top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 22.11.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Mae wythnos gyffrous arall o'n blaenau! Ac, fe ddaeth ddoe i ben gydag ychydig mwy o gyffro nag a gynlluniwyd pan ganodd ein larwm tân ar ddiwedd y dydd. Roeddwn i mewn cyfarfod pontio yng Ngwynllyw yn cynllunio ein cefnogaeth i ddisgyblion oedd yn symud i uwchradd ar y pryd. Felly, diolchaf i Mr Rainsbury a’r tîm cyfan am ymdrin â’r sefyllfa mewn ffordd ddigynnwrf a synhwyrol. Diolch i chi, fel teuluoedd, am eich amynedd a'ch dealltwriaeth.


PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Heddiw, rydym yn taflu goleuni ar y nesaf o hawliau ein plant. Mae pob un yn bwysig, ond mae’r hawliau heddiw yn un o’r hawliau a all sicrhau bod plentyn yn teimlo bod rhywun yn gwrando arno/i ac yn ei d/ddeall.


Un o’r pethau y mae Siarter y Cenhedloedd Unedig yn ei wneud yw ei gwneud yn glir bod hawliau dynol yn berthnasol i blant a phobl ifanc cymaint ag y maent i oedolion. Nid oes gan blant a phobl ifanc gymaint o bŵer ag oedolion. Ni allant bleidleisio, ac nid oes ganddynt gymaint o arian. Ond mae Erthygl 12 yn dweud bod ganddyn nhw’r hawl ddynol o hyd i gael barn ac i’r safbwyntiau hyn gael eu clywed a’u cymryd o ddifrif.


Mae’n dweud y dylid ystyried barn plant a phobl ifanc pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau am bethau sy’n eu cynnwys. Ni ddylid diystyru eu barn ar sail oedran. Dylid eu cymryd o ddifrif, gan ystyried eu galluoedd esblygol. Mae Erthygl 12 hefyd yn dweud y dylai plant a phobl ifanc gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau da. Yn Ysgol Panteg, credwn fod hyn yn rhan o dyfu i fyny ac aeddfedu.


Yn ein hysgol ni, mae plant yn rhannu eu barn a'u safbwyntiau mewn sawl ffordd. Mae gennym ni ffyrdd ffurfiol, megis drwy ein Senedd Disgyblion, Cyngor Ysgol, Pwyllgor Lles, Criw Cymraeg, Eco-Bwyllgor ac Arweinwyr Digidol. Mae’r rhain yn ffyrdd pwysig inni glywed llais plant. Fel rhan o’n cwricwlwm, rydym yn datblygu meddwl beirniadol ac Athroniaeth i Blant sy’n rhoi mwy o statws i feddwl plant a mynegi eu barn. Mae hyn hefyd yn bwysig i ni.


Fodd bynnag, yr hyn sy’n bwysicach na’r holl bethau hyn yw datblygu perthynas un-i-un gyda phob disgybl fel eu bod yn teimlo’n hyderus ac yn gallu rhannu eu teimladau. Nid ydym yn credu'r hen ddywediad y dylid gweld ac nid clywed plant - mewn gwirionedd credwn fod gan blant fewnbwn a barn werthfawr tu hwnt.


Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth trwy ddilyn y ddolen hon:

BLYNYDDOEDD 4-6

Sgrinio Dyslecsia

Diolch i bawb sydd wedi rhoi caniatâd i ni gynnal asesiadau gyda’ch plentyn ynglŷn ag unrhyw dueddiadau dyslecsig yn dilyn ein sgrinio cyflym cychwynnol. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed iawn - fel arfer, byddem yn gwneud hyn gyda disgyblion Blwyddyn 4. Fodd bynnag, mae wedi cymryd mwy o amser i’w gwblhau oherwydd ein bod eisiau i’n plant Blwyddyn 5 a 6 gael chwarae teg a chael y cyfle lle’n briodol. Mae hyn yn golygu bod dros gant o blant wedi cael cymorth pellach. Gan nad ydym yn arbenigwyr, ni allwn roi diagnosis o ddyslecsia. Fodd bynnag, mae ein hasesiadau yn datgelu meysydd cryfder a gwendidau ar gyfer pob plentyn. Felly, rydym wedi bod yn gweithio’n galed iawn i ddatblygu adroddiad i rieni heb jargon sy’n eich helpu i ddeall canlyniadau’r asesiad. Yna, rydym hefyd wedi cynhyrchu llyfryn o strategaethau y gellir eu defnyddio i gefnogi meysydd sydd angen eu datblygu. Rydym yn bwriadu dosbarthu, erbyn diwedd yr wythnos, adroddiad unigryw i bob teulu yn seiliedig ar ein canfyddiadau, yn amlinellu cryfderau a gwendidau ac yna'n nodi'n glir beth yw'r camau nesaf i'ch plentyn. Ar gyfer ein plant Blwyddyn 4, oherwydd taith Bae Caerdydd, byddwn yn dosbarthu rhain ar ddechrau'r wythnos nesaf.


I rai plant, mae'n amlwg nad ydynt yn dangos tueddiadau dyslecsig. I eraill, mae'r asesiad yn dangos bod angen i ni (fel ysgol a chartref) weithio ar eu sgiliau cofio neu ganolbwyntio. I rai, mae’n amlygu strategaethau y mae angen eu rhoi ar waith i’w cefnogi gyda gwaith ffoneg, er enghraifft. I eraill, mae'n amlygu y gallai fod angen mwy o gymorth arbenigol. Mae'r adroddiad unigryw ar gyfer pob plentyn yn amlinellu'r hyn sydd angen digwydd nesaf. I rai teuluoedd, byddwn yn eich gwahodd i gael trafodaeth fwy trylwyr.


Fel bob amser, rydym yn rhedeg polisi drws agored. Felly, os oes rhywbeth yr hoffech gael mwy o gymorth ag ef, os ydych am drafod yr adroddiad yn well fel eich bod yn deall yn well neu os oes gennych bryder, cysylltwch â ni i drefnu amser i drafod.


BLWYDDYN 5

Taith i'r Amgueddfa Eifftaidd

Heddiw, aeth ein plant Blwyddyn 5 o’r diwedd ar eu taith hir-ddisgwyliedig i’r Amgueddfa Eifftaidd yn Abertawe. Mae'r plant wedi cael amser gwych yn dysgu mwy am yr Hen Eifftiaid a'u harferion. Gwelwch ein Trydar a ClassDojo am fwy o luniau!

PAWB

Cyfarfod Ffrindiau Panteg

Fel y cyhoeddwyd ar dudalen Facebook y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, ddydd Iau am 2.15pm, mae Ffrindiau Panteg yn cynnal cyfarfod ynglŷn â'r Ffair Nadolig. Bydd hwn yn cael ei gynnal yn yr ysgol ac yn agored i bawb. Bydd yn cael ei gynnal yn yr Ystafell Staff.


PAWB

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Blynyddol

Eleni, fel llynedd, rydyn ni'n mynd i gynnal cystadleuaeth cardiau Nadolig! Rydyn ni wrth ein bodd yn anfon cardiau Nadolig ac mae gan ein hysgol lawer i'w hanfon eleni - ond dydyn ni ddim eisiau defnyddio rhai sydd wedi'u prynu mewn siopau. Felly, rydym yn cynnal cystadleuaeth cardiau Nadolig gyda dyddiad cau, sef dydd Llun, 28ain o Dachwedd. Bydd yr enillwyr yn cael gweld eu cardiau'n cael eu defnyddio fel ein cardiau Nadolig ni i deuluoedd, pobl pwysig a'r gymuned leol. Bydd gennym un enillydd am bob dosbarth yn yr ysgol (gan gynnwys y Feithrin)!


Mae copi o’r daflen yn cael ei hanfon adref heddiw!


Dyma’r rheolau:

- Gallant ddefnyddio pensiliau lliw, ffeltiau lliw, pasteli, dyfrlliwiau a phaent eraill. Rwy'n edrych am liwiau bywiog! Os ydych chi'n lliwio â phensiliau, gwnewch yn siŵr bod y lliwiau'n glir - pan rydyn ni'n eu sganio i mewn, nid ydym am i'ch delwedd ddiflannu.

-Mae'r ddelwedd yn y portread.

- Rhaid i unrhyw ysgrifennu ar flaen y cerdyn fod yn ddwyieithog (yn Gymraeg ac yn Saesneg). Ond, does dim rhaid bod unrhyw eiriau ar y cerdyn. Byddwch yn ofalus gyda'r sillafu os ydych chi’n dewis defnyddio geiriau! Rhai geirfa bwysig yw:

●Nadolig Llawen = Happy Christmas

●Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda = Merry Christmas and a Happy New Year

●Dymunwn Heddwch = We Wish You Peace

●Dymunwn Nadolig Llawen i Chi = We Wish You a Merry Christmas

Er mwyn cystadlu, mae angen i'ch plentyn greu delwedd dau ddimensiwn ar y ddalen hon. Os oes angen iddynt ddechrau eto a does ganddyn nhw ddim taflen ysgol sbâr - nid yw hyn yn broblem - rhaid i'r ddelwedd fod yr un maint â'r ddalen sy'n 130x170 mm.

PAWB

Digwyddiadau Wythnos Nesaf

Er bod pawb wedi derbyn copi (digidol a phapur) o'r calendr Nadolig. Rwy'n bwriadu rhoi nodyn atgoffa i chi o'r hyn sy'n digwydd yr wythnos nesaf fel nad oes neb yn colli allan ar unrhyw beth. Os ydych yn cael trafferth talu am unrhyw beth, oherwydd technoleg neu reswm arall, cysylltwch â ni heddiw.


Dydd Llun, Tachwedd 28ain

-PAWB: Casgliad o Fwydydd Anbydredig ar gyfer y Banc Bwyd Lleol

Ar y diwrnod hwn, rydym yn gofyn i deuluoedd ddod â thun neu fwydydd nad ydynt yn bydredig i'n banc bwyd lleol. Nid yw hyn yn orfodol - ac nid ydym yn disgwyl y gall pawb wneud hyn. Gwyddom fod rhai teuluoedd yn cael trafferth gyda’r argyfwng costau byw ar hyn o bryd. Rhowch os gallwch - ond nid os na allwch fforddio gwneud hynny. Fy addewid yw na fydd unrhyw blentyn yn teimlo embaras os na fydd yn dod â rhywbeth.

-PAWB: Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Ysgol Flynyddol yn Cau (Gweler y cyfarwyddiadau uchod)


Dydd Mawrth, Tachwedd 29ain

-PAWB: Gwasanaeth Diolchgarwch yn creu Addurniadau Cadwyn Nadolig am yr hyn yr ydym yn ddiolchgar amdanynt.


Dydd Mercher, Tachwedd 30ain

-PAWB: Diwrnod Addurno Coed Nadolig - Gofynnwn i bob plentyn yn yr ysgol ddod a baubbl (wedi ei brynu o siop neu gartref) i addurno ein coed Nadolig. Unwaith eto, dim ond os gallwch chi fforddio gwneud hynny y mae hyn. Mae gennym ni baubles sbâr yma i unrhyw un sy'n methu gwneud hyn.


Dydd Iau, Rhagfyr 1af

-BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6: Ymarfer Gwisgoedd Cam Cynnydd 3 yn Theatr y Congress, Cwmbrân. Bydd angen pecyn bwyd ar blant. Mae'r bws yn gadael ar ôl cofrestru a bydd yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd mewn pryd ar gyfer y bysiau a'r cludiant arferol.

-BLWYDDYN 1, 2 A 3: The Little Green Boy Show, Theatr Memo, Y Barri. Gwybodaeth wedi'i rhannu eisoes. Bydd angen pecyn bwyd ar blant blwyddyn 3. Bydd plant blynyddoedd 1 a 2 yn derbyn pecyn cinio ysgol. Mae'r bws yn gadael ar ôl cofrestru a bydd yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd mewn pryd ar gyfer y bysiau a'r cludiant arferol.


Dydd Gwener, Rhagfyr 2il

-BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6: Sioe Mawreddog Cam Cynnydd 3 yn Theatr y Congress, Cwmbrân. Mae tocynnau ar werth trwy Civica Pay ymlaen a byddant yn gyfyngedig i 2 y teulu tan 27 o Dachwedd, yna bydd y gweddill yn cael ei roi ar sail y cyntaf i'r felin. Cost o £3 yr un. Mae perfformiad bore a phrynhawn. Bydd angen pecyn bwyd ar blant.


PAWB

Parcio mewn Strydoedd Cyfagos

Mae parcio ym mhob ysgol yn dipyn o broblem ar ddiwedd y dydd. Dydw i ddim yn gwybod am ysgol sydd heb broblem. Yn Ysgol Panteg, rydym wedi’n bendithio ag un o’r meysydd parcio mwyaf ar gyfer ysgol. Ond, rydym yn dal yn ymwybodol nad yw'n ddelfrydol. Mae hyn yn golygu bod llawer yn parcio mewn strydoedd cyfagos er mwyn lleihau tagfeydd. Fy ymbil yw eich bod yn parcio'n ddiogel ac yn gyfreithlon wrth wneud hynny. Mae pobl St. Dunstan’s Close wedi ysgrifennu ataf yn mynegi pryder a rhwystredigaeth ynghylch parcio anghyfreithlon a pheryglus. Sicrhewch eich bod yn parcio'n synhwyrol ble bynnag y byddwch yn parcio. Mae hyn yn cynnwys peidio â pharcio ar balmentydd nac ar draws llefydd parcio pobl.

 

Another exciting week is upon us! And, yesterday ended with a bit more excitement than planned when our fire alarm went off at the end of the day. I was at a transition meeting at Gwynllyw planning our support for pupils moving to secondary at the time. So, I thank Mr Rainsbury and the whole team for handling the situation in a calm and sensible way. Thank you, as families, for your patience and understanding.


EVERYONE

UNICEF Children’s Rights

Today, we shine a light on the next of our children’s rights. All are important, but today’s is one of the rights that can ensure a child feels listened to and understood.


One of the things the United Nations Charter does is to make it clear that human rights apply to children and young people as much they do to adults. Children and young people don’t have as much power as adults. They can’t vote, and they don’t have as much money. But Article 12 says they still have the human right to have opinions and for these opinions to be heard and taken seriously.


It says that the opinions of children and young people should be considered when people make decisions about things that involve them. Their opinions shouldn’t be dismissed out of hand on the grounds of age. They should be taken seriously, with their evolving capacities taken into account. Article 12 also says children and young people should be given the information they need to make good decisions. At Ysgol Panteg, we believe this is part of growing up and maturing.


At our school, we have many ways that children share their opinion and views. We have formal ways, such as through our Pupil Parliament, School Council, Wellbeing Committee, Welsh Crew, Eco-Council and Digital Leaders. Those are important ways of us hearing children’s voice. As part of our curriculum, we are developing critical thinking and Philosophy for Children which gives more status to children’s thinking and expressing their opinion. This is also important to us.


However, what is more important than all of these things is the developing of a relationship with each pupil on a one-to-one basis so that they feel confident and able to share their feelings. We do not believe the old saying that children should be seen and not heard - in fact we believe that children have extremely valuable input and opinions.


You can find more information by following this link:

YEARS 4-6

Dyslexia Screening

Thank you to all who have given permission for us to undertake assessments with your child regarding any dyslexic tendencies following our initial quick screening. We have been working really hard - normally, we would do this with Year 4 pupils. However, it has taken longer to complete because we wanted our Year 5 and 6 children to have fair play and have the opportunity where appropriate. This means that over a hundred children have had further support. As we are not specialists, we cannot give a diagnosis of dyslexia. However, our assessments reveal areas of strength and weaknesses for each child. So, we have been working really hard to develop a report for parents without jargon that helps you understand the results of the assessment. Then, we’ve also produced a booklet of strategies that can be used to support areas in need of development. We plan on giving out, by the end of the week, a unique report to each family based on our findings, outlining strengths and weaknesses then clearly stating what the next steps are for your child. For our Year 4 children, due to the Cardiff Bay trip, we will give these out at the beginning of next week.


For some children, it is clear that they do not display dyslexic tendencies. For others, the assessment shows that we (as school and home) need to work on memory or concentration. For some, it highlights strategies that need to be put in place to support them with phonics work, for example. For others, it highlights that there might be need for more specialist support. The unique report for each child, outlines what needs to happen next. For some families, we will be inviting you in to have a more thorough discussion.


As always, we run an open door policy. So, if there is something you want more support with, if you just want to talk through the report so that you understand better or if you have a concern, get in contact to arrange a time to discuss.


Year 5

Trip to the Egyptian Museum

Today, our Year 5 children finally went on their long-awaited trip to the Egyptian Museum in Swansea. The children have had a great time learning more about the Ancient Egyptians and their customs. See our Twitter and ClassDojo for more pictures!

EVERYONE

PTA Meeting

As announced on the PTA's Facebook page, on Thursday at 2.15pm, the PTA are holding a meeting with regards to the Christmas Fete. This will be held at the school and is open to everyone. It will be held in the Staff Room.


EVERYONE

Annual Christmas Card Competition

This year, again, we are going to running a Christmas card competition! We love sending Christmas cards and our school have lots to send this year - but we don’t want to use shop bought ones. So, we are holding a Christmas card competition with a closing date of Monday, 28th of November. The winners will get to see their cards being used in our Christmas cards to families, VIPs and the local community. We will have one winner for each class in the school (including the Nursery)!


A copy of the entry sheet is being sent home today!


Here are the requirements:

-They can use coloured pencils, coloured felt pens, pastels, watercolour and other paints. I am looking for vibrant colours! If you are colouring with pencils, make sure the colours are clear - when we scan them in, we don’t want your image to fade.

-The image must be in portrait.

-Any writing on the front of the card must be bilingual English and Welsh. But, there doesn’t have to be any words on the card. Be careful with the spelling! Some important vocabulary is:

●Nadolig Llawen = Happy Christmas

●Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda = Merry Christmas and a Happy New Year

●Dymunwn Heddwch = We Wish You Peace

●Dymunwn Nadolig Llawen i Chi = We Wish You a Merry Christmas

-In order to enter, your child needs to create a two dimensional image on the sheet provided. If they need to start again and don’t have a spare school sheet - this is not a problem - the image must be the same size as the sheet which is 130x170mm.

EVERYONE

Next Week’s Events

Although everyone has received a copy (digital and paper) of the Christmas calendar. I plan on giving you a reminder of what is happening next week so that no one misses out on anything. If you having difficulty paying for anything, due to technology or another reason, please get in contact with us today.


Monday, 28th of November

-EVERYONE: Collection of Non-Perishable Foods for the Local Food Bank

On this day, we are asking families to bring in a tin or non-perishable foods for our local foodbank. This is not mandatory - and we are not expecting that everyone can do this. We know that some families are struggling with the cost of living crisis at present. Please give if you can - but not if you can't afford to do so. My promise is that no child will feel embarassed if they do not bring something.

-EVERYONE: Annual School Christmas Card Competition Closes (See instructions above)


Tuesday, 29th of November

-EVERYONE: Gratefulness Assembly creating Christmas Chain Decorations of all we are thankful for.


Wednesday, 30th of November

-EVERYONE: Christmas Tree Decorating Day - We are asking that every child in the school to bring in a bauble (shop bought or home-made) to decorate our Christmas trees. Again, this is only if you can afford to do so. We have spare baubles here for anyone who can't do this.


Thursday, 1st of December

-YEARS 4, 5 AND 6: Progress Step 3 Dress Rehearsal at the Congress Theatre, Cwmbran. Children will need a packed lunch. Bus leaves after registration and will return by the end of the day in time for the buses and normal pick up.

-YEARS 1, 2 AND 3: The Little Green Boy Show, Memo Theatre, Barry. Information already shared. Year 3 children will need a packed lunch. Years 1 and 2 children will receive a school packed lunch. Bus leaves after registration and will return by the end of the day in time for the buses and normal pick up.


Friday, 2nd of December

-YEARS 4, 5 AND 6: Progress Step 3 Extravaganza at the Congress Theatre, Cwmbran. Tickets are on sale via Civica Pay on and will be limited to 2 per family until 27/11/22. From Monday 28th the remainder will be given on a first come, first served basis. Cost of £3 each. There will be a morning and afternoon performance. Children will need a packed lunch.


EVERYONE

Parking in Neighbouring Streets

Parking in every school is a bit of an issue at the end of the day. I don’t know of a school that doesn’t have a problem. At Ysgol Panteg, we are blessed with one of the biggest car parks for a school. But, we are still aware that it is not ideal. This means that many are parking in neighbouring streets in order to free up congestion. My plea is that you park safely and legally when doing so. People of St. Dunstan’s Close have written to me expressing concern and frustration about illegal and dangerous parking. Please ensure that you park sensibly wherever you park. This includes not parking on pavements or across people’s driveways.

49 views0 comments

Comments


bottom of page