top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 10.03.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Am wythnos mae hi wedi bod! Yn gyntaf oll roedd yr addewid o gwymp eira na ddaeth yn realiti yna cawsom eira pan nad oeddem yn ei ddisgwyl! Pan gefais neges i ddweud bod neges ein hysgol am gau yn mynd yn 'feiral', meddyliais: 'O na! pa fath o gamgymeriad teipio anffodus ydw i wedi ei wneud!" Roeddem mor falch i ddarganfod bod yn stori newyddion da ar Wales Online. Diolch i’r berson gwreiddiol a wnaeth bostio ac i’r rhai sydd wedi rhannu – rydym am i Ysgol Panteg fod yn esiampl yn ein cymuned leol a phobl i weld ein hysgol fel y lle i fynd i’w teuluoedd. Felly, mae hyn yn marchnata rhad ac am ddim i ni!


PAWB

Diwrnod y Llyfr

Braf oedd cael y plant yn ôl ar y safle ddoe ar ôl ein cau ddydd Mercher. Doeddwn i ddim yn disgwyl i gymaint o'r plant ddod wedi gwisgo mewn gwisg Diwrnod y Llyfr! Roedden nhw'n edrych yn wych! Roedd gennym ni lawer o gymeriadau gwahanol - Oompa-Lumpas, Wednesday Adams, Where's Wally, Pokemon ac Archarwyr. Braf oedd gweld cymaint ddaeth â’r llyfr i mewn i fynd gyda’u gwisg!


Fy hoff ran oedd y ddawns-off ar gyfer athrawon! Rhaid dweud, wnes i erioed feddwl y byddwn i'n gweld Mr Evans wedi gwisgo fel Pikachu yn breg-ddawnsio. Yn sicr yr oedd hi'n olygfa i'w chanfod!

PAWB

Eisteddfod Cylch - Dydd Sadwrn

Rydym yn dymuno pob lwc i’r holl blant sy’n cystadlu yn yr Eisteddfod dydd Sadwrn yma! Byddwn yn yr Eisteddfod yn eich cefnogi!


Bydd yr Eisteddfod yn cychwyn am 8:30yb ac wedi ei lleoli yn ein hysgol ni. Mae mynediad i'r Eisteddfod yn costio £4 y teulu. Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, os yw eich plentyn yn derbyn cinio ysgol am ddim, cysylltwch â ni i dderbyn dolen am docyn mynediad am ddim.


Bydd y rhagbrofion yn dechrau ar yr amseroedd canlynol. Mae rhwng 15-19 o blant yn perfformio ym mhob rhagbrawf ac nid oes gennym drefn, felly gofynnwn i chi gyrraedd erbyn yr amser a nodir.


Rhagbrofion


Ystafell 1

8:30yb - Unawd Blwyddyn 2 ac iau “Mr Triongl”

9:15yb - Unawd Bl 3 a 4 “Dere di, Dere do”

10:00yb - Unawd Blwyddyn 5 a 6 “Hydref”


Ystafell 2

8:30yb - Llefaru Bl 5 a 6 "Yr Hen Dy Gwag"

9:15yb - Llefaru Bl 2 ac iau “Gwesty Moethus”

10:00yb - Llefaru Bl 3 a 4 “Ar ôl Methu Unwaith”


Bydd 3 o blant yn cael eu dewis o bob cystadleuaeth i berfformio eto yn y brif Eisteddfod sy’n dechrau am 11:15yb.

PAWB

Hyfforddiant Trawma ac Iechyd Meddwl

Fel ysgol, rydym bob amser yn ceisio bod yn rhagweithiol i gefnogi ein disgyblion a’n teuluoedd. Rhan o hyn yw buddsoddi mewn hyfforddi a chefnogi datblygiad staff. Rwy’n falch iawn o hysbysu teuluoedd ein bod yn hyfforddi mwy o staff mewn ymwybyddiaeth o drawma ac iechyd meddwl.


BLWYDDYN 5

Diwrnod Pontio i Gwynllyw

Fel y cyhoeddwyd eisoes, bydd ein dosbarthiadau Blwyddyn 5 yn mynd i Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar gyfer diwrnod blasu uwchradd ar yr 22ain o Fawrth. Bydd angen pecyn bwyd ar blant ar gyfer y digwyddiad hwn. Os yw eich plentyn yn derbyn cinio ysgol am ddim, yna bydd hyn yn cael ei ddarparu gan ein cegin. Mae bws wedi'i archebu a does dim tâl i deuluoedd. Cysylltwch â ni os nad ydych am i'ch plentyn fynd ar yr ymweliad hwn.


BLWYDDYN 6

Sesiwn Holi ac Ateb - Nodyn Atgoffa

Gyda'n taith dros nos arbennig yn rhuthro tuag atom (29ain i 31ain o Fawrth), rydym wedi trefnu sesiwn cwestiwn ac ateb i blant a theuluoedd. Cynhelir hwn ddydd Iau nesaf (16eg o Fawrth) yn neuadd yr ysgol am 4:30pm. Nod y sesiwn hon yw y gallwn dawelu meddyliau unrhyw blant neu deuluoedd fel y gallwn wneud hwn y digwyddiad yn bleserus iddynt. Peidiwch ag anghofio ein bod ni angen y taliad terfynol erbyn dydd Gwener, 24ain o Fawrth. Os oes gennych unrhyw broblem gyda thaliadau, boed yn fater technegol neu fater arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Bydd Mrs Tudball ar gael ar yr 16eg o Fawrth i unrhyw deuluoedd gael cymorth gyda CivicaPay.


BLYNYDDOEDD 1 - 6

Eisteddfod Pontypool

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn gweithio ar ddarnau cystadlu ar gyfer Eisteddfod Flynyddol Pont-y-pŵl. Cynhelir hwn yng Nghanolfan Hamdden Pont-y-pŵl. Bydd ein holl blant o grwpiau blwyddyn sy’n cystadlu (Blwyddyn 1 i 6) yn mynd i’r Eisteddfod i gefnogi.


Bydd disgyblion Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn mynd i’r Eisteddfod ar ddydd Mawrth, 21/03/2023 o fewn oriau ysgol. Darperir cinio ysgol fel arfer ar gyfer y plant hyn.


Bydd Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn mynd i’r Eisteddfod ar ddydd Mercher, 22/03/2023. Gofynnwn yn garedig i deuluoedd baratoi pecyn bwyd i’w plant. Bydd cinio ysgol yn cael ei ddarparu i blant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim.


Oherwydd rhodd hael Cyngor Tref Pont-y-pŵl, nid oes cost i’r bysiau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Gan fod gennym ganiatâd ar gyfer teithiau lleol yn barod, cysylltwch â ni os nad ydych am i'ch plentyn fynychu'r daith hon.

PAWB

Swyddi Athrawon

Fel ysgol, mae blaengynllunio yn allweddol i lwyddiant. Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod yn hysbysebu am dri athro llawn amser ar gyfer mis Medi. Rydym eisiau tri athro gweithgar ac egnïol i weithio fel rhan o dîm ymroddedig o staff, i gyfrannu at fywyd allgyrsiol yr ysgol ac i fod yn athro brwdfrydig ac ysbrydoledig.


Rhaid i ymgeiswyr:

-meddu ar sgiliau addysgu effeithiol ac ysbrydoledig

-meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg

-meddu ar sgiliau TGCh rhagorol

-bod yn ymrwymedig i ddatblygu'r ysgol yn gymuned ddysgu lwyddiannus er budd yr holl ddisgyblion, gyda'r pwyslais ar ragoriaeth a chynhwysiant

-dangos ymrwymiad i gefnogi datblygiad ieithyddol a diwylliannol disgyblion trwy weithgareddau allgyrsiol

-bod yn ymrwymedig i sefydlu ethos cadarnhaol sydd wedi'i wreiddio yn yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

-yn meddu ar yr hyblygrwydd angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau gwahanol mewn ysgol sy'n datblygu.Ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n berffaith i'n hysgol ni? Os felly, trosglwyddwch y wybodaeth!

 

What a week it has been! First of all there was the promise of snowfall which didn't materialise then we had snow when we didn't expect it! When I had a message to say that our school message about closure was going 'viral', I thought: 'Oh no! what unfortunate typo have I made!". We were so relieved to find it as a good news story on Wales Online. Thank you to the original poster and those who have shared - we want Ysgol Panteg to be a beacon in our local community and people to see our school as the go-to place for their families. It was great unexpected publicity!


EVERYONE

World Book Day

It was great to have the children back on site yesterday after our closure on Wednesday. I wasn't expecting so many of the children to come dressed in World Book Day costume! They looked fabulous! We had lots of different characters - Oompa-Lumpas, Wednesday Adams, Where's Wally, Pokemon and Superheroes. It was lovely to see so many who brought in the book to go with their outfit!


My favourite part was the teacher dance off! I must say, I never thought I would see Mr Evans dressed as Pikachu doing breakdancing. Certainly was a sight!

EVERYONE

Eisteddfod Cylch - Saturday

We are wishing good luck to all of the children competing in this Saturday's Eisteddfod! We will be at the EIsteddfod cheering you on!


The Eisteddfod will start at 8:30am and is located at our school. Entry to the Eisteddfod costs £4 per family. As previously announced, if your child receives free school meals, please contact us to receive a link for a free entry ticket.


The prelims will start at the following times. There are between 15-19 children performing in each prelim and we don't have a running order, so we ask that you arrive by the time stated.


Preliminaries


Room 1

8:30am - Year 2 and under solo “Mr Triongl”

9:15am - Yr 3 and 4 solo “Dere di, Dere do”

10:00am - Year 5 and 6 solo “Hydref”


Room 2

8:30am - Yr 5 and 6 recitation "Yr Hen Dy Gwag”

9:15am - Yr 2 and under recitation “Gwesty Moethus”

10:00am - Yr 3 and 4 recitation “Ar ôl Methu Unwaith”


3 children will be chosen from each competition to perform again at the main Eisteddfod which starts at 11:15am.

EVERYONE

Trauma and Mental Health Training

As a school, we are always trying to be proactive to support our pupils and families. Part of this is investment in training and supporting staff development. I am really proud to inform families that we are training more staff in trauma and mental health awareness.


YEAR 5

Transition Day to Gwynllyw

As previously announced, our Year 5 classes will be going to Ysgol Gymraeg Gwynllyw for a secondary taster day on the 22nd of March. Children will need a packed lunch for this event. If your child is in receipt of free school meals, then this will be provided by our kitchen. A bus has been booked and there is no charge for families. Contact us if you do not want your child to go on this visit.


YEAR 6

Question and Answer Session - Reminder

With our special overnight trip zooming towards us (29th to 31st of March), we have organised a question and answer session for children and families. This is to be held next Thursday (16th of March) in the school hall at 4:30pm. The aim of this session is that we can allay the fears of any children or families so that we can make this the most enjoyable event possible. Don’t forget that we require the final payment by Friday, 24th of March. If you have any problem with payments, whether that is a technical issue or another issue, please get in contact with us asap. Mrs Tudball will be available on the 16th of March for any families to get help with CivicaPay.


YEARS 1 - 6

Eisteddfod Pontypool

This week we have been working on competition pieces for the Pontypool Annual Eisteddfod. This is held in Pontypool Leisure Centre. All our children from competing year groups (Year 1 to 6) will be going to the Eisteddfod to support.


Year 1 and Year 2 pupils will be going to the Eisteddfod on Tuesday, 21/03/2023 within school hours. School lunch will be provided as normal for these children.


Year 3, 4 ,5 and 6 will be going to the Eisteddfod on Wednesday, 22/03/2023. We kindly ask that families prepare a packed lunch for their children. School lunches will be provided for children who are in receipt of free school meals.


Due to the generous donation of Pontypool Town Council, there is no cost for the buses for this event.


Since we already have permission for local trips, please contact us if you do not want your child to attend.

EVERYONE

Teacher Vacancies

As a school, forward planning is key to success. We are pleased to announce that we are advertising for three full time teachers for September. We want three active and energetic teachers to work as part of a dedicated team of staff, to contribute to the extra-curricular life of the school and to be an enthusiastic and inspirational teacher.


Applicants must:

-have effective and inspiring teaching skills

-have excellent communication skills in both English and Welsh

-have excellent ICT skills

-be committed to developing the school into a successful learning community for the benefit of all pupils, with the emphasis on excellence and inclusion

-demonstrate a commitment to supporting pupils' linguistic and cultural -development through extra-curricular activities

-be committed to establishing a positive ethos rooted in the Welsh language and culture

-have the necessary flexibility to undertake different duties in a developing school.Do you know someone who would be perfect for our school? If so, pass on the information!

191 views0 comments

コメント


bottom of page