top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 14.02.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Go brin ei fod yn teimlo fel ddoe ers i mi e-bostio am ddigwyddiadau Nadolig! Ond, dyma ni yn yr wythnos olaf yn yr hanner tymor yma!


PAWB

Dydd Gwyl Dewi

Peidiwch ag anghofio mai dydd Mercher, Mawrth 1af yw Dydd Gŵyl Dewi. rydym yn gwahodd y plant i wisgo i fyny mewn gwisg Gymreig, mewn rhywbeth coch neu mewn gwisg rygbi Gymreig. Efallai nad yw eich plentyn yn hoff iawn o wisgo i fyny ac efallai y bydd yn fwy cyfforddus yn gwisgo cennin pedr neu genhinen yn lle hynny. Ar y diwrnod hwn, byddwn yn cynnal Eisteddfodau bach trwy gydol y dydd gyda llawer o gystadlaethau a gwobrau hwyliog.


PAWB

Diwrnod y Llyfr

Cofiwch, oherwydd Dydd Gwyl Dewi, rydyn ni wedi symud ein Diwrnod y Llyfr o’r 2il o Fawrth i’r 9fed o Fawrth. Mae hyn felly nad ydy teuluoedd yn gorfod gwisgo fyny dwywaith mewn un wythnos.


PAWB

Cystadlaethau Eisteddfod Ysgol

Rydym yn falch o gyhoeddi cystadlaethau Eisteddfod ein hysgol am y flwyddyn. Rhai y byddwn yn eu gwneud yn yr ysgol a rhai y byddwn yn gofyn i blant eu gwneud gartref. Gweler yr atodiad sydd hefyd wedi rhannu ar bapur! Mae'r cystadleuthau yn berffaith ar gyfer cynllunio gweithgareddau ar gyfer hanner tymor! Neu, rywbeth i gadw'r plant yn dawel yn y gwyliau!

PAWB

Arian Noddi Race for Life

Cofiwch, os ydych wedi casglu arian nawdd ar gyfer Race for Life, mae angen bod i fewn erbyn dydd Gwener yma (17eg o Chwefror). Rydym wedi cael ein syfrdanu gan y gwaith caled mae ein Teulu Panteg wedi ei wneud yn barod wrth gasglu arian nawdd!


PAWB

Datblygiad Eco Newydd Cyffrous

Mae ein Pwyllgor Eco a rhai o’r athrawon wedi bod yn gweithio ar syniad gwirioneddol gyffrous yr wyf yn awr mewn sefyllfa i’w gyhoeddi. Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn adeiladu tŷ haf ar ein plaza (ar flaen yr ysgol). Siop eco-gyfnewid fydd hon. Bydd gan y tŷ haf hwn ddau hanner.


I ddechrau bydd hanner yn gartref i gyfnewidfa gwisg ysgol fel y gall teuluoedd ailddefnyddio a chyfnewid gwisg ysgol. Bydd hyn yn ein helpu i leihau ein hôl troed carbon yn aruthrol. Mae'r rhan fwyaf o wisgoedd ysgol yn tueddu i gael eu gwneud allan o ddeunyddiau gwydn iawn (fel Teflon a Polyester) sy'n golygu bod ganddyn nhw lawer iawn o blastig. Gallwn amddiffyn ein planed trwy gyfnewid gwisg ysgol i sicrhau felly nid ydym yn parhau i brynu mwy o wisg ysgol a’n bod yn ailddefnyddio gwisgoedd ysgol.


Bydd hanner arall y siop eco-gyfnewid hon yn cael ei datblygu dros y misoedd nesaf. Rydym yn bwriadu gweithio gydag archfarchnadoedd a dod yn ganolbwynt dosbarthu ar gyfer gormodedd o stociau bwyd. Bydd hyn yn sicrhau bod llai o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi.


Rydyn ni angen help - mae angen gwirfoddolwyr! Pan fydd ein tŷ haf yn cyrraedd, mae angen rhai unigolion arnom a all ein helpu i'w adeiladu! Bydd hynny'n arbed llawer o arian i ni ac yn caniatáu inni roi ein harian lle bydd yn effeithio orau ar blant! Felly, os ydych chi'n gallu helpu dros benwythnos i adeiladu'r tŷ haf cysylltwch â mi! (head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk). Gallaf addo y bydd toesenni ynddo ar gyfer pwy byth sy'n gwirfoddoli!


Mae hyn i gyd yn rhan o’n hymgyrch i ofalu am ein dyfodol a dyfodol ein plant drwy ddechrau heddiw.


PAWB

Diolch i Rubin Lewis O’Brien

Hoffai staff a phlant ddiolch yn fawr iawn i gyfreithwyr Rubin Lewis O’Brien yng Nghwmbrân sydd wedi cyfrannu £600 tuag at gwisgoedd chwaraeon ysgol newydd ar gyfer ein timau. Mae hwn yn gyfraniad hynod garedig. Diolch yn fawr iawn i un o'n rhieni am drefnu hyn i ni.

DERBYN

Noson Dod i'ch Adnabod

Diolch i’r rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn ‘Dod i’ch Adnabod’ ddydd Iau. Does dim agenda i’r digwyddiad hwn – yn syml, mae’n gyfle i gael diod a chacen a dod i adnabod rhieni eraill y Derbyn. Bydd hyn yn digwydd am 3:30 (ar ôl amser codi) ddydd Iau, 16eg o Chwefror.


DERBYN A MEITHRIN

Cymraeg i’r Teulu

Ar ôl cael ein torri ar draws ein Ras am Fywyd dydd Gwener diwethaf, mae ein sesiynau Cymraeg i’r Teulu yn parhau gyda Mrs Redwood dydd Gwener yma.


BLYNYDDOEDD 1 I 6

Gwersylloedd Aml Chwaraeon Hanner Tymor Chwefror - Nodyn Atgoffa

Mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru, cofiwch y byddwn yn cynnal diwrnodau hwyl yn Ysgol Panteg i helpu hyrwyddo ffyrdd iach, egnïol o fyw a chefnogi teuluoedd gyda gofal plant hanner tymor. Yn Ysgol Panteg, bydd yr Urdd yn cynnal gweithgareddau ar ddau ddiwrnod (Dydd Llun 20fed o Chwefror a dydd Iau 23ain o Chwefror). Mae yna hefyd leoliadau eraill y gallech fod eisiau eu defnyddio ar ddiwrnodau eraill – fel Ysgol Gymraeg Ifor Hael a Chanolfan Chwaraeon Cymunedol Crucywel. Dyma'r ddolen i gofrestru!PAWB

Llefydd Derbyn ar gyfer Medi 2023

Ydych chi'n adnabod unrhyw un sydd â phlentyn ar fin cyrraedd y dosbarth Derbyn? Anfonwch nhw atyn ni! Rhowch nhw mewn cysylltiad â ni am daith o amgylch yr ysgol er mwyn iddynt weld beth sydd gennym i'w gynnig! Mae gwir angen eich help arnom i lenwi ein Derbyn ar gyfer Medi 2023!


Mae ein prosbectws sydd yn rhannu popeth am ein hysgol - ar ein gwefan!

 

Good afternoon!


It hardly seems like yesterday since I was emailing about Christmas events! But, here we are in the last week in this half term!


EVERYONE

St. David’s Day

Don’t forget that Wednesday, 1st of March is St. David’s Day. We are inviting the children to dress up in Welsh costume, in something red or in Welsh rugby outfit. It might be that your child doesn’t particularly like dressing up and they might be more comfortable wearing a daffodil or leek instead. On this day, we will be holding mini-Eisteddfods throughout the day with lots of fun competitions and prizes.


EVERYONE

World Book Day

Remember, because of St David's Day, we have moved our World Book Day celebrations from the 2nd of March to the 9th of March. This is so families don't have to dress up twice in one week.


EVERYONE

School Eisteddfod Competitions

We are proud to announce our school’s Eisteddfod competitions for the year. Some of which we will be doing in school and some of which we ask children to do at home. See the attachment that has also been shared on paper! The competitions are perfect for planning activities for half term! Or, something to keep the kids quiet in the holidays!

EVERYONE

Race for Life Sponsorship Money

Please remember that if you have collected sponsorship money for Race for Life that if needs to be in by this Friday (17th of February). We have been overwhelmed by the hard work in collecting sponsorship money that our Panteg Family have done already!


EVERYONE

Exciting New Eco Development

Our Eco Committee and some of the teachers have been working on a really exciting idea that I am now in a position to announce. Over the next few weeks, we will be building a summer house on our plaza (at the front of the school). This will be an eco-swap shop. This summer house will have two halves.


To start with one half will house a school uniform exchange so that families can re-use and swap uniforms. This will help us reduce our carbon-footprint massively. Most school uniforms tend to be made out of very durable materials (like Teflon and Polyester) which means they have a high amount of plastic. We can protect our planet by swapping school uniform to ensure that we don’t just keep buying more uniform and that we reuse uniforms.


The other half of this eco-swap shop will be developed over the next few months. We plan on working with supermarkets and becoming a hub for excess food stocks. This will ensure that less waste goes into landfill.


We need help - we need some volunteers! When our summerhouse arrives, we need some individuals who can help us build it! That will save us a lot of money and allow us to put our money where it will impact children best! So, if you are able to help over a weekend to build the summer house please contact me! (head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk). I can promise that there will be doughnuts in it for who ever volunteers!


This is all part of our campaign to look after our future and our children’s future by starting today.

EVERYONE

Thanks to Rubin Lewis O’Brien

Staff and children would like to say a big thank you to Rubin Lewis O’Brien solicitors in Cwmbran who have donated £600 towards new school sports kits for our teams. This is an incredibly kind donation. A big thanks to one of our parents, who organised this for us.

RECEPTION

Getting to Know You Night

Thank you to those who have signed up for the ‘Getting to Know You’ session on Thursday. There is no agenda to this event - it is simply a chance to have a cuppa and some cake and get to know other Reception parents. This will take place at 3:30 (after pick up time) on Thursday, 16th of February.


RECEPTION AND NURSERY

Cymraeg i’r Teulu

After being interrupted by our Race for Life last Friday, our Welsh for the Family sessions continue with Mrs Redwood this Friday.


YEARS 1 TO 6

February Half Term Multi Sport Camps - Reminder

In partnership with Urdd Gobaith Cymru, remember that we will be hosting fun days at Ysgol Panteg to help promote healthy, active lifestyles and support families with half term childcare. At Ysgol Panteg, the Urdd will be running activities on two days (Monday 20th of February and Thursday 23rd of February). There are also other locations which you might want to utilise on other days – such as Ysgol Gymraeg Ifor Hael and Crickhowell Community Sports Centre. Here is the link to sign up!EVERYONE

Reception Spaces for September 2023

Do you know anyone who has a child about to enter Reception? Send them our way! Put them in touch with us for a tour around the school so that they can see what we have to offer! We really need your help to get


Our prospectus - sharing all about our school - is on our website!


161 views0 comments

Comments


bottom of page