top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 25.10.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Wrth i’n hanner tymor brysur ddod i ben, hoffem ddiolch i chi am eich holl gefnogaeth dros yr wyth wythnos diwethaf!


PAWB

Bwydlen Ysgol

Mae bwydlen ysgol Hydref a Gaeaf newydd Torfaen bellach wedi’i chyhoeddi a bydd yn dechrau ar ôl hanner tymor. Rwy'n ei amgáu yma fel y gallwch chi bicio drosto gyda'ch plant. Byddwn yn dechrau ar ‘Ddydd Mawrth, Wythnos 1’ ar ôl dychwelyd i’r ysgol ar yr 8fed o Dachwedd. (Gwelir yr ebost)


PAWB

Hawliau’r Plant

Yr wythnos hon, fel rhan o’n gwasanaethau a’n trafodaethau, rydym yn canolbwyntio ar Erthygl 31 o Siarter Hawliau Plant UNICEF sy’n dweud bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael hwyl yn y ffordd y dymunant, boed drwy chwarae chwaraeon, wylio ffilmiau, neu wneud rhywbeth arall yn gyfan gwbl. Mae ganddyn nhw hawl i orffwys hefyd. Dylai plant a phobl ifanc allu cymryd rhan yn rhydd mewn gweithgareddau diwylliannol, yn union fel oedolion. Nawr, a yw hyn yn golygu nad oes rhaid iddynt wneud tasgau o gwmpas y tŷ!? Na!! Rydym yn trafod cydbwysedd hamdden a chyfrifoldebau fel rhan o’n trafodaethau yr wythnos hon. Un o’r ffyrdd pwysicaf y gall plant chwarae yw trwy ddiffodd dyfeisiau digidol a mynd allan yn yr awyr agored. Mae’n ffaith adnabyddus ond trist fod plant yn y DU, ar y cyfan, yn treulio llai o amser yn yr awyr agored na phobl yn y carchar. Yn Ysgol Panteg, rydym am hyrwyddo’r ffaith fod chwarae nid yn unig mor bwysig â dysgu ond ei fod yn hanfodol i ddatblygu fel unigolion cyflawn.

Os ydych chi eisiau darllen mwy am yr hawl hon i blant, mae adroddiad 2018 gan Gomisiynydd Plant Cymru yn rhoi mwy o fanylion. https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Play-FINAL.pdf


PAWB

Cystadleuaeth Darllen Hanner Tymor

Dros hanner tymor, rydym yn mynd i fod yn cynnal cystadleuaeth darllen. Mae'r gystadleuaeth yn syml - ac yn wirion! Rydyn ni eisiau i blant anfon lluniau ohonyn nhw eu hunain yn darllen yn y lleoedd mwyaf anarferol! Gallwch anfon eich lluniau drwy e-bostio cystadleuaeth@ysgolpanteg.cymru. Peidiwch ag anghofio cynnwys enw eich plentyn a'i ddosbarth! Rhaid iddynt fod i mewn erbyn 12pm ar ddydd Mawrth, 8fed o Dachwedd. Ein prif ferched a phrif fechgyn fydd yn beirniadu'r gystadleuaeth. Y gwobrau yw:

-Gwobr Gyntaf: Taleb o £20

-Ail Wobr: Taleb o £10

-Trydedd Wobr: Taleb o £5

Felly, gadewch i ni fod yn greadigol!!!

PAWB

Bore Coffi MacMillan a Chyfnewid Gwisg Ysgol

Peidiwch ag anghofio ein bod yn cynnal y digwyddiad cyffrous hwn ddydd Gwener! Bydd y drysau yn agor am 9.30 - ond nid cyn hynny. Rydyn ni wedi cael ychydig o roddion o wisg, daliwch nhw i ddod! Mae'r plant yn gyffrous iawn i fod yn cynnal y digwyddiad hwn - yn enwedig oherwydd y gacen! Roedd yr holl fanylion a threfniadau eraill yn y bwletin dydd Gwener diwethaf. Gallwch ei gyrchu yn eich e-byst neu drwy'r ddolen hon: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2022-m10-d21


PAWB

Sesiynau Diogelwch Rhyngrwyd i Deuluoedd

Ar ôl hanner tymor, rydym yn bwriadu cynnal dwy noson wybodaeth i deuluoedd ynglŷn â diogelwch rhyngrwyd. Bydd hyn yn cyd-fynd yn rhannol â'n Hwythnos Gwrth-fwlio.


Felly, ar ddydd Llun 14eg o Dachwedd am 4:30, byddwn yn cynnal noson wybodaeth sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ddiogelwch rhyngrwyd i ddisgyblion iau (Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1). Bydd hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar gydbwysedd, lles, preifatrwydd a diogelwch. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i gefnogi diogelwch ar-lein eich plentyn.


Yna, ar ddydd Mercher 16eg o Dachwedd am 4:30, byddwn yn cynnal noson wybodaeth i deuluoedd â phlant o Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6. Bydd y noson hon yn canolbwyntio’n bennaf ar gydbwysedd y cyfryngau, lles, preifatrwydd a diogelwch, ôl troed digidol, seiberfwlio, perthnasoedd ar-lein a llythrennedd digidol.


Rydym yn eich annog i gofrestru drwy ddilyn y ddolen hon:

BLWYDDYN 3 a 4

Sesiwn Read Write Inc Heno

Dyma atgof sydyn ein bod yn cynnal ein sesiwn Read Write Inc heno! Bydd drysau'r neuadd yn agor am 4:15 i ddechrau am 4:30. Mae rhai teuluoedd wedi gofyn a allant fynychu er nad yw eu plant ym Mlynyddoedd 3 neu 4, mae hyn yn hollol iawn! Rhowch wybod i ni fel bod gennym ddigon o becynnau gwybodaeth wedi'u paratoi! E-bostiwch head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk.


MEITHRIN A DERBYN

Adrodd i Rieni

Dros y 7 wythnos diwethaf, rydyn ni wedi bod yn asesu plant i weld beth rydyn ni’n ei alw’n ‘Broffil Cyfnod Sylfaen’. Mae hyn yn golygu ein bod wedi bod yn treulio peth amser yn canolbwyntio ar ble mae'r plant pan fyddant yn dod atom gyntaf i gynllunio'n effeithiol ar gyfer eu datblygiad. Mae rhan o'r asesiad sylfaenol hwn wedi bod yn defnyddio ein pecyn cymorth WellComm. Mae hon yn gyfres o dasgau sy'n ein helpu i benderfynu ar y camau cymdeithasol a chyfathrebu nesaf ar gyfer pob plentyn. Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn darparu taflenni gwybodaeth i bob un o’n plant yn y teuluoedd Meithrin a Derbyn a fydd yn eich helpu gartref i weld sut y gallwch chi helpu gyda chamau nesaf eich plentyn. Yn y gorffennol, pan wnaethom dreialu hyn gydag unigolion, roedd teuluoedd yn hynod ddiolchgar am yr adborth ymarferol y gallant ei ddefnyddio i gefnogi eu plant gartref. Felly, rydym nawr yn gwneud hyn ar gyfer pob disgybl yn y Meithrin a’r Derbyn. Rydym hefyd yn cynnig, os dymunwch, y gallwch gysylltu ag athro eich plentyn trwy ClassDojo er mwyn trefnu sgwrs neu gyfarfod i drafod. Mae adroddiadau WellComm llawn ar gael ar gais o’ch athrawes ddosbarth.


PAWB

Gofal Teg

Fel y gwyddoch, mae Gofal Teg yn ddarparwr gofal plant sy’n cael ei redeg gan asiantaeth allanol ond sy’n rhannu rhan o’n safle. Maent yn darparu gofal dydd llawn, gofal cofleidiol, clwb brecwast a chlybiau ar ôl ysgol rhwng 8.00am a 6.00pm. Byddant yn ymestyn eu horiau i 7.30am pe bai'r galw yn dangos ei bod yn ymarferol iddynt wneud hynny. Isod mae copi o'u taflen a gwybodaeth am sut i gael gafael ar Gofal Teg.

 

As our half term rushes to an end, we wish to thank you for all your support over this last eight weeks!


EVERYONE

School Menu

Torfaen’s new Autumn and Winter school menu has now been published and will start after half term. I enclose it here so that you can pop over it with your children. We will begin on ‘Tuesday, Week 1’ on our return to school on the 8th of November. (Please see email for more information.)


EVERYONE

Children’s Rights

This week, as part of our assemblies and discussions, we are focusing on Article 31 of the UNICEF’s Children’s Right Charter which says that children and young people have the right to have fun in the way they want to, whether by playing sports, watching films, or doing something else entirely. They have the right to rest, too. Children and young people should be able to take part freely in cultural activities, just like adults. Now, does this mean they don’t have to do chores?! Absolutely not! We are discussing balance of leisure and responsibilities as part of our discussions this week. One of the most important ways that children can play is by turning off digital devices and getting out in the outdoors. It’s a well-known yet sad fact that children in the UK, on the whole, spend less time outdoors than people in prison. At Ysgol Panteg, we want to champion the fact that play is not just as important as learning but that it is essential to developing as rounded individuals.

If you want to read more about this children’s right, a 2018 report by the Children’s Commissioner for Wales gives more details. https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Play-FINAL.pdf


EVERYONE

Half Term Reading Competition

Over half term, we are going to be holding a reading competition. The competition is simple - and silly! We want children to send in photos of themselves reading in the most unusual of places! You can send in your photographs by emailing them to competition@ysgolpanteg.cymru. Don't forget to include your child's name and their class! They must be in by 12pm on Tuesday, 8th of November. Our head girls and head boys will be judging the competition. The prizes are:

-First Prize: £20 voucher

-Second Prize: £10 voucher

-Third Prize: £5 voucher

So, let’s go be creative!!!

EVERYONE

MacMillan Coffee Morning and School Uniform Exchange

Don’t forget that we are holding this exciting event on Friday! Doors will open at 9.30 - but not before. We’ve had a few donations of uniform, keep them coming! The children are very excited to be holding this event - especially because of the cake! All other details and arrangements were contained in last Friday’s bulletin. You can access it in your emails or via this link: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2022-m10-d21


EVERYONE

Internet Safety Sessions for Families

After half term, we intend on holding two information evenings for families regarding internet safety. This will partially coincide with our Anti-Bullying Week.


Therefore, on Monday 14th of November at 4:30, we will be holding an information evening primarily focused on internet safety for younger pupils (Nursery, Reception and Year 1). This will primarily focus on balance, wellbeing, privacy and security. It will contain information about practical things you can do to support your child’s online safety.


Then, on Wednesday 16th of November at 4:30, we will be holding an information evening for families with children from Year 2 to Year 6. This evening will be primarily focused on media balance, wellbeing, privacy and security, digital footprint, cyberbullying, online relationships and media literacy.


We encourage you to sign up by following this link:

YEAR 3 & 4

Read Write Inc Session Tonight

This is just a quick reminder that we are holding our Read Write Inc session this evening! Hall doors will open at 4:15 for a 4:30 start. A few families have asked if they can attend even though their children are not in Years 3 or 4, this is absolutely fine! Just let us know so that we have enough information packs prepared! Email head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk.


NURSERY AND RECEPTION

Reporting to Parents

Over the past 7 weeks, we have been assessing children to see what we call our ‘Foundation Phase Profile’. This means that we are have been spending some time focusing on where the children when they first come to us to plan effectively for their development. Part of this baseline assessment has been using our WellComm toolkit. This is a series of tasks which helps us determine social and communication next steps for each child. Straight after half term, we will be providing each of our children in the Nursery and Reception families with some information sheets which help you at home to see how you can help with your child’s next steps. In the past, when we piloted this with individuals, families were extremely grateful for the practical feedback they can use to support their children at home. Therefore, we are now doing this for all pupils in Nursery and Reception. We are also offering that, if you wish, you can get in contact with your child’s teacher via ClassDojo in order to arrange a chat or meeting to discuss. Full WellComm reports are available on request.


EVERYONE

Gofal Teg

As you know, Gofal Teg are a childcare provider that is run by an external agency but shares part of our site. They provide full day care, wraparound care, breakfast club and afterschool clubs between 8.00am and 6.00pm. They will be extending their hours to 7.30am should the demand show it is feasible for them to do so. Please find below a copy of their leaflet and information about how to get hold of Gofal Teg.


71 views0 comments

Comments


bottom of page