top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 08.11.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


Croeso nol! Gobeithio ichi gael hanner tymor gwych! Dyma un o'r hanner termau gorau yn fy marn i: paratoi ar gyfer y Nadolig!


PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Yr wythnos hon, fel rhan o'n gwasanaethau a'n trafodaethau, rydym yn canolbwyntio ar yr hawl sy'n dweud bod gan bob plentyn yr hawl i iechyd da.


Dywed Erthygl 24 o Gonfensiwn y Genedl Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) y dylai gofal iechyd i blant fod cystal â phosibl.

-Fel oedolion, mae gan blant hawl i wasanaethau iechyd priodol i amddiffyn a gwella eu hiechyd.

-Iechyd plentyn yw sylfaen yr holl dwf a datblygiad. Bydd helpu plant i fod mor iach â phosib yn gwneud gwahaniaeth mawr i'w hoes gyfan.


Yn y DU, rydym mor ffodus bod y GIG yn chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo iechyd a lles plant.


Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

-ymweld gyda’r meddyg

-derbyn triniaeth mewn ysbyty

-mynd i'r deintydd

-mynd i'r optegwyr

-ymweliadau o fydwragedd ac ymwelwyr iechyd â menywod beichiog neu rieni babanod a phlant ifanc


Mae iechyd a lles da yn ychwanegu at ansawdd bywyd pobl ac yn eu helpu i fyw'n hirach. Gall llawer o ffactorau effeithio ar iechyd a lles pawb, gan gynnwys eu hamgylchiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae hyn yn golygu, lle mae pobl yn byw, p'un a oes ganddyn nhw ddigon o arian i fyw arno, a sut maen nhw'n treulio eu hamser i gyd yn gallu gwneud gwahaniaeth i ba mor iach ydych chi a sut rydych chi'n teimlo.


Gall cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a gofalu am les meddyliol plant helpu i gynnal iechyd da. Nid yw llawer o bobl yn weithgar yn gorfforol y dyddiau hyn, yn rhannol oherwydd bod technoleg wedi gwneud ein bywydau yn haws. Rydym yn gyrru ceir neu'n cymryd trafnidiaeth gyhoeddus. Rydyn ni'n difyrru ein hunain o flaen sgrin teledu neu gyfrifiadur. Rydyn ni'n symud o gwmpas llai ac yn llosgi llai o egni nag yr arferai pobl. Ond, mae yna lawer o ffyrdd i fod yn fwy egnïol trwy gydol y dydd. Nid oes raid i ni gymryd rhan mewn llawer o chwaraeon (er y gall fod yn llawer o hwyl!). Mae yna lawer o bethau bach, syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i fyw'n fwy iach.

PAWB

Apêl Poppy

Mae gennym focs o bopïau a nwyddau o'r Lleng Brydeinig sydd ar gael i blant a theuluoedd eu prynu. Gall plant ddod ag arian mewn amlen wedi'i labelu neu gall teuluoedd bopio i’r swyddfa i brynu. Yn amlwg, mae gennym stoc gyfyngedig a'r llynedd aeth y bandiau snap yn gyflym! Felly, y cyntaf i'r felin. Y rhodd sydd wedi argymell ar gyfer yr eitemau yw £1 ond £1.50 ar gyfer y bandiau snap.

PAWB

Presenoldeb yr Hanner Tymor Fiwethaf

Dros yr hanner tymor diwethaf, ein bresenoldeb oedd 91.27%. Oherwydd rhai bugs salwch a oedd yn mynd o gwmpas, ni wnaethom gyrraedd ein targed o 95%. Nid gêm ystadegau yw'r targed hwn, rydym yn gwybod pan nad yw plant yn yr ysgol eu bod yn colli allan ar ddysgu hanfodol a phrofiadau cymdeithasol. Ein hangerdd yw gweld plant yn datblygu i'w llawn botensial - ac felly mae lefelau da o bresenoldeb yn allweddol. Mae pob dydd yn cyfrif!


PAWB

Ffair Nadolig

Peidiwch ag anghofio y bydd ein ffair Nadolig Ffrindiau Panteg yn digwydd ar y 10fed o Ragfyr am 11:00-3: 00. Cysylltwch â ffrindiaupanteg@gmail.com os gallwch chi helpu!


PAWB

Plant mewn Angen

Ddydd Gwener, 18fed o Dachwedd (dydd Gwener nesaf) rydym yn cynnal ein diwrnod mewn Diwrnod mewn Angen. Mae thema eleni yn sbot-tacwlaidd! Ar y diwrnod hwn, gall plant ddod yn eu dewis eu hunain o ddillad. Rydym yn annog plant i wisgo rhywbeth dotiog neu beintio dotiau ar eu hwyneb. Un o'r syniadau y mae'r plant wedi meddwl amdano yw yr hoffent gael bwth lluniau gyda phropiau - felly, byddwn yn gosod ychydig o'r rheini ar gyfer y diwrnod! Rydym yn gofyn i bawb roi rhodd o £1. Rydym yn deall bod costau byw wedi newid yn sylweddol dros yr ychydig fisoedd diwethaf, felly rhowch os gallwch chi ei fforddio. Ein haddewid yw na fydd unrhyw blentyn yn colli allan ar weithgareddau y dydd os na allant roi.


BLWYDDYN 4

Sesiwn Holi ac Ateb Bae Caerdydd

Ddydd Iau, 17eg o Dachwedd am 4:30, rydym yn cynnal sesiwn holi ac ateb ar gyfer ein plant Blwyddyn 4 a'u rhieni am Fae Caerdydd. Rydym yn ymwybodol y gallai hyn fod y tro cyntaf i rai ein plant gysgu oddi cartref a theulu, felly mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio fel y gallwn wneud meddyliau plant yn gartrefol. Bydd cyflwyniad gan staff ac yna amser i ofyn cwestiynau.


Cofiwch hefyd fewngofnodi i Civica Pay i dalu balans y daith. Os ydych chi'n cael anawsterau o unrhyw fath, cysylltwch â mi heddiw.


PAWB

Sesiynau Diogelwch Rhyngrwyd i Deuluoedd

Yr wythnos nesaf, rydym yn bwriadu cynnal dwy noson wybodaeth i deuluoedd ynghylch diogelwch rhyngrwyd. Bydd hyn yn cyd-fynd yn rhannol â'n hwythnos gwrth-fwlio.


Felly, ddydd Llun 14eg o Dachwedd am 4:30, byddwn yn cynnal noson wybodaeth sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ddiogelwch rhyngrwyd i ddisgyblion iau (Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1). Bydd hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar gydbwysedd, lles, preifatrwydd a diogelwch. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i gefnogi diogelwch ar -lein eich plentyn. Ar hyn o bryd, dim ond un person sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn hon.


Yna, ddydd Mercher 16eg o Dachwedd am 4:30, byddwn yn cynnal noson wybodaeth i deuluoedd â phlant o Flwyddyn 2 i flwyddyn 6. Heno bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar gydbwysedd y cyfryngau, lles, preifatrwydd a diogelwch, ôl troed digidol, seiberfwlio , perthnasoedd ar -lein a llythrennedd cyfryngau. Ar hyn o bryd, dim ond 5 o bobl sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn hon.


Rydym yn eich annog i gofrestru trwy ddilyn y ddolen hon:


Fel rhan o'r sesiynau hyn, mae rhai rhieni wedi gofyn inni eu cefnogi gydag Google Classroom - rydym yn hapus iawn i wneud hynny a byddwn yn trefnu bod rhan o'r noson yn cael ei rhoi drosodd i helpu teuluoedd i lywio Google Classroom.


BLWYDDYN 5

Trip i Amgueddfa'r Aifft, Abertawe

Ein thema ar gyfer tymor yr Hydref yw ‘Pyramidiau a Gwareiddiad Hynafol!’. Byddwn yn astudio elfennau o Wareiddiad Hynafol yr Aifft, gan gynnwys astudio wahanol Pharo, Duwiau Hynafol, Mymeiddiad a llawer mwy! Ar gyfer ein diwrnod ‘sbardun’, byddwn yn mynd ar daith i Amgueddfa’r Aifft yn Abertawe Ddydd Mawrth, 22ain o Dachwedd, 2022. Rhoddir hyn y cyfle i blant gael cipolwg ar fywyd yn ystod yr adeg diddorol o hanes ac eu hysbrydoli iddynt ddysgu mwy am y gwareiddiad hynafol anhygoel hon.


Mae hyn yn sicrhau bod Blwyddyn 5 yn cael tegwch gan fod Blwyddyn 4 a 6 wedi ymweld efo'r amgueddfa yn barod.


Ar Civica Pay, mae angen y taliad o £X (sy’n cynnwys mynediad i’r safle a costiau cludiant) arnom erbyn 16/11/2022 er mwyn sicrhau lle ar y trip. Bydd gostyngiad o 10% ar gyfer yr unigolion hynny sy'n derbyn prydau ysgol am ddim. Sylwch: ni allwn gymryd fwy o enwau ar ôl y diwrnod hyn oherwydd bod angen rhoi niferoedd pendant i’r amgueddfa. Os ydych yn cael trafferth talu oherwydd anawsterau technolegol neu resymau eraill, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Y Bachgen Bach Gwyrdd (Profiad Theatr)

Rydym yn cynllunio ymweliad ar gyfer ein Blynyddoedd 1, 2 a 3 i ymweld â theatr y Memo yn y Bari i weld y sioe ‘Y Bachgen Bach Gwyrdd’ Ddydd Iau, 1af o Ragfyr, 2022. Mae'r sioe hon yn ymwneud â dathlu ein bod ni i gyd yn unigryw mewn ffordd hwyliog a chyffrous. Diolch i waith caled Ms. Phillips sydd wedi gwneud cais am grant i helpu tuag at gostau'r daith hon, mae cost y daith wedi gostwng yn sylweddol. Ar Civica Pay, rydym angen taliad o £9.18 (sy’n cynnwys tocyn eich plentyn a chostau cludiant) erbyn 16/11/2022 er mwyn sicrhau lle ar y daith. Sylwch: ni allwn gymryd mwy o enwau ar ôl y diwrnod hwn oherwydd bydd unrhyw docynnau nas defnyddiwyd yn cael eu rhyddhau i'w gwerthu'n gyffredinol. Os ydych yn cael trafferth talu oherwydd anawsterau technolegol neu resymau eraill, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.


PAWB

Lluniau Unigol a Brodyr/Chwiorydd

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae gennym ffotograffiaeth Tempest yn dod i mewn ddydd Mawrth, 15fed o Dachwedd, 2022 i dynnu lluniau unigol a brodyr a chwiorydd sydd yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys ein plant meithrin.


PAWB

Cystadleuaeth Darllen Hanner Tymor

Diolch i bob un ohonoch sydd wedi cyflwyno ffotograffau o'ch plant yn darllen mewn lleoedd anarferol! Mae'r gystadleuaeth yn cau heddiw am 12pm. Yna bydd ein prif fechgyn a merched yn beirniadu’r ceisiadau a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y gwasanaeth ddydd Gwener a hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y Bwletin!

 

Welcome back! We hope that you had a great half term! This one of the best half terms in my opinion: getting ready for Christmas!


EVERYONE

UNICEF Children’s Rights

This week, as part of our assemblies and discussions, we are focusing on the right which says every child has the right to good health.


Article 24 of The United Nation’s Convention on the Rights of the Child (UNCRC) says that healthcare for children should be as good as possible.

-Just like adults, children have a right to appropriate health services to protect and improve their health.

-A child’s health is the basis of all growth and development. Helping children to be as healthy as possible will make a big difference to their whole life.


In the UK, we are so lucky that the NHS plays an important part in promoting the health and well-being of children.


These services include:

-visiting a doctor

-getting treatment at a hospital

-going to the dentist

-going to the opticians

-visits from midwives and health visitors to pregnant women or parents of babies and young children


Good health and wellbeing add to people's quality of life and help them live longer. Everyone's health and wellbeing can be affected by many factors, including their social, economic, and environmental circumstances. This means that where people live, whether they have enough money to live on, and how they spend their time can all make a difference to how healthy you are and how you feel.


Taking part in physical activity and looking after children’s mental wellbeing can help maintain good health. Many people are not physically active nowadays, partly because technology has made our lives easier. We drive cars or take public transport. We entertain ourselves in front of a TV or computer screen. We move around less and burn off less energy than people used to. But, there are lots of ways to be more active throughout the day. We don't have to take part in lots of sports (although it can be lots of fun!). There are lots of small, simple things we can all do to live more healthily.

EVERYONE

Poppy Appeal

We have a box of poppies and merchandise from the British Legion available for children and families to buy. Children can bring in money in a labelled envelope or families can pop via the office to purchase. Obviously, we have limited stock and last year the snap bands went down like a storm! So, it’s first come, first served. The suggested donation is £1 per item but £1.50 for the snap bands.

EVERYONE

Last Half Term’s Attendance

Over the last half term, our over all attendance was 91.27%. Due to some sickness bugs that were going around, we didn’t meet our 95% target. This target is not just a statistics game, we know that when children are not in school they miss out on vital learning and social experiences. It is our passion to see children developing to their full potential - and so good levels of attendance is key. Every day counts!


EVERYONE

Christmas Fete

Don’t forget that our PTA’s Christmas Fete will be happening on the 10th of December at 11:00-3:00. Please contact ffrindiaupanteg@gmail.com if you can help out! They are in desparate need of people to help!


EVERYONE

Children in Need

On Friday, 18th of November (next Friday) we are holding our Children in Need day. The theme for this year is Spot-tacular! On this day, children can come in their own choice of clothes. We are encouraging children to wear something dotty or face paint dots on their face. One of the ideas the children have come up with is that they would like to have a photo booth with props - so, we will be setting a few of those up for the day! We are asking everyone to give a donation of £1. We understand that the cost of living has significantly changed over the last few months, so please give if you can afford it. Our pledge is that no child will miss out on they day’s activities if they can’t donate.


YEAR 4

Cardiff Bay Q&A Session

On Thursday, 17th of November at 4:30, we are holding a question and answer session for our Year 4 children and their parents about Cardiff Bay. We are aware that this may be the first time that some our children have slept away from home and family, so this session is designed so that we can put children’s minds at ease. There will be a presentation from staff and then time for asking questions.


Please also remember to log in to Civica Pay to pay the balance of the trip. If you are having difficulties of any type, please get in contact with me today.


EVERYONE

Internet Safety Sessions for Families

Next week, we intend on holding two information evenings for families regarding internet safety. This will partially coincide with our Anti-Bullying Week.


Therefore, on Monday 14th of November at 4:30, we will be holding an information evening primarily focused on internet safety for younger pupils (Nursery, Reception and Year 1). This will primarily focus on balance, wellbeing, privacy and security. It will contain information about practical things you can do to support your child’s online safety. Currently, only one person has signed up for this session.


Then, on Wednesday 16th of November at 4:30, we will be holding an information evening for families with children from Year 2 to Year 6. This evening will be primarily focused on media balance, wellbeing, privacy and security, digital footprint, cyberbullying, online relationships and media literacy. Currently, only 5 people have signed up for this session.


We encourage you to sign up by following this link:


As part of these sessions, some parents have asked us to support them with Google Classrooms - we are really happy to do that and will arrange that part of the evening is given over to helping families navigate Google classroom.


YEAR 5

Trip to the Egyptian Museum, Swansea

Our theme for the Autumn term is 'Pyramids and Ancient Civilisation!'. We are studying elements of Ancient Egyptian Civilization, including studying different Pharaohs, Ancient Gods, Mummification and much more! For our 'spark' day, we will be going on a trip to the Egyptian Museum in Swansea on Tuesday, 22nd November, 2022. This will give children the opportunity to gain an insight into life during this interesting time in history and inspire them to learn more about this incredible ancient civilization.


This ensures that Year 5 gets fairness as Year 4 and 6 have already visited the museum.


On Civica Pay, we need the payment of £10 (which includes access to the site and transport costs) by 16/11/2022 in order to secure a place on the trip. There will be a 10% reduction for those individuals in receipt of free school meals. Please note: we cannot take more names after this day because the museum needs to be given definite numbers. If you are having trouble paying due to technological difficulties or other reasons, please get in contact with us as soon as possible.


YEARS 1, 2 & 3

Y Bachgen Bach Gwyrdd (Theatre Experience)

We are planning a visit for our Years 1, 2 and 3 to visit the theatre in Barry to see the show Y Bachgen Bach Gwyrdd (The Little Green Boy) on Thursday, 1st of December, 2022. This show is all about celebrating that we are all unique in a fun and exciting way. Thanks to the hard work of Ms. Phillips who has applied for a grant to help towards costs of this trip, the cost of the trip has been reduced significantly. On Civica Pay, we need the payment of £9.18 (which includes your child's ticket and transport costs) by 16/11/2022 in order to secure a place on the trip. Please note: we cannot take more names after this day because any unused tickets will be released for general sale. If you are having trouble paying due to technological difficulties or other reasons, please get in contact with us as soon as possible.


EVERYONE

Individual and Sibling Photos

As announced previously, we have Tempest Photography coming in on Tuesday, 15th of November, 2022 to take individual photographs and photographs of siblings who are at school. This includes our Nursery children.


EVERYONE

Half Term Reading Competition

Thank you to all of you who have submitted photographs of your children reading in unusual places! The competition closes today at 12pm. Our Head Boys and Head Girls will then be judging the entries and winners will be announced in assembly on Friday and also announced in the bulletin!

48 views0 comments

Comments


bottom of page