top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 29.11.2022 - Heads Bulletin

Updated: Aug 29, 2023

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) yn rhestr o hawliau y mae gwledydd ledled y byd wedi cytuno sydd gan bob plentyn. Dros y nifer o wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar un yr wythnos. Yr wythnos hon, rydym yn canolbwyntio ar hawl wirioneddol bwysig sydd â'i gwreiddiau mewn cydraddoldeb, tegwch a chyfoeth diwylliant amrywiol.


Erthygl 30: "Mae gan bob plentyn yr hawl i ddysgu a defnyddio iaith, arferion a chrefydd eu teulu, p'un a yw'r rhain yn cael eu rhannu gan fwyafrif y bobl yn y wlad y mae'n byw ynddo."


Mae Erthygl 30 o UNCRC yn ei gwneud yn glir bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i rannu eu diwylliant, eu hiaith a’u crefydd â phobl eraill yn eu grwpiau.


Oeddech chi'n gwybod bod pobl ledled y byd yn siarad mwy na 7,000 o ieithoedd? Yr ieithoedd a ddefnyddir fwyaf yw Saesneg a Mandarin. Mae pob un yn cael ei siarad gan fwy na biliwn o bobl! Mae hynny dros 1,000,000,000! Mae rhai ieithoedd a diwylliannau yn cael eu dathlu gan niferoedd bach iawn o bobl ond mae Erthygl 30 yn golygu bod yn rhaid i blant gael y cyfle i’w defnyddio a’u dathlu o hyd. Mae hyn mor bwysig i ni fel teulu angerddol yn Ysgol Panteg: mae 899,500 (29.7% o boblogaeth Cymru yn 2022) yn siarad Cymraeg. Fel rhieni, rydych wedi gwneud dewis ymwybodol i anfon eich plentyn i'n hysgol i'w helpu i dyfu mewn hyder gydag ail iaith. Mae ein plant yn byw ac anadlu'r yr erthygl hon trwy ddysgu ein hiaith annwyl.


Yn Ysgol Panteg, mae gennym ni bobl o wahanol ffydd. Mae gennym ni hefyd bobl nad ydyn nhw'n meddu ar unrhyw ffydd. Gyda phopeth a wnawn fel cymuned, mae parch, goddefgarwch a charedigrwydd yn allweddol. Mae plant yn dysgu am wahanol ffydd a diwylliannau gwahanol trwy lawer o wersi rydyn ni'n ymgymryd â nhw - nid Astudiaethau Crefyddol yn unig.


PAWB

Gwerthiant Tocynnau ar gyfer Cyngherddau Nadolig

Mae dal llawer o docynnau ar ôl ar gyfer ein cyngherddau Nadolig. Mewngofnodwch i Civica pay os ydych am brynu mwy o docynnau!


BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6

Trefniadau ar gyfer Cyngerdd Nadolig Cam Cynnydd 3

Ar gyfer ein sioeau Cam Cynnydd 3 yn Theatr y Congress ddydd Gwener, mae gennym lawer o docynnau ar gyfer y bore a'r prynhawn. Mewngofnodwch i Civica Pay i archebu tocynnau ychwanegol heddiw! Bydd tocynnau ffisegol yn cael eu hanfon adref heddiw ac yfory. Bydd y rhain yn rhoi seddi wedi'u rhifo i chi yn Theatr y Congress. (Mae gennym restr wrth gefn rhag ofn y bydd ambell docyn yn mynd ar goll ar y daith o’r ysgol i’r cartref!)


Pwysig iawn yw eich bod yn dweud wrthym beth fydd yn digwydd ar ddiwedd cyngerdd y prynhawn. Mae gennych ddewis ar yr adeg hon i naill ai: (1) gadael i'ch plentyn ddychwelyd i'r ysgol ar y bws, neu (2) mynd â'ch plentyn adref o'r theatr. Fodd bynnag, mae angen i ni wybod ymlaen llaw - rydym am sicrhau nad oes unrhyw drafferth neu ddryswch ar y diwrnod. Felly, rhowch wybod i ni drwy ddilyn y ddolen hon erbyn 3:30 ddydd Iau fan bellaf.(Os na fyddwn yn clywed gennych, byddwn yn dod â’ch plentyn yn ôl i’r ysgol ar gyfer trefniadau diwedd dydd arferol.)

BLWYDDYN 6

Trip Preswyl

Gwyliwch allan am e-bost ar wahân yn gofyn am eich barn am Langrannog. Cyflwynwch eich barn trwy glicio ar y ddolen erbyn diwedd dydd Mercher, 30 Tachwedd (yfory) am 3:30pm.


PAWB

Rhoddion Banc Bwyd

Roedd yn wych bod cymaint o deuluoedd wedi gallu rhoi i’r banc bwyd lleol eleni. Hoffwn ddiolch i chi'n bersonol am eich cefnogaeth pe baech chi wedi gallu rhoi. Bore ‘ma, cawsom wasanaeth arbennig o ddiolchgarwch yng nghwmni Nicci Morgan (un o’r bobl sy’n helpu i arwain y banc bwyd) ac Anne Gunter (cynghorydd yng Nghyngor Tref Pont-y-pŵl).


Diolch enfawr am eich haelioni. Bydd hyn yn helpu llawer o deuluoedd yn lleol gan gynnwys rhai o'n Teulu Panteg ein hunain.

PAWB

Gwasanaeth Diolchgarwch

Cawsom gwasanaeth gwirioneddol ystyrlon y bore yma lle buom yn meddwl am yr holl bethau yr ydym yn ddiolchgar amdanynt. Cawsom gannoedd o bethau yr oeddem yn ddiolchgar amdanynt. Rydyn ni wedi addurno ein neuadd â chadwyni garlant gyda geiriau o ddiolchgarwch, atgofion rydyn ni'n ddiolchgar amdanyn nhw, pethau rydyn ni'n edrych ymlaen atynt yn y dyfodol ac enwau'r bobl rydyn ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. Fe wnaethon ni feddwl am ein hagwedd o ddiolchgarwch a sut mae hynny'n effeithio ar ein hagwedd at fywyd.


PAWB

Addurniadau Coed Nadolig Yfory

Cofiwch ein bod ni yfory yn addurno ein coed Nadolig. Rydyn ni wrth ein bodd pan mae pawb yn dod â bauble neu addurn i'r ysgol fel y gallwn ni i gyd fod yn rhan o'r addurno. Gellir gwneud y rhain â llaw neu eu prynu mewn siop. Nes i herio rhai o’r plant hŷn i weld os gallen nhw wneud unrhyw rai origami eleni! Mae gennym focs o baubles a bwâu rhag ofn i unrhyw un sy'n anghofio gwneud i wneud yn siŵr nad oes neb yn cael ei adael allan.

PAWB

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

Mae'r canlyniadau i mewn! Cawsom ein syfrdanu gan faint o geisiadau a gyflwynwyd! Gweithiodd pawb yn galed iawn! Mae ein Prif Fechgyn a'n Prif Ferched wedi dewis yr enillwyr! Da iawn pawb!


Cwm Lleucu, Blwyddyn 6 - Maci-Leigh Morris

Gwaun Hywel, Blwyddyn 6 - Matilda Giles

Craig y Felin, Blwyddyn 5 - Tiana Edwards

Cwm Bwrwch, Blwyddyn 5 - Max Griffin

Coed y Canddo, Blwyddyn 4 - Lyla Tucker

Pen y Llan - Blwyddyn 4 - Eden Jones


Pont Rhun, Blwyddyn 3 - Cole Oram

Groes Fach, Blwyddyn 3 - Callie Cox

Capel Llwyd, Blwyddyn 2 a 3 - Calon Morris

Ysgubor Goed, Blwyddyn 2 - Joey Richards

Tŷ Cadno, Blwyddyn 1 - Esme Peart

Maes Gwyn, Blwyddyn 1 - Nia Taylor


Glas Coed, Derbyn - Harlow Burrows

Tŷ Coch, Derbyn - Aria Cole

Ger y Gamlas, Meithrin - Elliot Morgan


PAWB

Adroddiadau Interim

Yr wythnos nesaf, fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, byddwn yn dosbarthu adroddiadau interim ar gyfer pob plentyn. Mae’r adroddiad hwn yn ddogfen un dudalen syml sy’n dangos sut mae’ch plentyn yn gwneud yn erbyn ei dargedau ym mhob pwnc.


Rydym wedi ymrwymo i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen. Ac, fel oedd yn wir y llynedd, rydym yn darparu sawl pwynt drwy gydol y flwyddyn lle rydym yn cael y ddeialog honno. Fel arfer, mae ysgolion yn cael dau gyfarfod wyneb yn wyneb gyda rhieni ac un adroddiad. Yn Ysgol Panteg, rydym yn darparu dwbl yr hyn y mae’r canllawiau yn ei ddweud sydd ei angen arnom.


Rydych chi eisoes wedi cael ‘Cyfarfod Cynnydd a Lles Disgyblion’ yn nhymor yr Hydref. Mae un o'r rhain wedi'i drefnu bob tymor i chi.


Pan ddaw i adroddiadau, ar ddiwedd Tymor yr Hydref, byddwch yn derbyn adroddiad interim. Cyn y Pasg, byddwch yn derbyn adroddiad llawn. Yna, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, byddwch yn derbyn adroddiad interim arall.


Fel bob amser, mae ein drws bob amser ar agor. Gallwch e-bostio eich athro neu anfon neges ClassDojo atyn nhw er mwyn trefnu trafodaeth am unrhyw beth sy’n eich poeni.

PAWB

Calendr Nadolig yr wythnos nesaf

Dyma nodyn atgoffa am ddigwyddiadau Nadolig yr wythnos nesaf.


Dydd Llun, 5ed o Ragfyr

PAWB: Adroddiad Interim ar Gynnydd Plant (1 Dudalen) yn mynd allan i Deuluoedd.

BLWYDDYN 1: Parti Dolig a Gemau (3:30-4:30; gall y plant yma ddod mewn gwisg anffurfiol; dim cost ychwanegol).


Dydd Mawrth, 6ed o Ragfyr

BLWYDDYN 6: Cyngerdd Ysgol Gymraeg Gwynllyw i Ddisgyblion 6. Gweler Civica Pay ar gyfer rhoi caniatâd a chyfrannu tuag at cost y bws. Mae gwahoddiad i bawb - hyd yn oed y rhai sydd ddim wedi dewis Gwynllyw fel eu hysgol uwchradd. Cost o £3. Bydd plant angen pecyn bwyd.

BLWYDDYN 2: Parti Dolig a Gemau (3:30-4.30; gall y plant yma ddod mewn gwisg anffurfiol; dim cost ychwanegol).


Dydd Mercher, 7fed o Ragfyr

BLWYDDYN 1, 2 A 3: Ymarfer Gwisgoedd Cam Cynnydd 2 yn Ysgol Panteg.


Dydd Iau, 8fed o Ragfyr

BLWYDDYN 1, 2 A 3: Gwasanaeth Carolau Cam Cynnydd 2 yn Neuadd yr Ysgol. Mae tocynnau'n ar werth trwy Civica Pay ac maent yn gyfyngedig i 2 y teulu i ddechrau yna bydd y gweddill yn cael ei roi ar sail y cyntaf i'r felin. Cost o £3 yr un. Mae sioe bore a phrynhawn.


Dydd Gwener, 9fed o Ragfyr

PAWB: Diwrnod Siwmper Nadolig (cyfraniad o £1 tuag at elusen; os nad oes gan eich plentyn siwmper Nadolig gallwch addurno crys-t plaen neu wisgo ychydig o dunsel yn lle!)

PAWB: Cardiau Nadolig o Staff yn mynd at Blant a Theuluoedd

PAWB: Sioe Do Re Mi yn Ymweld gyda’r Ysgol (i dim cost ychwanegol oherwydd rhoddiad hael Ffrindiau Panteg)


Dydd Sadwrn, 10fed o Ragfyr

PAWB: Ffair Gaeaf Ffrindiau Panteg, 11:00yb-3:00yp.

 

EVERYONE

UNICEF Children’s Rights

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) is a list of rights that countries around the world have agreed that all children have. Over the last number of weeks, we’ve been focusing on one a week. This week, we are focusing on a really important right which has its roots in equality, fairness and the richness of a diverse culture.


Article 30: "Every child has the right to learn and use the language, customs and religion of their family, regardless of whether these are shared by the majority of the people in the country where they live."


Article 30 of the UNCRC makes it clear that children and young people have the right to share their culture, language and religion with other people in their groups.


Did you know that around the world, people speak more than 7,000 languages? The most used languages are English and Mandarin. Each is spoken by more than one billion people! That is over 1,000,000,000! Some languages and cultures are celebrated by very small numbers of people but Article 30 means that children must still be given the opportunity to use and celebrate them. This is so important to us as a fired-up family at Ysgol Panteg: 899,500 (29.7% of the population of Wales in 2022) speak Welsh. As parents, you have made a conscious choice to send your child to our school to help them grow In confidence with a second language. Our children are living out this article by learning our precious Welsh language.


At Ysgol Panteg, we have people of different faiths. We also have people who profess no faith. With all that we do as a community, respect, tolerance and kindness is key. Children learn about different faiths and different cultures through many lessons we undertake - not just Religious Studies.


EVERYONE

Ticket Sales for Christmas Concerts

We still have many tickets left for our Christmas concerts. Log on to Civica pay if you want to purchase tickets!Extra tickets for Progress Step 1 and 2 will be released on Monday 5th December


YEARS 4, 5 & 6

Arrangements for Progress Step 3’s Christmas Concert

For our Progress Step 3 shows at the Congress Theatre on Friday, we have many tickets for the morning and afternoon. Log on to Civica Pay to order extra tickets today! Physical tickets will be sent home over today and tomorrow. These will give you numbered seats at the Congress Theatre. (We have a back up list in case the occasional ticket gets mislaid on the journey from school to home!)


It is very important that you tell us what will happen at the end of the afternoon concert. You have the choice at this time to either: (1) let your child return to school on the pre-booked bus, or (2) take your child home from the theatre. However, we need to know before hand - we want to eliminate any hassle or confusion from the day. Therefore, please let us know by following this link by 3:30 on Thursday at the latest.(If we do not hear from you, we will bring your child back to the school for normal end of the day arrangements.)

YEAR 6

Residential Trip

Please watch out for a separate email asking for your opinion regarding Llangrannog. Please submit your opinion by clicking on the link by the end of Wednesday, 30th of November (tomorrow) at 3:30pm.


EVERYONE

Food Bank Donations

It was fantastic that so many families were able to give to the local foodbank this year. I want to thank you personally for your support if you were able to give. This morning, we had a special gratefulness assembly joined by Nicci Morgan (one of the people who help lead the foodbank) and Anne Gunter (a councillor at Pontypool’s Town Council).


A huge thank you for your generosity. This will help many families locally including some of our own Panteg Family.

EVERYONE

Gratefulness Assembly

We had a really meaningful assembly this morning where we thought about all the things we are grateful for. We had hundreds of things we were thankful for. We’ve decorated our halls with garland chains with words of thankfulness, memories we are thankful for, future things we are looking forward to and names of people we are thankful for. We thought about our attitude of gratitude and how that effects our outlook on life.


EVERYONE

Christmas Tree Decorations Tomorrow

Remember that tomorrow we decorate our Christmas trees. We love it when everyone brings a bauble or decoration to school so that we can all be part of the decorating. These can be handmade or shop bought. I challenged some of the older children to see if they could make any origami ones this year! We have a box of baubles and bows in case anyone forgets and to make sure no one is left out.

EVERYONE

Christmas Card Competition

The results are in! We were overwhelmed by how many entries were handed in! Everyone worked really hard! our Head Boys and Head Girls have chosen the winners! Well done everyone!


Cwm Lleucu, Blwyddyn 6 - Maci-Leigh Morris

Gwaun Hywel, Blwyddyn 6 - Matilda Giles

Craig y Felin, Blwyddyn 5 - Tiana Edwards

Cwm Bwrwch, Blwyddyn 5 - Max Griffin

Coed y Canddo, Blwyddyn 4 - Lyla Tucker

Pen y Llan - Blwyddyn 4 - Eden Jones


Pont Rhun, Blwyddyn 3 - Cole Oram

Groes Fach, Blwyddyn 3 - Callie Cox

Capel Llwyd, Blwyddyn 2 a 3 - Calon Morris

Ysgubor Goed, Blwyddyn 2 - Joey Richards

Tŷ Cadno, Blwyddyn 1 - Esme Peart

Maes Gwyn, Blwyddyn 1 - Nia Taylor


Glas Coed, Derbyn - Harlow Burrows

Tŷ Coch, Derbyn - Aria Cole

Ger y Gamlas, Meithrin - Elliot Morgan


EVERYONE

Interim Reports

Next week, as previously announced, we will be handing out interim reports for each child. This report is a simple one-page document showing how your child is doing against their targets in each subject.


We are committed to keeping you up to date with how your child is doing. And, as was the case last year, we provide multiple points throughout the year where we have that dialogue. Normally, schools have two face-to-face meetings with parents and one report. At Ysgol Panteg, we provide double what the guidelines say we need to.


You have already had a ‘Pupil Progress and Wellbeing Meeting’ in the Autumn term. There is one of these scheduled per term for you.


When it comes to reports, at the end of the Autumn Term, you will receive an interim report. Before Easter, you will receive a full report. Then, at the end of the academic year, you will receive another interim report.


As always, our door is always open. You can email your teacher or send them a ClassDojo message in order to arrange a discussion about anything that concerns you.

EVERYONE

Next Week’s Christmas Calendar

This is a reminder about next week’s Christmas events.


Monday, 5th of December

EVERYONE: Interim Report on Children's Progress (1 page) going out to families.

YEAR 1: Christmas Party and Games (3:30-4:30; children can come to school in their party clothes; no additional cost)

Bus Children: please let us know if your child will be staying for the party office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk if we do not hear from you, we will assume that your child will be going home on the bus as normal.


Tuesday, 6th of December

YEAR 6: Ysgol Gymraeg Gwynllyw Concert for pupils 6. See Civica Pay for granting permission and contributing to the cost of the bus. Everyone is invited - including those who have not chosen Gwynllyw as their secondary school. Cost of £3. Children will need a packed lunch.

YEAR 2: Christmas Party and Games (3:30-4:30; children can come to school in their party clothes, no additional cost.)

Bus Children: please let us know if your child will be staying for the party office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk if we do not hear from you, we will assume that your child will be going home on the bus as normal.


Wednesday, 7th of December

YEARS 1, 2 AND 3: Progress Step 2 Dress Rehearsal at Ysgol Panteg.


Thursday, 8th of December

YEARS 1, 2 AND 3: Progress Step 2 Carol Service at Ysgol Panteg’s school hall. Tickets are on sale through Civica Pay and are limited to 2 per family to start then the rest will be put on a first come, first served basis. Cost of £3 each. There will be a morning and afternoon performance.


Friday, 9th of December

EVERYONE: Christmas Jumper Day (with a cash donation of £1 for charity; if your child doesn't have a Christmas jumper you can decorate a plain t-shirt or just wear some tinsel!)

EVERYONE: Christmas Cards from Staff going out to Children and Families

EVERYONE: Do Re Mi Show visiting school (for everyone; no additional cost since this has kindly been paid for by Ffrindiau Panteg.


Saturday, 10th of December

EVERYONE: Ffrindiau Panteg (PTA) Winter Fete, 11:00am-3:00pm.

53 views0 comments

Comments


bottom of page