top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 21.10.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Bore Coffi MacMillan

Fel y gwyddoch, ddydd Gwener nesaf (dim ond wythnos i ffwrdd!) byddwn yn cynnal ein bore coffi MacMillan yn neuadd ein hysgol. Sut bydd hyn yn gweithio?


1) Rydym yn gwahodd rhieni ac aelodau’r teulu i’r ysgol rhwng 9.30 a 11.15.

2) Rydym yn gofyn i deuluoedd gyfrannu cacennau (cacennau cwpan, pobi torth, sbyngau, cacennau llawn ac ati). Gall y rhain fod yn gacennau cartref neu wedi'u prynu.

3) Bydd ein plant Blwyddyn 6 yn rhedeg y stondinau.

4) Bydd darnau o gacennau a chacennau cwpan ar werth er mwyn codi arian i Ofal Canser MacMillan.

5) Bydd cystadleuaeth cacennau hefyd. Mae Cheryl, ein prif gogydd, yn edrych ymlaen at feirniadu cynigion teuluoedd. Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, gofynnwn i chi labelu eich tun cacen neu'ch blwch yn dangos eich bod am iddo fynd i mewn i'r gystadleuaeth. Mae yna wobr 1af, 2il a 3ydd ar gyfer blas a'r un peth ar gyfer cyflwyniad! A dweud y gwir, efallai y bydd un fi’n blasu'n iawn - ond efallai y bydd yn edrych fel ei fod wedi'i eistedd arno!

6) Er mwyn gwneud pethau'n hawdd, rydym yn gofyn i'r plant ddod â rhodd o £1 neu fwy i mewn a byddant yn derbyn cacen amdano.

7) Ar gyfer teuluoedd sy’n mynychu, byddwn yn dod â’ch plentyn o’r dosbarth er mwyn i chi gael cacen gyda nhw. Bydd plant eraill yn dod i'r arwerthiant cacennau yn eu grwpiau dosbarth drwy gydol y bore.

8) Bydd te a choffi hefyd ar gael i'w prynu.

PAWB

Cyfnewid Gwisg Ysgol Ecolegol

Ochr yn ochr â'r bore coffi hwn, a gynhelir yn y neuadd fawr, byddwn yn cynnal cyfnewidfa gwisg ysgol. Ein nod yma yw helpu teuluoedd a helpu'r amgylchedd. Sut bydd hyn yn gweithio?

1) O ddydd Llun i ddydd Mercher yr wythnos nesaf, rydym yn gofyn i deuluoedd gyfrannu unrhyw hen wisg nad yw bellach yn ffitio. Gall plant ddod â hwn i'r ysgol mewn bag siopa a'i roi i'w hathro dosbarth. Gofynnwn i'r wisg hon fod yn lân ac yn addas i'w hailddefnyddio.

2) Bydd y wisg hon wedyn yn cael eu trefnu yn ôl maint ac yn cael ei harddangos yn ein neuadd ysgol fach.

3) Bydd ein Pwyllgor Eco yn rhedeg y byrddau hyn i helpu teuluoedd.

4) Yn ystod y bore coffi, gall teuluoedd bicio drws nesaf a chodi gwisg ysgol am ddim. Gall y rhai sy'n dymuno gadael rhodd wneud hynny a bydd yr arian yn mynd i Ofal Canser MacMillan. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ymwneud ag arian mae'n ymwneud ag achub y blaned!

5) Nid ydym eisiau unrhyw wisg ar ôl - yn syml, nid oes gennym le ar ei chyfer! Felly, rydym yn eich annog i gymryd ychydig o eitemau! Mae rhai pobl yn teimlo'n euog o wneud hynny - ond a dweud y gwir, mae angen i chi ei gymryd i ffwrdd!


Mae hyd yn oed crys-t neu siwmper syml yn dod ymhell cyn cyrraedd silff yn un o'n siopau.

Dyma pam rydyn ni, yn Ysgol Panteg, eisiau gweithio fel teulu ysgol i leihau ein hallyriadau carbon. Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i wylio fideo TEDed addysgiadol iawn!


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Clwb Coginio

Nodyn cyflym i'ch atgoffa roedd rhaid rhannu'r clwb coginio, oherwydd y niferoedd, yn ei hanner. Ar ôl hanner tymor, bydd y grŵp newydd yn cael eu sesiynau i wneud yn siŵr bod pawb yn cael yr un nifer o sesiynau a’r un profiadau.


PAWB

Ffair Nadolig

Cynhelir Ffair Nadolig yr Ysgol ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 10fed. Mwy o fanylion i ddilyn! Fodd bynnag, mae Ffrindiau Panteg (ein CRhA) yn gofyn am wirfoddolwyr i helpu rhedeg stondinau. Nid oes rhaid iddo fod am ddiwrnod llawn, a gallai plant hŷn helpu cyn belled â’u bod yn cael eu goruchwylio, sy’n golygu y gallai fod yn gyfle dysgu gwych! Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges at y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon drwy eu tudalen Facebook neu e-bostiwch nhw ar ffrindiaupanteg@gmail.com. Mae’r holl arian a godir yn mynd i gefnogi profiadau ysgol ein plant!

DERBYN A MEITHRIN

Sesiwn Tric a Chlic Noson Olaf

Diolch i bawb ddaeth i'n noson wybodaeth Tric a Chlic neithiwr. Gobeithiwn ei fod yn ddefnyddiol i chi. Ynghlwm â ​​bwletin heddiw (gwelir yr ebost), fe welwch gopi o’r cyflwyniad, y daflen a dolenni i lyfrau a rannwyd neithiwr.

BLYNYDDOEDD 3 a 4

Sesiwn Teulu Read Write Inc

Dyma nodyn atgoffa sydyn am ein sesiwn ffoneg Saesneg dydd Mawrth nesaf. Er bod hyn yn cael ei dargedu at deuluoedd plant Blynyddoedd 3 a 4, mae croeso i bawb. Bydd yn cael ei gynnal yn ein neuadd ysgol fach - mewn person, nid yn ddigidol. Bydd drysau'r neuadd yn agor am 4:15 yn barod i ddechrau am 4:30. Bydd y sesiwn yn para tua 30 munud. Ar ôl hynny, bydd y staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.


PAWB

Presenoldeb

Hyd yn hyn yr hanner tymor hwn, rydym wedi cael llawer o blant yn dioddef o fygiau salwch. Ar ôl dod allan o bandemig byd-eang, rydym yn dal i adeiladu ein gwytnwch yn erbyn bygiau o'r fath. Fodd bynnag, yn ystod mis Medi, roeddem yn dal i lwyddo i gyflawni un o’r canrannau presenoldeb uchaf yn Nhorfaen (92.2%). Mae hyn yn dal yn brin o’n ‘Ymdrechu am 95!’.


Mae rhai pethau rydym yn gofyn i chi gadw eich plentyn oddi ar yr ysgol ar eu cyfer - megis chwydu a fyddai'n gofyn am 48 awr o'r digwyddiad diwethaf. Weithiau rydym yn gweld bod plant yn cael eu cadw i ffwrdd am bethau nad oes angen amser i ffwrdd arnynt - fel annwyd ysgafn, triniaeth llai pen. Os oes angen cyngor arnoch ynghylch cadw eich plentyn oddi ar yr ysgol, mae ein polisi ysgol defnyddiol ar gyfer presenoldeb a salwch yn helpu. Mae hwn ar gael ar ein gwefan. Yn ogystal, mae Miss Catherine Duke (ein swyddog presenoldeb), Mrs Redwood neu Mrs Tudball bob amser yn hapus i ateb eich cwestiynau.


PAWB

Diodydd

Nodyn i'ch atgoffa na chaniateir diodydd pefriog neu ddiodydd nad ydynt yn iach yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys diodydd fel Coke, ond hefyd diodydd fel Lucozade Sport. Mae'r diodydd hyn wedi'u cynllunio ar gyfer perfformwyr chwaraeon ac athletwyr sy'n cymryd rhan mewn ymarfer corff ac yn llosgi symiau uchel o galorïau. Maent yn cynnwys caffein a siwgrau sy'n aml yn cael effeithiau andwyol ar blant. Mae lleiafrif bach o blant mewn blynyddoedd hŷn wedi bod yn dod â diodydd o'r fath dros y deuddydd diwethaf. Os bydd plant yn cael y rhain, bydd y ddiod yn cael ei ddychwelyd i'w bag ysgol a bydd dŵr yn cael ei ddarparu iddynt. Yn ogystal, Rydym yn annog pawb i anfon dŵr - nid sgwash - gyda eu plentyn oherwydd mae sipian sgwash yn ddrwg iawn i ddannedd plant.

 

EVERYONE

MacMillan Coffee Morning

As you know, next Friday (only one week away!) we will be holding our MacMillan Coffee morning in our school hall. How will this work?


1) We are inviting parents and family members to school between 9.30 and 11.15.

2) We are asking families to donate cakes (cupcakes, loaf bakes, sponges, full cakes etc). These can be home made or purchased cakes.

3) Stalls will be attended by our Year 6 children.

4) Slices of cake and cupcakes will be for sale in order to raise money for MacMillan Cancer Care.

5) There will also be a cake competition. Cheryl, our head chef, is looking forward to judging families’ entries. In order to enter this competition, we ask that you label your cake tin or box showing that you want it to go into the competition. There is a 1st, 2nd and 3rd prize for taste and the same for presentation! Frankly, mine might taste ok - but might look like it’s been sat on!

6) To make it easy, we are asking that the children bring in a donation of £1 or more for which they will receive cake.

7) For families who attend, we will bring your child from the class so that you can have cake with them. Other children will be brought down to the cake sale in their class groups throughout the morning.

8) Tea and coffee will also be available to buy.

EVERYONE

Ecological Uniform Exchange

Along side the coffee morning in the large hall, we will hold a uniform exchange. Our aim here is to help families and help the environment. How will this work?

1) From Monday to Wednesday next week, we are asking families to donate any old uniform that no longer fits. Children can bring this into school in a carrier bag and give to their class teacher. We ask that this uniform is clean and suitable for reusing.

2) This uniform will then be ordered by size and displayed on tables in our small school hall.

3) Our Eco Committee will be attending these tables helping families.

4) During the coffee morning, families can pop next door and pick up uniform for free. Those who wish to leave a donation, can do so and the money will go to MacMillan Cancer Care. However, this is not about money it is about saving the planet!

5) We don’t want any uniform left over - we simply don’t have the space for it! So, we encourage you to take a few items! Some people feel guilty in doing so - but frankly, we need you to take it away!


Even a simple t-shirt or jumper comes a long way before ending up on the shelf at one of our shops.

This is why we, at Ysgol Panteg, want to work as a school family to reduce our carbon emissions. For more information, follow this link to watch a very informative TEDEd video!


YEARS 1, 2 & 3

Cooking Club

Just a quick reminder that the cooking club, due to numbers had to be split in half. After half term, the new group will be having their sessions to make sure that everyone gets the same amount of sessions and the same experiences.


EVERYONE

Christmas Fete

Our School Christmas Fete will be held on Saturday, 10th of December. More details to follow! However, Ffrindiau Panteg (our PTA) are asking for volunteers to help run stalls. It doesn’t have to be for the full day, and older children could help as long as they were supervised, meaning that it could be a great learning opportunity! If you are interested, please message the PTA via their Facebook page or email them on ffrindiaupanteg@gmail.com. All money raised goes to supporting our children’s school experiences!

RECEPTION AND NURSERY

Tric a Chlic Session Last Evening

Thank you to all who came to our Tric a Chlic information evening last night. We hope you found it useful. Attached to today’s bulletin (please see the email), you will find a copy of the presentation, leaflet and links to books that were shared last night.


YEARS 3 & 4

Read Write Inc Family Session

This is a quick reminder about our English phonics session next Tuesday. Even though this is targeted at families of Years 3 and 4 children, everyone is welcome. It will be held in our small school hall - in person, not digital. Hall doors will open at 4:15 ready for a 4:30 start. The session will last around 30 minutes. After which time, the staff will be on hand to answer any questions you may have.


PAWB

Attendance

So far this half term, we have a had a lot children suffering with sickness bugs. Having come out of a global pandemic, we are still building up our tolerance against such bugs. However, during the month of September, we still managed to achieve one of the highest attendance percentages in Torfaen (92.2%). This is still short of our ‘Strive for 95!’ aim.


There are some things that we require you to keep your child off school for - such as vomiting which would require 48 hours from the last occurrence. Some times we see that children are kept off for things that don’t require time off - such as mild colds, head lice treatment. If you need advice on whether to keep your child off school, our handy school policy for attendance and illness helps. This is available on our website. In addition, Miss Catherine Duke (our attendance officer), Mrs Redwood or Mrs Tudball are always happy to answer your questions.


EVERYONE

Drinks

A reminder that fizzy drinks or non-healthy drinks are not allowed in school. This includes drinks such as Coke, but also drinks like Lucozade Sport. These drinks are designed for sports performers and athletes taking part in exercise and burning high amounts of calories. They contain caffeine and sugars which often have adverse effects on children. A small minority of children in older years, have been bringing such drinks over the last two days. If children have these, the drink will be returned to their school bag and they will be provided with water. In addition, We encourage everyone to send water - not squash - with their child because sipping squash is extremely bad for children’s teeth.

102 views0 comments

Коментари


bottom of page