top of page
Search
 • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 10.02.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Ras am Fywyd

Cafwyd llawer o hwyl heddiw wrth i ni ymuno gyda'n gilydd fel Teulu Panteg i godi ymwybyddiaeth am Ymchwil Cancr y DU drwy ein 'Ras am Fywyd'. Roedd hi'n hyfryd gweld cymaint o deuluoedd yn ymuno! Diolch i chi i gyd am gymryd rhan dros yr achos teilwng hwn.


Cofiwch, os ydych wedi codi arian drwy nawdd ar gyfer y digwyddiad hwn, gofynnwn yn garedig i chi anfon yr arian nawdd a'r ffurflen/amlen i'r swyddfa erbyn dydd Gwener nesaf.

BLWYDDYN 6

Taith Preswyl

Rydym mor gyffrous i gyhoeddi manylion ein taith breswyl Blwyddyn 6! Fel y gwyddoch, roedd pris Llangrannog yn ddrud iawn - felly, gwnaethom ofyn i deuluoedd bleidleisio a ddylid bwrw ymlaen neu a ddylem trefnu taith cysgu ein hunain fel y gwnaethom ar gyfer carfan y flwyddyn ddiwethaf 6. Dewisodd deuluoedd y trip aros dros nos yn yr ysgol. Rwy’n wirioneddol falch o gyhoeddi ein bod wedi gallu trefnu’r digwyddiadau dros gyfnod o dri diwrnod nawr - ac mae’n llawn dop ac rwy’n siŵr bod rhywbeth at ddant pawb. Diolch yn fawr i Mr Alexander sydd wedi arwain wrth drefnu'r daith hon i'n plant. Ynghlwm fe welwch boster dwyieithog (a fydd yn cael ei anfon adref heddiw hefyd) sy'n amlinellu'r daith!


Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd y daith ddydd Mercher 29ain o Fawrth tan ddydd Gwener, 31ain o Fawrth.


Cost y daith fydd £120 (£108 i deuluoedd wrth dderbyn prydau ysgol am ddim). Mae angen blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 arnom erbyn dydd Mawrth, 28ain o Chwefror (mae hwn yn ddiwrnod cyflog i lawer o bobl!). Yna bydd yn rhaid talu'r gweddill erbyn dydd Gwener 24ain o Fawrth. Mae hyn bellach yn fyw ar CivicaPay.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau o amgylch y daith, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Hefyd, os ydych chi'n cael trafferth talu am y daith (fel amgylchiadau technegol neu deuluol am unrhyw reswm), cysylltwch â naill ai fy hun neu Mrs. Tudball cyn gynted â phosibl fel y gallwn drafod y ffordd orau ymlaen.

Carreg Lam

Apwyntiad Newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi cyfweld a chynnig rôl cynorthwyydd addysgu ar gyfer ein Canolfan Drochi Iaith Gymraeg newydd i Miss Sophie Allen. Bydd Miss Allen yn gweithio gydag arweinydd y ganolfan, Mrs Carys Soper, yn cefnogi plant sy'n hwyr yn dod i'r iaith Gymraeg. Rydym bellach yn gweithio'n ddi stop er mwyn sefydlu'r ganolfan yn barod ar gyfer ein disgyblion cyntaf.


Ydych chi'n adnabod unrhyw blant neu deuluoedd sy'n dymuno bod nhw wedi dewis addysg Gymraeg? Nid yw'n rhy hwyr! Dyma'r newyddion rydyn ni eisiau rhannu gyda phawb! Cyswllt: carreg-lam@torfaen.gov.uk i gael mwy o wybodaeth!


PAWB

Diwrnodau Hyfforddi Staff

Dim ond nodyn cyflym yw hwn i'ch atgoffa ein bod plant mewn yn llawn tan ddiwedd yr hanner tymor. Rydym yn gorffen amser arferol ddydd Gwener nesaf (17eg o Chwefror). Rydym yn disgwyl pawb yn ôl i mewn ar ôl hanner tymor ddydd Llun 27ain o Chwefror.


Ein Diwrnod Hyfforddi Staff a gynlluniwyd nesaf yw'r 17eg o Ebrill - sy'n syth ar ôl egwyl y Pasg. Mae gennym un diwrnod hyfforddi arall i drefnu a byddaf yn rhoi gwybod ichi am y dyddiad hwnnw cyn hir.


BLWYDDYN 5

Taith Pontio i Gwynllyw

Dydd Mercher, mae Gwynllyw wedi trefnu ymweliad pontio ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 5. Rydym wedi trefnu bws i’n plant fydd yn gadael yn syth ar ôl cofrestru yn y bore ac yn dod â nhw yn ôl erbyn diwedd y diwrnod ysgol. Bydd angen pecyn bwyd ar blant. Os yw eich plentyn yn derbyn ‘Cinio Ysgol Am Ddim’ bydd ein cegin yn paratoi pecyn cinio ar eu cyfer. Gan fod gennym eich caniatâd ar gyfer ymweliadau lleol, nid oes unrhyw beth y mae angen i chi ei wneud. Nid oes unrhyw gost i deuluoedd sy'n gysylltiedig â'r daith hon. Cysylltwch gyda ni os nad ydych chi eisiau eich plentyn i fynd.


BLWYDDYN 6

Stwnsh

Ddoe, bu ein dosbarthiadau Blwyddyn 6 yn cynnal gweithgareddau adeiladu tîm gyda chyflwynwyr rhaglen blant Stwnsh ar S4C. Cafwyd llawer o hwyl a byddwn yn aros i weld os cawn ein dewis i fod ar y teledu yn y dyfodol!


PAWB

Teimlo'n Dda yn Chwefror – Teimlo Wedi Llethu

Mae yna adegau mewn bywyd pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi llethu. Boed hynny gyda gwaith, ysgol, rhwymedigaethau cymdeithasol neu fywyd yn unig yn gyffredinol, rydym i gyd yn teimlo wedi llethu, yn bryderus, neu dan straen ar ryw adeg. Mae'n bwysig rhoi gras i chi'ch hun pan fydd y teimladau hyn gennych. Ceisiwch beidio â'u brwsio i ffwrdd na gwthio trwy beth bynnag sy'n achosi ichi deimlo'n bryderus - mae eich iechyd meddwl yn bwysig ac os ydych chi'n teimlo'r wasgfa, deallwch y gallwch chi gymryd cam yn ôl. Dyma 5 peth bach yn unig a allai fod o gymorth!

 1. Cymerwch anadl ddwfn a chamwch i ffwrdd. Os ydych chi'n teimlo wedi llethu neu'n bryderus, ffordd gyflym o ddechrau lliniaru'r teimladau hynny yw trwy wneud ymarferion anadlu. Os yw'r peth sy'n eich llethu o'ch blaen, ceisiwch gymryd cam oddi wrtho i greu rhywfaint o wahaniad rhyngoch chi a beth bynnag sy'n gwneud ichi deimlo fel hyn. Mae ymarferion anadlu dwfn yn ffordd wych o hyrwyddo ymlacio a gostwng eich ymateb straen.

 2. Creu rhestr “na”. Gall amddiffyn eich amser a'ch gofod helpu i roi ymdeimlad o reolaeth i chi dros eich amserlen. Amnewidwch y gweithgareddau nad ydych chi am eu gwneud gyda rhywbeth y byddwch chi'n ei fwynhau. Mae ffiniau iach yn hanfodol i'n lles!

 3. Ailfeddyliwch eich sefyllfa. Weithiau, daw ein straen o'r ffordd rydyn ni'n edrych ar y sefyllfa rydyn ni ynddi. Os ydyn ni'n cymryd amser i feddwl am ein sefyllfa o safbwynt gwahanol, gallwn ni weithiau deimlo llai o straen.

 4. Gofynnwch am help gan rywun annwyl. Mae eich rhwydwaith cymorth cymdeithasol yno i chi bwyso arno os oes angen i chi fentro neu drafod pethau. Estynnwch allan at ffrind i gael sgwrs neu godi'r ffôn a ffoniwch aelod o'r teulu.

 5. Ysgrifennwch ef i lawr. Yn amlach na pheidio, mae pethau'n teimlo'n fwy hylaw pan gânt eu hysgrifennu. Efallai ei fod yn ‘brain dump’ ar ddiwedd y dydd cyn i chi fynd i gysgu i'ch helpu chi i gael yr holl bethau allan o'ch pen rydych chi'n poeni amdano. Efallai y byddai'n rhestr i'w gwneud dros yr ychydig ddyddiau nesaf y gallwch chi wedyn eu croesi. Fodd bynnag, rydych chi'n ei ysgrifennu i lawr, byddwch chi'n gallu meddwl yn gliriach ag ef allan o'ch pen ac ar bapur.


 

EVERYONE

Race for Life

Lots of fun was had today as we joined together as a Panteg Family to raise awareness for Cancer Research UK through our 'Race for Life'. It was lovely to see so many families joining in! Thank you all for participating for this worthy cause.


Remember, if you have raised money through sponsorship for this event, please kindly send in the sponsorship money and form/envelope to the office by next Friday.

YEAR 6

Residential Trip

We are so excited to announce the details of our Year 6 residential trip! As you will know, Llangrannog’s price was extremely expensive – therefore, we asked families to vote on whether or not to proceed or whether we should book our own sleepover trip as we did for the last Year 6 cohort. Families voted for the overnight stay at the school. I am really proud to announce that we have been able to now arrange the events over a three day period – and it is action packed and I am sure there is something for everyone. A big thank you goes to Mr. Alexander who has taken the lead in organising this trip for our children. Attached you will find a bilingual poster (which will be sent home today too) that outlines the trip!


As previously announced the trip will be on Wednesday 29th of March until Friday, 31st of March.


The trip cost will be £120 (£108 for families in receipt of Free School Meals). We require a non-refundable deposit of £30 by Tuesday, 28th of February (this is payday for lots of people!). The remainder will then have to be paid by Friday 24th of March. This is now live on CivicaPay.


If you have any questions around the trip, please don’t hesitate to get in contact with us. Also, if for any reason you have trouble paying for the trip (such as technical or family circumstances) please get in contact with either myself or Mrs. Tudball as soon as possible so we can discuss the best way forward.

CARREG LAM

New Appointment

We are really pleased to announce that yesterday, we interviewed and offered the role of teaching assistant for our new Welsh language immersion centre to Miss Sophie Allen. Miss Allen will be working with our centre leader, Mrs Carys Soper, supporting children who are late-comers to the Welsh language. We now are working 'full steam ahead' in setting up the centre ready for our first pupils.


Do you know any children or families who wish that they had chosen Welsh education? It is not too late! That is what we are here to shout from the rooftops! Contact: carreg-lam@torfaen.gov.uk for more information!

EVERYONE

Training Days

This is just a quick note to remind you that we are in fully until the end of the half term. We finish normal time next Friday (17th of February). We are expecting everyone back in after half term on Monday 27th of February.


Our next planned staff training day is the 17th of April - which is straight after the Easter Break. We do have one more training day to allocate and I will let you know that date in due course.


YEAR 5

Transition Trip to Gwynllyw

On Wednesday, Gwynllyw have arranged a transition visit for our Year 5 pupils. We have organised a bus for our children which will leave straight after morning registration and will bring them back by the end of the school day. Children will need a packed lunch. If your child is in receipt of ‘Free School Meal’ our kitchen will prepare a packed lunch for them. As we have your permission for local visits, there is nothing that you need to do. There is no cost for families associated with this trip. Please contact us if you do not wish your child to attend.


YEAR 6

Stwnsh

Yesterday, our Year 6 classes had team building activities with presenters of S4C’s Stwnsh children’s programme. Lots of fun was had and we will await to see if we get picked to be on the television in the future!

EVERYONE

Feel Good February – Feeling Overwhelmed

There are times in life when you’re going to feel overwhelmed. Whether it be with work, school, social obligations or just life in general, we all feel overwhelmed, anxious, or stressed at some point. It’s important to give yourself grace when you have these feelings. Try not to brush them off or push through whatever is causing you to feel anxious – your mental health matters and if you’re feeling the squeeze, understand that you can take a step back. Here are just 5 small things that might help!

 1. Take a deep breath and step away. If you’re feeling overwhelmed or anxious, a quick way to begin to alleviate those feelings is by doing breathing exercises. If the thing that’s overwhelming you is in front of you, try taking a step away from it to create some separation between you and whatever is making you feel this way. Deep breathing exercises are a great way to promote relaxation and lower your stress response.

 2. Create a “no” list. Protecting your time and space can help give you a sense of control over your schedule. Replace the activities you don’t want to do with something that you’ll enjoy. Healthy boundaries are crucial for our wellbeing!

 3. Rethink your situation. Sometimes, our stress comes from the way we look at the situation we are in. If we take time to think about our situation from a different perspective, we can sometimes feel less stressed.

 4. Ask for help from a loved one. Your social support network is there for you to lean on if you need to vent or talk things through. Reach out to a friend for a chat or pick up the phone and call a family member.

 5. Write it down. More often than not, things feel more manageable when they are written down. It might be a ‘brain dump’ at the end of the day before you go to sleep to help you get all the stuff out of your head that you are worried about. It might be a list to do over the next few days which you can then cross off. However you write it down, you will be able to think clearer with it out of your head and on paper.117 views0 comments

Comments


bottom of page