top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 25.11.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Y Gêm Fawr!

Roedd cymhwyso Cymru ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn golygu bod disgwyl 64 mlynedd iddynt ddychwelyd i'r llwyfan mwyaf mewn pêl-droed rhyngwladol. Heddiw, mae'r plant wedi llwyddo i ddathlu hyn gyda'i gilydd drwy bloeddio ymlaen wrth i dîm Cymru chwarae Iran! Rydyn ni wedi gwylio’r gêm ar S4C gyda sylwebaeth Gymraeg ac wedi bod yn gwneud ychydig o waith ar y digwyddiad arbennig! Daeth rhai hyd yn oed â'u hetiau bwced i mewn i godi calon tîm pêl-droed Cymru! Mae’r plant wedi bod yn fwyfwy gyffrous pob dydd yr wythnos hon! Siomedeg na gawsom y canlyniad a byddem wedi eisiau.

BLWYDDYN 4

Taith i Fae Caerdydd

Mae ein dosbarthiadau Pen y Llan a Choed y Canddo wedi bod yn mwynhau eu trip preswyl cyntaf gyda’r ysgol! Mae wedi bod yn wych gweld eu wynebau hapus! Pan es i lawr ddoe i'w gweld, roedden nhw wedi ymddwyn mor dda. Roedden nhw mor gyffrous a phawb wedi gwisgo i fyny i fynd i fowlio ac yna cael eu disgo. Cawsant ddiwrnod llawn gweithgareddau ddoe – a hyd yn oed gweld Mark Drakeford ar daith o amgylch adeilad y Senedd. Heddiw, mae'r plant yn mwynhau diwrnod llawn dop arall! Bydd angen noson gynnar iawn arnyn nhw mae'n debyg!

PAWB

Ffotograffiaeth Tempest

Ar gyfer y plant hynny oedd yn sâl ar ddiwrnod llun ysgol. Rydym wedi trefnu i Tempest ddod yn ôl i’r ysgol dydd Mawrth nesaf er mwyn tynnu eu lluniau gan ein bod yn gwybod bod llawer ohonoch yn dymuno rhoi rhain fel anrhegion Nadolig.


PAWB

Costau Byw

Wrth i gostau byw godi, ni ddylai unrhyw blentyn fynd hebddo. Dysgwch am ddau fath o gymorth y gallech fod â hawl iddynt.


1. Os yw eich amgylchiadau wedi newid yn ddiweddar, neu os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol, efallai y bydd gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim. Efallai y bydd gennych hawl hefyd i dalebau neu arian ar gyfer prydau yn ystod gwyliau ysgol. Dilynwch y ddolen hon i ddarganfod mwy:


Mae pob plentyn o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 2 yn gallu cael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd. Mae’r rhan fwyaf o blant Ysgol Panteg yn manteisio ar y cynnig hwn – ond mae nifer fach o hyd sy’n dod â brechdanau ymlaen bob dydd. Rydym yn eich annog i newid i brydau ysgol. O fis Medi 2023, bydd gan bob plentyn o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 6 hawl i brydau ysgol am ddim.


2. Gallai fod mwy o help ar gael ar gyfer hanfodion ysgol. Gelwir hyn yn ‘Mynediad Datblygu Disgyblion’.


Gall y pecyn hwn helpu gyda chostau hanfodion ysgol fel gwisg ysgol ac offer, i wneud yn siŵr bod eich plentyn yn barod ar gyfer y diwrnod ysgol.


Gallech fod â hawl i gymorth o hyd at £225 ar gyfer:


- gwisg ysgol: gan gynnwys gwisg chwaraeon ac esgidiau

-gweithgareddau ysgol: gallai hyn gynnwys dysgu offeryn cerdd, teithiau, offer chwaraeon

-hanfodion ystafell ddosbarth: gallai hyn gynnwys beiros, pensiliau, bagiau ysgol neu liniadur neu lechen


Dilynwch y ddolen hon i ddarganfod mwy:


PAWB

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni

Bob blwyddyn, mae’r Corff Llywodraethol yn darparu adroddiad i rieni o waith a chynnydd y llynedd yn yr ysgol. Mae'r adroddiad hwn bellach ar gael ar ein gwefan o dan dudalen y Corff Llywodraethol. Rwyf hefyd yn rhannu hwn gyda chi yma. Adroddiad yw hwn am yr ysgol a’i chynnydd y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2021-2022). Ar ran cymuned yr ysgol gyfan, hoffwn ddweud diolch i lywodraethwyr Ysgol Panteg am eu gwaith caled anhunanol a'u cefnogaeth y maent yn ei rhoi i'r ysgol. Hoffwn hefyd ddiolch iddynt am eu cefnogaeth i mi yn bersonol - mae sgiliau gwahanol i bob un ac maent yn ased mor werthfawr i'n hysgol. Diolch!

PAWB

Tocynnau Sioe Nadolig - Galwad Olaf

Cofiwch fod tocynnau’r sioeau Nadolig ar werth trwy Civica Pay. Ar hyn o bryd mae gan bob teulu nifer cyfyngedig ar gael iddynt ei brynu. Ddydd Llun (28ain) byddwn yn rhyddhau pob tocyn Cam Cynnydd 3 heb ei werthu i unrhyw un ei brynu. Os ydych chi'n cael trafferth prynu - cysylltwch â ni heddiw! Terfyn dyddiad Cam Cynnydd 2 a 3 ydy Dydd Sul 4 o Ragfyr.


PAWB

Anrhegion Nadolig

Rydym mor hapus i gefnogi teuluoedd gydag anrhegion Nadolig eleni. Rydym yn annog teuluoedd sy'n ei chael hi ychydig yn anoddach eleni i roi gwybod i ni os gallwn ni helpu. Mae gennym lawer o anrhegion yn barod i'w rhoi allan. Rydyn ni'n addo i chi na fydd unrhyw stigma a dim barn. Gallwch anfon e-bost ataf yn bersonol yn matthew.dicken@torfaen.gov.uk, gweld fi wrth godi neu ollwng (dwi bob amser o gwmpas yn rhywle) neu godi'r ffôn a sgwrsio â mi. Fel arall, gallwch gysylltu ag un o'n tîm swyddfa. Mae gennym ni gymaint i'w roi - peidiwch â'n gadael gyda'r cyfan!


PAWB

Anrhegion Nadolig i Staff

Gwyddom fod llawer o deuluoedd yn Ysgol Panteg yn draddodiadol wedi rhoi anrhegion i staff adeg y Nadolig. Fel staff unedig, rydym am eich sicrhau nad oes angen anrhegion arnom ac y byddai’n well gennym petaech yn gwario arian ar y plant. Dwi'n gwybod ei fod yn ffordd o ddangos gwerthfawrogiad ond mae yna ffyrdd eraill o wneud hyn - mewn gwirionedd, anfon neges ClassDojo syml atyn nhw, anfon cerdyn Nadolig syml atyn nhw neu anfon e-bost ata i er mwyn i mi allu trosglwyddo modd yn unig cymaint i staff.


PAWB

Nodyn Atgoffa Terfynol am Galendr Nadolig yr Wythnos Nesaf


Dydd Llun, Tachwedd 28ain

-PAWB: Casgliad o Fwydydd Anbydredig ar gyfer y Banc Bwyd Lleol

Ar y diwrnod hwn, rydym yn gofyn i deuluoedd ddod â thun neu fwydydd nad ydynt yn bydredig i'n banc bwyd lleol. Nid yw hyn yn orfodol - ac nid ydym yn disgwyl y gall pawb wneud hyn. Gwyddom fod rhai teuluoedd yn cael trafferth gyda’r argyfwng costau byw ar hyn o bryd. Rhowch os gallwch - ond nid os na allwch fforddio gwneud hynny. Fy addewid yw na fydd unrhyw blentyn yn teimlo embaras os na fydd yn dod â rhywbeth.

-PAWB: Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Ysgol Flynyddol yn Cau (Gweler bwletin ddydd Mawrth am fwy o fanylion).


Dydd Mawrth, Tachwedd 29ain

-PAWB: Gwasanaeth Diolchgarwch yn creu Addurniadau Cadwyn Nadolig am yr hyn yr ydym yn ddiolchgar amdanynt.


Dydd Mercher, Tachwedd 30ain

-PAWB: Diwrnod Addurno Coed Nadolig - Gofynnwn i bob plentyn yn yr ysgol ddod a baubbl (wedi ei brynu o siop neu gartref) i addurno ein coed Nadolig. Unwaith eto, dim ond os gallwch chi fforddio gwneud hynny y mae hyn. Mae gennym ni baubles sbâr yma i unrhyw un sy'n methu gwneud hyn.


Dydd Iau, Rhagfyr 1af

-BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6: Ymarfer Gwisgoedd Cam Cynnydd 3 yn Theatr y Congress, Cwmbrân. Bydd angen pecyn bwyd ar blant. Mae'r bws yn gadael ar ôl cofrestru a bydd yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd mewn pryd ar gyfer y bysiau a'r cludiant arferol.

-BLWYDDYN 1, 2 A 3: The Little Green Boy Show, Theatr Memo, Y Barri. Gwybodaeth wedi'i rhannu eisoes. Bydd angen pecyn bwyd ar blant blwyddyn 3. Bydd plant blynyddoedd 1 a 2 yn derbyn pecyn cinio ysgol. Mae'r bws yn gadael ar ôl cofrestru a bydd yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd mewn pryd ar gyfer y bysiau a'r cludiant arferol.


Dydd Gwener, Rhagfyr 2il

-BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6: Sioe Mawreddog Cam Cynnydd 3 yn Theatr y Congress, Cwmbrân. Mae tocynnau ar werth trwy Civica Pay ymlaen a byddant yn gyfyngedig i 2 y teulu i ddechrau, yna bydd y gweddill yn cael ei roi ar sail y cyntaf i'r felin. Cost o £3 yr un. Mae perfformiad bore a phrynhawn. Bydd angen pecyn bwyd ar blant.


PAWB

Ffair Nadolig

Cynhelir Ffair Nadolig yr Ysgol ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 10fed. Mae Ffrindiau Panteg (ein CRhA) yn gofyn am wirfoddolwyr i helpu rhedeg stondinau. Nid oes rhaid iddo fod am ddiwrnod llawn, a gallai plant hŷn helpu cyn belled â’u bod yn cael eu goruchwylio, sy’n golygu y gallai fod yn gyfle dysgu gwych! Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges at y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon drwy eu tudalen Facebook neu e-bostiwch nhw ar ffrindiaupanteg@gmail.com. Mae’r holl arian a godir yn mynd i gefnogi profiadau ysgol ein plant!

 

EVERYONE

The Big Game!

Wales' qualification for the 2022 World Cup ended a 64-year wait for their return to the biggest stage in international football. Today, the children have been able to celebrate this together by cheering on as the Welsh team play Iran! We’ve watched the game on S4C with Welsh language commentary and been doing some work on the special event! Some even brought in their bucket hats to cheer on the Welsh football team! The children have been increasingly excited every day this week, such a shame it wasn’t the result we hoped for.

YEAR 4

Trip to Cardiff Bay

Our Pen y Llan and Coed y Canddo classes have been enjoying their first residential trip with the school! It has been great to see their smiles and happy faces! I went to see them yesterday and they have been so well behaved. They were so excited and all dressed up to go bowling then have their disco. They had an action packed day yesterday - and even saw Mark Drakeford on the tour of the Senedd building. Today, the children are enjoying another jam packed day! Beware that they will probably need a very early night!

EVERYONE

Tempest Photography

For those children who were ill on school photo day. We have arranged for Tempest to pop back to school next Tuesday in order to take their photos as we know that many of you wish to give these as Christmas presents.


EVERYONE

Cost of Living

As the cost of living rises, no child should go without. Find out about two types of support you may be entitled to.


1. If your circumstances have changed recently, or if you receive certain benefits, your child may be entitled to free school meals. You may also be entitled to vouchers or funding for meals during school holidays. Follow this link to find out more:


All children from Reception to Year 2 are currently able to receive free school meals. Most of Ysgol Panteg’s children do take up this offer - but there is still a small amount who bring on sandwiches every day. We urge you to switch to school meals. From September 2023, all children from Year 3 to Year 6 will be entitled to free school meals.


2. There could be more help available for school essentials. This is called ‘Pupil Development Access’.


This package can help with the costs of school essentials like uniforms and equipment, to make sure your child is ready for the school day.


You could be entitled to support of up to £225 for:


-school uniform: including sports kit and footwear

-school activities: this could include learning a musical instrument, trips, sports equipment

-classroom essentials: this could include pens, pencils, school bags or a laptop or tablet


Follow this link to find out more:


EVERYONE

Governors’ Annual Report to Parents

Every year, the Governing body provide parents with a report of the last year’s work and progress at school. This report is now available on our website under the Governing Body page. I am also sharing this here with you. This is a report about the school and its progress last academic year (2021-2022). On behalf of the whole school community, I wish to say thank you to the Governors of Ysgol Panteg for their selfless hard work and support that they give the school. I also wish to thank them for their support to me personally – each one comes with different skills and are such a valuable asset to our school. Diolch!

EVERYONE

Christmas Show Tickets - Last Call

Please remember that the Christmas shows’ tickets are on sale through Civica Pay. At present each family have a restricted number available for them to purchase. On Monday (28th) 2 ticket restriction will be lifted on Progress step 3 tickets and all unsold tickets will be released for anyone to purchase on a first come first served basis (Progress step 2 & 1 unsold tickets will be released on Monday 5th December). If you are having trouble purchasing - please contact us today! After Monday, when tickets are gone - they are gone!


EVERYONE

Christmas Gifts

We are so happy to be supporting families with a Christmas gifts this year. We urge families who are finding it a bit trickier this year to let us know if we can help. We have lots of gifts sat ready for giving out. We promise you that there will be no stigma and no judgement. You can email me personally at matthew.dicken@torfaen.gov.uk, see me at pick up or drop off (I’m always around somewhere) or pick up the phone and chat to me. Alternatively, you can contact one of our office team. We have so much to give - please don’t leave us with it all!


EVERYONE

Christmas Gifts for Staff

We know that lots of families at Ysgol Panteg have traditionally given staff gifts at Christmas. As a united staff, we want to reassure you that we don’t need gifts and that we’d rather you spend money on the children. I know that it is a way of showing appreciation but there are other ways of doing this - in reality, sending a simple ClassDojo message to them, sending them a simple Christmas card or sending an email to me so that I can pass on means just as much to staff.


EVERYONE

Final Reminder about Next Week’s Christmas Calendar


Monday, 28th of November

-EVERYONE: Collection of Non-Perishable Foods for the Local Food Bank

On this day, we are asking families to bring in a tin or non-perishable foods for our local foodbank. This is not mandatory - and we are not expecting that everyone can do this. We know that some families are struggling with the cost of living crisis at present. Please give if you can - but not if you can't afford to do so. My promise is that no child will feel embarassed if they do not bring something.

-EVERYONE: Annual School Christmas Card Competition Closes (See instructions given in Tuesday's bulletin). Form attached again to this email.


Tuesday, 29th of November

-EVERYONE: Gratefulness Assembly creating Christmas Chain Decorations of all we are thankful for.


Wednesday, 30th of November

-EVERYONE: Christmas Tree Decorating Day - We are asking that every child in the school to bring in a bauble (shop bought or home-made) to decorate our Christmas trees. Again, this is only if you can afford to do so. We have spare baubles here for anyone who can't do this.


Thursday, 1st of December

-YEARS 4, 5 AND 6: Progress Step 3 Dress Rehearsal at the Congress Theatre, Cwmbran. Children will need a packed lunch. Bus leaves after registration and will return by the end of the day in time for the buses and normal pick up.

-YEARS 1, 2 AND 3: The Little Green Boy Show, Memo Theatre, Barry. Information already shared. Year 3 children will need a packed lunch. Years 1 and 2 children will receive a school packed lunch. Bus leaves after registration and will return by the end of the day in time for the buses and normal pick up.


Friday, 2nd of December

-YEARS 4, 5 AND 6: Progress Step 3 Extravaganza at the Congress Theatre, Cwmbran. Tickets are on sale via Civica Pay on and will be limited to 2 per family until 27/11/22. From Monday 28th the remainder will be given on a first come, first served basis. Cost of £3 each. There will be a morning and afternoon performance. Children will need a packed lunch.


EVERYONE

Christmas Fete

Our School Christmas Fete will be held on Saturday, 10th of December. Ffrindiau Panteg (our PTA) are asking for volunteers to help run stalls. It doesn’t have to be for the full day, and older children could help as long as they are supervised, meaning that it could be a great learning opportunity! If you are interested, please message the PTA via their Facebook page or email them on ffrindiaupanteg@gmail.com. All money raised goes to supporting our children’s school experiences!80 views0 comments

Comments


bottom of page