top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 13.12.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Rydym yn agosau at ddiwedd ein ffocws ar Hawliau Plant. Dim ond dau arall sydd gennym i'w harchwilio: un yr wythnos hon ac un yr wythnos nesaf.


Heddiw, hoffwn rannu gyda chi un o’r hawliau sydd ar waith i sicrhau bod pawb yn cael yr un cyfleoedd a chefnogaeth deg.


Mae gan bob plentyn yr hawl i’r dechrau gorau posibl mewn bywyd a thrwy gydol eu plentyndod. Mae gan blant ag anableddau yr un hawliau ag unrhyw blant eraill. Fodd bynnag, fel yr amlinellir yn Erthygl 23 mae plant ag anableddau yn wynebu llu o rwystrau i wireddu’r hawliau hyn a’n gwaith ni yw sicrhau eu bod yn gallu byw bywyd i’r eithaf.


Gall anableddau fod yn gorfforol, gellir eu gweld - ond gallant hefyd fod yn anweledig a gallant hefyd fod yn niwroddatblygiadol. Mae bron i 240 miliwn o blant yn byw ag anableddau ledled y byd - 1 o bob 10 o'r holl blant.


Yn Ysgol Panteg, rydym yn cytuno’n llwyr â’r genhadaeth sy’n dweud y dylai plant ag anableddau allu byw bywyd i’r eithaf. Ond, beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd?


Mae'n golygu bod angen ymgynghori â phlant ag anableddau ynghylch eu barn. Mae'n golygu ein bod yn sicrhau bod pob gweithgaredd yn caniatáu mynediad a chyfranogiad i bob plentyn. Rydym yn mynd i'r afael â gwahaniaethu annheg ac allgáu unigolion os a phan fydd yn codi. Rydym yn newid agweddau negyddol ac yn herio’r stigma tuag at blant ag anableddau tra’n grymuso pobl ag anableddau i fynnu ac arfer eu hawliau, a’u cynnwys mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywyd.


Beth yw ein hathroniaeth ar gyfer gwneud hyn yn iawn i blant? Wel, gellir ei esbonio mewn un gair: ecwiti.


Mae cydraddoldeb yn golygu bod pob unigolyn neu grŵp o bobl yn cael yr un adnoddau neu gyfleoedd. Mae hyn yn golygu y byddem yn darparu popeth yr un fath i'n plant ag anableddau ag yr ydym yn ei wneud i blant eraill. Ond, nid yw hyn yn ddefnyddiol iawn. Mae ecwiti yn cydnabod bod gan bob person amgylchiadau gwahanol ac yn dyrannu'r union adnoddau a chyfleoedd sydd eu hangen i gyrraedd canlyniad cyfartal. Mae hyn yn golygu ein bod yn darparu'r hyn sydd ei angen ar bob plentyn ar gyfer llwyddiant mewn bywyd a fydd yn wahanol i wahanol blant. Rwyf wrth fy modd â'r cartŵn hwn sy'n helpu i esbonio ecwiti a chydraddoldeb: mae yna gêm pêl droed ac mae tri pherson eisiau gweld y gêm. Ond, mae ffens yn y ffordd! Yn y ddelwedd gyntaf, mae pawb yn cael yr adnoddau cyfartal ond mae rhai dal methu gweld! Yn yr ail ddelwedd, mae'r bobl yn cael yr hyn sydd ei angen arnynt i allu gweld y gêm - ac mae hyn yn golygu bod pobl yn cael cefnogaeth wahanol yn ôl eu hangen.

Am ragor o wybodaeth, gweler y ddolen UNICEF ddefnyddiol hon:

BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Te Prynhawn gyda Siôn Corn

Y prynhawn yma, cawsom amser hyfryd gyda Cam Cynnydd 2 wrth i Siôn Corn ymweld â’n parti Te Prynhawn! Roedd llawer o ganu, llawer o gemau hwyliog a llawer o anrhegion yn cael eu rhoi allan! Hoffai Siôn Corn ddiolch i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (Ffrindiau Panteg) am ei helpu i roi trefn ar yr anrhegion i gyd!

PAWB

Gwasanaeth Cristingl Dwyieithog

Dydd Sul yma, am 3pm, rydym yn cynnal gwasanaeth Cristingl dwyieithog yn yr ysgol. Yn ystod y sesiwn hon, bydd gennym amser i wneud y Cristinglau, canu carolau a mwynhau amser fel teulu ysgol yn meddwl beth mae’r Nadolig yn ei olygu i ni. Fe fydd yn para rhyw 45 munud. Mae angen i ni wybod faint o bobl sy'n dymuno dod i'r digwyddiad, fel y gallwn brynu'r orennau angenrheidiol ac ati! Felly, rhowch wybod i ni trwy'r ffurflen archebu os ydych chi'n dod a faint rydych chi'n dod gyda chi! Bydd y ffurflen archebu yn parhau ar agor tan ddydd Iau am 3:30pm. Nid oes tâl am y digwyddiad hwn.DERBYN A MEITHRIN

Cam Cynnydd 1 Sioe Nadolig

Rydym yn gyffrous iawn ar gyfer ein sioe Nadolig Meithrin a Derbyn ddydd Iau. Maen nhw wedi bod yn ymarfer yn galed iawn - a dwi'n gwybod eu bod nhw'n edrych ymlaen at berfformio. Mae hyd yn oed gwestai arbennig yn dod - ac nid Siôn Corn yw e! Mae'n Sioe Geni Gangster Granny!


Mae sioe foreol y Derbyn a Meithrin Bore yn cychwyn am 10:30. Byddwn yn agor y drysau 20 munud ymlaen llaw (10:10).


Mae sioe’r prynhawn ar gyfer y Derbyn a’r Meithrin Prynhawn yn dechrau am 2:00. Byddwn yn agor y drysau 20 munud ymlaen llaw (1:40).


Mae tocynnau sbar nawr ar werth tan 12:00pm yfory. Os mae’ch tocynnau yn mynd ar goll rhwng ysgol a’r cartref, peidiwch a phoeni, bydd rhestr gennym ar y drws.


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Ffotograffau o Sioe Cam Cynnydd 2

Diolch am eich amynedd wrth aros am y lluniau ar gyfer sioe Blwyddyn 1, 2 a 3. Rydym bellach wedi creu tudalen gwefan bwrpasol i chi gyda delweddau o ansawdd uchel.Diolchwn i chi o flaenllaw am beidio lledaenu’r lluniau hyn ar gyfryngau cymdeithasol megis Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok a Snapchat.

PAWB

Cystadleuaeth Log Yule

Peidiwch ag anghofio bod gennym ein Cystadleuaeth Log Yule yfory! Rydym yn gwahodd teuluoedd i bobi ac addurno Log Yule Nadolig. Bydd ein cystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan Cheryl (ein Prif Gogydd). Rhoddir gwobrau ar gyfer 1af, 2il a 3ydd mewn dau gategori (blas ac ymddangosiad). Ewch ati i bobi!

PAWB

Calendr Nadolig yr Wythnos Nesaf


Dydd Sul, 18fed o Ragfyr

PAWB: Gwasanaeth Cristingl, 3:00, Neuadd yr Ysgol. Bwciwch llefydd: https://forms.gle/3MTE2zo3M9EcmA9J8


Dydd Llun, 19eg o Ragfyr

BLWYDDYN 4: Disgo Pysgod a Sglods (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i’r ysgol yn eu dillad parti)

BLWYDDYN 1: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Mawrth, 20fed o Ragfyr

BLWYDDYN 5: Disgo Pysgod a Sglods (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i’r ysgol yn eu dillad parti)

BLWYDDYN 2: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Mercher, 21ain o Ragfyr

PAWB: Diwrnod Cinio Nadolig (Derbyn hyd at Flwyddyn 6). Gall plant archebu lle ar y diwrnod; does dim angen archebu ymlaen llaw. Mae hyn wedi’i gynnwys ar gyfer Derbyn i Flwyddyn 2 fel rhan o’u prydau ysgol am ddim. Ar gyfer Blwyddyn 3 i 6, codir hyn ar gost cinio ysgol arferol trwy Civica Pay. Bydd gan blant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o Flwyddyn 3-6 hawl i hyn hefyd yn rhad ac am ddim.

PAWB: Bingo Nadolig gyda Gwobrau (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Iau, 22ain o Ragfyr

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6: Cwis Nadolig ar gyfer Cam Cynnydd 3 (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)

BLWYDDYN 6: Disgo Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i’r ysgol yn eu dillad parti)

BLWYDDYN 3: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)


Dydd Gwener, 23ain o Ragfyr

MEITHRIN A DERBYN: Ymweliad gan Siôn Corn ar gyfer Cam Cynnydd 1 (yn ystod amser ysgol; dim cost ychwanegol)

BLWYDDYN 1 A 2: Helfa Drysor (yn ystod amser ysgol; dim cost ychwanegol)

BLYNYDDOEDD 3, 4, 5 A 6: Pantomeim Robin Hood yn Theatr y Congress, Cwmbrân i Flynyddoedd 3, 4, 5 a 6.


PAWB

Nodyn i'ch atgoffa am Ddyddiau Gwyliau i Ddod

-Rydym yn torri i fyny ysgol ar ddydd Gwener, 23ain o Ragfyr.

-Plant yn dychwelyd i'r ysgol ar ddydd Mercher, 11eg o Ionawr gan fod gennym ddau ddiwrnod hyfforddi ar ddydd Llun, 9fed o Ionawr a dydd Mawrth, 10fed o Ionawr).

 

EVERYONE

UNICEF Children’s Rights

We are drawing to the end of our focus on Children’s Rights. We’ve got just two more to explore: one this week and one next week.


Today, I’d like to share with you one of the rights that is put in place to ensure that everyone gets the same chances and equitable support.


All children have the right to the best possible start in life and throughout their childhood. Children with disabilities, being first and foremost children, have the same rights as any other children. However, as outlined in Article 23 children with disabilities face multiple obstacles to realising these rights and it is our job to ensure that they are able to live life to the full.


Disabilities can be physical, they can be seen - but they can also be unseen and they can also be neuro-developmental. There are nearly 240 million children living with disabilities worldwide – 1 in 10 of all children.


At Ysgol Panteg, we sign up whole-heartedly to the mission that says that children with disabilities should be able to life life to the full. But, what does this mean in reality?


It means that children with disabilities need to be consulted on their views. It means that we ensure that all activities allow all children access and participation. We tackle discrimination and exclusion if and when it arises. We change negative attitudes and challenge the stigma towards children with disabilities while empowering persons with disabilities to demand and exercise their rights, and including them in decisions that affect their life.


What is our philosophy for getting this right for children? Well, it can be explained in one word: equity.


Equality means each individual or group of people is given the same resources or opportunities. This means we would provide our children with disabilities everything the same as we do for other children. But, this is not very helpful. Equity recognises that each person has different circumstances and allocates the exact resources and opportunities needed to reach an equal outcome. This means we provide what every child needs for success in life and that will be different for different children. I love this cartoon which helps to explain equity and equality: it’s a baseball game and three people want to see the game. But, there is a fence in the way! In the first image, everyone is given the equal resources but some still can’t see! In the second image, the people are given what they need to be able to see the game - and this means that people get different support according to their need.

For more information, see this helpful UNICEF link:

YEARS 1, 2 & 3

Afternoon Tea with Santa

This afternoon, we had a lovely time with Progress Step 2 as Santa visited our Afternoon Tea party! There was lots of singing, lots of fun games and lots of presents given out! Santa wishes to thank the PTA (Ffrindiau Panteg) for helping him sort out all the presents!

EVERYONE

Bilingual Christingle Service

This Sunday, at 3pm, we are holding a bilingual Christingle service at school. During this session, we will have time to make the Christingles, sing carols and enjoy time as a school family thinking about what Christmas means to us. It will last around 45 minutes. We need to know how many people wish to come to the event, so we can purchase the required oranges etc! So, please let us know via the booking form if you are coming and how many you are bringing with you! The booking form will remain open until Friday at 3:30pm. There is no charge for this event.RECEPTION AND NURSERY

Progress Step 1 Christmas Show

We are very excited for our Nursery and Reception Christmas show on Thursday. They have been practicing really hard - and I know they are looking forward to performing. There is even a special guest coming - and it’s not Santa! It’s a Gangster Granny Nativity!


The morning show for Reception and the Morning Nursery begins at 10:30. We will open the doors 20 mins before hand (10:10).


The afternoon show for Reception and the Afternoon Nursery begins at 2:00. We will open the doors 20 mins before hand (1:40).


Spare tickets are now on sale until 12:00pm tomorrow. If your tickets get lost between school and home, don’t worry, we will have a list on the door.


YEARS 1, 2 & 3

Photographs from Progress Step 2’s Show

Thank you for your patience in waiting for the photographs for the Year 1, 2 and 3’s show. We have now created a dedicated website page for you with high quality images.We thank you in advance for not sharing these photos on social media, such as Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok and Snapchat.

EVERYONE

Yule Log Competition

Don’t forget that we have our Yule Log Competition tomorrow! We are inviting families to bake and decorate a Christmas Yule Log. Our competition will be judged by Cheryl (our Head Chef). Prizes will be given out for 1st, 2nd and 3rd in two categories (taste and appearance). Get baking!

EVERYONE

Next Week’s Christmas Calendar


Sunday, 18th of December

EVERYONE: Christingle Service, 3:00pm, School Hall. Book your spaces via this link: https://forms.gle/3MTE2zo3M9EcmA9J8


Monday, 19th of December

YEAR 4: Fish and Chip Disco (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

YEAR 1: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)


Tuesday, 20th of December

YEAR 5: Fish and Chip Disco (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

YEAR 2: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)


Wednesday, 21st of December

EVERYONE: Christmas Dinner Day (Reception through to Year 6). Children can book on the day, no need for pre-booking. This is included for Reception to Year 2 as part of their free school meals. For Year 3 to 6, this will be charged at normal school lunch rate through Civica Pay. Children who are eligible for free school meals from Year 3-6 will be entitled to this too free of charge.

EVERYONE: Christmas Bingo with Prizes (during school hours, no extra cost)


Thursday, 22nd of December

YEARS 4, 5 AND 6: Christmas Quiz for Progress Step 3 (during school hours; no additional cost)

YEAR 6: Fish and Chip Disco (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

YEAR 3: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)


Friday, 23rd of December

NURSERY AND RECEPTION: Visit from Father Christmas for Progress Step 1 (during school time; no additional cost)

YEAR 1 AND 2: Treasure Hunt (during school time; no additional cost)

YEARS 3, 4, 5 AND 6: Robin Hood Pantomime at the Congress Theatre, Cwmbran for Years 3, 4, 5 and 6.


EVERYONE

Reminder about School Photographs

If you have previously ordered school photographs., please remember to collect from main reception.


EVERYONE

Reminder about Upcoming Holiday Days

-We break up school on Friday, 23rd of December.

-Children return to school on Wednesday, 11th of January since we have a two training days on Monday 9th of January and Tuesday, 10th of January.

74 views0 comments

Comments


bottom of page