top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 31.03.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Rydyn ni wedi cyrraedd diwedd tymor arall! Ac, am gorwynt o dymor! Rydyn ni wedi gwneud cymaint mewn cyfnod mor fyr! Un o’r uchafbwyntiau i mi oedd ein diwrnod Ras am Fywyd pan ddaethon ni i gyd at ein gilydd i godi ymwybyddiaeth a chodi arian ar gyfer Ymchwil Cancr DU.


Rwy’n gobeithio dros yr egwyl yma y cewch chi amser i ymlacio fel teulu. Os ydych yn berson neu deulu ffydd, dymunwn Pasg Hapus neu Pasofer dda i chi.


PAWB

Hwyl Fawr, Miss Rebecca Brown

Heddiw, rydym yn drist iawn i ffarwelio â Miss Brown. Mae Miss Brown, fel y gwyddoch, yn ymgymryd â rôl newydd yn Ysgol Trelyn. Mae hi wedi bod yn ddylanwadol iawn wrth sefydlu ein hadran Cam Cynnydd 1 a gwn y bydd y tîm yn gweld ei heisiau. Mae plant a theuluoedd ein dosbarth Glas Coed wedi cynhyrchu anrheg gadael bendigedig. Mae’n llyfr hardd gyda lluniau gan y plant.

PAWB

Croeso Nôl, Mrs Elin Johnson

Rydym yn falch iawn o groesawu Mrs Johnson yn ôl o gyfnod mamolaeth sy’n cymryd yr awenau fel arweinydd Cam Cynnydd 1. Mae Mrs Johnson yn gyffrous am y rôl ac wedi bod yn ôl am nifer o ddiwrnodau pontio dros yr wythnosau diwethaf i ddod i adnabod y plant yn dda.


BLWYDDYN 6

Gwersyll Mawr

Mae wedi bod yn braf gweld ein Blwyddyn 6 yn mwynhau eu taith! Gallaf ddweud wrthych eu bod wedi blino’n Lan! O gerdded â rhaffau uchel i fynd i’r theatr, o golff gwallgof i Techniquest, o weithgareddau adeiladu tîm i pizza Domino’s … dydyn nhw ddim wedi stopio!


Fel Teulu Panteg, rydym am ddiolch i’r staff sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddoli i redeg y teithiau hyn. Am y daith benodol hon, diolchwn i Mr Alexander, Miss Sibthorpe, Miss Carroll, Mr Masterton a Miss O’Sullivan. Gallaf ddweud wrthych fod angen noson dda o gwsg arnyn nhw i gyd!

PAWB

Tŷ Eco (Tŷ Eco)

Rydym yn gyffrous iawn bod ein tŷ eco newydd bron a gorffen. Wedi’n llesteirio gan y glaw parhaus rydym wedi bod yn teimlo rhwystredigaeth wrth gael ein gwaith wedi gohirio sawl gwaith! Rydym yn gobeithio lansio hwn ar ôl y Pasg! Mae Anthony o ShawFix (un o'n rhieni) wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn adeiladu'r hafdy a sicrhau ei fod yn cael ei adeiladu'n dda!


1. Oes gennych chi wisg ysgol o ansawdd da sy'n rhy fach i'ch plant? A fyddech chi’n ystyried ei roi er mwyn i ni sefydlu ein cyfnewidfa gwisg ysgol newydd ar un ochr i’r Tŷ Eco? Rydym yn eich gwahodd i ollwng yn yr ysgol yn barod i ni lansio'r eco-wasanaeth newydd hwn. Mae hyn yn golygu y gellir cyfnewid neu eu prynu am rodd fach er mwyn osgoi tirlenwi.


2. Ar ochr fwy y Tŷ Eco rydym yn cynllunio gwasanaeth gwastraff archfarchnadoedd lle mae gormodedd o fwyd ein harchfarchnadoedd lleol ar gael i deuluoedd yn hytrach na mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd hyn yn cymryd ychydig mwy o wythnosau i ni ei roi ar waith.


3. Allwch chi helpu i beintio'r Tŷ Eco? Rydym am amddiffyn y sied rhag tywydd yn y dyfodol. Felly, rydym yn chwilio am rai gwirfoddolwyr i beintio'r sied mewn paent amddiffynnol. Os gallwch chi roi ychydig oriau (pan fydd hi'n stopio bwrw glaw o'r diwedd!), cysylltwch â mi ar head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk. Dwi’n bwriadu peintio yn y gwyliau (Ebrill 12fed o bosib – os ydy hi’n sych!). Paratowch eich brwsys!


4. Diolch i Cathryn Stevens (un o’n rhieni) am godi arian i’r ysgol ac sydd wedi prynu ein harwydd newydd i’n Tŷ Eco.


Mae gennym dipyn o ffordd i fynd eto i'w sefydlu. Ond, mae’n gyffrous ei fod i gyd yn dod at ei gilydd.


Mae hyn i gyd yn rhan o'n hymgyrch i feddwl am ein dyfodol, heddiw!

PAWB

Ffigurau Presenoldeb Diwedd Tymor

Yn eich adroddiadau ysgol, a ddosbarthwyd ddydd Llun, byddwch wedi derbyn tystysgrif presenoldeb eich plentyn. Mae hyn yn dweud wrthych pan fydd eich plentyn wedi bod yn yr adeilad. Byddwch yn gwybod mai ein nod yw 95% neu uwch. Ond, rydym hefyd yn cydnabod pan fydd salwch yn dod i'r amlwg nad yw hynny bob amser yn bosibl. Rydym yn ymwybodol bod bygiau salwch, y mater Strep A cyn y Nadolig ac, yn fwyaf diweddar, brech yr ieir, wedi atal rhai teuluoedd rhag cyrraedd y marc o 95%.


Hoffwn ddiolch i chi i gyd am ymgysylltu mor dda â Miss Catherine Duke, ein swyddog presenoldeb. Rydym mor falch bod ei rôl bellach yn un barhaol oherwydd ein bod yn credu mewn gweithio gyda chi i helpu i wella presenoldeb - nid yn eich erbyn. Peidiwch ag anghofio cysylltu â’r swyddfa cyn gynted â phosibl os yw’ch plentyn yn sâl fel ein bod yn gwybod bod pawb yn ddiogel. Os bydd pawb yn cysylltu â ni yn syth, mae’n golygu y gallwn ddarparu mwy o gymorth i deuluoedd sydd ei angen. Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk).


Dyma ffigurau presenoldeb ein dosbarthiadau ar gyfer y tymor diwethaf hwn (Ionawr i heddiw):

PAWB

Swydd Wag Arweinydd

Rwy’n gyffrous i gyhoeddi bod Mr Dafydd Evans wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais i fod yn Ddirprwy Bennaeth newydd Ysgol Bryn Onnen. Bydd Mr Evans yn dechrau ar ei rôl ym mis Medi. Dechreuodd Mr Evans ei yrfa addysg yma yn Ysgol Panteg fel cynorthwyydd addysgu ac mae wedi gweithio’n galed i gyrraedd lle y mae heddiw fel ein harweinydd Cam Cynnydd 3. Y dyrchafiad hwn yw'r cam nesaf yn ei yrfa. Rydym fel ysgol yn falch iawn o hyn oherwydd ei fod yn dangos gwydnwch a’r ffaith bod dysgu proffesiynol i staff wrth wraidd yr hyn a wnawn.


Fel y cyfryw, rydym yn hysbysebu am Arweinydd Cam Cynnydd 3 newydd.


Rhaid i ymgeiswyr:

• meddu ar fedrau addysgu effeithiol ac ysgogol;

• arbenigedd mewn addysgu plant ym Mlynyddoedd 4 i 6;

• meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg;

• meddu ar sgiliau digidol rhagorol;

• ymrwymo i ddatblygu'r ddarpariaeth ddysgu er lles yr holl ddisgyblion, gyda phwyslais ar ragoriaeth a chynhwysiad;

• bod yn ymrwymedig i hunanwella a gwelliant systemig;

• bod yn ymwybodol o'r canfyddiadau a'r ymchwil diweddaraf yn y maes;

• ymrwymo i gydweithio ag ysgolion eraill er mwyn sicrhau'r arfer gorau posibl;

• dangos ymroddiad i gefnogi datblygiad ieithyddol a diwylliannol disgyblion;

• ymrwymo i sefydlu ethos cadarnhaol sydd wedi'i wreiddio yn yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig;

• yn meddu ar yr hyblygrwydd angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau gwahanol fel rhan o Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr ysgol.


Ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n berffaith ar gyfer y rôl hon? Anfonwch nhw atyn ni!

PAWB

Themâu Dysgu Newydd ar gyfer Tymor yr Haf

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein themâu newydd ar gyfer pan ddaw'r plant yn ôl. Bydd mwy o fanylion yn dilyn unwaith y byddwn wedi casglu lleisiau’r holl blant yn llawn. Mae plant yn cymryd perchnogaeth dros eu dysgu eu hunain yn allweddol - a dyma un ffordd yn unig o wneud hynny. Bob pythefnos, rydym yn casglu lleisiau a barn plant ar y camau nesaf yn eu dysgu.


Bydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a Derbyn) yn gweithio ar ‘Dewch i Ymchwilio’ fel eu thema ar gyfer yr hanner tymor cyntaf.


Bydd Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) yn gweithio ar ‘Uwch Fy Mhen, O Dan Fy Nhraed’ fel eu thema ar gyfer y tymor.


Bydd Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6) yn gweithio ar ‘Anelu at y Sêr’ fel eu thema ar gyfer y tymor.


Rydyn ni i gyd yn gyffrous am ein themâu newydd!


BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Dewin yr Os

Fel y gwyddoch, rydym yn cynllunio cynhyrchiad mawr ar gyfer diwedd y flwyddyn. Mae llawer iawn o blant wedi bod yn cymryd rhan mewn clyweliad am rannau! Rydyn ni mor gyffrous bod cymaint eisiau cymryd rhan. Byddwn yn cynnal ymarferion bob dydd Iau ar gyfer canu ac actio rhannau yn ein Clwb Drama.

PAWB

Clybiau sy'n cael eu Rhedeg gan yr Ysgol

Byddwn yn hysbysebu clybiau ysgol ar gyfer tymor yr Haf yn yr wythnos gyntaf yn ôl. Bydd gennym ffenestr fer y bydd y ffurflen archebu ar agor. Mae hyn er mwyn i ni allu cael clybiau ar waith yn gyflym. O’r herwydd, fel sydd yn ein patrwm ni, ni fydd clybiau yn rhedeg yn ystod wythnos gyntaf y tymor newydd. Edrychwch allan am y ffurflen archebu ar ddydd Mawrth 18fed o Ebrill!


DERBYN I FLWYDDYN 4

Clybiau Rhedeg yr Urdd

Bydd Urdd Gobaith Cymru yn parhau i redeg clybiau yn nhymor yr Haf. Mae'r clybiau penodol hyn yn barod i chi eu bwcio:

-Clwb Gymnasteg yr Urdd ar gyfer Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2. Dydd Mawrth am 5:15pm tan 6pm.

-Blociau Cychwyn: Cyflwyniad Hwyl i Athletau, 4-9 oed. Dydd Iau am 5:00pm tan 5:45pm.

-Clwb Aml-Chwaraeon ar gyfer Blynyddoedd 1, 2, 3 a 4. Dydd Gwener am 3:30pm tan 4:30pm.


Codir tâl am y clybiau hyn ac mae’n daladwy yn uniongyrchol i'r Urdd. Dilynwch y ddolen hon i gofrestru neu i ddarganfod mwy!

PAWB

Gwersi Cerdd gyda Mr Simon Carey

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae Mr Carey yn mynd i fod yn mynychu'r ysgol ar ddydd Mawrth ar ôl y Pasg er mwyn dysgu gwersi cerdd un-i-un 30 munud. Mr Carey yn mynd i fod yn cynnig gitâr acwstig, clasurol a thrydan. Bydd hefyd, yn y dyfodol agos, yn cynnig gwersi drymiau yn yr ysgol. Mae cost ychwanegol o £12.50 yr hanner awr, yn daladwy’n uniongyrchol. Cysylltwch â Mr Simon Carey i weld argaeledd ac i’w bwcio. simoncareymusic@gmail.com

DERBYN I FLWYDDYN 6

Boreau Hwyl Pasg Menter Iaith - Galwad Olaf!

Fel y cyhoeddwyd eisoes, mae croeso mawr i blant 5-11 oed ymuno â Menter Iaith am foreau hwyliog dros wyliau’r Pasg. Byddant yn cael eu cynnal ar 12/04/23 a 13/04/23 (10yb-12yp) yn neuadd ein hysgol. Y gost yw £3 y plentyn. Mae archebu lle gyda Menter Iaith yn hanfodol: https://www.eventbrite.co.uk/e/haner-tymor-pasg-pantegpanteg-easter-half-term-tickets-585036187987

 

We’ve made it! We’ve arrived at the end of another term! What a whirlwind of a term its been! We’ve done so much in such a short space of time! One of the highlights for me was our Race for Life day when we all came together to raise awareness and raise money for Cancer Research UK.


I hope that over this break that you have a time to relax as a family. If you are a person or family of faith, we wish you a Happy Easter or a Blessed Passover time.


EVERYONE

Hwyl Fawr, Miss Rebecca Brown

Today, we are really sad to say goodbye to Miss Brown. Miss Brown, as you will know, is taking up a new role in Ysgol Trelyn. She has been very influential in the creation of our Progress Step 1 department and I know the team will miss her. The children and families of our Glas Coed class have produced a wonderful leaving gift. It is a beautiful book with pictures from the children.

EVERYONE

Welcome Back, Mrs Elin Johnson

We are really pleased to welcome Mrs Johnson back from maternity leave who is taking over as leader of Progress Step 1. Mrs Johnson is excited for the role and has been back for a number of transition days over the past weeks to get to know the children well.


YEAR 6

Big Sleepover

It has been so good seeing our Year 6 enjoying their trip! I can tell you that they are shattered! From high rope walking to attending the theatre, from crazy golf to Techniquest, from team building activities to Domino’s pizza… they haven’t stopped!


As Teulu Panteg, we want to say thank you to the staff who freely give their time and volunteer to run these trips. For this particular trip, we thank Mr Alexander, Miss Sibthorpe, Miss Carroll, Mr Masterton and Miss O’Sullivan. I can tell you they all need a good night’s rest!

EVERYONE

Tŷ Eco (Eco House)

We are really excited that our new eco house is nearly finished. Hampered by the persistent rain we’ve had its been frustrating to be put on hold a few times! We are hoping to launch this after Easter! Anthony from ShawFix (one of our parents) has been working really hard in building the summerhouse and ensuring that it is built well!


1. Do you have good quality uniform that is too small for your children? Would you consider donating it in order for us to set up our new uniform exchange on one side of the Tŷ Eco? We invite you to drop it off at school ready for us to launch this new eco-service. This means that uniforms can be swapped or bought for a small donation to avoid landfill.


2. On the larger side of the Tŷ Eco we are planning supermarket waste service where our local supermarkets’ excess food is available rather than it going to landfill. This will take us a few more weeks to put in place.


3. Can you help paint the Tŷ Eco? We want to protect the shed against future weather. So, we are looking for some volunteers to paint the shed in protective paint. If you can give a few hours (when it finally stops raining!), please contact me on head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk. I am planning on painting in the holidays (possibly April 12th - if it is dry!). Get your brushes ready!


4. Thank you to Cathryn Stevens (one of our parents) who raised money for the school and has bought our new sign for our Tŷ Eco.


We’ve still got some way to go in setting it up. But, it is exciting that it is all coming together.


This is all part of our campaign to think about our future, today!

EVERYONE

End of Term Attendance Figures

In your school reports, given out on Monday, you will have received your child’s attendance certificate. This tells you when your child has been in the building. You will know that our aim is for 95% or above. But, we also recognise when illness sets in that that is not always possible. We are aware that sickness bugs, the Strep A issue before Christmas and, most recently, chicken pox, have stopped some families from reaching the 95% mark.


I want to thank you all for engaging so well with Miss Catherine Duke, our attendance officer. We are so glad that her role is now a permanent one because we believe in working with you to help improve attendance - not against you. Don’t forget to contact the office as soon as is possible if your child is ill so that we know everyone is safe. If everyone contacts us straight away, it means that we can provide more support to families who need it. You can contact us through telephone or via email (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk).


Our classes’ attendance figures for this past term (January to today) are:

EVERYONE

Leader Role Vacancy

I am excited to announce that Mr Dafydd Evans has been successful in his application to be the new Deputy Headteacher for Ysgol Bryn Onnen. Mr Evans will be starting his role in September. Mr Evans started his education career here at Ysgol Panteg as a teaching assistant and has worked solidly to get to where he is today as our Progress Step 3 leader. This promotion is now the next step in his career. We as a school are very proud of this because it shows determination and the fact that professional learning for staff is at the heart of what we do.


As such, we are advertising for a new Progress Step 3 Leader.


Applicants must:

• have effective and motivating teaching skills;

• expertise in teaching children in Years 4 to 6;

• have excellent communication skills in Welsh and English;

• have excellent digital skills;

• be committed to developing the learning provision for the benefit of all pupils, with an emphasis on excellence and inclusion;

• be committed to self-improvement and systemic improvement;

• be aware of the latest findings and research in the field;

• be committed to working together with other schools in order to ensure the best possible practice;

• show dedication to supporting pupils' linguistic and cultural development;

• be committed to establishing a positive ethos rooted in the Welsh language and Welsh culture;

• have the necessary flexibility to undertake different duties as part of the school’s Senior Leadership Team.


Do you know someone who would be perfect for this role? Send them our way!

EVERYONE

New Learning Themes for the Summer Term

We are excited to announce our new themes for when the children come back. More details will follow once we have fully gathered all the children’s voices. Children taking ownership over their own learning is key - and this is just one way of doing that. Each fortnight, we gather children’s voices and opinion on the next steps in their learning.


Progress Step 1 (Nursery and Reception) will be working on ‘Come and Explore’ as their theme for the first half term.


Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3) will be working on ‘Above My Head, Under My Feet’ as their theme for the term.


Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6) will be working on ‘Aiming for the Stars’ as their theme for the term.


We are all excited for our new themes!


YEARS 4, 5 AND 6

The Wizard of Oz

As you will be aware, we are planning a big production for the end of the year. Lots and lots of children have been auditioning for parts! We are so excited that so many want to take part. We will be holding rehearsals every Thursday for singing and acting parts in our Drama Club.

EVERYONE

School-Run Clubs

We will be advertising school clubs for the Summer term in the first week back. We will have a short window that the booking form will be open. This is so that we can get clubs up and running. Consequently, as is our pattern, there will be no clubs running on the first week of new term. Look out for the booking form on Tuesday 18th of April!


RECEPTION TO YEAR 4

Urdd-Run Clubs

Urdd Gobaith Cymru will continue to run clubs in the Summer term. These specific clubs are ready for you to book:

-Urdd Gymnastics Club for Reception, Year 1 and Year 2. Tuesdays at 5:15pm until 6pm.

-Starting Blocks: A Fun Introduction to Athletics, Ages 4-9. Thursdays at 5:00pm until 5:45pm.

-Multi-Sports Club for Years 1, 2, 3 and 4. Fridays at 3:30pm until 4:30pm.


There is a small charge for these clubs, payable directly to the Urdd. Please follow this link to sign up or find out more!

EVERYONE

Music Lessons with Mr Simon Carey

As previously announced, Mr Carey is going to be attending school on Tuesdays after Easter in order to teach 30 minute one-to-one music lessons. Mr Carey going to be offering acoustic, classical and electric guitar. He will also, in the near future, be offering drum lessons at school. There is an additional cost of £12.50 per half hour, payable direct. Please contact Mr Simon Carey to see availability and to book. simoncareymusic@gmail.com

RECEPTION TO YEAR 6

Menter Iaith Easter Fun Mornings - Last Call!

As previously announced, children aged 5-11 are very welcome to join Menter Iaith for fun mornings over the Easter break. They will be held on the 12/04/23 and 13/04/23 (10am-12pm) at our school hall. The cost is £3 per child. Booking with Menter Iaith is essential: https://www.eventbrite.co.uk/e/haner-tymor-pasg-pantegpanteg-easter-half-term-tickets-585036187987


166 views0 comments

Comments


bottom of page