top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 23.12.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Dymunwn Nadolig hapus a heddychlon iawn i chi. Gobeithiwn y cewch chi gyd (oedolion a phlant) amser i orffwys ac ymlacio. Mae'r amser hwn yn amser mor arbennig i blant gan eu bod yn cael treulio amser gyda'u teulu. Ond, gobeithio y gallwn ni i gyd ddod o hyd i’r plentyn o fewn ein hunain Nadolig hwn.

Yn ein gwasanaeth heddiw buom yn siarad am y gallwn ddysgu am fywyd o goeden Nadolig.


Gall pob un ohonom gael ychydig bach o olau sy'n goleuo tywyllwch y byd hwn ac yn goleuo byd rhywun.


Rydyn ni i gyd yn seren i rywun ac mae hynny'n ein gwneud ni'n arbennig ac yn dweud wrthom bod rhywun yn ein caru.


Fel y baubles ar ein coed, mae gan bob un ohonom lawer o ddoniau a sgiliau gwahanol sy'n bywiogi ein bywyd a bywydau pobl eraill.


Yn ein tŷ ni, mae gennym ni clychau ar ein coeden. Gall y rhain ein hatgoffa y gallwn rannu llawenydd yn uchel fel y gall pawb glywed a’u profi!


Fel fy nghoeden Nadolig o Aldi, weithiau rydyn ni'n cwympo i lawr yn fwy nag yr hoffen ni - ond mae hynny'n iawn! Does neb yn berffaith. Gallwn bob amser godi yn ôl lan. Yn aml iawn gall pobl o gwmpas ein helpu ni godi eto!


Pan fydd bywyd yn mynd ychydig yn ddiflas neu Rydyn ni’n mynd ychydig yn isel, gallwn ychwanegu ychydig o ddisgleirdeb fel tinsel! Cawsom ein geni i ddisgleirio - hyd yn oed os yw ein garlantau ychydig yn hen erbyn hyn!

Os ydych yn dod o gefndir ffydd, gobeithiwn y cewch Nadolig gwirioneddol fendithiol a phrofi cyfnod ysbrydol fel unigolion ac fel teulu.


Os nad ydych o gefndir ffydd, rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau popeth sydd gan y tymor hwn i'w gynnig fel unigolion neu fel teulu.


Felly, dyma at y Nadolig:

Amser i gofio;

Amser cariadus;

Amser i roi;

Amser o gredu;

Amser o ddiolchgarwch;

Amser i arafu;

Amser i symleiddio;

Amser hudolus,

Amser o heddwch.


Edrychaf ymlaen yn fawr at eich gweld i gyd yn y Flwyddyn Newydd pan fyddwn yn dychwelyd ar ddydd Mercher, Ionawr 11eg.


Cymerwch ofal!

 

We wish you a very happy and peaceful Christmas. We hope that you all (adults and children) have time to rest and relax. This time is such a special time for children as they get to spend time with their family. But, I hope that we can all find the child within us this Christmas time.

In our assembly today, we talked about we can learn about life from a Christmas tree.


We can all have a little bit of light that lights up the darkness of this world and brightens up someone’s world.


We are all a star to someone and that makes us special and loved.


Like the baubles on our trees, we all have lots of different talents and skills that brighten up our life and other people’s lives.


In our house, we have jingle bells on our tree. These can remind us that we can share joy far and wide so that all can hear and experience!


Like my Christmas tree from Aldi, sometimes we fall down more than we’d like to - but that’s ok! Nobody is perfect. We can always get back up. Very often people around can help us back up.


When life gets a little drab or we get a little down, we can add a little sparkle! We were born to sparkle - even if by this point our garlands are a little bit droopy!

If you are from a faith background, we hope that you have a truly blessed Christmas and experience a spiritual time as individuals and as a family.


If you are not from a faith background, we hope that you enjoy everything this season has to offer as individuals or as a family.


So, here’s to Christmas:

A time of remembering;

A time of loving;

A time for giving;

A time of believing;

A time of gratitude;

A time to slow down;

A time to simplify;

A time of magic;

A time of peace.


I truly look forward to seeing you all in the New Year when we return on Wednesday, 11th of January.


Take care!89 views0 comments

Comments


bottom of page