top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 17.02.2023 - Head's Bulletin


SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Mae hanner tymor ar ein stepen ddrws! Gobeithio bydd pawb yn cael cyfle i ymlacio dros hanner tymor yn barod i ddod yn ol wedi adnewyddu dydd Llun, 27ain o Chwefror!


PAWB

Ras am Fywyd

Fel y gwyddoch, dau o’n gwerthoedd craidd fel ysgol fel caredigrwydd a theulu. O ran y Ras am Fywyd yr wythnos diwethaf, rydym wedi cael ein syfrdanu gan yr haelioni y mae teuluoedd wedi’i ddangos a’r gwaith caled o gael noddwyr. O ganlyniad, bydd Ymchwil Cancr DU yn derbyn £4074.33 gan ein Teulu Panteg. Mae pob rhan o hyn yn cefnogi ymchwil achub bywyd i stopio cancr a’i sgîl-effeithiau. Fel Pennaeth yr ysgol hon, rwyf mor falch o bawb a rasiodd yr wythnos diwethaf p’un ai a godwyd arian oherwydd mae’n golygu ein bod yn sefyll gyda’n gilydd! Os oes unrhyw arian ychwanegol i ddod mewn, gofynnwn yn garedig i chi ddod a fe cyn diwedd y dydd Ddydd Llun, 27ain o Chwefror.

£4074.33!!!

PAWB

Dyddiadau i ddod

-Dydd Mercher, Mawrth 1af - Dydd Gwyl Dewi. Rydym yn gwahodd y plant i wisgo i fyny mewn gwisg Gymreig, mewn rhywbeth coch neu mewn gwisg rygbi Gymreig. Efallai nad yw eich plentyn yn hoff iawn o wisgo i fyny ac efallai y bydd yn fwy cyfforddus yn gwisgo cennin pedr neu genhinen yn lle hynny. Ar y diwrnod hwn, byddwn yn cynnal Eisteddfodau bach trwy gydol y dydd gyda llawer o gystadlaethau a gwobrau hwyliog.

-Dydd Iau, 9fed o Fawrth - Diwrnod y Llyfr (cofiwch nad yw hwn yr un dyddiad â’r rhan fwyaf o ysgolion eraill oherwydd nad wyf yn meddwl ei bod yn deg gofyn i deuluoedd wisgo lan ddwywaith mewn wythnos).

-Dydd Gwener, 17eg o Fawrth - Diwrnod Trwynau Coch (mwy o fanylion i ddilyn).


PAWB

Streiciau Athrawon

Efallai eich bod wedi clywed bod streic athrawon i fod ar ddydd Iau, yr 2il o Fawrth. Ar hyn o bryd, bydd ein hysgol yn gwbl agored oherwydd bod ein staff mewn undebau gwahanol.


MEITHRIN A DERBYN

Apwyntiad Arweinydd Cam Cynnydd 1

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Mrs. Elin-Mai Johnson wedi'i phenodi'n Arweinydd Cynnydd Cam 1. Ar ôl proses recriwtio gadarn, bydd Mrs. Johnson yn ymgymryd â'i rôl newydd yn syth ar ôl y Pasg a bydd yn cymryd yr awenau gan Miss Rebecca Brown fel athro ein dosbarth derbyn Glas Coed. Fel athrawes profiadol iawn, gwn y byddwch yn falch iawn o glywed ei bod wedi cael ei phenodi i'r rôl hon.


PAWB

Ymweliad yr Aelod Cabinet Addysg

Ddoe, roeddem yn falch o gael ymweliad aelod Cabinet dros Addysg Torfaen, y Cynghorydd Richard Clark. Mwynhaodd y Cynghorydd Clark ei ymweliad a'i daith o amgylch ein hysgol yn dysgu am yr hyn sy'n gwneud Ysgol Panteg yn lle gwych i ddysgu.

PAWB

Twrnameintiau Pêl-Droed

Rydym yn falch iawn o gyflawniadau ein plant ddoe. Mwynhaodd bechgyn a merched eu hamser yn Stadiwm Cwmbrân yn fawr iawn yn brwydro yn y twrnamaint pêl-droed i ysgolion. Gwnaeth y bechgyn yn arbennig o dda a daethant yn drydydd yn eu grŵp. Aeth y merched drwodd i rownd cyn-derfynnol olaf. Da iawn chi i gyd am eich ymroddiad a'ch angerdd.

DERBYN

Noson Dod i'ch Adnabod

Diolch i'r rhai a ddaeth i'n noson ‘dod i'ch adnabod’ yn y Derbyn. Mae mor wych cael teuluoedd yn ein hadeilad a gallu adeiladu perthynas gyda chi.


MEITHRIN I FLWYDDYN 2

Clybiau ar ôl Ysgol Ychwanegol

Mewn partneriaeth â'r Urdd, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd dau glwb ychwanegol yn rhedeg ar ôl ysgol gan ddechrau ar ôl hanner tymor. Bydd yr Urdd yn rhedeg:

  1. Clwb Gymnasteg ar gyfer Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 bob dydd Mawrth o 17:15-18: 00. Bydd hyn yn costio £14 am 4 wythnos.

  2. Gymnasteg a ffitrwydd i blant meithrin bob dydd Mawrth rhwng 15:30-16:15. Bydd hyn yn costio £12 am 4 wythnos.


Dilynwch y ddolen hon i arwyddo lan!

PAWB

Torfhwyl

Ddydd Sadwrn, 4ydd o Fawrth, mae digwyddiad cyffrous iawn yn cael ei gynnal yn ein hysgol. Mae Torfhwyl (gair ffug sy'n golygu hwyl yn Nhorfaen) yn cael ei gynnal yn ein hysgol. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei redeg gan Fenter Iaith yn ein neuadd. Mae Menter Iaith yn sefydliad a ariennir gan y llywodraeth sy’n canolbwyntio ar hybu’r Gymraeg. Bydd llawer o bethau hwyliog i'w gwneud a rhai perfformiadau hefyd. Mae disgwyl i delynes, band gwerin, canwr-gyfansoddwr a chwmni adloniant plant. Rwy'n edrych ymlaen at weld llawer o bobl yno!

PAWB

Cystadlaethau Eisteddfod Ysgol

Cofiwch baratoi ar gyfer ein cystadlaethau ysgol dros hanner tymor! Cafodd pawb daflen ddydd Mawrth yn amlinellu'r cystadlaethau gan gynnwys y cystadlaethau gwaith cartref. Bydd gwobrau! Y dyddiad cau yw dydd Mercher, 1af o Fawrth pan fyddwn yn cynnal ein heisteddfodau bach.

PAWB

Eisteddfod yr Urdd

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i baratoi plant ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Cysylltwyd â theuluoedd pawb sy'n cystadlu yn yr Eisteddfod. Cynhelir yr Eisteddfod yn Ysgol Panteg ar ddydd Sadwrn, 11eg o Fawrth.

PAWB

Darllen Hanner Tymor

Mae astudiaethau’n dangos bod darllen ar gyfer pleser yn gwneud gwahaniaeth mawr i berfformiad addysgol plant. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod plant sy’n darllen er mwynhad bob dydd nid yn unig yn perfformio’n well mewn profion darllen na’r rhai nad ydynt, ond hefyd yn datblygu geirfa ehangach, mwy o wybodaeth gyffredinol a gwell dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill. Mewn gwirionedd, mae darllen er pleser yn fwy tebygol o benderfynu a yw plentyn yn gwneud unrhyw beth arall yn dda yn yr ysgol.


Gallwch chi wneud gwahaniaeth enfawr fel rhiant neu aelod o'r teulu! Rhieni yw’r addysgwyr pwysicaf ym mywyd plentyn – hyd yn oed yn bwysicach na’u hathrawon – ac nid yw byth yn rhy gynnar nac yn rhy hwyr i ddechrau darllen gyda’ch gilydd.


Mae gan ein gwefan lawer o awgrymiadau i’ch helpu gyda darllen - efallai eich bod wedi ei ddarllen o’r blaen, ond mae’n werth mynd yn ôl i gael golwg arall!


Mae ein gwefan hefyd yn hwb ar gyfer e-lyfrau Cymraeg!

PAWB

Llefydd Derbyn ar gyfer Medi 2023

Ydych chi'n adnabod unrhyw un sydd â phlentyn ar fin cyrraedd y dosbarth Derbyn? Anfonwch nhw atyn ni! Rhowch nhw mewn cysylltiad â ni am daith o amgylch yr ysgol er mwyn iddynt weld beth sydd gennym i'w gynnig! Mae gwir angen eich help arnom i gael digon o blant ar gyfer ein Dosbarth Derbyn.


Mae ein prosbectws - rhannu popeth am ein hysgol - ar ein gwefan!

 

Half term is upon us! We hope that everyone has a chance to relax over half term ready to come back refreshed on Monday, 27th of February!


EVERYONE

Race for Life

As you know, two of our core values as a school are kindness and family. When it comes to the Race for Life last week, we have been overwhelmed by the generosity that families have shown and the hard work of getting sponsors. As a result, Cancer Research UK will be receiving £4074.33 from our Panteg Family. Every part of this supports life-saving research to stop cancer in its tracks. As Head of this school, I am so proud of all who raced last week regardless of whether money was raised because it means that we are standing together! If there is any extra money to come in, we kindly ask that it is brought before the end of the day on Monday, 27th February.

£4074.33!!!

EVERYONE

Upcoming Dates

-Wednesday, 1st of March - St. David’s Day. We are inviting the children to dress up in Welsh costume, in something red or in Welsh rugby outfit. It might be that your child doesn’t particularly like dressing up and they might be more comfortable wearing a daffodil or leek instead. On this day, we will be holding mini-Eisteddfods throughout the day with lots of fun competitions and prizes.

-Thursday, 9th of March - World Book Day (remember this is not the same date as most other schools due to the fact that I don’t think it is fair to ask families to dress up twice in one week).

-Friday, 17th of March - Red Nose Day (more details to follow).


NURSERY AND RECEPTION

Appointment of Progress Step 1 Leader

We are delighted to announce that Mrs. Elin-Mai Johnson has been appointed as the leader of Progress Step 1. After a robust recruitment process, Mrs. Johnson will be taking up her new role straight after Easter and will be taking over from Miss Rebecca Brown as the teacher of our Glas Coed Reception Class. As a very experienced teacher, I know that you will be delighted to hear that she has been appointed to this role.

EVERYONE

Teacher Strikes

You might have heard that there is due to be a teacher strike on Thursday, 2nd of March. At present, our school will be fully open due to the fact that our staff are in a different unions.


EVERYONE

Visit of the Member of Cabinet for Education

Yesterday, we were glad to have the visit of Torfaen’s Cabinet member for Education, Councillor Richard Clark. Councillor Clark enjoyed his visit and tour around our school learning about what makes Ysgol Panteg a fantastic place to learn.

EVERYONE

Football Tournaments

We are really proud of our children’s achievements yesterday. Both boys and girls enjoyed their time immensely at Cwmbran Stadium battling it out at the schools’ football tournament. The boys did really well and came third in their group. The girls went through to the quarterfinals. Well done all for your dedication and determination.

RECEPTION

Getting to Know You Evening

Thank you to those who came to our getting to know you evening in the Reception. It is so wonderful to have families in our building and being able to build relationships with you.


NURSERY TO YEAR 2

Additional After-School Clubs

In partnership with the Urdd we are pleased to announce that there will be two additional clubs running after school starting after half term. The Urdd will be running:

  1. Gymnastics Club for Reception, Year 1 and Year 2 every Tuesday from 17:15-18:00. This will cost £14 for 4 weeks.

  2. Gymnastics and Fitness for Nursery children every Tuesday from 15:30-16:15. This will cost £12 for 4 weeks.


Follow this link to sign up!


EVERYONE

Torfhwyl

On Saturday, 4th of March, a really exciting event is due to be held at our school. Torfhwyl (a made up word meaning fun in Torfaen) is due to be held at our school. This event is run by Menter Iaith in our hall. Menter Iaith are a government funded organisation focused on promoting the Welsh language. There will be lots of fun things to do and some performances too. There is due to be a harpist, a folk band, a singer-songwriter and a children’s entertainment company. I am looking forward to seeing lots of people there!

EVERYONE

School Eisteddfod Competitions

Don’t forget over half term to prepare for our school competitions! Everyone had a sheet on Tuesday outlining the competitions including the homework competitions. There will be prizes! The deadline is Wednesday, 1st of March when we hold our mini-Eisteddfods.

EVERYONE

Urdd Eisteddfod

We have been working hard to prepare children for the Urdd Eisteddfod. Families of all those competing in the Eisteddfod have all be contacted. The Eisteddfod will be held at Ysgol Panteg on Saturday, 11th of March.

EVERYONE

Half Term Reading

Studies show that reading for pleasure makes a big difference to children’s educational performance. Evidence suggests that children who read for enjoyment every day not only perform better in reading tests than those who don’t, but also develop a broader vocabulary, increased general knowledge and a better understanding of other cultures. In fact, reading for pleasure is more likely to determine whether a child does well at school than anything else.


You can make a huge difference as a parent or family member! Parents are the most important educators in a child’s life – even more important than their teachers – and it’s never too early or too late to start reading together.


Our website has lots of tips to help you with reading - you might have read it before, but it’s worth going back to have a another look!


Our website is also a hub for Welsh e-books!

EVERYONE

Reception Spaces for September 2023

Do you know anyone who has a child about to enter Reception? Send them our way! Put them in touch with us for a tour around the school so that they can see what we have to offer! We really need your help to get enough children for our Reception.


Our prospectus - sharing all about our school - is on our website!


213 views0 comments

Comments


bottom of page