top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 18.10.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Plant yw'r peth pwysicaf i ni. Dim amheuaeth. Ac, ein nod yw eu cefnogi a'u paratoi ar gyfer y dyfodol. Fel y cyfryw, byddwch yn gwybod o fwletinau blaenorol mai un o’n blaenoriaethau datblygu ysgol allweddol eleni yw datblygu llais y disgybl a bod plant yn gwybod eu hawliau.

Mae UNICEF yn asiantaeth o'r Cenhedloedd Unedig sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth dyngarol a datblygiadol i blant ledled y byd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yw sail holl waith UNICEF. Beth sy'n gwneud Confensiwn y Cenhedloedd Unedig mor arbennig? Mae gan y Confensiwn 54 o erthyglau sy’n ymdrin â phob agwedd ar fywyd plentyn ac yn nodi’r hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y mae gan bob plentyn ym mhobman yr hawl iddynt. Mae hefyd yn esbonio sut mae'n rhaid i oedolion a llywodraethau weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pob plentyn yn gallu mwynhau ei holl hawliau. Fel ysgol, rydym yn arwyddo i’r ffaith ein bod yn credu bod gan bob plentyn hawliau “heb wahaniaethu o unrhyw fath, beth bynnag fo hil, lliw, rhyw, iaith, crefydd, gwleidyddol neu arall y plentyn neu ei riant neu warcheidwad cyfreithiol. barn, tarddiad cenedlaethol, ethnig neu gymdeithasol, eiddo, anabledd, genedigaeth neu statws arall”. Mae hyn yn cyd-fynd bron yn berffaith â gwerthoedd ein hysgol pan ddywedwn ein bod yn dymuno bod yn garedig, yn deulu, angerddol ac yn uchelgeisiol.

Mae ein cyngor ysgol a’n senedd wedi dechrau gweithio o ddifrif ar ddatblygu hyn o fewn ein hysgol. Ein nod yw bod pob plentyn yn ymwybodol o'i hawliau, yn sefyll dros yr hyn sy'n iawn ac yn gyfiawn ac yn cael ei amddiffyn yn y ffordd orau bosibl. Pob wythnos o nawr hyd at y Nadolig byddwn yn canolbwyntio ar 9 hawl allweddol – addas i bob oed ac wedi’u dewis gan y plant. Byddwn yn edrych ar un bob wythnos. Yr wythnos hon, rydym yn canolbwyntio ar yr hawl i addysg.

Beth mae hyn yn ei olygu? Mae addysg yn golygu mwy na dim ond ‘dod i’r ysgol’. Mae’n ymwneud â datblygiad personoliaeth, doniau a galluoedd meddyliol a chorfforol y plentyn i’w lawn botensial. Mae'n ymwneud â datblygu parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol a'r egwyddorion. Mae'n ymwneud â pharatoi'r plentyn ar gyfer bywyd cyfrifol mewn cymdeithas rydd mewn ysbryd o ddealltwriaeth, heddwch, goddefgarwch, cydraddoldeb rhyw a chyfeillgarwch ymhlith yr holl bobloedd, a grwpiau ethnig, cenedlaethol a chrefyddol. Mae'n ymwneud â datblygu parch at yr amgylchedd naturiol. Mae hyn i enwi ond ychydig.


Ond, mae hefyd yn ymwneud â phlant yn cael llais yn eu bywyd a’u haddysg.


Wrth imi rannu’r hawliau allweddol hyn yr ydym yn edrych arnynt bob wythnos, rwy’n eich annog i gael sgyrsiau gyda’ch plentyn am yr hyn y mae’n ei olygu iddynt hwy.


BLWYDDYN 2 – BLWYDDYN 6

Asesiadau

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cwblhau rhai asesiadau gyda phlant o ran eu darllen yn y Gymraeg a’r Saesneg, eu sgiliau mathemategol a’u sgiliau rhesymu. Rydym yn credu bod Cymru, fel cenedl, yn symud i’r cyfeiriad cywir oherwydd nid ydym yn credu mewn systemau asesu pwysau uchel mewn ysgolion cynradd sydd yn y fantol. Ein nod yw gwneud iechyd meddwl da yn sail i ddysgu da. Felly, nid yw ein hasesiadau yn rhai sy’n cael eu sefyll fel arholiadau ac nid ydym yn barnu plentyn ar sail canlyniadau asesiad yn unig. Fel tîm rheoli, rydym wedi mapio ein holl asesiadau ar gyfer y flwyddyn i sicrhau nad ydym yn gorlwytho plant a bod pwrpas cyfoethog i bob asesiad a wnawn gyda phlant. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio’n galed iawn i sicrhau ar ôl i ni gwblhau asesiadau bod ein gwersi yn cwmpasu’r rhannau o’r dysgu y mae angen i ni ganolbwyntio ar fwy a bod ein sesiynau cymorth ychwanegol (ymyrraeth) gyda chynorthwywyr dosbarth a Miss Jones neu Miss Carroll yn sicrhau ein bod yn gweithio i anghenion pob plentyn.


Nid ydym fel mater o drefn yn rhannu sgoriau’r asesiadau hyn gyda phlant yn uniongyrchol oherwydd nid ydym yn meddwl bod hynny’n iach. Rydym yn rhannu'r hyn a wnaethant yn dda ac yna'n eu cefnogi gyda'r hyn y mae angen iddynt ei wella. Y rheswm am hyn? Credwn fod plant yn fwy na sgôr!


Bydd canlyniadau asesiadau yn cael eu rhannu gyda theuluoedd pan fyddwn yn anfon ein hadroddiadau interim un dudalen cyn y Nadolig. Ond, fel arfer, mae croeso i chi gysylltu â'ch athro dosbarth i drafod unrhyw bryderon sydd gennych chi!


DERBYN A MEITHRIN

Tric a Chlic – GALWAD OLAF!

Ddydd Iau, 20fed o Hydref am 4:30yp, rydym yn cynllunio sesiwn blasu ar gyfer rhieni a theuluoedd sydd am ddysgu ychydig mwy am sut mae ein cynllun ffonig Cymraeg yn gweithio. Diolch i'r rhai sydd wedi arwyddo yn barod! Bydd hwn yn cynnwys cyflwyniad byr ac awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i gefnogi taith ddarllen eich plentyn. Bydd hefyd amser ar gyfer cwestiynau a chyfle i siarad â'r athrawon. Cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon:


BLWYDDYN 3 a 4

Read Write Inc English Phonics – GALWAD OLAF!

Mae ein plant yn Mlwyddyn 3 yn gyffrous iawn i fod yn dysgu Saesneg. Enw ein rhaglen ffoneg yw Read Write Inc. Rydym yn trefnu noson wybodaeth ar ddydd Mawrth, 25ain o Hydref am 4:30pm ar gyfer ein teuluoedd Blwyddyn 3 a 4. Unwaith eto, diolch i'r rhai sydd wedi ymuno yn barod! Bydd hyn yn eich helpu i ddeall y dulliau a ddefnyddiwn i ddysgu ffoneg Saesneg, ble i ddod o hyd i lyfrau darllen a sut mae ein gwersi ‘speed sounds’ yn gweithio. Cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon:


PAWB

Hyfforddiant Amddiffyn Plant i Deuluoedd – GALWAD OLAF!

Fel ysgol rydym yn gweld amddiffyn plant fel ein prif flaenoriaeth. O ganlyniad, yn dymhorol, rydym yn cynnig rhywfaint o hyfforddiant ymwybyddiaeth cychwynnol i gymuned yr ysgol gyfan. Mae hyn yn ein helpu ni i gyd i fod yn wyliadwrus a gofalu am blant yn ein cymuned ysgol a thu hwnt. Mae’r hyfforddiant yn eich helpu i nodi gwahanol fathau o gam-drin, symptomau ac effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod. Ychydig dros awr yw'r hyfforddiant. Y tymor hwn, rydyn ni'n mynd i wneud hyn yn mewn person ac yn ddigidol.


Hyfforddiant Mewn Person: Dydd Mercher, 19eg o Hydref, 4:30-5:45 yn yr ysgol.

Hyfforddiant Digidol: Dydd Mercher, 19 Hydref, 9:30-10:45am trwy Microsoft Teams.


Cofrestrwch trwy ddilyn y ddolen hon:


PAWB

Boreau Hwyl Hanner Tymor Hydref

Rydyn ni wedi trefnu diwrnodau hwyl yn ystod y gwyliau gyda Menter Iaith. Rydyn ni’n gwneud hyn am ddau reswm: yn gyntaf, er mwyn cefnogi teuluoedd sy’n gorfod gweithio yn ystod y gwyliau a chael gofal plant yn anodd ac, yn ail, helpu i roi profiadau Cymraeg i blant mewn cyd-destunau hwyliog, cymdeithasol.


Felly, bydd Menter Iaith yn cynnal tri bore llawn hwyl yn Ysgol Panteg. Bydd llawer i'w wneud gan gynnwys sesiwn gerddorol gan Halibalw, Celf a Chrefft a llawer o gemau. Mae pob diwrnod yn sesiwn 2 awr (10am-12pm).


-Llun 31/10/21: Parti Gwisg Ffansi Calan Gaeaf a sesiwn llawn hwyl gyda Cherddoriaeth Halibalw.

-Dydd Mawrth 1/11/22

-Dydd Mercher 2/11/22


Mae'r clwb hwn yn addas ar gyfer plant 5 oed a hŷn. Y gost yw £3 y sesiwn a delir yn uniongyrchol i Fenter Iaith drwy Eventbrite. Mae niferoedd yn gyfyngedig felly bwciwch eich lle cyn gynted â phosibl trwy ddilyn y ddolen hon:PAWB

Chwaraeon Hanner Tymor gyda'r Urdd

Yn yr un modd, rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Urdd i drefnu diwrnod chwaraeon yn ystod hanner tymor mis Hydref.


Felly, ar ddydd Iau, 3/10/22, gallwch bwcio eich plentyn ar gyfer gweithgareddau chwaraeon yn yr ysgol o 9yb tan 3yp. £16 fydd y gost i’w dalu’n uniongyrchol i'r Urdd trwy eu system archebu gwefan.


Unwaith eto, caiff lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin.PAWB

Dyddiadau i'ch Dyddiadur

-Dydd Gwener, 28ain o Hydref, 9:15-11.15 – Bore Coffi MacMillan a Chyfnewid Gwisg Ysgol

-Dydd Llun, 7fed o Dachwedd – Diwrnod Hyfforddiant Staff – Mae’r ysgol ar gau i ddisgyblion. [Cyhoeddwyd yn flaenorol].

-Dydd Llun 14fed o Dachwedd - Dydd Gwener 18fed o Dachwedd – Wythnos Gwrth-Fwlio

-Dydd Gwener 18fed o Dachwedd – Diwrnod Plant Mewn Angen

-Dydd Sadwrn, 10fed o Ragfyr – Ffair Nadolig yr Ysgol dan ofal Ffrindiau Panteg

 

EVERYONE

UNICEF Children’s Rights

Children are the most important thing to us. Full stop. And, our goal is supporting them and preparing them for the future. As such, you will know from previous bulletin’s that one of our key school development priorities this year is to develop pupil voice and that children know their rights.

UNICEF is an agency of the United Nations responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) is the basis of all of UNICEF’s work. What makes the UN Convention so special? The Convention has 54 articles that cover all aspects of a child’s life and set out the civil, political, economic, social and cultural rights that all children everywhere are entitled to. It also explains how adults and governments must work together to make sure all children can enjoy all their rights. As a school, we sign up to the fact that we believe that every child has rights “without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status”. This fits into our school values almost perfectly when we say that we wish to be kind, a family, fired up and ambitious.

Our school council and parliament have begun work in earnest on developing this within our school. Our aim is that all children are aware of their rights, stand up for what is right and just and are protected in the best possible way. As such, each week from now until Christmas we will be focusing on 9 key rights – suitable for all ages and chosen by the children. We will be looking at one each week. This week, we are focusing on the right to education.

What does this mean? Education means more than just ‘coming to school’. It is about the development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential. It is about the development of respect for human rights and fundamental freedoms and the principles. It is about the preparation of the child for responsible life in a free society in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of gender and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups. It is about the development of respect for the natural environment. And, this is to name but a few.


But, it is also about children having a voice in their life and education.


As I share these key rights that we are looking at each week, I encourage you to have conversations with your child about what it means to them.


YEAR 2 – YEAR 6

Assessments

Over the next few weeks, we will be completing some assessments with children with respect to their reading in English and in Welsh, their mathematical skills and their reasoning skills. We believe that Wales, as a nation is moving in the right direction because we don’t believe in high-stakes, high-pressure assessment systems in primary schools. Our aim is to make good mental health the basis for good learning. So, our assessments are not ones that are sat like exams and we do not judge a child solely on the results of an assessment. As a management team, we have mapped out all of our assessments for the year to ensure that we do not overload children and that there is a rich purpose to every assessment we do with children. Over the past year, we have been working really hard to ensure that after we complete assessments that our lessons cover the parts of the learning we need to focus on more and that our additional support (intervention) sessions with class teaching assistants and Miss Jones or Miss Carroll ensure that we are working to the needs of each child.


We don’t routinely share scores of these assessments with children directly because we don’t think that is healthy. We share what they did well and then support them with what they need to improve. The reason for this? We believe that children are more than a score!


Assessment results will be shared with families when we send out our interim, one-page reports before Christmas. But, as normal, feel free anytime to get in contact with your class teacher to discuss any concerns you have!


RECEPTION AND NURSERY

Tric a Chlic – Last Call!

On Thursday, 20th of October at 4:30pm, we are planning a taster session for parents and families who wish to learn a little more about how our Welsh phonic scheme works. Thank you to those who have signed up already! This will consist of a short presentation and practical tips and hints to help you support your child’s reading journey. There will also be time for questions and a chance to speak to the teachers. Sign up by following this link:


YEAR 3 & 4

Read Write Inc English Phonics – LAST CALL!

Our Year 3 children are very excited to be learning English. Our phonics programme is called Read Write Inc. We are planning an information evening on Tuesday, 25th of October at 4:30pm for our Year 3 and 4 families. Again, thank you to those who have signed up already! This will help you understand the methods we use to teach English phonics, where to find reading books and how our speed-sounds lessons run. Sign up by following this link:


EVERYONE

Child Protection Training for Families – LAST CALL!

As a school we value child protection as our top priority. As a result, in a termly basis, we offer out some initial awareness training to the whole school community. This helps us all be vigilant and caring for children in our school community and beyond. The training helps you to identify different types of abuse, symptoms and the impact of Adverse Childhood Experiences. The training is just over an hour. This term, we are going to do this in person and digitally.


In-person training: Wednesday, 19th of October, 4:30-5:45 at the school.

Digital Training: Wednesday, 19th of October, 9:30-10:45am via Microsoft Teams.


Sign up by following this link:


EVERYONE

October Half Term Fun Mornings

We’ve arranged with Menter Iaith some fun days in the holidays. We do this for two reasons: firstly, to support families who have to work during the holidays and find childcare difficult and, secondly, to help give children Welsh language experiences in fun, social contexts.


So, Menter Iaith will be running a three fun mornings at Ysgol Panteg. There will be lots to do including a musical session from Halibalw, Arts and Crafts and lots of games. Each day is a 2 hour session (10am-12pm).


-Monday 31/10/21: Halloween Fancy Dress Party and a session full of fun with Halibalw Music.

-Tuesday 1/11/22

-Wednesday 2/11/22


This club is suitable for children 5 years old and older. The cost is £3 a session paid direct to Menter Iaith through Eventbrite. Numbers are limited so please book your place as soon as possible by following this link:EVERYONE

Half Term Sports with the Urdd

Similarly, we have been working with the Urdd to arrange a sports activity day during October half term.


Therefore, on Thursday, 3/11/22, you can book your child into sports activities at the school from 9am until 3pm. Cost will be £16 payable directly to the Urdd through their website booking system.


Again, spaces are allocated on a first come, first served basis.EVERYONE

Future Dates for Your Diary

-Friday, 28th of October, 9:15-11.15 – MacMillan Coffee Morning and Uniform Exchange

-Monday, 7th of November – Staff Training Day – The school is closed for pupils. [Previously announced].

-Monday 14th of November - Friday 18th of November – Anti-Bullying Week

-Friday 18th of November – Children in Need Day

-Saturday, 10th of December – School Christmas Fayre run by Ffrindiau Panteg

46 views0 comments

Comments


bottom of page