top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 04.10.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Diolch i bawb a ddaeth i’n cyfarfodydd teulu ac athrawon ddoe. Roedd yn wych gweld hyn yn digwydd eto mewn person i'r rhai oedd yn gallu ei wneud. Os na lwyddwyd i drefnu apwyntiad, mae’r athrawon wedi neilltuo slot a byddant yn eich ffonio ar yr adeg y maent wedi anfon atoch ar ClassDojo. Byddwch yn ymwybodol y bydd hwn yn dod o rif ‘No Caller ID’ neu rif ‘Wedi’i Dal yn ôl’.


BLWYDDYN 4

Taith Preswyl Bae Caerdydd

Rydym o’r diwedd wedi cael cadarnhad gan Ganolfan yr Urdd Caerdydd am arhosiad dros nos traddodiadol Blwyddyn 4 ym mis Tachwedd. Rydyn ni wedi anfon e-bost ar wahân i’n teuluoedd Blwyddyn 4 yn amlinellu’r digwyddiad.


BLWYDDYN 5

Llangrannog

Mae ein disgyblion Blwyddyn 5 yn gyffrous iawn am eu taith i Langrannog dydd Gwener! Os nad ydych wedi cwblhau'r taliad trwy Civica Pay, gwnewch hynny heddiw. Os ydych yn cael trafferth, cysylltwch cyn gynted â phosibl.


Os nad ydych wedi dychwelyd ffurflenni iechyd eich plentyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud yfory. Heb y ffurflenni iechyd hyn, ni all plant fynychu p'un a ydynt wedi talu ai peidio.


BLWYDDYN 4, 5 a 6

Sgrinio ar gyfer Dyslecsia

Fel yr addawyd cyn yr Haf, rydym wedi bod yn buddsoddi amser ac adnoddau i sicrhau nad ydym yn colli unrhyw drafferthion a all fod gan ein plant. Un ffordd yr ydym wedi bod yn gwneud hyn yw ein bod wedi bod yn cefnogi ein plant â sgrinio dyslecsia. Asesiad digidol yw hwn sy’n para 15 munud ac mae’n helpu i weld a oes gan blentyn debygolrwydd uchel, canolig neu isel o fod â thueddiadau dyslecsig. Mae pob un o’n disgyblion Blwyddyn 4 wedi ymgymryd â’r asesiad hwn. I'r rhai a ddychwelodd tebygolrwydd uchel neu ganolig ar gyfer tueddiadau dyslecsig, rydym yn gofyn am ganiatâd gan deuluoedd i gwblhau asesiad manylach - felly, bydd eich athro/awes dosbarth mewn cysylltiad. Bydd yr asesiad hwn naill ai'n diystyru tueddiadau dyslecsig neu'n ein cefnogi ni i wybod pa strategaethau sy'n gweithio i'ch plentyn. Ni allwn, fel ysgol, roi diagnosis swyddogol, ond mae’n golygu y gallwn fod yn cefnogi plant yn y ffordd orau heb oedi. Ein cynllun yw cwblhau sgrinio cychwynnol gyda phob grŵp Blwyddyn 4 sy’n dod trwyddo. O ganlyniad, dros y pythefnos nesaf rydym yn bwriadu cwblhau’r un broses sgrinio (15 munud) gyda’n holl ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6, felly dydyn nhw ddim yn colli allan ar y cefnogaeth hwn.


DERBYN A MEITHRIN

Tric a Chlic

Ar Ddydd Iau, 20fed o Hydref am 4:30yp, rydym yn cynllunio sesiwn blasu ar gyfer rhieni a theuluoedd sydd am ddysgu ychydig mwy am sut mae ein cynllun ffonig Cymraeg yn gweithio. Bydd hwn yn cynnwys cyflwyniad byr ac awgrymiadau ac awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i gefnogi taith ddarllen eich plentyn. Bydd hefyd amser ar gyfer cwestiynau a chyfle i siarad â'r athrawon. Cofrestrwch trwy ddilyn y ddolen hon:

BLWYDDYN 3

Read Write Inc English Phonics

Mae ein plant Blwyddyn 3 yn gyffrous iawn i fod yn dysgu Saesneg. Enw ein rhaglen ffoneg yw Read Write Inc. Rydym yn trefnu noson wybodaeth ar ddydd Mawrth, 25ain o Hydref am 4:30pm ar gyfer teuluoedd Blwyddyn 3 a 4. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall y dulliau a ddefnyddiwn i ddysgu ffoneg Saesneg, ble i ddod o hyd i lyfrau darllen a sut mae ein gwersi ‘speed sounds’ yn rhedeg. Cofrestrwch trwy ddilyn y ddolen hon:


PAWB

Cacen MacMillan a Bore Coffi

Rhybudd Ymlaen Llaw!

Ar Ddydd Gwener, 28ain o Hydref o 9:15 i 11:15 rydym yn bwriadu cynnal bore agored yn yr ysgol er budd Cymorth Cancr MacMillan. Byddwn yn annog teuluoedd i wneud neu gyfrannu cacennau a bisgedi i’w gwerthu. Byddwn yn agor y drysau i gael mamau a thadau, mam-guod a thad-cuod, ewythrod a modrybedd, i mewn i'n neuadd am de, coffi a chacen. Bydd plant yn gallu prynu cacen hefyd. Byddwn yn cynnal cystadleuaeth cacennau a Cheryl, ein cogydd, fydd y beirniad! Bydd yr holl elw yn mynd i gefnogi’r gwaith gwych y mae MacMillan yn ei wneud i gefnogi pobl sy’n dioddef o wahanol gweddau o gancr ac i gefnogi eu teuluoedd. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur! Byddai'n well i mi ymarfer gyda fy mhobi; roedd y gacen olaf i mi ei choginio yn edrych fel ei bod wedi cael ei thynnu trwy lwyni fel mae’n nhw’n dweud!

PAWB

Hyfforddiant Amddiffyn Plant i Deuluoedd

Fel ysgol rydym yn gwerthfawrogi amddiffyn plant fel ein prif flaenoriaeth. O ganlyniad, yn dymhorol, rydym yn cynnig rhywfaint o hyfforddiant ymwybyddiaeth cychwynnol i gymuned yr ysgol gyfan. Mae hyn yn ein helpu ni i gyd i fod yn wyliadwrus a gofalu am blant yn ein cymuned ysgol a thu hwnt. Mae’r hyfforddiant yn eich helpu i nodi gwahanol fathau o gam-drin, symptomau ac effaith profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Ychydig dros awr yw'r hyfforddiant. Y tymor hwn, rydyn ni'n mynd i wneud hyn yn berson ac yn ddigidol.


Hyfforddiant Mewn Person: Dydd Mercher, 19eg o Hydref, 4:30-5:45 yn yr ysgol.


Hyfforddiant Digidol: Dydd Mercher, 19eg o Hydref, 9:30-10:45am trwy Microsoft Teams.


Cofrestrwch trwy ddilyn y ddolen hon:

 

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Thank you to all who came to our family and teacher meetings yesterday. It was great to see this happening again in-person for those who were able to do it that way. If you didn’t manage to book an appointment, the teachers have allocated a slot and will be telephoning you at the time they have sent you on ClassDojo. Please be aware this will be from a ‘No Caller ID’ or ‘Withheld’ number.


YEAR 4

Cardiff Bay Residential

We have finally been given confirmation from the Urdd Centre in Cardiff for Year 4’s traditional over night stay in November. We’ve sent our Year 4 families a separate email outlining the event.


YEAR 5

Llangrannog

Our Year 5 pupils are very excited about their trip to Llangrannog on Friday! If you haven’t completed the payment via Civica Pay, please do so today. If you are having trouble, get in contact as soon as possible.


If you haven’t returned your child’s health forms, please make sure you do tomorrow. Without these health forms, children cannot attend regardless of whether they have paid or not.


YEAR 4, 5 & 6

Screening for Dyslexia

As promised before the Summer, we have been investing time and resources into ensuring that we don’t miss any difficulties that our children may have. One way that we have been doing this is that we have been supporting our children with a dyslexia screening. This is a digital assessment lasting 15 mins and helps see whether a child has a high, medium or low probability for having dyslexic tendencies. All of our Year 4 pupils have undertaken this assessment. For those who returned a high or medium probability for dyslexic tendencies, we are requesting permission from families to complete a more in-depth assessment - so, your class teacher will be in touch. This assessment will either rule out dyslexic tendencies or support us to know which strategies work for your child. We are unable, as a school to give an official diagnosis, but it means we can be supporting children in the best way without delay. Our plan is to complete initial screening with every Year 4 group. As a result, we are planning over the next fortnight or so to complete the same screening process (15 mins) with all of our Year 5 and 6 pupils so they don’t miss out on this support.


RECEPTION AND NURSERY

Tric a Chlic

On Thursday, 20th of October at 4:30pm, we are planning a taster session for parents and families who wish to learn a little more about how our Welsh phonic scheme works. This will consist of a short presentation and practical tips and hints to help you support your child’s reading journey. There will also be time for questions and a chance to speak to the teachers. Sign up by following this link:

YEAR 3 & 4

Read Write Inc English Phonics

Our Year 3 children are very excited to be learning English. Our phonics programme is called Read Write Inc. We are planning an information evening on Tuesday, 25th of October at 4:30pm for our Year 3 and 4 families. This will help you understand the methods we use to teach English phonics, where to find reading books and how our speed-sounds lessons run. Sign up by following this link:

EVERYONE

MacMillan Cake and Coffee Morning

Advance Notice!

On Friday, 28th of October from 9:15 to 11:15 we are planning to hold an open morning at the school in aid of MacMillan Cancer Support. We will be encouraging families to make or donate cakes and biscuits to sell. We will be throwing open the doors to get mums and dads, grannies and grandads, uncles and aunties, into our hall for tea, coffee and cake. Children will be able to purchase cake too. We will be holding a cake competition and Cheryl, our cook, will be the judge! All proceeds will go to support the wonderful work that MacMillan do to support people suffering from various stages of cancer and to support their families. Put the date in your diary! I’d better get practicing with my baking; the last cake I cooked looked like it had been pulled through a bush backwards!

EVERYONE

Child Protection Training for Families

As a school we value child protection as our top priority. As a result, in a termly basis, we offer out some initial awareness training to the whole school community. This helps us all be vigilant and caring for children in our school community and beyond. The training helps you to identify different types of abuse, symptoms and the impact of Adverse Childhood experiences. The training is just over an hour. This term, we are going to do this in person and digitally.


In-person training: Wednesday, 19th of October, 4:30-5:45 at the school.


Digital Training: Wednesday, 19th of October, 9:30-10:45am via Microsoft Teams.


Sign up by following this link:

84 views0 comments

Comments


bottom of page