top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 24.01.2023 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Newyddion Gwych

Rydym mor falch o gyhoeddi genedigaeth arall i'n Teulu Panteg. Nos Sul, rhoddodd Mrs Emily Morgan enedigaeth i ferch fach hardd. Cydunwn i longyfarch Mrs Morgan a’i gŵr, David, ar enedigaeth Harriet Beatrice a aned yn 7 pwys 7 owns. Croeso i'r byd!

PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae ein cyfarfodydd cynnydd a lles disgyblion yn cael eu cynnal ar ddydd Llun 6ed, dydd Mawrth 7fed a dydd Mercher 8fed o Chwefror ar ôl ysgol. Rydym yn disgwyl y bydd pob teulu yn mynychu'r cyfarfodydd hyn (naill ai'n bersonol neu'n rhithiol). Byddwn yn rhoi'r llyfrau plant allan i chi edrych drwyddynt hefyd.


Llenwch y ddolen isod i rannu pa amseroedd rydych chi ar gael. Bydd staff yr ysgol wedyn mewn cysylltiad er mwyn cadarnhau amser mwy pendant. Mae'r ddolen yn cau ar ddiwedd y dydd dydd Mawrth nesaf (31ain o Ionawr). Mae slotiau amseroedd poblogaidd yn gyfyngedig - felly archebwch eich lle heddiw! Peidiwch â'i adael tan y penwythnos!


Ar y ddolen hon gofynnir i chi a ydych yn dymuno cael cyfarfodydd personol (ein dewis cyntaf), dros y ffôn neu gyfarfodydd Timau Microsoft. Rydym yn hapus i wneud unrhyw un o'r rhain. Os byddwch yn penderfynu mynd am alwad ffôn neu fideo, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r rhif yr hoffech i ni ei ffonio neu'r e-bost yr hoffech i ni drefnu cyfarfod Timau Microsoft ag ef.PAWB

Dydd Santes Dwynwen

Wyddoch chi fod yfory yn ddiwrnod pwysig iawn i ni fel cenedl Gymreig? Bob blwyddyn, mae’n draddodiad bod Cymry’n dathlu rhywbeth sy’n cyfateb i Ddydd San Ffolant ychydig wythnosau cyn gweddill y byd! Rydym yn dathlu Dydd Santes Dwynwen ar 25 Ionawr bob blwyddyn.


Rydyn ni'n cyfnewid cardiau ac anrhegion, yn cymryd amser i ffwrdd, yn cael prydau arbennig gyda'n hanwyliaid... efallai y bydd rhai yn mynd mor bell â mynd am dro hir ar draethau anghyfannedd, yn cerfio llwyau caru neu'n cwtsio o flaen tân coed rhuadwy!


Ond pam y dyddiad hwn? Wel, dyma sut mae'r stori'n mynd.


Dwynwen oedd y harddaf o 24 merch y Brenin Brychan Brycheiniog. Syrthiodd mewn cariad â bachgen lleol o'r enw Maelon Dafodrill, ond roedd y Brenin Brychan eisoes wedi trefnu iddi briodi tywysog arall. Cymerodd Maelon y newyddion yn ddrwg, felly ffodd y trallodus Dwynwen i'r coed i grio, ac erfyn ar Dduw i'w helpu. Ymwelwyd â hi gan angel a roddodd ddiod melys iddi i'w helpu i anghofio Maelon, a ddigwyddodd i'w droi'n floc o rew. Yn ôl y chwedl, rhoddodd Duw dri dymuniad i Dwynwen. Ei dymuniad cyntaf oedd i Maelon gael ei ddadmer; ei hail ddymuniad oedd ar i Dduw gynnorthwyo pob gwir gariad; ei thrydydd dymuniad oedd na fyddai hi byth yn priodi. Er diolch, daeth Dwynwen yn lleian a sefydlodd leiandy ar Ynys Llanddwyn, llecyn bach hardd ar Ynys Môn. Mae ei henw yn golygu, 'hi sy'n byw bywyd wedi’i fendithio'. Felly, daeth Dwynwen yn nawddsant cariad Cymru.


PAWB

Diweddariad Gweithredu Diwydiannol

Mae llawer o newyddion a wybodaeth yn y wasg wedi bod ynghylch streiciau athrawon yn ddiweddar. Fel yr addawyd, rwy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y sefyllfa yma yn Ysgol Panteg. Bydd ein hysgol yn parhau ar agor i bawb wythnos nesaf. Os bydd unrhyw newid, byddaf yn eich diweddaru ac yn anfon e-bost at ddosbarthiadau unigol.


PAWB

Ras am Fywyd

Dyma nodyn sydyn i’ch atgoffa ein bod ni yn Ysgol Panteg am fod yn cynnal ein ‘Ras am Fywyd’ ein hunain i godi ymwybyddiaeth er budd ymchwil canser! Rydym yn cynllunio ein ‘Ras am Fywyd’ ar ddydd Gwener, 10fed o Chwefror. (Os bydd hi'n bwrw glaw, mae gennym ni ddau ddyddiad wrth gefn hefyd - 14eg a 17eg o Chwefror).


Mae digwyddiadau ‘Ras am Fywyd’ yn gwbl anghystadleuol, sy'n golygu y gall pawb eu mwynhau i'r eithaf, heb unrhyw bwysau i orffen mewn amser penodol. Cymryd rhan sy’n bwysig!


Rydym wedi anfon ffurflenni nawdd yr wythnos diwethaf ar gyfer y teuluoedd hynny sy'n dymuno codi arian ar gyfer Ymchwil Canser. Deallwn fod hwn yn gyfnod anodd i lawer o deuluoedd gyda’r ‘Argyfwng Cost Byw’ a dyna pam nad yw’r digwyddiad hwn yn seiliedig ar nawdd yn unig. Gall y rhai sy'n dymuno cael aelodau o'r teulu, cymdogion a ffrindiau i'w noddi wneud hynny. Ac, ni fydd y rhai na allant noddi ar hyn o bryd yn cael eu heithrio o'r digwyddiad.


Byddwn yn gwahodd rhieni, modrybedd, ewythrod, neiniau a theidiau i gymryd rhan hefyd ar ein ‘Trac Milltir y Dydd’. Felly, paratowch eich esgidiau rhedeg!


Bydd Cam Cynnydd 1 (Derbyn a Meithrin Bore) yn gwneud eu ras gyda staff a theulu o 9:30. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 30 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Bydd Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) yn gwneud eu ras o 11:00. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 45 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Bydd ein Meithrin Prynhawn yn gwneud eu ras o 12:30. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 30 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Bydd Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6) yn gwneud eu ras o 1:45. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 60 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


PAWB

Carreg Lam - Galwad Olaf am Geisiadau

Peidiwch ag anghofio bod gennym rôl cynorthwyydd addysgu yn ein huned trochi Cymraeg newydd. Mae'r hysbyseb yn cau ddydd Mawrth nesaf (1af o Chwefror) am 12:00pm.


Cenhadaeth ‘Carreg Lam’ yw datblygu sylfaen ieithyddol Gymraeg gref ar gyfer hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg mewn lleoliad diogel a hapus lle rydym yn gweithio i greu dinasyddion hyderus i’r dyfodol. Rydym yn bodoli i helpu i sicrhau bod sgiliau iaith y plant hyn yn debyg i blant eraill o’u hoedran. Rydym yn cynnig hyn trwy ddarpariaeth drochi bwrpasol. Rydym yn falch o roi offer ieithyddol a strategaethau arloesol wrth galon ein haddysgu wrth gofleidio technolegau newydd a meithrin balchder yn ein hiaith.


PAWB

Hysbyseb Arweinydd Cynnydd Cam 1

Fel y bydd teuluoedd ein dosbarth Derbyn Glas Coed yn gwybod o fy e-bost yr wythnos diwethaf, bydd Miss Rebecca Brown yn ein gadael dros y Pasg ar gyfer rôl newydd yn Ysgol Trelyn. Rydym nawr yn recriwtio ar gyfer arweinydd Cam Cynnydd 1 yn barod ar gyfer pan fydd Miss Brown yn gadael. Mae'r hysbyseb wedi mynd yn fyw heddiw. Fe fyddaf yn eich diweddaru wrth i ni fynd drwy’r proses recriwtio.

 

EVERYONE

Great News

We are so pleased to announce another birth into our Panteg Family. On Sunday evening, Mrs Emily Morgan gave birth to a beautiful baby girl. We all join together to congratulate Mrs Morgan and her husband, David, on the birth of Harriet Beatrice born 7lbs 7oz. Welcome to the world!

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

As previously announced, we have our pupil progress and wellbeing meetings running on Monday 6th, Tuesday 7th and Wednesday 8th of February after school. It is our expectation that all families will attend these meetings (either in-person or virtually). We will be putting out the children's books for you to look through too.


Please fill out the link below to share what times you are available. School staff will then be in contact in order to confirm a more definite time. The link closes at the end of the day next Tuesday (31st of January). Popular times slots are limited - so get in today! Don’t leave it until the weekend!


On this link you will be asked if you wish to have in-person meetings (our first choice), telephone or Microsoft Teams meetings. We are happy to do any of these. If you do decide to go for a telephone or video call, please ensure that you give the number you wish us to call or email you wish us to set up the Microsoft Teams meeting with.EVERYONE

St. Dwynwen’s Day

Did you know that tomorrow is a very important day for us as a Welsh nation? Every year, it is tradition that Welsh people celebrate an equivalent to Valentine’s Day a few weeks before the rest of the world! We celebrate St Dwynwen’s Day (or Dydd Santes Dwynwen in Welsh) on 25th January every year.


We exchange cards and gifts, take time out, have special meals with our loved ones... some may go as far as to take long walks on deserted beaches, carve love spoons or cwtch up in front of a roaring log fire!


But why this date? Well, this is how the story goes.


Dwynwen was the prettiest of King Brychan Brycheiniog's 24 daughters. She fell in love with a local lad called Maelon Dafodrill, but King Brychan had already arranged for her to marry another prince. Maelon took the news badly, so the distraught Dwynwen fled to the woods to weep, and begged God to help her. She was visited by an angel who gave her a sweet potion to help her forget Maelon, which happened to turn him into a block of ice. According to the legend, God then granted Dwynwen three wishes. Her first wish was that Maelon be thawed; her second wish was for God to help all true lovers; her third wish was that she would never marry. In gratitude, Dwynwen became a nun and set up a convent on Llanddwyn Island, a beautiful little spot on Anglesey. Her name means, 'she who leads a blessed life'. So, Dwynwen became the Welsh patron saint of love.


EVERYONE

Industrial Action Update

There has been a lot of press regarding teacher strikes of late. As promised, I am keeping you up to date with the situation here at Ysgol Panteg. Our school will remain open to all next week. Should there be any change, you will be updated and we will email individual classes.


EVERYONE

Race for Life

This is just a quick reminder that at Ysgol Panteg, we are going to be holding our own ‘Race for Life’ to raise awareness in aid of cancer research! We are planning our ‘Race for Life’ on Friday, 10th of February. (If it rains, we have two back up dates too - 14th and 17th of February).


Race For Life events are strictly non-competitive, meaning everyone can enjoy them to the full, with no pressure to finish in a certain time. It’s the taking part that’s important!


We have sent out sponsorship forms last week for those families who wish to raise money for Cancer Research. We understand that this is a difficult time for many families with the ‘Cost of Living Crisis’ that is why this event is not solely based on sponsorship. Those who wish to get families members, neighbours and friends to sponsor can do. And, those who can’t sponsor at this time will not be excluded from the event.


We will be inviting parents, aunties, uncles, grannies and grandads to take part too on our ‘Mile a Day Track’. So, get your running shoes ready.


Progress Step 1 (Reception and Morning Nursery) will do their race with staff and family from 9:30. We expect the whole event to last around 30 mins for this age group.


Progress Step 2 (Years 1, 2 & 3) will be doing their race from 11:00. We expect the whole event to last around 45 mins for this age group.


Our Afternoon Nursery will be doing their race from 12:30. We expect the whole event to last around 30 mins for this age group.


Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6) will be doing their race from 1:45. We expect the whole event to last around 60 mins for this age group.


EVERYONE

Carreg Lam - Last Call for Applications

Don’t forget that we have a teaching assistant role going at our new Welsh language immersion unit. The advert closes next Tuesday (1st of February) at 12:00pm.


The mission of 'Carreg Lam' is to develop a strong Welsh linguistic foundation for late-comers to the Welsh language in a safe and happy setting where we work to create confident citizens for the future. We exist to help ensure that the language skills of these children are similar to other children of their age. We offer this through dedicated immersion provision. We are proud to put linguistic tools and innovative strategies at the heart of our teaching while embracing new technologies and fostering pride in our language.


RECEPTION

Leader of Progress Step 1 Advert

As families of our Glas Coed Reception class will know from my email last week, Miss Rebecca Brown will be leaving us at Easter for a new role at Ysgol Trelyn. We are now recruiting for a leader of Progress Step 1 ready for when Miss Brown leaves. The advert has gone live today. I will keep you as updated as I can throughout the recruitment process.

104 views0 comments

Commentaires


bottom of page