top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 03.03.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Eisteddfod Ysgol

Rydyn ni wedi cael wythnos wych yn dathlu ein diwylliant Cymru gyda Dydd Gŵyl Dewi a'n Heisteddfod Ysgol! Roedd yn wych gweld plant o bob oed yn ceisio yn y cystadlaethau a'r canmoliaeth a gawsant gan eu teulu ysgol gefnogol. Rhai uchafbwyntiau penodol oedd gweld y llefaru a'r unawdau. Roddodd y plant eu calon a’u henaid i fewn i gystadleuaeth côr llys i ganu ‘Sosban Fach’. Cawsom rai cystadlaethau fwy ffurfiol ar y diwrnod yn paratoi ar gyfer yr Urdd Eisteddfod a chawsom rai doniol iawn: roedd y côr chwibanu yn ddoniol iawn!


O’r pwyntiau llys ar y diwrnod, llys ‘Twmbrarlwm’ a ddaeth gyntaf ac felly oedd enillwyr yr ysgol Eisteddfod ar gyfer 2023. Fodd bynnag, rwyf mor falch o’n holl blant a gymerodd ran. Gan wybod eu teithiau unigol ac, i rai, faint o ddewrder a gymerodd i sefyll yno a pherfformio o flaen cynulleidfa o'u cyfoedion - roeddwn mor prowd! Mae hynny'n dangos ein gwerthoedd ysgol ar waith: roeddent yn angerddol ac yn uchelgeisiol. Mae gwthio'ch hun ymlaen ac allan o'ch parth cysur i roi cynnig ar rywbeth newydd neu i wneud rhywbeth ychydig yn ofnus fel hyn yn haeddu cydnabyddiaeth go iawn.


Os nad ydych wedi ei weld, gwnaethom recordio uchafbwynt ein diwrnod pan ymunodd yr ysgol gyfan ar gyfer yr anthem genedlaethol. Mae'r fideo hon ar gael ar ein gwefan ac ar Facebook.


Heddiw, rydym wedi dyfarnu'r cystadlaethau ysgrifennu a chelf.


PAWB

Diwrnod y Llyfr - Atgof

Ar ein Diwrnod y Llyfr (dydd Iau 9fed o Fawrth) gall plant ddod wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr neu gallant ddod i'r ysgol yn pyjamas gyda'u hoff stori amser gwely. Nid oes unrhyw gost na dim arian yn cael ei godi ar gyfer y digwyddiad hwn.

PAWB

TORFWYL - Galwad Olaf

Yfory: Rydym yn gyffrous y bydd Menter Iaith yn cynnal gŵyl yn ein hysgol.


Gŵyl Gymraeg yw Torfhwyl a gynhelir yn Sir Torfaen a gynhelir i ddathlu ein Cymraeg a'n hiaith Gymraeg. Bydd llawer o stondinau yn hysbysebu busnesau lleol, stondinau yn gwerthu cynnyrch, gweithgareddau i blant eu mwynhau a sŵn cerddoriaeth Gymreig yn llenwi'r awyr. Mae'n gyfle gwych i gymdeithasu a chlywed am ddigwyddiadau yn y dyfodol. Nid oes unrhyw gost i deuluoedd a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw troi i fyny! Byddwn i wrth fy modd yn gweld cannoedd ohonoch chi yno!


Mae'r digwyddiad yn rhedeg o 10am tan 2pm.


Rhai perfformiadau cynlluniedig y dydd yw:

-10:15, Bydd Eleri Darkins (telynores broffesiynol) yn perfformio.

-10:45, bydd Halibalw (adloniant plant) yn perfformio eu sioe.

-12:15, bydd Rhodri McDonagh (gitarydd a chanwr) yn perfformio.

-13:00, bydd y band gwerin a gwlad, ‘talodd GoFyn’ yn perfformio.


Trwy gydol y dydd bydd gweithgareddau'n cael eu rhedeg ar gyfer plant:

-Bydd ‘Cymraeg i Blant’ yn rhedeg gweithgareddau ac ioga plant!

-Rhwng 11:00 tan 12:00, bydd gweithgaredd sglefrfyrddio a gwersi ar gael.

-Bydd Torfaen Fitness yn darparu gweithgareddau hefyd trwy gydol y dydd.

Blynyddoedd 1-6

Cyngerdd Telynores Arbenigol

Heddiw, fel ychydig o syrpreis, gwnaethom gynnal cyngerdd arbennig gyda thelynores arbenigol - Eleri Darkins. Roedd hon yn ffordd wych o orffen ein hwythnos o ddathlu ein diwylliant a'n treftadaeth. Cafodd y plant eu swyno wrth iddi chwarae ar gyfer y cyngerdd byr, rhyngweithiol hwn. Mae hwn yn lansiad gwych i rai o'n dosbarthiadau a fydd yn cael cyfle i roi cynnig ar chwarae'r delyn gyda Mr. Beecham.

Rydym mor falch ein bod yn gallu hwyluso pob plentyn yn rhoi cynnig ar wahanol offerynnau cerdd eleni. Fel y gwyddoch, mae rhai o'n dosbarthiadau yn dysgu'r chwiban geiniog (pennywhistle), eraill y glockenspiels, eraill y iwcalili, eraill y recordwyr, eraill y ffidil a nawr rydym yn ychwanegu'r delyn at y repertoire.


Wedi'i gynllunio ar gyfer yr 21ain o Fawrth, mae gennym ni gyngerdd comedi plant a phedwarawd chwythbrennau yn dod yn ysgol ar gyfer ein blynyddoedd 3-6. Pam rydyn ni'n gwneud hyn? Rydyn ni am i bob plentyn gael cyfleoedd a chael ei swyno gan gerddoriaeth. Mae gan gerddoriaeth gymaint o fuddion mewn bywyd ac nid yw byth yn rhy hwyr i naill ai fynd â'u cariad at gerddoriaeth i lefel newydd, ehangu gorwelion neu ddechrau dysgu offeryn.


PAWB

Ffigurau Terfynnol Ras am Fywyd

Diolch i bob unigolyn a roddodd yn ein digwyddiad Ras am Fywyd (Race for Life) ar y 10fed o Chwefror. Mae arian wedi parhau i lifo i mewn ac rydym bellach mewn sefyllfa i gyhoeddi bod cyfanswm o £4409.33 wedi'i roi trwy eich noddiannau!


DERBYN

Sgrinio Clyw

Dim ond nodyn byr yw hwn i hysbysu plant o ddosbarth Miss Brown a Miss Harley y bydd y GIG yn dod i mewn ddydd Mawrth nesaf (7fed o Fawrth) er mwyn profi clyw plant. Byddwch eisoes wedi derbyn llythyr am hyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

PAWB

Diwrnod Trwyn Coch

Ar ddydd Gwener, 17eg o Fawrth, byddwn yn cynnal ein Diwrnod Trwyn Coch. Bydd mwy o fanylion yn dilyn. Ar y diwrnod hwn, byddwn yn cynnal gweithgareddau cyffrous ac ysgogol yn ymwneud â hawliau plant ond byddwn hefyd yn cael ychydig o hwyl wrth wisgo’r trowsus anghywir! Bydd plant yn cael eu hannog i wisgo eu gwisg ysgol ar eu hanner uchaf a’r trowsus anghywir ar eu hanner gwaelod! Gallwch chi fod mor greadigol ag y dymunwch! Trowsus pyjama, siorts ffynci, tutus, joggers gyda thinsel - ewch amdani! Diolch i Miss Llewellyn sy'n trefnu'r diwrnod yma.

 

Good afternoon families!


EVERYONE

School Eisteddfod

We’ve had a great week celebrating our Welsh culture with St. David’s Day and our school Eisteddfod! It was great to see children from all ages trying in the competitions and the cheers they got from their supportive school family. Some particular highlights were the recitation and solos. The children put their heart and soul into the school house choir contest to sing ‘Sosban Fach’. We had some serious competitions on the day preparing for the Urdd Eisteddfod and we had some really funny ones: the whistling choir was hilarious!


Of our four houses’ points for the day, ‘Twmbarlwm’ came first and therefore were the overall winners of the school Eisteddfod for 2023. However, I am so proud of all of our children who took part. Knowing their individual journeys and, for some, how much courage it took to stand there and perform in front of an audience of their peers makes me so proud of them. That shows our school values in action: they were fired-up and ambitious. Pushing yourself forward and out of your comfort zone to try something new or to do something a little bit scary like this deserves real recognition.


If you haven’t seen it, we recorded the peak of our day when the whole school joined in for the national anthem. This video is available on our website and on Facebook.


Today, we have awarded the writing and art competitions.


EVERYONE

World Book Day - Reminder

On our World Book Day (Thursday 9th of March) children can come dressed as a character from a book or can come into school in pyjamas with their favourite bedtime story. There is no cost or no money being raised for this event.

EVERYONE

Torfwyl - LAST CALL

Tomorrow: we are excited that Menter Iaith will be holding a mini-festival at our school.


Torfhwyl is a Welsh festival held within Torfaen County which is held to celebrate our Welshness and Welsh language. There will be lots of stalls advertising local businesses, stalls selling produce, activities for children to enjoy and the sound of Welsh music filling the air. It’s a great opportunity to socialise and hear about future events. There is no cost for families and all you need to do is turn up! I’d love to see hundreds of you there!


The event runs from 10am until 2pm.


Some planned performances of the day are:

-10:15, Eleri Darkins (Professional Harpist) will be performing,

-10:45, Halibalw (children’s entertainment) will be performing their show.

-12:15, Rhodri McDonagh (guitarist and singer) will be performing.

-13:00, the folk and country band, ‘Paid Gofyn’ will be performing.


Throughout the day activities will be run for children:

-‘Cymraeg i Blant’ will be running activities and child yoga!

-From 11:00 until 12:00, skateboarding activity and lessons will be available.

-Torfaen Fitness will be providing activities too throughout the day.


YEARS 1-6

Expert Harpist Concert

Today, as a little surprise, we held a special concert with an expert harpist - Eleri Darkins. This was a great way to round up our week of celebrating our culture and heritage. The children were enthralled at her playing for this short, interactive concert. This is a great launch for some of our classes who will be having the opportunity to try out playing the harp with Mr. Beecham.

We are so proud that we are able to facilitate all children trying out different musical instruments this year. As you will know, some of our classes are learning the penny whistle, others glockenspiels, others ukuleles, others recorders, others violins and now we’re adding the harp to the repertoire.


Planned for the 21st of March, we have a children’s comedy brass and woodwind quartet coming school for our Years 3-6. Why are we doing this? We want all children to have opportunities and to be enthralled by music. Music has so many benefits in life and it is never too late to either take their love of music to a new level, expand horizons or begin to learn an instrument.


EVERYONE

Final Race for Life Figures

Thank you to every single person who gave in our Race for Life event on the 10th of February. Money has continued to flow in and we are now in a position to announce that a total of £4409.33 has been donated through your sponsorship!


RECEPTION

Hearing Screening

This is just a short note to inform children of Miss Brown and Miss Harley’s class that the NHS will be coming in next Tuesday (7th of March) in order to check children’s hearing. You will have already received a letter about this. If you have any questions, please get in contact with us.


EVERYONE

Red Nose Day

Coming up on Friday, 17th of March, we will be holding our Red Nose Day. More details will follow. On this day, we will be holding exciting and motivating activities around children’s rights but will also be having a bit of fun by wearing the wrong trousers! Children will be encouraged to wear their school uniform on their top half and the wrong trousers on their bottom half! You can be as creative as you want! Pyjama bottoms, funky shorts, tutus, joggers with tinsel - you name it! Thank you to Miss Llewellyn who is organising this day.

146 views0 comments

Kommentare


bottom of page