top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 27.01.2023 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Mae'r penwythnos ar y gorwel! Rydym wedi cael wythnos brysur arall yma yn Ysgol Panteg gyda llawer o weithgareddau diddorol a chyffrous!


MEITHRIN A DERBYN

Cymraeg i'r Teulu

Diolch i bawb sydd wedi cofrestru ar gyfer ein sesiynau Cymraeg i'r Teulu - sy'n dechrau ddydd Gwener nesaf. Rydym wedi cael ein syfrdanu gan yr ymateb – felly mae’r rownd hon o sesiynau bellach wedi cau. Mewn ychydig wythnosau byddwn yn ailagor y ffurflen archebu ar gyfer y rownd nesaf o sesiynau.

PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Diolch i bawb sydd wedi cofrestru ar gyfer ein cyfarfod cynnydd disgyblion a dweud wrthym pa amseroedd rydych ar gael. Mae tua hanner nawr wedi arwyddo i fyny! Mae'r cyswllt yn cau ar ddiwedd y dydd dydd Mawrth nesaf (31ain o Ionawr). Felly, os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, llenwch y ddolen isod i rannu pa amseroedd rydych chi ar gael. Bydd staff yr ysgol wedyn mewn cysylltiad er mwyn cadarnhau amser mwy pendant. Mae slotiau amseroedd poblogaidd yn gyfyngedig - felly bwciwch heddiw! Peidiwch â'i adael tan y penwythnos!


Cynhelir y cyfarfodydd ar ddydd Llun 6ed, dydd Mawrth 7fed a dydd Mercher 8fed o Chwefror ar ôl ysgol. Rydym yn disgwyl y bydd pob teulu yn mynychu'r cyfarfodydd hyn (naill ai'n bersonol neu'n rhithiol). Byddwn yn rhoi'r llyfrau plant allan i chi edrych drwyddynt hefyd.PAWB

Gweithdy Datrys Problemau Mathemateg - Galwad Olaf

Fel rhieni, gallwch chi wneud gwahaniaeth enfawr i ddysgu plant. Fel y cyfryw, rydym yn cynllunio gweithdy i rieni ar ddatrys problemau mathemategol ar ddydd Iau, 2 Chwefror o 4:30-5:30 fel y gallwch weld sut rydym yn addysgu datrys problemau a sut y gallwch chi helpu! Rydym yn eich annog i gofrestru heddiw trwy ddilyn y ddolen hon! Mae cymaint o bobl yn ofni mathemateg - gadewch i ni dorri'r duedd honno a rhoi'r dechrau gorau y gallwn i'n plant!MEITHRIN A DERBYN

Dod i'ch Adnabod Prynhawn

Neithiwr cawsom noson gymdeithasol gwych i deuluoedd sy'n mynychu ein dosbarth Meithrin. Doedd dim agenda - dim ond cyfle i deuluoedd gysylltu â theuluoedd eraill, ac i ni gyfarfod.


Rydym nawr yn cynnig hwn ar gyfer ein dosbarthiadau Derbyn. Felly, ar ddydd Iau, 16eg o Chwefror, am 3:30 (ar ôl amser casglu’r prynhawn) hoffem eich gwahodd i ddod ynghyd i holl rieni’r dosbarth derbyn er mwyn i chi ddod i adnabod eich gilydd. Gall rhieni fod yn gymorth i’w gilydd yn ystod gyrfa ysgol plentyn. Felly, os oes gennych chi blentyn yn un o’n dosbarthiadau Derbyn, boed yn newydd neu wedi bod gyda ni ers peth amser ac yn ein Meithrin, dewch draw am gacen a dewch i adnabod teuluoedd eraill! Rhowch wybod i ni os ydych yn dod trwy lenwi'r ddolen hon fel ein bod yn gwybod faint o gacen i fynd i mewn!PAWB

Diweddariad Gweithredu Diwydiannol

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol ym Mwletin Dydd Mawrth, bydd ein hysgol yn parhau ar agor i bawb yr wythnos nesaf oherwydd nad yw ein staff yn streicio. Os bydd unrhyw newid, byddwch yn cael eich diweddaru a byddwn yn e-bostio dosbarthiadau unigol. Mae hyn yn golygu ein bod yn disgwyl i bob plentyn ddod i mewn fel arfer ar ddiwrnodau streic athrawon.


PAWB

Presenoldeb

Cyn y Nadolig, cawsom lawer o salwch oherwydd bygiau salwch a firysau ffliw - effeithiodd hyn yn fawr ar bresenoldeb llawer o blant. Mae'n bwysig iawn bod plant yn yr ysgol pan fyddant yn ddigon iach. Pan nad yw plant i mewn am ddiwrnod neu ychydig ddyddiau mae'n effeithio'n fawr arnyn nhw pan fyddant yn dychwelyd oherwydd eu bod wedi methu elfennau allweddol o brofiadau addysgu a dysgu ac yna yn teimlo tu ôl. Ein neges yw bod pob diwrnod yn cyfrif! Wrth gwrs, rydyn ni’n deall bod plant yn mynd yn sâl – ac ni ellir helpu hynny o bryd i’w gilydd.


Cofiwch gysylltu â’r swyddfa i adael neges ffôn neges absenoldeb neu drwy e-bost cyn gynted ag y gallwch. Dylid gwneud hyn ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb cyn i'r ysgol ddechrau.


Y targed presenoldeb ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn Nhorfaen yw 95 y cant.


Bydd cyfradd presenoldeb disgyblion sy'n absennol am hanner diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd yn 90 y cant. Bydd cyfradd presenoldeb o 80 y cant ar gyfer y rhai sy'n absennol am ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd.


Mae Torfaen, fel awdurdod, yn mynd i fod yn cyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig am absenoldebau heb reswm dilys na chynhwysfawr ac ar gyfer y rhai sy’n cael eu hadnabod fel rhai sy’n absennol yn barhaus yn fuan. Yn Ysgol Panteg, dyma'r peth olaf yr ydym am ei weld yn digwydd i deuluoedd. Y peth gorau y gallwn ei wneud gyda'n gilydd i osgoi unrhyw beth fel hyn yw cadw cyfathrebu da rhwng y cartref a'r ysgol. Felly, os oes angen cyngor arnoch, mae llinellau ffôn ein swyddfa ar agor o 8.30 tan 4. Gallwch ddarganfod mwy am salwch a chadw plant i ffwrdd o'r ysgol o'n polisi (sydd ynghlwm wrth y bwletin hwn ac ar gael unrhyw bryd ar yr adran polisi o ein gwefan).


Fel y gwyddoch mae Miss Catherine Duke, ein swyddog presenoldeb, yn hawdd iawn mynd ati ac mae ganddi berthynas dda gyda llawer ohonoch yn barod. Rydyn ni yma i helpu - felly peidiwch â bod ofn estyn allan.


Mae ein ffigurau presenoldeb - hyd at ddoe fel a ganlyn:


Blynyddoedd 1 i 6

Gwersylloedd Aml Chwaraeon Hanner Tymor Chwefror

Mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal diwrnodau hwyliog yn Ysgol Panteg ar gyfer helpu i hyrwyddo ffyrdd iach, egnïol o fyw a chefnogi teuluoedd sydd angen gofal plant hanner tymor. Yn Ysgol Panteg, bydd yr Urdd yn cynnal gweithgareddau ar ddau ddiwrnod (dydd Llun 20fed Chwefror a dydd Iau 23ain o Chwefror). Gweler y poster isod am ragor o fanylion. Mae yna leoliadau eraill hefyd y byddech chi efallai am eu defnyddio ar ddiwrnodau eraill - fel Ysgol Gymraeg Ifor Hael a Chanolfan Chwaraeon Cymunedol Crickhowell. Dyma'r ddolen i arwyddo!


Gobeithio y cewch chi benwythnos hyfryd ac edrychwn ymlaen at weld pawb ddydd Llun!

 

The weekend is nearly upon us! We’ve had another busy week here at Ysgol Panteg with lots of interesting and exciting activities!


NURSERY AND RECEPTION

Welsh for the Family

Thank you to all those who have signed up for our Welsh for the family sessions - which start next Friday. We have been overwhelmed by the response - therefore this round of sessions is now closed. In a few weeks we will reopen the booking form for the next round of sessions.

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Thank you to all who have signed up to our pupil progress meeting and told us of what times you are available. About half of families have now signed up! The link closes at end of day next Tuesday (31st of January). So, if you haven’t already, please fill out the link below to share what times you are available. School staff will then be in contact in order to confirm a more definite time. Popular times slots are limited - so get in today! Don’t leave it until the weekend!


The meetings will be be held on Monday 6th, Tuesday 7th and Wednesday 8th of February after school. It is our expectation that all families will attend these meetings (either in-person or virtually). We will be putting out the children's books for you to look through too.EVERYONE

Mathematics Problem Solving Workshop - Last Call

As parents, you can make a massive difference to children’s learning. As such, we are planning a parent workshop on mathematical problem solving on Thursday, 2nd of February from 4:30-5:30 so that you can see how we teach problem solving and how you can help! We urge you to sign up today by following this link! So many people fear mathematics - let’s break that trend and give our children the best start we can!NURSERY AND RECEPTION

Getting To Know You Afternoon

Last evening we had a great mini-social for families to attend at our Nursery class. There was no agenda - just a chance for families to link with other families, and for us to meet.


We are now offering this for our Reception classes. Therefore, on Thursday, 16th of February, at 3:30 (after afternoon pick up) we’d like to invite you to a little get together for all reception parents so that you can get to know each other. Parents can really be a support to one another during a child’s school career. So, if you have a child in one of our Reception classes, whether they are new or have been with us for some time and in our Nursery, come along for some cake and get to know other families! Let us know if you are coming by filling in this link so we know how much cake to get in!EVERYONE

Industrial Action Update

As previously announced in Tuesday’s Bulletin, our school will remain open to all next week due to our staff not striking. Should there be any change, you will be updated and we will email individual classes. This means that we are expecting all children in as normal on days of teacher strikes.


EVERYONE

Attendance

Before Christmas, we had lots of illness due to sickness bugs and flu viruses - this really affected many children’s attendance. It is really important that children are in school when they are well enough. When children are not in for a day or a few days it does really affect them when the return because they have missed key elements of teaching and learning experiences and are then on the back foot. Our message is that every day counts! Of course, we understand that children get ill - and that can’t be helped from time to time.


Please remember to contact the office to leave an absence notice phone message or via email as soon as you can. This should be done on the first day of absence before school starts.


The target attendance rate for primary and secondary schools in Torfaen is 95 per cent.


Pupils who take off an average of half a day off a week will have an attendance rate of 90 per cent. Those who take off an average of one day off a week will have an attendance rate of 80 per cent.


Torfaen, as an authority, are going to be introducing Fixed Penalty Notices for absences without a legitimate or comprehensive reason and for those who are classed as persistent absentees soon. At Ysgol Panteg, this really is the last thing we want happening for families. The best thing we can do together to avoid anything like this is to keep good communication between home and school. So, if you need advice, our office phone lines are open from 8.30 until 4. You can find out more about sickness and keeping children off school from our policy (which is attached to this bulletin and available at any time on the policy section of our website).


As you know Miss Catherine Duke, our attendance officer, is really approachable and has a good relationship with lots of you already. We are here to help - so don’t be afraid to reach out.


Our attendance figures - up until yesterday stand as follows:

YEARS 1 TO 6

February Half Term Multi Sport Camps

In partnership with Urdd Gobaith Cymru, we are pleased to announce that we will be hosting fun days at Ysgol Panteg to help promote healthy, active lifestyles and support families with half term childcare. At Ysgol Panteg, the Urdd will be running activities on two days (Monday 20th of February and Thursday 23rd of February). See the poster below for more details. There are also other locations which you might want to utilise on other days – such as Ysgol Gymraeg Ifor Hael and Crickhowell Community Sports Centre. Here is the link to sign up!


We hope that you have a lovely weekend and we look forward to seeing everyone on Monday!

91 views0 comments

Comentarios


bottom of page