top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 06.12.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Mae ffocws yr wythnos hon ar hawliau plant â’i wreiddiau yn ein hanes yma yng Nghymru ond mae hefyd yn dal i effeithio ar fywyd ledled y byd heddiw. Heddiw, rydym yn canolbwyntio ar y ffaith bod ‘rhaid i lywodraethau amddiffyn plant rhag gwaith peryglus’.


Yn y gorffennol agos, roedd plant yn y DU yn cael eu hanfon allan i weithio yn ifanc. Yng Nghymru, roeddent i'w cael yn aml yn y pyllau glo yn cau ac yn agor drysau o 3 neu 4 oed, mewn melinau yn nyddu edafedd ar beiriannau cyflym neu hyd yn oed yn gwneud matsys â chemegau gwenwynig.


Mae Erthygl 32 o UNCRC yn dweud na ddylai plant a phobl ifanc allu gweithio nes eu bod yn cyrraedd oedran penodol. Yn y DU, ni chaniateir iddynt wneud bron unrhyw fath o waith nes eu bod yn 13 oed. Mae rheolau ynghylch y gwaith y gallant ei wneud yn parhau yn eu lle nes eu bod yn 18 oed. Mae'r nifer yr oriau y gall plentyn neu berson ifanc weithio mewn wythnos hefyd yn gyfyngedig oherwydd reolau'r llywodraeth.


Cyflwynwyd y rheolau hyn i amddiffyn plant rhag camfanteisio economaidd ac i'w cadw'n ddiogel. Fel enghraifft o ba mor beryglus oedd gwaith i blant, datblygodd plant a oedd yn gweithio mewn pyllau glo olwg gwael iawn yn eistedd yn y tywyllwch drwy'r dydd. Roedd plant mewn melinau yn aml yn colli breichiau ac yn mynd yn fyddar yn ifanc. Ac, ar gyfer plant mewn ffatrïoedd matsys, yn aml yn datblygu ‘phossy jaw’ a oedd oherwydd bod y broses o gynhyrchu matsys wedi halogi dwylo a bwyd y gweithwyr â ffosfforws melyn gwenwynig a achosodd i’w hesgyrn gên bydru gyda chanlyniadau a allai fod yn angheuol.


Yn ffodus, yn y DU heddiw mae gennym reolau am blant yn gweithio a chyfreithiau iechyd a diogelwch sy'n ein helpu i gadw pawb yn ddiogel. Mae’r hawl plant UNICEF hon yn helpu oedolion a llywodraethau i fyfyrio ar sut i wella bywyd plant.


Yn anffodus, nid yw hyn yn wir ym mhob gwlad heddiw ac mae llawer o waith i’w wneud o hyd. Mae plant yn dal i gael eu defnyddio at ddibenion gwaith mewn llawer o wledydd. Hyd yn oed yn fwy gofidus yw ein bod ni yn y DU yn aml yn dal i elwa ohono.


Hyd yn ddiweddar, roedd cwmnïau siocled yn defnyddio plant i gynaeafu coco ar yr Ivory Coast. Mae llywodraeth Bangladesh yn anelu at ddileu llafur plant erbyn 2025. Ar hyn o bryd, mae 3.45 miliwn o blant, rhwng 5-17 oed, yn cymryd rhan mewn llafur plant, gan weithio mewn swyddi fel cynhyrchu dillad. Mae plant yn Bangladesh yn gwneud gwahanol fathau o waith gan gynnwys cludiant, planhigfeydd te, mwyngloddiau, y diwydiannau berdys a physgod sych, y diwydiant lledr, ffatrïoedd, siopau a sefydliadau masnachol, a chartrefi domestig.


Felly, mae hawl y plentyn hwn mor bwysig ag erioed i ni roi ein sylw iddi yr wythnos hon.

PAWB

Dewrder Ophelia

Ymunodd Ophelia ag ymgyrch codi arian eillio pen a wnaeth ei theulu i anrhydeddu ei Nain, Carole. Yn anffodus, cafodd mam-gu ddiagnosis o ganser y pancreas a bu farw dim ond 4 mis ar ôl y diagnosis. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl â'r canser hwn yn byw mwy na 3 mis ar ôl diagnosis.


Yn Ysgol Panteg, rydym mor falch o ddewrder Ophelia wrth wneud y weithred anhunanol hon er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth.


Os hoffech chi roi i godwr arian y teulu, gallwch ddilyn y ddolen hon:

BLWYDDYN 1, 2 a 3

Gwasanaeth Carolau Nadolig Dydd Iau

Rydym mor gyffrous am Wasanaeth Carolau Nadolig Cam Cynnydd 2 ddydd Iau. Mae ein plant wedi bod yn ymarfer ac yn gyffrous i gael chi gyd i mewn i weld y cyngerdd.


Yn anffodus, nid oes unrhyw docynnau ychwanegol ar gael oherwydd y niferoedd sydd wedi cymryd eu lwfans llawn. Mae hyn yn golygu y byddwn yn wirioneddol llawn dydd Iau! Felly, mae rhai pethau y mae angen imi eu gofyn ichi ar y pwynt hwn a’ch gwneud yn ymwybodol ohonynt.


Yn gyntaf, ni fydd gennym le i bramiau ar y neuadd. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud lle yn ein hystafell staff i bramiau neu fygis gael eu gadael.


Yn ail, os ydych yn dod â phlant ifanc gofynnwn i chi beidio â dod ag unrhyw deganau sy'n gwneud sŵn ac ati. Rydym am i bawb allu clywed y plant yn perfformio.


Yn drydydd, os yw eich plant yn eistedd ar res flaen y cyngerdd, rydym yn neilltuo seddi dwy res o flaen y gynulleidfa er mwyn i chi allu eu gweld. Bydd y rhain yn cael eu marcio fel rhai ‘wedi’u cadw’. Gwyliwch allan am neges ClassDojo yn dweud wrthych os yw hyn yn wir am eich teulu.


Yn bedwerydd, bydd y drysau'n agor 20 munud cyn dechrau'r cyngerdd. Felly, ar gyfer y cyngerdd 10:30 o’r gloch, byddwn yn agor y drysau am 10:10. Ac, ar gyfer y cyngerdd 2 o’r gloch byddwn yn agor y drysau am 13:40.


Yn olaf, bydd tocynnau yn cael eu hanfon adref heddiw ac yfory. Cofiwch ddod a thocynnau gyda chi. Fel gyda Cham Cynnydd 3, os ydynt yn mynd ar goll ar y ffordd adref, bydd gennym restr ar y drws!


BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6

Sioe Nadolig Wythnos Diwethaf

Rwy'n gwybod y byddwch i gyd yn ymuno â mi i ddweud pa mor falch ydym o'n plant yr wythnos diwethaf wrth iddynt berfformio yn eu sioe Nadolig yn Theatr y Congress. Roeddent wedi gweithio mor galed ac roedd hi'n amlwg eu bod yn mwynhau eu hunain. Un uchafbwynt arbennig i mi oedd eu clywed i gyd mor gyffrous yn aros tu ôl i’r llen yn aros i’r sioe gychwyn – roedd yr awyrgylch yn drydannol! Gwell fyth pan ddechreuon nhw ganu ‘All I Want for Christmas’ en masse cyn cynhyrchiad y prynhawn!


Mae llawer o bethau cyffrous i'w gwneud o hyd rhwng nawr a'r Nadolig! Felly, mae'n bwysig bod plant i mewn bob dydd. Dwi'n credu mewn cael hwyl - ond dwi hefyd yn credu mewn dysgu hyd at y funud olaf. O’r herwydd, nid ydym yn gwylio ffilmiau yn Ysgol Panteg gan fod ganddynt y gwyliau ar gyfer hynny. Mae gennym ni lawer o wersi, gweithgareddau a phartïon cyffrous ar y gweill. Ein neges yw ‘byddwch yno, peidiwch â cholli allan!’

PAWB

Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant

Ddydd Gwener, byddwn yn cynnal ein Diwrnod Siwmper Nadolig blynyddol er budd ‘Achub y Plant’. Peidiwch â mynd allan i brynu siwmper newydd – os nad oes gan eich plentyn un sy’n ffitio! Dewch mewn crys-t lliwgar, ychwanegwch ychydig o tinsel a voila!

Rydym yn gofyn am gyfraniad gwirfoddol o £1 tuag at yr elusen hon. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn gallu rhoi y byddwn yn gofyn am rodd. Mae hwn yn gyfnod anodd i lawer o deuluoedd – felly rhowch ddim ond os na fydd yn niweidiol i’ch teulu. Byddwn yn casglu darnau arian £1 mewn modd sensitif fel na fydd unrhyw un yn teimlo rhwymedigaeth neu embaras os na allant roi.

PAWB

Cystadleuaeth Log Yule

Yr wythnos nesaf yw ein cystadleuaeth hir ddisgwyliedig, Yule Log! Dydd Mercher nesaf, 14eg o Ragfyr, rydym yn gwahodd teuluoedd i bobi ac addurno Log Yule Nadolig. Bydd ein cystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan Cheryl (ein Prif Gogydd). Rhoddir gwobrau ar gyfer 1af, 2il a 3ydd mewn dau gategori (blas ac ymddangosiad). Ewch ati i bobi!

PAWB

Calendr Nadolig yr Wythnos Nesaf


Dydd Llun, 12fed o Ragfyr, 2022

BLWYDDYN 3: Parti a Gemau Nadolig (3:30-4:30; gall plant ddod i’r ysgol yn eu dillad parti; dim cost ychwanegol)

BLWYDDYN 6: Profiad Ystafell Ddianc (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)


Dydd Mawrth, 13eg o Ragfyr, 2022

BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3: Te Prynhawn gyda Siôn Corn (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)

BLWYDDYN 5: Profiad Ystafell Ddianc (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)


Dydd Mercher, 14eg o Ragfyr, 2022

MEITHRIN A DERBYN: Ymarfer Gwisg Cyngerdd Nadolig Cam Cynnydd 1

BLWYDDYN 4: Profiad Ystafell Ddianc (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)

PAWB: Cystadleuaeth Log Yule (gwahoddir teuluoedd i bobi Log Yule ar gyfer ein cystadleuaeth; rhoddir gwobrau am ymddangosiad a blas; bydd hwn yn cael ei feirniadu gan ein Prif Gogydd, Cheryl)


Dydd Iau, 15fed o Ragfyr, 2022

MEITHRIN A DERBYN: Cyngerdd Nadolig Cam Cynnydd 1 (bydd tocynnau yn cael eu dosbarthu yr wythnos nesaf)


Dydd Gwener, 16eg o Ragfyr, 2022

MEITHRIN A DERBYN: Amser Stori gyda Mrs Corn ac Addurno Bisgedi (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)

BLYNYDDOEDD 1, 2 a 3: Diwrnod Cwis Nadolig (yn ystod oriau ysgol; dim cost ychwanegol)

PAWB: Gwasanaeth Nadolig Arbennig gan y Parchedig Jon Dickerson


Dydd Sul, 18eg o Ragfyr, 2022

Gwasanaeth Cristingl dwyieithog yn Neuadd yr Ysgol am 3:00yp. Wythnos nesaf, byddwn yn gofyn i deuluoedd gofrestru fel ein bod yn gwybod faint i baratoi ar eu cyfer.

 

EVERYONE

UNICEF Children’s Rights

This week’s focus for children’s rights has its roots in our history here in Wales but also still affects life around the globe today. Today, we focus on the fact that ‘governments must protect children from dangerous work’.


In the not-so-distant past, children in the UK were sent out to work at early ages. In Wales, they were often to be found in the mines shutting and opening doors from the ages of 3 or 4, in mills spinning yarn on high-speed machines or even making matches with toxic chemicals.


Article 32 of the UNCRC says that children and young people shouldn’t be able to work until they reach a certain age. In the UK, they’re not allowed to do almost any kind of work until they are 13. Rules about the work they can do remain in place until they are 18. The number of hours a child or young person can work in a week is also limited by the government.


These rules were brought in to protect children from economic exploitation and to keep them safe. Just as an example of how dangerous work was for children, children working in mines developed very poor eyesight sitting in the dark all day. Children in mills often lost limbs and became deaf at an early age. And, for children in match factories, often developed ‘phossy jaw’ which was because the match production process contaminated the workers’ hands and food with toxic yellow phosphorus which caused their jawbones to decay with potentially fatal results.


Luckily, in the UK today we have rules about children working and health and safety laws that help us keep everyone safe. This UNICEF children’s right helps adults and governments reflect on how to improve the lot of children.


Sadly, this is not the case in all countries today and there is still a lot of work to be done. Children are still used for work purposes in many, many countries. Even more upsetting is that we in the UK often still benefit from it.


Up until recently, chocolate companies used children to harvest cocoa on the Ivory Coast. The Bangladesh government is aiming at eradicating child labour by 2025. Currently, 3.45 million children, between the ages of 5-17, engage in child labour, working in jobs such as clothes production. Children in Bangladesh are engaged in different types of work including transportation, tea plantations, mines, the shrimp and dry-fish industries, the leather industry, factories, shops and commercial establishments, and domestic homes.


So, this children’s right is as important as ever for us to give our attention to this week.

EVERYONE

Ophelia’s Bravery

Ophelia joined with a head shave fundraiser that her family did in honour of her Great Grandma, Carole. Grandma was unfortunately diagnosed with pancreatic cancer and died just 4 months after the diagnosis. Most people with this cancer don't live longer than 3 months post diagnosis.


At Ysgol Panteg, we are so proud of Ophelia’s bravery in doing this selfless act in order to raise money and awareness.


If you would like to give to the family’s fundraiser, you can follow this link:

YEAR 1, 2 & 3

Christmas Carol Service on Thursday

We are so excited for our Progress Step 2 Christmas Carol Service on Thursday. Our children have been rehearsing and are excited to have you all in to see the concert.


Unfortunately, no extra tickets are available due to the numbers who have taken up their full allowance. This means that we will be really full on Thursday! Therefore, there are a few things that I need to ask you at this point and make you aware of.


Firstly, we will not have room for prams on the hall. We will however, be making space in our staff room for prams or buggies to be left.


Secondly, if you are bringing young children we ask that you do not bring any loud toys etc. We want our everyone to be able to hear the children performing.


Thirdly, if your children are sat on the front row of the concert, we will be allocating the first two rows of seating at the front of the audience so that you can see them. These will be marked as ‘reserved’. Watch out for a ClassDojo message telling you if this is the case for your family.


Fourthly, doors will open 20 minutes before the start of the concert. Therefore, for the 10.30 o clock concert, we will open the doors at 10.10. And, for the 2 o’clock concert we will open the doors at 13:40.


Lastly, tickets will be sent home today and tomorrow. Please remember to bring your tickets with you in order to speed up entry into the hall.

As with Progress Step 3, if they get lost on the way home, we will have a list on the door!


YEARS 4, 5 & 6

Christmas Show Last Week

I know you will all join me in saying how proud we are of our Children last week as they performed at their Christmas show at the Congress Theatre. They worked so hard and it really came across that they were enjoying themselves. One particular highlight for me was hearing them all so excited waiting behind the curtain waiting for the show to start - the atmosphere was positively electric! Even better when they started singing ‘All I Want for Christmas’ en masse before the afternoon production!


There are still lots of exciting things to be done between now and Christmas! So, it is important that children are in every day. I believe in having fun - but I also believe in learning up until the last minute. As such, we don’t watch films at Ysgol Panteg since they have the holidays for that. We’ve got lots of exciting lessons, activities and parties planned. Our message is ‘be there, don’t miss out!’

EVERYONE

Save the Children Christmas Jumper Day

On Friday, we will be holding our annual Christmas Jumper Day in aid of ‘Save the Children’. Don’t go out an buy a new jumper – if your child doesn’t have one that fits! Come in a colourful t-shirt, add a bit of tinsel and voila!

We are asking for a voluntary donation of £1 to towards this charity. However, we are only asking for a donation if you are able to give. This is a hard time for many families – so only give if it will not be at a detriment to your family. We will be sensitively collecting £1 coins so that no one feels obligated or embarassed if they can’t give.

EVERYONE

Yule Log Competition

Next week is our much anticipated, Yule Log Competition! Next Wednesday, 14th of December, we are inviting families to bake and decorate a Christmas Yule Log. Our competition will be judged by Cheryl (our Head Chef). Prizes will be given out for 1st, 2nd and 3rd in two categories (taste and appearance). Get baking!

EVERYONE

Next Week’s Christmas Calendar


Monday, 12th of December, 2022

YEAR 3: Christmas Party and Games (3:30-4:30; children can come to school in their party clothes; no additional cost)

YEAR 6: Escape Room Experience (during school hours; no additional cost)


Tuesday, 13th of December, 2022

YEARS 1, 2 & 3: Afternoon Tea with Father Christmas (during school hours; no additional cost)

YEAR 5: Escape Room Experience (during school hours; no additional cost)


Wednesday, 14th of December, 2022

NURSERY & RECEPTION: Progress Step 1 Christmas Concert Dress Rehearsal

YEAR 4: Escape Room Experience (during school hours; no additional cost)

EVERYONE: Yule Log Competition (families are invited to bake a Yule Log for our competition; prizes will be awarded for appearance and taste; this will be judged by our Head Chef, Cheryl)


Thursday, 15th of December, 2022

NURSERY & RECEPTION: Progress Step 1 Christmas Concert (tickets will be given out next week)


Friday, 16th of December, 2022

NURSERY AND RECEPTION: Storytime with Mrs Claus and Cookie Decorating (during school hours; no additional cost)

YEARS 1, 2 & 3: Christmas Quiz Day (during school hours; no additional cost)

EVERYONE: Special Christmas Assembly by the Reverend Jon Dickerson


Sunday, 18th of December, 2022

Bilingual Christingle Service at the School Hall at 3:00pm. Next week, we will be asking families to sign up so that we know how many to prepare for.


EVERYONE

We have received a delivery of school photos. If you have ordered please collect from the main reception area. A signature will be needed upon collection.


38 views0 comments

Комментарии


bottom of page