlo mewn rheolaeth. Mae rhai plant yn perthyn i'r categori hwn.


1. Gallwn helpu plant i fynegi eu hemosiynau wrth iddynt symud o syndod i emosiynau eraill (fel dweud ‘Roeddech chi wedi synnu, sut ydych chi’n teimlo nawr?’)

2. Gallwn helpu plant i gofio ac ail-fyw emosiwn syndod.

3. Gallwn helpu plant i wahaniaethu rhwng syrpreisys pleserus a syrpréis annymunol.

4. Gallwn archwilio sut mae syrpreis yn effeithio ar ein cyrff (fel cynyddu cyfradd curiad ein calon, cymryd ein hanadl i ffwrdd, chwysu ac ati)

5. I blant nad ydynt yn hoffi syrpreis, mae'n dal yn bwysig archwilio'r emosiwn hwn. Felly, gall trafod ymddiriedaeth sydd gennych rhyngoch chi cyn syrpreisys sydd wedi’u cynllunio eu helpu i sylweddoli y gall syrpréis fod yn beth da.


Yr wythnos nesaf, yn ein bwletin rhifyn arbennig byddwn yn edrych ar yr ail set o emosiynau: tristwch, disgwyliad, ffieidd-dod a dicter. 

Today and over the next few weeks, we are going to be thinking about emotions and wellbeing. This is primarily in order for us all to work as a team (family and school) to support children. It is important that we as human beings understand about to our primary basic emotions. So, today’s bulletin is a special edition which is different from the norm.


As part of emotional intelligence, our self-awareness means being aware of your emotions. How do we feel? Why do we feel that way? And, what do others feel and why do they feel that way?


Knowing how to name your emotions is the first part of that emotional self-awareness. This is because what ends up happening most of the time is that we mix emotions we label them incorrectly. When we feel sad, we might say: ‘I'm frustrated’. When we are overjoyed, we might say ‘We can’t contain ourselves!’ Many times children can’t fully explain how they feel and this puts up a barrier stopping us help them to the depth that we would like, stops them from helping themselves and slows down the process of children building resilience.


At school, we are going to be teaching about how we can recognise emotions and the purpose behind these emotions. This will obviously look different at different ages. This is based on a model emotions specialist Robert Plutchik created in 2001. So, if you're ready. Let's go.


The eight primary emotions that Plutchik identified are:

-joy

-sadness

-acceptance

-disgust

-fear

-anger

-surprise

-anticipation

There are three great ways we can help children to understand their emotions and feelings better. We can, as adults, express our own feelings in words. One way to help children learn to label their emotions is to have healthy emotional expression modeled for them by the adults in their lives. For example, a teacher who knocked over all the glitter can say, “Urgh! That is frustrating. Oh well, I’d better take a deep breath and figure out how to clean it up.” Or a family member who just got word that they got a promotion at work can say, “Wow! I am so excited about this! I feel proud of myself for working so hard.” Family members and school staff can make a point to talk out loud about their feelings as they experience them throughout the day.


The second way is to help children label their feelings. As adults provide feeling names for children’s emotional expressions, a child’s feeling vocabulary grows. Throughout the day, adults can attend to children’s emotional moments and label feelings for the children. For example, as a child runs for a swing, another child reaches it and gets on. The first child begins to frown. The family member can approach the child and say, “You look a little disappointed about that swing.” If a child’s grandmother surprises them by picking him up at school, the child screams, “Grandma!” and runs up to hug her. The school staff can say, “You look so happy and surprised that your grandma is here!” As children’s feeling vocabulary develops, their ability to correctly identify feelings in themselves and others also progresses.


The third way is to explore the purpose of the feeling with children and to think about how to respond to the feeling. In order to explain that in more detail, let’s look at each of Plutchik’s eight emotions in turn. Today, we are going to look at 4 of these emotions. Next week, we will look at another 4.

1. FEAR


Other words linked with ‘fear’: anxiety, apprehension, nervousness, dread, fright, and panic.


Purpose

Fear is one of the most significant emotions that we feel because, in our brain, There is a very important part that is responsible for our survival and we call that our ‘amygdala’. Fear’s job is to protect us from all kinds of dangers and all sorts of threats. So, simply its purpose is to keep us safe.


When we feel fear, we might start with apprehension. It may not be that deep but if we go a little bit deeper and if we lose control of the fear, we might even experience terror. Helping children to understand that different levels of fear exist is very important as well as understanding what our bodies do when confronted with the emotion of fear is crucial to emotional literacy. We all have experienced similar responses when we feel fear: our bodies’ biological response is to either freeze, go into flight mode (meaning wanting to escape) or go into fight mode.


Some fear is good, it is our brain telling us that we could get hurt. But, we also need to recognise that stepping out of our comfort zone can also cause fear and if we don’t push ourselves to try new things then we might not accomplish our dreams. Some of the best singers and artists get stage fright, but they persist because they know that they have to in order to achieve their dreams. It can sometimes be difficult to distinguish between the different types of fear - especially for children - that is where we come in to help them connect with their emotion.


How do we deal with fear?

We want to teach children to recognise that there are ways to deal with fear:

1) We can talk to a trusted adult.

2) We can realise that what we were about to do is unwise and then realise that we shouldn’t do it.

3) We can slow down our minds by breathing slowly.

4) We can distract our minds by thinking of positive things that bring us joy.

5) We can, at times, come to understand that we need a little bit of fear in order to step in to new territories and experiences.

6) If the fear is less rational, such as fear of clowns or Santa, we can examine the evidence with children to help them see from past experience that the fear is nothing to be afraid of.

7) We can realise that we are not perfect and that making mistakes is part of learning. Our Monday Moment for this week says just that.

2. JOY


Other words linked with ‘joy’: enjoyment, happiness, relief, bliss, delight, pride and thrill


Purpose

Joy signals to your body that something is good and desirable. As a result, when you feel joy, it elicits a movement towards the stimulus. Whether it’s a puppy, sunshine, or a loved one, you want to be closer to whatever feels good and right. Therefore, the purpose of joy is to help us realise what is good in life, what keeps us happy, functioning and positive.


How do we deal with joy?

In the same way that children sometimes need support with dealing with fear, we often forget that they need support in dealing with joy too.

1. We can share why we’re feeling joyful with others.

2. We can take 10 seconds to breathe if we are getting overexcited.

3. We can practice gratitude.

4. We can savour the small things.

5. We can remember other times we have been joyful and link memories.

3. TRUST


Other words linked to ‘trust’: acceptance, friendliness, kindness, affection, love, and devotion.


Purpose

The emotion of trust occurs when you feel a sense of safety and security. This can be about a person, an object, or expectations that people around you will uphold values or norms. This means that they act as we expect them to. Therefore, trust is an emotion which is based on our behaviour and that we act in ways that depend on one another.


How can we deal with the emotion of ‘trust’?

We often say that trust is something we earn. That is very true. So, learning to deal with trust and lack of trust is a very healthy thing for children to learn. We can teach children to think about who they trust and what do they trust them for. An example of this is that I would trust my staff wholeheartedly to look after me if I was feeling ill - I wouldn’t trust one of them to perform open heart surgery!


1. We can explore with children that trust encourages questioning and sensible risk-taking

2. We can explore that trust creates a sense of safety and that it is a sign of feeling supported.

3. We can explore that trust helps us communicate better.

4. We can explore that trust reduces our sense of fear and stress.

5. We can explore that when we trust others we can have honest and sometimes hard conversations which help us to move forward.

4. SURPRISE


Other words linked to ‘surprise’: shock, astonishment, amazement, astounding, and wonder.


Purpose

This emotion is an immediate response when something unexpected confronts you. Surprise often causes sudden freezing, and then you move on to internalise the new information or experience in an attempt to make sense of it. It’s purpose is to help us take a quick risk assessment to see if something is likely to cause us danger or joy.


Surprise is the briefest of all the emotions, lasting a few seconds at most. Other emotions can be very brief, but they can also endure much longer, whereas surprise has a fixed, limited duration. Within seconds, surprise passes as we figure out what is happening. From there, surprise may merge into fear, amusement, relief, anger, disgust, and so forth depending upon what it was that surprised us. It may also be followed by no emotion at all if we determine that the surprising event was of no consequence to us.


How do we deal with the emotion of ‘surprise’?

Some people love being surprised; they deliberately leave many things unplanned so that they can often experience the unexpected. They seek experiences in which it is likely they will be surprised. Other people never want to be surprised, even if it is by a positive event. They tell people never to surprise them. This is to do with feeling in control. Some children fall into this category.


1. We can help children to speak out their emotions as they move from surprise into other emotions (such as saying ‘You were surprised, how do you feel now?’)

2. We can help children remember and re-live the emotion of surprise.

3. We can help children to distinguish between pleasant surprises and unpleasant surprises.

4. We can explore how a surprise effects our bodies (such as increasing our heart rate, taking our breath away, sweating etc.)

5. For children who dislike surprises, it is still important to explore this emotion. Therefore, discussing trust you have between you before planned surprises can really help them to realise that surprises can be good.


Next week, in our special edition bulletin we will look at the second set of emotions: sadness, anticipation, disgust and anger.

Yr eiddoch yn gywir,

Dr. Matthew James Dicken

Pennaeth Ysgol Panteg a Charreg Lam

Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH

01495 762581


Cysylltiadau pwysig a all fod o ddefnydd i chi / Important contact details that could be of use to you:

Samaritans: 116 123 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Wales Domestic Abuse Helpline: 0808 80 10 800 (8.00am-2.00pm & 8.00pm-2.00am pob dydd / every day).

Mind Cymru: 0300 123 3393

Childline: 0800 1111 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Women’s Aid: 01495 742061 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Eastern Valley Food Bank: 01495 760605

109 views0 comments

Comments


bottom of page