top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 16.12.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Calendr Nadolig yr Wythnos Nesaf


Dydd Llun, 19eg o Ragfyr

BLWYDDYN 4: Disgo Pysgod a Sglods (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i’r ysgol yn eu dillad parti)

BLWYDDYN 1: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Mawrth, 20fed o Ragfyr

BLWYDDYN 5: Disgo Pysgod a Sglods (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i’r ysgol yn eu dillad parti)

BLWYDDYN 2: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Mercher, 21ain o Ragfyr

PAWB: Diwrnod Cinio Nadolig (Derbyn hyd at Flwyddyn 6). Gall plant archebu lle ar y diwrnod; does dim angen archebu ymlaen llaw. Mae hyn wedi’i gynnwys ar gyfer Derbyn i Flwyddyn 2 fel rhan o’u prydau ysgol am ddim. Ar gyfer Blwyddyn 3 i 6, codir hyn ar gost cinio ysgol arferol trwy Civica Pay. Bydd gan blant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o Flwyddyn 3-6 hawl i hyn hefyd yn rhad ac am ddim.

PAWB: Bingo Nadolig gyda Gwobrau (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Iau, 22ain o Ragfyr

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6: Cwis Nadolig ar gyfer Cam Cynnydd 3 (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)

BLWYDDYN 6: Disgo Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i’r ysgol yn eu dillad parti)

BLWYDDYN 3: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Gwener, 23ain o Ragfyr

MEITHRIN A DERBYN: Ymweliad gan Siôn Corn ar gyfer Cam Cynnydd 1 (yn ystod amser ysgol; dim cost ychwanegol)

BLWYDDYN 1 A 2: Helfa Drysor (yn ystod amser ysgol; dim cost ychwanegol)

BLYNYDDOEDD 3, 4, 5 A 6: Pantomeim Robin Hood yn Theatr y Congress, Cwmbrân i Flynyddoedd 3, 4, 5 a 6.

PAWB

Pwysigrwydd Darllen: Y Nadolig a Thu Hwnt


Mae darllen yn arf mor bwerus. Mae miliynau ar filiynau o lyfrau allan yna i ddewis ohonynt! Dros y Nadolig hwn, rwy’n eich annog i wneud ychydig o amser i ddarllen gyda’ch plentyn a ffurfio patrwm o siarad am yr hyn y mae wedi’i ddarllen.


Gall gwyliau’r Nadolig fod yn amser rhyfedd iawn i blant: mae eu harferion dydd normal yn mynd allan y ffenest, maen nhw’n bwyta llawer mwy o siwgr nag arfer, maen nhw’n gweld llawer o wahanol bobl, mae ganddyn nhw gyffro Dydd Nadolig ei hun ac mae amser sgrin yn tueddu i fynd trwy'r to. Nid yw'r un o'r pethau hyn yn ddrwg ac maent i gyd yn ychwanegu at y cyffro ond gallant fod yn flinedig iawn ac gallent ddadreoleiddio. I ni fel oedolion, hyd yn oed, rydym yn mynd i mewn i'r rhyw amser limbo lle nad oes gennym unrhyw syniad o ddiwrnod yr wythnos!


Does bron dim mor bwerus â darllen yn rheolaidd gyda phlentyn neu iddo/i. Mae ganddo fanteision rhyfeddol i blant: cysur a sicrwydd, hyder a diogelwch, ymlacio, hapusrwydd a hwyl. Mae rhoi amser a sylw llawn i blentyn wrth ddarllen gyda nhw yn dweud wrtho/i ei fod yn bwysig. Mae'n adeiladu hunan-barch, geirfa, yn bwydo dychymyg a hyd yn oed yn gwella eu patrymau cysgu.


Yn Ysgol Panteg, rydym yn darparu mynediad llawn i deuluoedd at ein casgliad llyfrau Cymraeg ar-lein. Yn enwedig ar gyfer plant iau, byddwch yn cael eich arwain gan athro dosbarth eich plentyn. Mae ein hysgol yn defnyddio ‘Tric a Chlic’ i ddysgu ffoneg Gymraeg (o’r Meithrin a’r Derbyn) a ‘Read Write Inc.’ i ddysgu ffoneg Saesneg (o Flwyddyn 3 ymlaen). Mae llyfrau ‘Tric a Chlic’ i gyd ar gael ar eu gwefan (https://tricachlic.cymru/cy/uab). Rydym hefyd yn defnyddio fersiwn Gymraeg o’r ‘Oxford Reading Tree’ rydym wedi ei steilio fel ‘Ninja Darllen’ ac mae’r holl lyfrau i’w cael ar wefan ein hysgol (https://bit.ly/darllenpanteg). Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch ble i ddechrau neu os oes gennych gwestiwn, cysylltwch ag athro eich plentyn am help!


Yn ogystal, mae gan wefan ein hysgol dudalen sy’n cynnwys awgrymiadau defnyddiol ar gyfer darllen gyda’ch plentyn:


Mae Llyfrgelloedd Torfaen hefyd yn wych am rannu cronfeydd enfawr o adnoddau darllen. Mae ganddyn nhw lyfrau printiedig y gallwch chi fynd i'w dewis - yn union fel y mae llyfrgelloedd wedi'i wneud ers canrifoedd. Ond, mae Llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig e-lyfrau, e-lyfrau llafar (audiobooks) ac e-gylchgronau i’w lawrlwytho AM DDIM i’ch llechen, ffôn clyfar, gliniadur neu bwrdd gwaith. Mae'r adnoddau hyn yn gweithio yn union fel benthyciadau llyfrgell arferol ond yn dychwelyd eu hunain yn awtomatig felly nid oes unrhyw daliadau hwyr. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cerdyn llyfrgell dilys a'r ap cywir ar gyfer eich dyfais. Mae gwasanaeth e-lyfrau ac e-lyfrau llafar BorrowBox yn darparu ystod eang o deitlau Cymraeg a Saesneg, ffuglen a ffeithiol a llyfrau i oedolion a phlant. Gallwch lawrlwytho hyd at 10 e-lyfr a 10 e-lyfr llafar ar unrhyw adeg am gyfnod benthyca o 21 diwrnod.


Dyma’r ddolen i gofrestru ar gyfer cerdyn llyfrgell:


Dyma’r ddolen i gael e-lyfrau am ddim:

MEITHRIN A DERBYN

Amser Stori Nadolig gyda Mrs Corn

Heddiw, cawsom y fraint o gael gwestai arbennig iawn! Daeth Mrs Corn i ymweld â’n dosbarthiadau Meithrin a Derbyn i ddarllen stori a chymryd rhan mewn addurno cwci! Mae'r plant yn cael amser gwych!

PAWB

Ein Gwasanaeth Nadolig Arbennig

Bore ‘ma roedden ni’n falch iawn o gael y Parchedig Jon Dickerson i mewn i’r ysgol i gynnal gwasanaeth arbennig iawn. Trwy gyfrwng cartwnau, edrychon ni ar stori’r Nadolig cyntaf un a beth allai ei olygu i ni heddiw.

MEITHRIN A DERBYN

Cyngerdd Nadolig Cam Cynnydd 1

Roedd hi mor wych ddoe i gael ein cyngherddau Nadolig Meithrin a Derbyn. I’r rhan fwyaf o’n teuluoedd, dyma’r tro cyntaf i’w plentyn berfformio. Gwnaethant mor dda yn dysgu'r caneuon i gyd, yn dysgu eu geiriau ac yn dysgu beth ddigwyddodd pryd! Roedden ni mor falch ohonyn nhw i gyd - a dwi'n gwybod eich bod chi hefyd!


Fel gyda chamau cynnydd eraill, byddwn yn mynd trwy'r lluniau swyddogol yr wythnos hon ac yn rhannu dolen i chi eu llwytho i lawr yr wythnos nesaf. Diolch am eich amynedd gyda hyn.


PAWB

Nodyn i'ch atgoffa am Ffotograffau Ysgol

Os ydych wedi archebu lluniau ysgol o'r blaen, cofiwch eu casglu o'r brif dderbynfa.

 

EVERYONE

Next Week’s Christmas Calendar - Final Reminder


Monday, 19th of December

YEAR 4: Fish and Chip Disco (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

YEAR 1: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)


Tuesday, 20th of December

YEAR 5: Fish and Chip Disco (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

YEAR 2: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)


Wednesday, 21st of December

EVERYONE: Christmas Dinner Day (Reception through to Year 6). Children can book on the day, no need for pre-booking. This is included for Reception to Year 2 as part of their free school meals. For Year 3 to 6, this will be charged at normal school lunch rate through Civica Pay. Children who are eligible for free school meals from Year 3-6 will be entitled to this too free of charge.

EVERYONE: Christmas Bingo with Prizes (during school hours, no extra cost)


Thursday, 22nd of December

YEARS 4, 5 AND 6: Christmas Quiz for Progress Step 3 (during school hours; no additional cost)

YEAR 6: Fish and Chip Disco (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

YEAR 3: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)


Friday, 23rd of December

NURSERY AND RECEPTION: Visit from Father Christmas for Progress Step 1 (during school time; no additional cost)

YEAR 1 AND 2: Treasure Hunt (during school time; no additional cost)

YEARS 3, 4, 5 AND 6: Robin Hood Pantomime at the Congress Theatre, Cwmbran for Years 3, 4, 5 and 6.

EVERYONE

Importance of Reading: Festive Season and Beyond


Reading is such a powerful tool. There a millions upon millions of books out there to choose from! Over this Christmastime, I urge you to make some time to read with your child and form a pattern about talking about what they’ve read.


The Christmas holidays can be a really odd time for children: their normal day routines go out the window, they eat far more sugar than normal, they see lots of different people, they have the excitement of Christmas Day itself and screen-time tends to go through the roof. None of these things are bad and they all add to the excitement but they can be really exhausting and dysregulating. For us as adults, even we go into that limbo stage where we have no idea of the day of the week!


There can be few things as powerful as regularly reading with or to a child. It has astonishing benefits for children: comfort and reassurance, confidence and security, relaxation, happiness and fun. Giving a child time and full attention when reading with them tells them they matter. It builds self-esteem, vocabulary, feeds imagination and even improves their sleeping patterns.


At Ysgol Panteg, we provide families full access to our Welsh book collection online. Especially for younger children, be guided by your child’s class teacher. Our school uses ‘Tric a Chlic’ to teach Welsh phonics (from Nursery and Reception) and ‘Read Write Inc.’ to teach English phonics (from Year 3 onwards). ’Tric a Chlic’ books are all available on the their website (https://tricachlic.cymru/en/uab). We also use a Welsh version of the ‘Oxford Reading Tree’ that we have stylized as ‘Ninja Darllen’ (Reading Ninjas) and all of the books can be found on our school website (https://bit.ly/darllenpanteg). If you are in any doubt about where to start or have a question, contact your child’s teacher for some help!


In addition, our school website has a page with helpful hints and tips about reading with your child:


Torfaen Libraries are also brilliant for sharing huge banks of reading resources. They have printed books which you can go and choose - just as libraries have done for centuries. But, Torfaen Libraries offer e-books, e-audiobooks and e-magazines to download FREE to your tablet, smartphone, laptop or desktop. These resources work just like normal library loans but return themselves automatically so there are no overdue charges. All you need is a valid library card and the right app for your device. The BorrowBox e-book and e-audio book service provides a wide range of English and Welsh titles, fiction and non-fiction and books for both adults and children. You can download up to 10 e-books and 10 e-audio books at any time for a 21 day loan period.


Here’s the link to sign up for a library card:


Here’s the link to get free e-books:

NURSERY AND RECEPTION

Christmas Storytime with Mrs Claus

Today, we were privileged to have very special guest! Mrs Claus came to visit our Nursery and Reception classes to read a story and take part in cookie decorating! The children has a great time!

EVERYONE

Our Special Christmas Assembly

This morning we were really glad to have the Reverend Jon Dickerson in to school to do a very special assembly. Through cartoons, we looked at the story of the very first Christmas and what it could mean for us today.

NURSERY AND RECEPTION

Progress Step 1 Christmas Concert

It was so great yesterday to have our Nursery and Reception Christmas concerts. For most of our families, this was the first time their child had performed. They did so well learning all the songs, learning their words and learning what happened when! We were so proud of them all - and I know you were too!


As with other progress steps, we will be going through the official photographs this week and will share a link for you to download them next week. Thank you for your patience with this.


EVERYONE

Reminder about School Photographs

If you have previously ordered school photographs., please remember to collect from main reception.

99 views0 comments

Comments


bottom of page